REGMAR

Kallelse till extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB

Aktieägarna i Eyeonid Group AB, org.nr 559005-9415, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 april 2021, kl. 09.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. Om förändring på grund av det rådande omvärldsläget avseende spridningen av covid-19 sker, kan möteslokalen komma att ändras. Bolaget kommer att i så fall meddela detta genom ett pressmeddelande.

A. Rätt att delta på stämman m.m.

Anmälan

Den som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 8 april 2021, dels anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 12 april 2021, via e-post till: [email protected] eller via brev till Eyeonid Group AB (publ), att: "EGM 2021", Blasieholmsgatan 4A, 111 48 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.eyeonid.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 12 april 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

B. Information om åtgärder med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har Bolaget beslutat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Bolaget uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja sedvanlig möjlighet att rösta via ombud. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

C. Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande och godkännande av dagordning
 7. Beslut om godkännande av förvärv av Bolder Sweden AB
 8. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 9. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 10. Särskilt bemyndigande för styrelsen
 11. Stämmans avslutande

D. Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7 - Beslut om godkännande av förvärv av Bolder Sweden AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om att på nedanstående huvudsakliga villkor förvärva Bolder Sweden AB ("Bolder") enligt de förvärvsavtal, villkorade av stämmans godkännande, som Bolaget ingått med ägarna av Bolder avseende samtliga aktier och utställda teckningsoptioner i Bolder med underliggande dotterbolag ("Transaktionen") på i huvudsak följande villkor:

 • Bolaget förvärvar samtliga 145 023 aktier och 54 384 teckningsoptioner i Bolder.
 • Köpeskillingen för aktierna i Bolder uppgår till 50 399 650,4 kronor vilket Bolaget, på tillträdesdagen som beräknas ske senast den 26 april 2021, ska betala med reverser varefter säljarna ska teckna 43 825 783 nyemitterade aktier i Bolaget till en kurs om 1,15 kr aktie, vilket sammanlagt motsvarar köpeskillingsbeloppet. Vidare kan en tilläggsköpeskilling i form av högst 43 825 783 nyemitterade vederlagsaktier i Bolaget utgå förutsatt att vissa s.k. milestones är uppfyllda inom 12 månader.
 • Som vederlag för de 54 384 teckningsoptionerna i Bolder och innehavarens åtagande om att säkerställa rörelsekapital i Bolder för verksamhetsåret 2021, ska Bolaget emittera högst 38 669 809 teckningsoptioner i Bolaget med en rätt att, under en period om fyra månader som infaller 17 månader efter tillträdesdagen, för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs om 1,15 kronor per aktie.  
 • Transaktionen är i sin helhet villkorad av bolagsstämmans godkännande och förutsätter vidare att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till ändring av bolagsordning (punkten 8) och emissionsbemyndigande (punkten 9).

För mer information om Bolder och transaktionen i övrigt hänvisas till Bolagets pressmeddelanden av den 15 mars 2021 vilket finns tillgängligt Bolagets hemsida (https://www.eyeonid.com/investor/press-releases).  

Punkt 8 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsens föreslår att bolagsstämman antar ny bolagsordning innebärande att gränserna för (i) aktiekapitalet ökas till lägst 3 125 000 kronor och högst 12 500 000 kronor, (ii) antalet aktier som får utges ökas till lägst 125 000 000 aktier och högst 500 000 000 aktier och (iii) att högsta antalet ledamöter i styrelsen ökas till 8 ledamöter.

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut om att godkänna Transaktionen enligt punkten 7 och emissionsbemyndigande enligt punkten 9.

Beslutsmajoritet

Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 9 - Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst till och med den 15 april 2022 - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställa m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att kunna genomföra Transaktionen och öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen i övrigt beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut om att godkänna Transaktionen enligt punkten 7 och antar ny bolagsordning enligt punkten 8.

Beslutsmajoritet

Beslut om emissionsbemyndigande enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 10 - Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

E. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 131 477 353 aktier och röster.

_______________________

Stockholm i mars 2021

Eyeonid Group AB

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Om Eyeonid

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 Mars 2021 kl. 08:30 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988