REGMAR

Eyeonid Group AB tillförs cirka 7,5 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO6

Eyeonid Group AB ("Eyeonid" eller "Bolaget") meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6. Totalt nyttjades 6 488 625 teckningsoptioner, motsvarande cirka 25,4 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 6 488 625 aktier till teckningskurs 1,15 SEK per aktie. Genom nyttjandet av dessa teckningsoptioner tillförs Eyeonid därmed cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Den 18 juni 2020 ingick Eyeonid ett kreditavtal med en kreditram om 20,0 MSEK ("Kreditramen") utställd av Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren"). Kreditramen kan nyttjats i två trancher om 10,0 MSEK vardera, varav den andra tranchen kan nyttjas först efter att Bolaget amorterat 5,0 MSEK av den första tranchen, som i samband med att avtalet mellan parterna ingicks, nyttjades av Bolaget. I samband med Kreditramen emitterade Bolaget vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6 och TO7. Totalt emitterades 25 507 708 teckningsoptioner av vardera serie TO6 respektive serie TO7. I enlighet med avtalet för Kreditramen kommer Bolaget att återbetala 5,0 MSEK av den första tranchen i samband med att aktier tecknade genom nyttjande av TO6 registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer inom kort att kommunicera huruvida den andra tranchen om 10,0 MSEK ska påkallas eller ej.

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 16 november 2020 till och med den 27 november 2020. Teckningskursen för teckningsoptionerna fastställdes till 1,15 SEK per aktie.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till stamaktier beräknas ske inom cirka 2 veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.eyeonid.com.

"Jag känner stor tacksamhet gentemot de optionsinnehavare av TO6 som valt att nyttja sina optioner  givet rådande aktiekurs under teckningsperioden. Amorteringen på 5 miljoner kronor möjliggör även för bolaget att för framtida behov kunna påkalla ytterligare en lånetranch om 10 miljoner kr. Efter amortering och emissionskostnader så kommer resterande kapital i första hand användas för att starta upp planerade utvecklingsinitiativ. Detta avser främst utveckling i EyeOnTEXT för ny distributionsplattform som skall möjliggöra kommersialisering av vår textanalystjänst under 2021." säger Patrik Ugander VD EyeOnID.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Eyeonid med 6 488 625 aktier, från 124 988 728 till 131 477 353 aktier. Aktiekapitalet ökar med 162 215,625 SEK, från 3 124 718,2 SEK till 3 286 933,825 SEK.

För befintliga aktieägare som inte har nyttjat några teckningsoptioner av serie TO6 uppgår utspädningen till cirka 4,9 procent.                                                                                                                                                                         

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Eyeonid kring teckningsoptionerna av serie TO6.

Kontaktuppgifter

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2020 kl. 16:03 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988