Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 i Eyeonid Group AB har fastställts till 1,15 SEK

Eyeonid Group AB ("Eyeonid" eller "Bolaget") upptog under det andra kvartalet en kreditram i samband med genomförandet av en riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serierna TO6 & TO7. Totalt emitterades 25 507 708 teckningsoptioner av serie TO6, varav 7 652 312 teckningsoptioner tilldelades långivaren Formue Nord Fokus A/S och resterande 17 855 396 teckningsoptioner tilldelades Bolagets aktieägare. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO6 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under perioden från och med 29 oktober till och med 11 november 2020, dock inte lägre än 1,15 SEK eller högre än 2,08 SEK per aktie. Eftersom 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under mätperioden uppgick till 0,83 SEK och således understiger den lägsta teckningskursen angiven i villkoren, 1,15 SEK, har teckningskursen fastställts till 1,15 SEK. Teckningsoptionerna kommer vid fullt utnyttjande tillföra Bolaget cirka 29,3 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO6:

Nyttjandeperiod: 16 november 2020 - 27 november 2020.

Emissionsvolym: 25 507 708 teckningsoptioner av serie TO6. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 25 507 708 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 29,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 1,15 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO6: 20 november 2020.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 20 november 2020, alternativt, nyttjas senast den 27 november 2020, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO6 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Ägarbrev till teckningoptionsinnehavare av serie TO6 samt fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå på Bolaget hemsida www.eyeonid.com.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering av nyemissionen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.eyeonid.com och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Eyeonid kring teckningsoptionerna av serie TO6.

Kontaktuppgifter

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Om Eyeonid

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988