REGMAR

Kallelse till extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

Aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ), org.nr 559005-9415 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 januari 2020, kl. 10:00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Den som önskar att delta på stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 25 januari 2020, och

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 29 januari 2020, via e-post till: [email protected] eller via brev till Eyeonid Group AB (publ), att: "EGM 2020", Blasieholmsgatan 4A, 111 48 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

Ombud m.m.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.eyeonid.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast lördagen den 25 januari 2020, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande och godkännande av dagordning
  7. Val av styrelseledamot
  8. Särskilt bemyndigande för styrelsen
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7 - Val av styrelseledamot

Styrelseledamot Joerg Floeck har begärt att entledigas som styrelseledamot i Bolaget. Joerg Floeck har tillträtt ett heltidsengagemang i annat internationellt bolag och detta ligger till grund för denna begäran.

Styrelsen föreslår att Bolagets externa VD, Patrik Ugander, tillträder som ordinarie ledamot i Bolaget fram till i slutet av nästa årsstämma och att Joerg Floeck entledigas från sin post som ordinarie styrelseledamot.

Patrik Ugander, född 1968, är Bolagets VD och har tidigare haft roller som t.ex. Vice President Enterprise Sales, Vice President Broadband Services och Director Broadband Services på TeliaSonera och senast Head of Nordic Sales & Marketing vid Europeiska ERV Nordic.

Punkt 8 - Särskilt bemyndigande för styrelsen

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 99 869 405 aktier och röster.

Stockholm i januari 2020

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Ugander, VD

+46 (0)70-544 01 68

[email protected]

eller

Carl-Magnus Jönsson, CFO

+46 (0)73-545 53 50

[email protected]

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2020 kl 13.15 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988