REG

Kommuniké från årsstämma 2022 i Eyeonid Group AB

Vid årsstämma i Eyeonid Group AB (publ) ("Bolaget") som hölls den 14 juni 2022 kl. 10.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,

att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,

att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören samt tidigare verkställande direktörer för räkenskapsåret 2021 respektive såvitt avser verkställande direktörerna för de perioder av räkenskapsåret 2021 som respektive person innehade uppdraget som verkställande direktör,

att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ska utgå till icke i Bolaget arbetande styrelseledamöter med 125 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 250 000 kronor (exklusive sociala avgifter),

att arvode till Bolagets revisor skall utgå med skäligt belopp enligt löpande räkning,

att fastställa antalet ledamöter till fyra utan suppleanter,

att omvälja Carl Höglund, Erik Hallberg, och Pontus Karsbo som ordinarie styrelseledamöter samt välja in Peter Ekelund som ny styrelseledamot. Det beslutades också att entlediga Lena Lohajner-Lindberg som meddelat att hon avböjer omval som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att utse Erik Hallberg som styrelseordförande.

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Grant Thornton med huvudansvarig revisor Thomas Daae,

att fastställa riktlinjer för tillsättande valberedning för årsstämman 2023. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en ska vara representant från styrelsen (i första hand styrelseordförande) och övriga ska utses av Bolagets tre största aktieägare,

att ändra bolagsordningens gränser avseende antalet aktier till lägst 250 000 000 stycken och högst 1 000 000 000 stycken och gränserna avseende aktiekapitalet till lägst 6 250 000 kronor och högst 25 000 000 kronor.

att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i sådan utsträckning som är tillåten enligt gränserna enligt den, från tid till annan, gällande bolagsordningen.

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Eyeonid Group AB
Styrelsen

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070 882 68 28

E-post: [email protected]

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 073 545 53 50

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988