REGMAR

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 101,10 för mars 2022 och ändring av informationsbroschyren

Stockholm den 5 april 2022 – Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic AIF Sweden under Main Regulated, som är en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs för 101,10 för mars 2022.

Fondens NAV-kurs är satt till 101,10
(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

Ändring av informationsbroschyren
Styrelsen för Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) har beslutat att uppdatera Fondens informationsbroschyr och allmänna villkor för att bättre vara anpassad till Fondens verksamhet. Fonden har i och med förändringen rätt att erbjuda kort- till medelfristig direktutlåning till företag och andra associationsformer med säkerhet i fastighet i både Sverige och Finland. Denna förändring medför att Fonden får tillgång till ett större urval av lån som i sin tur leder till bättre riskjusterad avkastning. Med anledning av ovanstående har bolaget därmed uppdaterat informationsbroschyren och allmänna villkor.
Informationsbroschyren och allmänna villkor finns att läsa på:
www.fastighetsrantefonden.se/finansiellt/

Fondens utveckling i procent och NAV-kurs

År

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Årsavkastning

2022

0,40

0,30

0,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,10

NAV

100,40

100,70

101,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

0,44

0,51

0,48

0,49

0,48

0,44

0,40

0,48

0,44

0,42

0,42

0,42

5,56

NAV

100,44

100,95

101,43

101,93

102,42

102,87

103,28

103,78

104,24

104,68

105,12

105,56

 

2020

0,36

0,54

0,52

0,51

0,51 

0,47 

 0,51

0,50 

 0,47

 0,52

0,47 

 0,52

6,05

NAV

100,36

100,90

101,42

101,94

 102,46

 102,94

103,46

 103,98

 104,47

 105,01

 105,50

 106,05

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

0,07

0,18

0,24

0,10

0,57

NAV

 

 

 

 

 

 

 

 

100,07

100,25

100,47

100,57

 

Om Fastighetsräntefonden

Fonden vänder sig till privatpersoner och företag som önskar investera i en fond som erbjuder kort- till medelfristig direktutlåning till företag och andra associationsformer med säkerhet i fastighet. Målet är att uppnå en god riskjusterad avkastning utan direkt korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden skiljer sig från de flesta andra räntefonder då den framför allt investerar via direktutlåning av sina medel till juridiska personer mot säkerhet i fastighet. Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden ska över tid tillämpa en riskspridningsstrategi i sin portföljsammansättning genom att sprida lånen över bland annat diverse fastighetstyper, löptider, avkastningsnivåer och geografisk anknytning. Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning, med en nettoavkastning på ca 5-7 procent per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lindblad, VD Fastighetsräntefonden Tessin AB
[email protected]  
www.fastighetsrantefonden.se

Denna information är sådan information som Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 april 2022 kl. 16:00 CET.


Om Fastighetsräntefonden Tessin

Prenumerera

Få löpande information från Fastighetsräntefonden Tessin via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn FRF-1 ISIN-kod SE0012816700 FNCA Sweden AB