Styrelsemedlem i Eyeonid Group AB (publ) tecknar 75 000 units i pågående företrädesemission

Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid" eller "Bolaget") meddelar att styrelseledamot Jörg Flöck tecknar 75 000 units i den pågående företrädesemissionen ("Företrädesemissionen"), vilken offentliggjordes den 15 november 2019. Teckningen görs med stöd av 225 000 uniträtter förvärvade i marknaden i syfte att säkerställa tilldelning. Då Jörg Flöck tecknat sig genom en utländsk förvaltare har registreringen tagit längre tid än de resterande teckningarna som ingåtts av andra medlemmar av styrelse och ledning vilka publicerades den 3 december 2019. Denna teckning avser således teckningar utöver de teckningar om 223 509 units som redan ingåtts av styrelse och ledning som således tecknat sig om totalt 298 509 units, motsvarande 686 570 SEK.

Villkoren för Företrädesemissionen innebär att för varje en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 22 november erhåller en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. I en (1) tecknad och tilldelad unit ingår två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie under perioden 1 juni 2020 till 12 juni 2020.

Bolaget kan idag meddela att Jörg Flöck har förvärvat 225 000 uniträtter i syfte att säkerställa tilldelning av 75 000 units i Företrädesemissionen, utöver de teckningar om 223 509 units som delar av styrelse och ledning ingått enligt offentliggörandet som publicerades den 3 december 2019. Detta innebär att styrelse och ledning har tecknat units om totalt 298 509 units, motsvarande 686 570 SEK i den pågående Företrädesemissionen.

Viktiga datum i Företrädesemissionen:

Sista dag för teckning i Företrädesemissionen: 10 december 2019.

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 13 december 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, Styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

Hemsida: www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Eyeonid Group AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i investeringsmemorandumet.

Varken uniträtter, betalda tecknades units ("BTU"), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget har inte ansökt om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988