Eyeonid Group publicerar tillägg till prospekt

Eyeonid Group har upprättat ett tillägg till det prospekt avseende "Inbjudan till teckning av units i Eyeonid Group AB (publ)" som godkändes av Finansinspektionen den 19 november 2019 och offentliggjordes den 20 november 2019 ("Prospektet"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av fyra offentliggöranden och en rättelse i Prospektet. Bolaget offentliggjorde den 21 november 2019 att styrelse och ledning av regulatoriska skäl är förhindrade att teckna i emissionen. Detta förhindrande upphävdes i samband med offentliggörande av vd-brevet den 29 november. Bolaget offentliggjorde den 29 november 2019, ett vd-brev där Bolagets verkställande direktör, Patrik Ugander förtydligar de pågående avtalsförhandlingar som Bolaget håller med en europeisk retail-kedja samt tillhandahåller en beskrivning av Bolagets affärssituation i sin helhet. Bolaget offentliggjorde den 4 december att Telenor Norge lanserar ytterligare en av Eyeonid's tjänster. Bolaget offentliggjorde den 4 december att det nuvarande avtalet med mySafety som löper ut den 16 december avslutas och ersätts med ett tilläggsavtal som löper till den 31 mars 2020. Därutöver var villkoren för garantiersättning i det fall en garant väljer ersättning i aktier felaktig och behövde således ändras.

Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Eyeonid's hemsida (www.eyeonid.se), Mangolds hemsida (www.mangold.se) samt kommer att göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 10 december 2019 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, ämne: Eyeonid, Box 556 91, 102 15 Stockholm, Sverige eller via e-post till [email protected]. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit till Mangold. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sina förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Henrik Sundewall, Styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

Hemsida: www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Eyeonid Group AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i investeringsmemorandumet.

Varken uniträtter, betalda tecknades units ("BTU"), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget har inte ansökt om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988