REGMAR

Kvartalsrapport 3 2019

Sammanfattning januari - september 2019 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 3 186 (KSEK 2 221)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -19 460 (KSEK -22 494)*
 • Resultat per aktie: SEK -0,30 (SEK -0,42)*
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,67 (SEK 0,91)*

Sammanfattning juli - september 2019 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 1 440 (KSEK 718)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -6 770 (KSEK -7 133)*
 • Resultat per aktie: SEK -0,11 (SEK -0,13)*
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,67 (SEK 0,91)*

* I samband med bokslutet 2018 har avskrivningstiden för balanserade utvecklingsutgifter ändrats från 10 till 5 år. Förändringen har räknats om från och med den 1 januari 2018 och innebär att kostnaden avseende avskrivningar förändrats jämfört med tidigare lämnade kvartalsrapporter under år 2018. I och med ökade avskrivningar påverkas resultatet negativt. Förändringarna är inte kassaflödespåverkande.

Väsentliga händelser under perioden (januari - september)

 • Bolaget deltog på DIA tillsammans med Tieto på DIA konferensen i Amsterdam i slutet av juni för att visa upp hur den kommande integrationen av tjänsten kommer kunna se ut.
 • Bolaget kallar på en tredje tranche om 10 MSEK inom ramen för det finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth Opportunities Fund ("ESGO"). Påkallandet av denna tredje tranche medförde utgivande av nya teckningsoptioner till såväl ESGO som till samtliga övriga aktieägare.
 • Bolaget släpper Generation II av sitt API där nya funktioner rörande 360° Modules samt integration av EyeOnText och NLP-teknologin skapar nya förutsättningar för kundintegration och kunderbjudande.
 • Konsolideringen av säkerhetsinfrastrukturen har gjorts om och anpassats efter nya säkerhetsstandarder vilket ger bättre flexibilitet och bättre skalbarhet.
 • Bolaget tecknar nytt kommersiellt avtal med Willis Tower Watson.
 • Bolaget utser ny VD, Patrik Ugander som efterträder Daniel Söderberg.
 • Bolaget utser Daniel Söderberg till Senior Advisor med fokus på Research and Development (R&D).
 • Bolaget omväljer Henrik Sundewall och utser Pontus Dahlström, Joerg Floeck och Carl Höglund till nya styrelseledamöter vid ordinarie bolagsstämma 16 maj. Därmed ersätts Mats Jämterud, Dusyant Patel och Håkan Svanberg som styrelseledamöter i bolaget.
 • Eyeonid Group ger ut konvertibler motsvarande 3 Mkr till ESGO.
 • Bolaget tecknar avtal för distribution av ID-monitoreringstjänster och produkten "EyeOnID 360° Modules" med ett ledande multinationellt europeiskt försäkringsbolag. Projektleveransen innefattar både en integration med en 3:e parts distributionsplattform och en global CIAM Plattform. Lansering planerad under september.
 • EyeOnID tecknar ett tilläggsavtal till befintligt avtal med Telenor Norge gällande försäljning av EyeOnIDs proaktiva ID-bevakningstjänster.
 • Eyeonid Group säger upp finansieringsavtal med European Select Growth Opportunities Fund. (ESGO)
 • Eyeonid Group tecknar låneavtal om 15 MSEK med Formue Nord Markedneutral A/S.
 • Eyeonid Group AB tecknar ett distributions- och samarbetsavtal med Sinew Software Systems Pvt Ltd gällande deras Password Manager.  
 • Avsiktsförklaring med en ledande paneuropeisk retailkedja gällande försäljning av Eyeonids proaktiva ID-monitoreringstjänst till konsumentmarknaden. Avsikten är att lansera erbjudandet i flera länder parallellt.
 • Eyeonid anordnar aktieägarkväll den 12 september på hotell Anglais i Stockholm.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eyeonid Group meddelar att tidigare tecknat avtal med ett multinationellt försäkringsbolag avsåg Baloise Group i Belgien med lansering den 4 november.
 • Eyeonid Group AB kallar aktieägarna till extra bolagsstämma torsdagen den 7 november. Stämman ska huvudsakligen fatta beslut om bolagsordningsändring och emissionsbemyndigande.
 • Den 25 oktober meddelar Eyeonid att bolaget genomför en PoC (Proof of Concept) med en stor europeisk bank.
 • Eyeonid Group får initial order från stort försäkringsbolag i Tyskland basera på tidigare kommunicerat LOI. Initialt ordervärde om minst 700 TSEK.

VD kommentar

Tredje kvartalet 2019 har medfört flera bra affärsmöjligheter som uppkommit samtidigt som redan befintliga dialoger mognar allt mer. Jag känner att vi nu når ut bredare i marknaden och att det fortsatt finns ett starkt intresse för området ID-monitorering i allmänhet och för EyeOnID i synnerhet. Jag har haft möjlighet att besöka flera nya och befintliga kunder under perioden vilket ytterligare stärker min känsla av att marknaden för dessa tjänster verkligen håller på att ta fart, inte minst i de marknader som vi har en stark närvaro i såsom Tyskland, Belgien, Nederländerna och Norden i stort.

Vi tecknade även några helt nya avtal under perioden med kortare försäljningscykel än tidigare. Vi ser att vår flexibilitet avseende både våra egna lösningar såväl som vår förmåga att genomföra leveranser med minimal påverkan på kundernas egen IT-infrastruktur hjälper oss att korta ned försäljningscykeln, vilket är positivt. En annan bidragande orsak är att kunskapen i marknaden om dessa tjänster och värdet av desamma för kunder och den egna affären ökar. Vi ser även att i samband med leveranser så kommer vi allt närmare kunden och därmed längre in i deras egna affär. Detta blir alltmer tydligt då vi ibland även inviteras in i processerna för försäljning och marknadsföring hos kunden i samband med lansering, vilket visar på den tillit man har till EyeOnID som leverantör och vårt kunnande inom området.

Vi genomförde en aktieägarekväll under september med stor uppslutning, vilket var positivt för oss. Där fick vi möjlighet att besvara flera olika frågeställningar, inte minst kring hur vi ser på utvecklingen av marknaden som sådan men även hur vår affärs- och säljprocess ser ut.

Med anledning av extra bolagsstämma den 7 november har vi även tidigarelagt vår Q3-rapport i syfte att kunna diskutera utfall och händelser under det gångna kvartalet på ett mer öppet sätt.

Marknadsläget: Det finns en stark efterfrågan i marknaden efter proaktiva tjänster för ID-monitorering och ID-stöld. Ett av skälen är att vi ser en ökad mediabevakning och publicering av nyheter kopplade till stora läckor av data, GDPR med tillhörande bötesbelopp och för segmentet "cybercrime" rent generellt. Flertalet intressanta rapporter har släppts som visar att internetanvändandet fortsätter att öka men även oron för hur våra personliga identiteter hanteras av större företag och organisationer. Tilliten till att personliga uppgifter hanteras på ett tryggt sätt är låg och hela 68% anser inte att man kan lita på publika webbsidor. Att cybercrime är en av de snabbast växande kriminella segmenten globalt råder det ingen tvekan om. I en rapport tidigare* i år gjordes bedömningen att den totala samhällskostnaden för cybercrime kommer att uppgå till ofattbara 6 biljoner USD 2021. Motsvarande siffra för rökning är ca 1 biljon USD. Samtidigt ökar antalet läckt data och bara under första halvåret i år uppgick ökningen till +52% jämfört samma period 2018, motsvarande 4.1 miljarder läckta ID-uppgifter. Samtidigt ser vi att allt fler artiklar och den övergripande mediabevakningen för dataläckor och angrepp på företag ökar och varje vecka kommer nya uppgifter som visar hur utsatta våra personuppgifter många gånger är.

Att tillsammans med våra kunder ta upp kampen mot cybercrime blir allt viktigare och det är något som vi ser knyter samman flera olika branscher.

Leveransläget: För närvarande, under fjärde kvartalet, pågår flera leveranser som kommer att lanseras för olika kunder i olika marknader i Europa. Vi har högsta fokus på att, förutom nyförsäljning, säkerställa projektleveranser och lanseringar tillsammans med våra kunder.

Baloise lanserade sitt nya erbjudande baserat på EyeOnID's lösningar den 4 november i den belgiska marknaden. Säljstart sker genom deras ca 3 000 försäkringsförmedlare som kommer att erbjuda tjänsten "Cyber Safe" till deras konsumenter i Belgien. Lanseringen innefattar även en marknadsportal (https://e.baloise.be/portal/customer/products ) som levererats av EyeOnID. Portalen samlar trafik från deras olika kanaler för att därmed öka konvertering av tjänsten på bästa sätt för samtliga intressenter, såsom för konsumenten, för Baloise och därmed för EyeOnID. Vidare så ingår två nya integrationer mot 3:e-partsleverantörer i lösningen. Dels mot ett företag som heter OneGini som möjliggör s.k. single sign-on funktionalitet, som medför att kunderna endast behöver logga in på ett ställa för att få tillgång till tjänsten från Baloise kundportal. Och dels har vi integrerat lösningen med Tietos "Insurance in a box" plattform för första gången vilket nu innebär att vi är en del av deras tjänst och marknadserbjudande.

Den större europeiska bank som vi informerade om den 25:e oktober går ut i en riktad marknadsundersökning baserat på EyeOnID's tjänst under denna vecka (v.45) där man avser att säkerställa förståelse av kundernas behov och efterfrågan kring en tjänst levererad av banken.

Det tyska försäkringsbolag som under oktober lämnade en initial order avseende köp av EyeOnID's tjänster för en så kallad "soft-launch" är nu i full färd med att levereras till kunden. Jag vill även passa på att förtydliga att de belopp som kommunicerats är baserade på s.k. startup- och minimum-fees under de första 12 månaderna. I de fall försäljningen överstiger de lågt hållna miniminivåerna så har EyeOnID rätt att fakturera faktiskt antal användare löpande. Vi ser att detta är en oerhört viktig affär för att säkerställa en stark närvaro i den tyska marknaden såväl som för vår fortsatta etablering inom försäkringsbranschen.

Affärsläget: Vårt fokus just nu är att stänga flera pågående affärsdiskussioner och förhandlingar så snart som möjligt.

Gällande affärsdialogen med en större s.k. Retailkedja, som kommunicerats tidigare, pågår dialogen fortsatt för att komma i mål med ett gemensamt avtal. Förseningen i dialogen är direkt relaterad till en utökning av innehållet med flera olika tjänster och produktpaketeringar än vad som diskuterats initialt, utöver eventuellt tidigareläggande av lansering i ytterligare geografiska marknader. Kunden överväger detta för att kunna nå en större del av kundens marknadssegment genom flera olika kanaler.

 • https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-almanac-2019/

Telenor har haft en stor framgång i Norge med tjänsten Sikker-ID, bestående av EyeOnID's tjänst och en ID-skyddsförsäkring. Tjänsten har även kommunicerats som en av Telenors främsta VAS-lanseringar (Value Added Services) med väldigt stark säljutveckling. Vi ser att tjänsten växer och även att konverteringarna till aktiva kunder ökar i takt med att marknaden mognar. Samtidigt arbetar vi intensivt med att tillsammans vidareutveckla tjänsten inom ramen för Sikker-ID tillsammans med Telenor. Bägge parter är väldigt nöjda med hur arbetet har gått så här långt och vi ser nu även nya möjligheter för affären framöver under 2020.

Under perioden har flera nya potentiella kunddialoger initierats i Europa med olika kunder. Samtidigt får vi allt fler förfrågningar om våra tjänster från olika branscher, både tidigare kända såväl som nya.  Inte minst är det försäkringsbranschen men även banksegmentet som visar på ett starkt intresse. Våra initiala investeringar i s.k. compliance, såsom bl.a. GDPR-säkerställande såväl som PCI-DSS, tycks ha varit rätt väg för oss i det långa loppet. Efterfrågan kommer framförallt som ett led i att man vill öka försäljningen inom ramen för befintliga försäkringsprodukter inom hemförsäkring men även genom fristående ID-skyddsförsäkringar. Genom att addera en proaktiv ID-stöldskyddsprodukt ökar man relevansen i sin egen tjänst samt ser till nya möjliga intäkter med goda marginaler.

Utveckling: Det sker löpande både en långsiktig utveckling av våra produkter och en mer kortsiktig sådan, ofta drivet av våra kunders omedelbara önskemål såväl som genom nya behov som dyker upp längs vägen. Jag ser detta som helt naturligt i en relativt ny affär av det här slaget.

Som exempel kan jag nämna att vi för flera kunder utvecklat det vi kallar marknadsportaler. Vi bygger upp dessa som ett stöd för våra partners att nå ut bredare i marknaden och driva kunder in till deras plattformar. Vi gör detta på olika sätt, t.ex genom att vi bygger så kallade landningssidor där kunder kan testa lösenord och emailadresser men även genom att funktionaliteten finns genom våra API för att uppnå samma upplevelse och funktionalitet för slutkunden. Detta driver kunder till tjänsten såväl som att det i förlängningen även syftar till att öka konverteringen till fler aktiva kunder. Genom att vi i dag har språkstöd för upp till 10 olika språk i plattformen så kan vi bygga dessa för lokalt språk i samtliga marknader där vi idag är aktiva. 

Ytterligare en funktion som vi utvecklat är möjligheten att erbjuda stöd för PCI-DSS (Visa och Mastercards certifiering för säkerkorthantering) som är en förutsättning för att man skall kunna hantera kredit- och bankkortsuppgifter via sina olika digitala gränssnitt. Genom att EyeOnID är PCI-certifierade enligt den högsta nivån kan vi säkerställa att kunder som vill ta emot kortuppgifter kan göra det på säkert och tryggt sätt. Detta är något som vi är en av få aktörer i marknaden som kan göra idag.

Mer långsiktigt driver vi ett antal utvecklingsprojekt både för att öka kvaliteten i tjänsten och därmed förbättra kundupplevelsen vilket primärt sker genom en fortsatt satsning på det vi kallar "Dynamic Matching". Detta ger en effektivare analys av vår data och där kunderna får en individanpassad s.k. risk-scoring-modell kopplad till deras utsatthet för ID-kapningar och identitetsstölder. Parallellt med detta sker en vidare utveckling av vår portal för att kunna ge kunderna mer innehåll och en bättre kundupplevelse.

Jag har tidigare även lyft fram utvecklingen av vår NLP-plattform (Natural Language Processing) för textanalys, som är nyckeln till vår analysförmåga av data. Vi fortsätter att distribuera den mot studenter, universitet och forskningsprojekt som en del av vår satsning på att driva innovation inom dataanalys.

Textanalys baserat på NLP är en del av AI (artificiell intelligens) och bygger på möjligheten att analysera och identifiera samband i alla former av digitala texter. I takt med att mängden data på internet växer ökar även utmaningen att kunna få fram relevant information i stora datamängder på ett effektivt sätt. Vi ser att det blir allt fler förfrågningar kring vår tjänst EyeOnText vilket gör att vi även ser möjligheten att vidareutveckla tjänsten. I somras startade vi upp ett nytt sådant projekt där vi samarbetar med en grupp från Nederländerna kring utveckling av söktjänster för stora databaser, där universitetsstudenter gemensamt arbetar och utforskar möjligheter kring att förbättra och hitta nya tillämpningar för att skriva regelverk för textanalys.

Finansiellt:

Tillväxten i bolaget är fortsatt svag och om än något ökande till 3 186 KSEK (2 221 KSEK) dock inte i den takt som jag hade hoppats se under perioden. Framförallt är det förseningen av avtal som göra att den rörliga licensavgiften för tjänsten förskjuts framåt i tiden. Främst är det engångsavgifter och uppstartskostnader som kommer in från nya projekt eller utökningar inom befintliga avtal.

Under perioden har bolaget haft finansiella intäkter från innovationsprojekt tillsammans med externa partners dessa intäkter motsvarande 1174 KSEK en ökning motsvarande 649 KSEK för Q3. Detta är en viktig del för att säkerställa innovationskraft till bolaget utan att samtidigt exponera oss för finansiella risker i form av nedlagd tid och tillhandahållande av tjänster så som EyeOnText och EyeOnPass.

Under perioden har kostnaderna hållits nere. Dels genom att vi har börjat få full effekt av de strukturella förändringar av verksamheten som påbörjades under 2018. Dels genom att vi har genomfört en översyn av infrastruktur och även gjort en omstrukturering av vår IT-arkitektur som gör den mer lättarbetad, flexibel och kostnadseffektiv. Detta är ett arbete som pågått under större delen av året men som nu börjar bli klart och ge effekt.

Resultatet innebär att vi snabbare och på ett enklare sätt kan skala upp verksamheten i takt med nya affärer samtidigt som vi kan klara av stora volymer av nya användare på ett kostnadseffektivt sätt.

Operativ verksamhet:

För att vi ska kunna vara flexibla och arbeta på ett s.k. agilt sätt med många parallella projekt är det av central vikt att vi har tydliga processer och arbetssätt. En viktig del av arbetet som vi arbetat med internt under tredje kvartalet har varit att få en ny struktur på plats med tydligare beslutsvägar, mer decentraliserat arbetssätt och utökat ansvar hos våra medarbetare i att genomföra projekt och aktiviteter. Genom ett antal förändringar och att vi stärkt upp verksamheten med projektledarkompetens så har vi säkerställt leveranskapacitet och bättre kvalitet i våra leveranser. Vi kan i dag snabbt skala upp och ta in nya resurser med kort framförhållning och få igång dem snabbt i nya projekt tack var den nya strukturen.

Det är människorna som är kärnan i EyeOnID och resultatet av det vi utvecklar är summan av alla deras insatser, kunnande och kompetens. Det är enormt viktigt att vi kan attrahera och bibehålla rätt människor och skapa förutsättningar för människor att utvecklas både i företaget och inom sina egna kompetenser. Vi bygger nu upp en kultur som tar fasta på de personliga egenskaperna likväl som på deras professionella kompetenser. Under tredje kvartalet har vi startat upp ett internt kulturarbete som tar utgångspunkten i människorna på EyeOnID och vi har även utsett en specifik funktion med ansvar för att driva och stötta arbetet med kulturen i bolaget såväl som att skapa förutsättningar för densamma att formas till det som bäst stämmer på oss som företag. Detta kommer vara ett ständigt pågående arbete och som kommer vara väldigt viktigt för vår förmåga att utvecklas och attrahera rätt människor och medarbetare, oavsett i form av anställda eller som konsulter.

Fokus framåt är fortsatt det som tidigare kommunicerats, såsom:

 • Driva nya affärer genom hög närvaro i affärsdialoger och säkerställa utveckling mot ökad konvertering av användare.
 • Öka närvaron i befintliga partnerskap och samarbeten för att skala upp försäljning och marknadsnärvaro.
 • Fortsatt utveckla våra plattformar och tekniska innovationer med fokus på tillväxt och affärsnytta.
 • Säkerställa vår operativa förmåga och långsiktiga uthållighet samt attrahera nya medarbetare och kompetenser.

Patrik Ugander

VD

Verksamheten

Eyeonid har sedan 2014 arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga samt förekomma intrång och bedrägerier riktade mot företag samt personlig digital identitetsdata. Exempel på sådan identitetsdata är inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och organisationsnummer.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka, validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunden när vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari - september 2019 med jämförelseperiod januari - september 2018. I samband med bokslutet 2018 har avskrivningstiden för balanserade utvecklingsutgifter ändrats från 10 till 5 år. Förändringen har räknats om från och med den 1 januari 2018 och innebär att kostnaden avseende avskrivningar förändrats jämfört med tidigare lämnade kvartalsrapporter under år 2018. I och med ökade avskrivningar påverkas resultatet negativt. Förändringarna är inte kassaflödespåverkande.

Försäljning och resultat

Januari - september

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 3 186 (KSEK 2 221), med ett nettoresultat om KSEK -19 460 (KSEK -22 494). Eyeonid är aktiva i ett flertal innovations projekt, genom delvis finansiering och deltagande med resurser och kompetens. I samband med att projekt avslutas så kan uppstå en finansiell intäkt som fördelas på projektets intressenter. Under perioden har Eyeonid finansiella intäkter från innovationsprojekt som avser 2019 samt retroaktivt 2018.

Juli - september

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 1 440 (KSEK 718), med ett nettoresultat om KSEK -6 770 (KSEK -7 133).

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2019 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 6 941 (KSEK 16 144). Koncernen hade per den 30 september 2019 räntebärande skulder om KSEK 15 000 (KSEK 0), samt upptagna konvertibla lån om KSEK 2 700 (KSEK 13 000). Räntebärande lån har en löptid på 9 månader. Konvertiblerna har en löptid på tolv månader och är ej räntebärande.

Investeringar

Januari - september

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 9 508 (KSEK 16 618) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 9 508 (KSEK 15 375) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 0 (KSEK 1 243) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 104).

Juli - september

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 2 720 (KSEK 5 269) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 2 720 (KSEK 5 169) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 0 (KSEK 100) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 0).

Avskrivningar

Januari - september

Periodens resultat har belastats med KSEK 4 131 (KSEK 3 919) i avskrivningar varav KSEK 502 (KSEK 334) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 2 991 (KSEK 2 888) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 0 (KSEK 58) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill KSEK 639 (KSEK 639).

Juli - september

Periodens resultat har belastats med KSEK 1 472 (KSEK 1 315) i avskrivningar varav KSEK 194 (KSEK 140) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 1 066 (KSEK 962) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 0 (KSEK 0) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill KSEK 213 (KSEK 213).

Eget kapital

Per den 30 september 2019 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 42 761 (KSEK 48 976).

Aktien

Per den 30 september 2019 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 64 228 608 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic MTF under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 30 september 2019 hade Eyeonid 10 (21) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

24 februari 2020                                                                  Bokslutskommuniké 2019

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Den 6:e november 2019

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning          
Koncernen 2019-01-01 2018-01-01 2019-07-01 2018-07-01 2018-01-01
(KSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
           
Rörelsens intäkter          
Nettoomsättning 3 186 2 221 1 440 718 2 795
Aktiverat arbete för egen räkning 6 683 7 493 2 064 2 936 10 671
Övriga rörelseintäkter 255 312 55 47 371
Summa Rörelsens intäkter 10 124 10 026 3 559 3 701 13 838
           
Rörelsens kostnader          
Råvaror och förnödenheter -4 956 -4 542 -1 669 -1 627 -6 158
Övriga externa kostnader -10 538 -12 505 -4 059 -3 474 -17 530
Personalkostnader -8 685 -10 584 -2 638 -3 926 -15 526
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar* -4 131 -3 919* -1 472 -1 315* -5 240
Övriga rörelsekostnader - -117 - -117 -187
Summa Rörelsens kostnader -28 311 -31 666* -9 839 -10 458* -44 641
           
Rörelseresultat -18 188 -21 640* -6 279 -6 757* -30 803
           
Resultat från finansiella poster          
Resultat från övriga värdepapper - - - - -74
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 174 - 649 - 50
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 354 -737 -1 116 -400 -1 205
Summa Resultat från finansiella poster -1 181 -737 -466 -400 -1 229
           
Resultat efter finansiella poster -19 368 -22 378* -6 745 -7 157* -32 032
           
Skatt på periodens resultat -84 -116 -25 24 -154
Övriga skatter -8 - -0 - -14
           
PERIODENS RESULTAT -19 460 -22 494* -6 770 -7 133* -32 200

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018, vilket påverkar jämförelseperioden.

Balansräkning      
Koncernen      
(KSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
       
TILLGÅNGAR      
       
Immateriella anläggningstillgångar      
Goodwill 2 344 3 196 2 983
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten* 50 425 39 399* 43 908
Summa Immateriella anläggningstillgångar 52 769 42 594* 46 891
       
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 1 120 1 794 1 615
Summa Materiella anläggningstillgångar 1 120 1 794 1 615
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga fordringar 158 196 166
Summa Finansiella anläggningstillgångar 158 196 166
       
Summa Anläggningstillgångar 54 046 44 585* 48 672
       
Omsättningstillgångar      
       
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar 1 005 352 482
Övriga fordringar 2 076 3 110 2 979
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 222 2 598 1 882
Summa Kortfristiga fordringar 5 304 6 060 5 343
       
Kassa och bank 6 941 16 144 4 634
       
Summa Omsättningstillgångar 12 246 22 204 9 977
       
SUMMA TILLGÅNGAR 66 292 66 790* 58 649

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018, vilket påverkar jämförelseperioden.

Balansräkning      
Koncernen      
(KSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
       
Eget kapital      
Eget kapital* 42 761 48 976* 45 360
Summa Eget kapital 42 761 48 976* 45 360
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 1 521 1 377 2 425
Aktuella skatteskulder 117 251 172
Övriga skulder 15 451 681 776
Konvertibla lån 2 700 13 000 6 800
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 742 2 505 3 116
Summa Kortfristiga skulder 23 531 17 814 13 289
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 292 66 790* 58 649

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018 och innebär en negativ resultatpåverkan som påverkar eget kapital jämfört med jämförelseperioden.

Förändring i eget kapital          
           
2019-01-01 - 2019-09-30                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 376 39 126 110 308 -105 450 45 360
Nyemission 230   16 870   17 100
Emissionskostnader     -192   -192
Periodens omräkningsdifferens   -47     -47
Avsättning fond för utvecklingsutgifter   7 924   -7 924 -
Periodens resultat       -19 460 -19 460
2019-09-30 1 606 47 002 126 987 -132 834 42 761
           
           
2018-01-01 - 2018-09-30                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 700 77 487 -54 923 44 529
Nyemission 75   26 925   27 000
Emissionskostnader     -158   -158
Periodens omräkningsdifferens   99     99
Avsättning fond för utvecklingsutgifter*   13 475*   -13 475* -
Periodens resultat*       -22 494* -22 494*
2018-09-30 1 340 34 273* 104 255 -90 892 48 976*
           
           
2019-07-01 - 2019-09-30                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 562 44 829 124 323 -123 918 46 796
Nyemission 44   2 756   2 800
Emissionskostnader     -93   -93
Periodens omräkningsdifferens   28     28
Avsättning fond för utvecklingsutgifter   2 145   -2 145 -
Periodens resultat       -6 770 -6 770
2019-09-30 1 606 47 002 126 987 -132 834 42 761
           
           
2018-07-01 - 2018-09-30                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 309 29 691* 95 336 -79 166 47 170*
Nyemission 31   8 969   9 000
Emissionskostnader     -50   -50
Periodens omräkningsdifferens   -11     -11
Avsättning fond för utvecklingsutgifter*   4 594*   -4 594* -
Periodens resultat*       -7 133* -7 133*
2018-09-30* 1 340 34 274* 104 255 -90 893 48 976*
           
           
2018-01-01 - 2018-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 700 77 487 -54 923 44 529
Nyemission 111   33 089   33 200
Emissionskostnader     -268   -268
Periodens omräkningsdifferens   99     99
Avsättning fond för utvecklingsutgifter   18 327   -18 327 -
Periodens resultat       -32 200 -32 200
2018-12-31 1 376 39 126 110 308 -105 450 45 360
           

*Avsättning till fond för utvecklingsutgifter har omräknats på grund av retroaktivt förändrad avskrivningstid på balanserade utvecklingsutgifter från 1 januari 2018. Omräkningen medför en negativ resultatpåverkan vilket påverkar S:a totalt eget kapital jämfört med tidigare rapporterad jämförelseperiod.

Kassaflödesanalys          
Koncernen 2019-01-01 2018-01-01 2019-07-01 2018-07-01 2018-01-01
(KSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
           
Den löpande verksamheten          
Rörelseresultat* -18 188 -21 640* -6 279 -6 757* -30 803
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:          
Avskrivningar* 4 131 3 919* 1 472 1 315* 5 240
Realisationsresultat - 117 - 117 187
Erhållen ränta 1 174 - - - 50
Erlagd ränta -1 471 -737 -1 -400 -1 205
Kassaflöde från den löpande verksamheten          
före förändringar av rörelsekapital -14 354 -18 342 -4 808 -5 725 -26 531
           
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital          
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -773 -4 216 -1 288 -2 669 -3 496
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -901 470 293 -307 2 098
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 027 -22 088 -5 803 -8 701 -27 929
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -9 508 -15 375 -2 720 -5 169 -20 846
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -1 243 - -100 -1 279
Förändring finansiella tillgångar 10 - 10 - -44
Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 498 -16 617 -2 710 -5 269 -22 170
           
Finansieringsverksamheten          
Nyemission före emissionskostnader* 17 100 27 000* 2 800 9 000* 33 200
Emissionskostnader -192 -158 -93 -50 -268
Konvertibla lån 13 000 40 000 - 20 000 40 000
Kortfristiga lån 15 000 - - - -
Amortering genom konvertering* -17 100 -27 000* -2 800 -9 000* -33 200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 27 808 39 843 -93 19 950 39 733
           
Periodens kassaflöde 2 284 1 137 -8 606 5 980 -10 366
Likvida medel vid periodens början 4 634 15 000 15 538 10 172 15 000
Omräkningsdifferens i likvida medel 24 7 10 -8 0
Likvida medel vid periodens slut 6 941 16 144 6 941 16 144 4 634

*I och med Bokslutskommuniké 2018 har omklassificering skett jämfört med tidigare lämnade kvartalsrapporter.

Amorteringen av konvertibla lån har skett genom konvertering till aktier vilket nu tydligare synliggörs. Jämförelseperioden har därmed omklassificerats.

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018, vilket påverkar jämförelseperioden.

Resultaträkning          
Moderbolaget 2019-01-01 2018-01-01 2019-07-01 2018-07-01 2018-01-01
(KSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
           
Rörelsens intäkter          
Nettoomsättning 3 186 2 056 1 463 717 2 630
Aktiverat arbete för egen räkning 2 742 2 636 914 1 019 3 549
Övriga rörelseintäkter 198 312 17 47 371
Summa Rörelsens intäkter 6 127 5 003 2 393 1 783 6 549
           
Rörelsens kostnader          
Råvaror och förnödenheter -3 563 -3 243 -1 116 -1 115 -4 310
Övriga externa kostnader -9 891 -11 839 -3 888 -3 207 -16 598
Personalkostnader -5 933 -6 892 -1 895 -2 402 -10 246
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar* -3 346 -3 254* -1 181 -1 088* -4 343
Övriga rörelsekostnader - -117 - -117 -187
Summa Rörelsens kostnader -22 733 -25 345* -8 080 -7 928* -35 684
           
Rörelseresultat -16 606 -20 342* -5 687 -6 145* -29 135
           
Resultat från finansiella poster          
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 174 - 649 - 50
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 354 -737 -1 116 -400 -1 204
Summa Resultat från finansiella poster -1 181 -737 -466 -400 -1 154
           
Resultat efter finansiella poster -17 787 -21 079* -6 153 -6 545* -30 289
           
Skatt på periodens resultat - - - - -
           
PERIODENS RESULTAT -17 787 -21 079* -6 153 -6 545* -30 289

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018, vilket påverkar jämförelseperioden.

Balansräkning      
Moderbolaget      
(KSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
       
TILLGÅNGAR      
       
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten* 53 242 40 467* 45 318
Summa Immateriella anläggningstillgångar 53 242 40 467* 45 318
       
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 1 059 1 575 1 415
Summa Materiella anläggningstillgångar 1 059 1 575 1 415
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 4 837 4 763 4 837
Andra långfristiga fordringar 110 150 120
Summa Finansiella anläggningstillgångar 4 947 4 913 4 957
       
Summa Anläggningstillgångar 59 248 46 955* 51 690
       
Omsättningstillgångar      
       
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar 946 352 482
Fordringar koncernföretag - 579 20
Övriga fordringar 1 740 2 993 2 914
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 209 2 476 1 758
Summa Kortfristiga fordringar 4 895 6 399 5 173
       
Kassa och bank 6 517 14 554 4 072
       
Summa Omsättningstillgångar 11 412 20 953 9 245
       
SUMMA TILLGÅNGAR 70 661 67 908* 60 936

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018, vilket påverkar jämförelseperioden.

Balansräkning      
Moderbolaget      
(KSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
       
Eget kapital      
Eget kapital* 46 825 50 823* 47 703
Summa Eget kapital 46 825 50 823* 47 703
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 1 332 1 199 2 209
Aktuella skatteskulder 117 119 147
Skulder koncernföretag 956 530 1 143
Övriga skulder 15 390 393 388
Konvertibla lån 2 700 13 000 6 800
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 341 1 843 2 545
Summa Kortfristiga skulder 23 836 17 085 13 232
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 70 661 67 908* 60 936

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018 och innebär en negativ resultatpåverkan som påverkar eget kapital jämfört med jämförelseperioden.

Förändring i eget kapital          
           
2019-01-01 - 2019-09-30                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 376 39 032 110 308 -72 724 -30 289
Nyemission 230   16 870    
Emissionskostnader     -192    
Omföring fg periods resultat       -30 289 30 289
Avsättning fond för utvecklingsutgifter   7 924   -7 924  
Periodens resultat         -17 787
2019-09-30 1 606 46 956 126 987 -110 937 -17 787
           
           
2018-01-01 - 2018-09-30                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 705 77 487 -40 548 -13 850
Nyemission 75   26 925    
Emissionskostnader     -158    
Omföring fg periods resultat       -13 850 13 850
Avsättning fond för utvecklingsutgifter*   13 475*   -13 475*  
Periodens resultat*         -21 079*
2018-09-30 1 340 34 180* 104 254 -67 873* -21 079*
           
           
2019-07-01 - 2019-09-30                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 562 44 810 124 323 -114 687 -5 739
Nyemission 44   2 756    
Emissionskostnader     -93    
Omföring fg periods resultat       -5 739 5 739
Avsättning fond för utvecklingsutgifter   2 145   -2 145  
Periodens resultat         -6 153
2019-09-30 1 606 46 956 126 987 -122 571 -6 153
           
           
2018-07-01 - 2018-09-30                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat* Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång* 1 309 29 587 95 336 -69 847* -7 966*
Nyemission 31   8 969    
Emissionskostnader     -50    
Omföring fg periods resultat       -7 966* 7 966*
Avsättning fond för utvecklingsutgifter*   4 594*   -4 594*  
Periodens resultat*         -6 545*
2018-09-30 1 340 34 181* 104 255 -82 407* -6 545*
           
           
2018-01-01 - 2018-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 705 77 487 -40 548 -13 850
Nyemission 111   33 089    
Emissionskostnader     -268    
Omföring fg periods resultat       -13 850 13 850
Avsättning fond för utvecklingsutgifter   18 327   -18 327  
Periodens resultat         -30 289
2018-12-31 1 376 39 032 110 308 -72 724 -30 289

*Avsättning till fond för utvecklingsutgifter har omräknats på grund av retroaktivt förändrad avskrivningstid på balanserade utvecklingsutgifter från 1 januari 2018. Omräkningen medför en negativ resultatpåverkan vilket påverkar S:a totalt eget kapital jämfört med tidigare rapporterad jämförelseperiod.

Kassaflödesanalys          
Moderbolaget 2019-01-01 2018-01-01 2019-07-01 2018-07-01 2018-01-01
(KSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
           
Den löpande verksamheten          
Rörelseresultat* -16 606 -20 342* -5 687 -6 145* -29 135
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:          
Avskrivningar* 3 346 3 254* 1 181 1 088* 4 343
Realisationsresultat - 117   117 187
Erhållen ränta 1 174 - - - 50
Erlagd ränta -1 471 -737 -1 -400 -1 204
Kassaflöde från den löpande verksamheten          
före förändringar av rörelsekapital -13 557 -17 708 -4 507 -5 341 -25 759
           
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital          
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -605 -4 597 -1 149 -3 036 -3 372
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -296 -244 372 -841 2 103
Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 458 -22 550 -5 284 -9 218 -27 028
           
Investeringsverksamheten          
Lämnade aktieägartillskott - -50 - -50 -124
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -10 914 -16 363 -3 211 -5 556 -22 177
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -1 056 - - -1 093
Förändring finansiella tillgångar 10 - 10 - 30
Förvärv av dotterföretag - -104 - - -104
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 904 -17 573 -3 201 -5 606 -23 467
           
Finansieringsverksamheten          
Nyemission före emissionskostnader* 17 100 27 000* 2 800 9 000* 33 200
Emissionskostnader -192 -158 -93 -50 -268
Konvertibla lån 13 000 40 000 - 20 000 40 000
Kortfristiga lån 15 000 - - - -
Amortering genom konvertering* -17 100 -27 000* -2 800 -9 000* -33 200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 27 808 39 843 -93 19 950 39 733
           
Periodens kassaflöde 2 445 -281 -8 578 5 126 -10 763
Likvida medel vid periodens början 4 072 14 835 15 095 9 428 14 835
Likvida medel vid periodens slut 6 517 14 554 6 517 14 554 4 072

*I och med Bokslutskommuniké 2018 har omklassificering skett jämfört med tidigare lämnade kvartalsrapporter. Amorteringen av konvertibla lån har skett genom konvertering till aktier vilket nu tydligare synliggörs. Jämförelseperioden har därmed omklassificerats.

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från

1 januari 2018, vilket påverkar jämförelseperioden.

Nyckeltal      
       
(SEK) 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
  2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET      
Omsättningstillväxt (%) 43% 271% 257%
Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg
Vinstmarginal (%) Neg Neg Neg
Räntabilitet på eget kapital (%) Neg Neg Neg
       
KAPITALSTRUKTUR      
Eget kapital (KSEK) 42 761 48 976* 45 360
Balansomslutning (KSEK) 66 292 66 790* 58 649
Sysselsatt kapital (KSEK) 57 761 48 976* 45 360
Räntebärande nettoskuld (KSEK) 8 059 -   -
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,05 0,05* 0,05
Soliditet (%) 65% 73%* 77%
Skuldsättningsgrad (%) 35% - -
Räntetäckningsgrad (ggr) Neg Neg Neg
       
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET      
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -16 027 -22 088 -27 929
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -25 524 -38 705 -50 099
Likvida medel (KSEK) 6 941 16 144 4 634
       
INVESTERINGAR      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - 1 243 1 279
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 9 508 15 375 20 846
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - -   -
Förvärv av dotterföretag (KSEK) - 104 104
Förvärv av aktier och andelar (KSEK) - -   -
       
MEDARBETARE      
Medelantalet anställda 10 21 18
Omsättning per anställd (KSEK) 319 106 155
Antalet anställda 10 21 18
       
DATA PER AKTIE      
Antal aktier 64 228 608 53 586 818 55 045 515
Resultat per aktie (SEK) -0,30 -0,42* -0,58
Eget kapital per aktie (SEK) 0,67 0,91* 0,82

*Nyckeltalen i jämförelseperioden har omräknats till följd av retroaktivt förändrad avskrivningstid.

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)                                                         Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)                                                               Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)                                                                   Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)                                           Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)                                                                 Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)                                                      Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)                                                       Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

                                                                                                   inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)                                        Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)                                     Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)                                                                             Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)                                                          Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad                                                               Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella           kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)                                 Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)                                Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)                                                             Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda                                                         Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd                                                       Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda                                                                    Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier                                                                              Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)                                                         Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)                                                   Eget kapital dividerat med antal aktier

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrik Ugander                                                                                                     

CEO                                                                                                                                                          

070-544 01 68                                                                                                                                       

Carl-Magnus Jönsson

CFO

073-545 53 50

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl 08.30 CET.

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de fyra helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien) samt Eyeonid SIA (Lettland). Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2019 till och med den 30 september 2019.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988