REGMAR

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) -Godkännande av tillägg till grundprospekt

Stockholm den 20 november 2019 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), som är en del av Nordic Groth Market NGM AB (NGM).

Godkännande av tillägg till grundprospekt:

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen godkänner det i december 2019 av Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) (559169-5464) upprättade tillägget till det av Finansinspektionen tidigare godkända grundprospektet.

(2 kap. 34 § lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument)

Ärendet

Finansinspektionen godkände och den 19 juli 2019 ett grundprospekt som upprättats med anledning av Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) program för kapital- och vinstandelslån.

Styrelsen för Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) har beslutat att anpassa Fondens rapporteringstillfällen. Med anledning av ovanstående har bolaget ansökt om godkännande av ett tillägg till grundprospektet.

Enligt 2 kap. 34 § andra stycket tredje meningen LHF åligger det Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) att offentliggöra tillägget till grundprospektet. Offentliggörandet ska ske på samma sätt som grundprospektet har offentliggjorts på.

Tillägget finns att läsa på www.fastighetsrantefonden.se/finansiellt/ och Finansinspektionen beslut bifogas pressreleasen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lindblad, VD Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), tfn 073-9997570, [email protected]

Om Fastighetsräntefonden Tessin AB

Fonden vänder sig till privatpersoner och företag som önskar investera i en fond som erbjuder kort- till medelfristig direktutlåning till företag och andra associationsformer med säkerhet i fastighet. Målet är att uppnå en god riskjusterad avkastning utan direkt korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden skiljer sig från de flesta andra räntefonder då den framförallt investerar via direktutlåning av sina medel till juridiska personer mot säkerhet i fastighet. Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden ska över tid tillämpa en riskspridningsstrategi i sin portföljsammansättning genom att sprida lånen över bland annat diverse fastighetstyper, löptider, avkastningsnivåer och geografisk anknytning. Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning, med en nettoavkastning på ca 6-8 procent per år.


Om Fastighetsräntefonden Tessin

Prenumerera

Få löpande information från Fastighetsräntefonden Tessin via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn FRF-1 ISIN-kod SE0012816700 FNCA Sweden AB