REGMAR

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 101,42 för mars 2020 och hur COVID-19 har påverkat NAV-kursen.

Stockholm 6 april 2020 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs för mars 2020. Fondens NAV-kurs är satt till 101,42

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

Kommentar hur COVID-19 har påverkat NAV-kursen

COVID-19 har inte påverkat fondens NAV-kurs i någon större omfattning. COVID-19 har enbart haft en viss effekt på IFRS9 reserveringarna, då reserveringarnas storlek delvis beror på macro faktorer. För ytterligare information hänvisar vi till fondens månadsbrev som finns att hitta på fondens webbsida www.fastighetsrantefonden.se

Fondens utveckling i procent och NAV-kurs

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsavkastning
2020 0,36% 0,54% 0,52% 1,42%
NAV 100,36 100,90
2019 0,07% 0,18% 0,22% 0,10% 0,57%
NAV 100,07 100,25 100,47 100,57

Denna information är sådan information som Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 13:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lindblad, VD Fastighetsräntefonden Tessin AB
Tel: 073-9997570
[email protected]
www.fastighetsrantefonden.se

Om Fastighetsräntefonden

Fonden vänder sig till privatpersoner och företag som önskar investera i en fond som erbjuder kort- till medelfristig direktutlåning till företag och andra associationsformer med säkerhet i fastighet. Målet är att uppnå en god riskjusterad avkastning utan direkt korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden skiljer sig från de flesta andra räntefonder då den framförallt investerar via direktutlåning av sina medel till juridiska personer mot säkerhet i fastighet. Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden ska över tid tillämpa en riskspridningsstrategi i sin portföljsammansättning genom att sprida lånen över bland annat diverse fastighetstyper, löptider, avkastningsnivåer och geografisk anknytning. Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning, med en nettoavkastning på ca 6-8 procent per år.


Om Fastighetsräntefonden Tessin

Prenumerera

Få löpande information från Fastighetsräntefonden Tessin via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn FRF-1 ISIN-kod SE0012816700 FNCA Sweden AB