Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 i Eyeonid Group AB (publ) har fastställts till 0,67 SEK

Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid" eller "Bolaget") upptog under det andra kvartalet 2020 en kreditram i samband med genomförandet av en riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serierna TO6 & TO7. Totalt emitterades 25 507 708 teckningsoptioner av serie TO7, varav 7 652 312 teckningsoptioner tilldelades långivaren Formue Nord Fokus A/S och resterande 17 855 396 teckningsoptioner av serie TO7 tilldelades Bolagets aktieägare. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO7 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under mätperioden från och med den 29 april 2021 till och med den 12 maj 2021, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktie och inte högre än 2,70 SEK per aktie. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittliga aktiekursen till cirka 0,95 SEK, och således har teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO7 fastställts till 0,67 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO7 kommer Bolaget att tillföras cirka 17,1 MSEK, före emissionskostnader.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO7 är den 21 maj, vilket kan innebära att förvaltare kan komma att avyttra teckningsoptionsinnehavarens teckningsoptioner innan dess att teckningsperioden har löpt ut. För att undvika att er förvaltare säljer teckningsoptioner av serie TO7 före teckningsperioden har löpt ut bör teckningsoptionsinnehavaren ta kontakt med sin förvaltare för att säkerställa teckningsförfarande.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO7:

Nyttjandeperiod: 17 maj 2021 - 28 maj 2021

Emissionsvolym: 25 507 708 teckningsoptioner av serie TO7. Vid fullt nyttjande nyemitteras 25 507 708 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 17,1 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,67 SEK per aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO7: 21 maj 2021

Notera att de teckningsoptioner av serie TO7 som inte avyttras senast den 21 maj 2021, alternativt, nyttjas senast den 28 maj 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO7 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Ägarbrev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO7 samt fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns bilagda i detta pressmeddelande och tillgängliga på Bolagets hemsida http://www.eyeonid.com/sv/investor/.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering av nyemissionen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida http://www.eyeonid.com/sv/investor/ och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Eyeonid kring teckningsoptionerna av serie TO7.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ) Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

 www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)  Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988