REGMAR

Eyeonid Group AB:s teckningsoptioner TO5 fullt nyttjade med stöd av garant och Bolaget genomför riktad emission till garanten

Eyeonid Group AB ("Eyeonid" eller "Bolaget") meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 ("Teckningsoptionsprogrammet"). Genom nyttjande av 16 475 847 teckningsoptioner av serie TO5 för teckning av 16 475 847 aktier utnyttjades cirka 95 procent av antalet utestående teckningsoptioner. Då Teckningsoptionsprogrammet, som tidigare kommunicerats, omfattas av en top-down garanti om 10,0 MSEK utställd av 4X Kapital AB ("Garanten") har Garanten tecknat motsvarande del av Teckningstoptionsprogrammet som förfallit outnyttjat, dvs 892 745 aktier motsvarande cirka 1,25 MSEK, genom en riktad nyemission. Genom Teckningsoptionsprogrammet och top-down garantin har som helhet således 17 368 592 nya aktier tecknats till en teckningskurs om 1,40 SEK per aktie. Därutöver har Garanten i enlighet med villkoren för garantiavtalet valt att teckna ytterligare 6 000 000 aktier, motsvarande en teckningslikvid om 8,4 MSEK, till samma teckningskurs som i Teckningsoptionsprogrammet, dvs 1,40 SEK. De aktier som Garanten valt att teckna utöver top-down garantin har gjorts i samma riktade emission som den riktade emission avseende aktiverat garantianspråk (tillsammans den "Riktade Emissionen"). Eyeonid tillförs således totalt cirka 32,7 MSEK från Teckningsoptionsprogrammet och den Riktade Emissionen före emissionskostnader.

Den Riktade Emissionen

Av den top-down garanti om 10,0 MSEK som Bolaget kommunicerade den 4 maj 2020 togs cirka 1,25 MSEK i anspråk avseende outnyttjade teckningsoptioner TO5, vilket sker genom en riktad nyemission av 892 745 aktier. I enlighet med villkoren för garantin har Garanten valt att teckna ytterligare 6 000 000 aktier i Eyeonid till samma teckningskurs som i Teckningsoptionsprogrammet, motsvarande 8,4 MSEK. Tekniskt sker teckningen av aktierna som tecknats avseende outnyttjade teckningsoptioner TO5 samt de aktier som tecknats av Garanten därutöver, båda i den Riktade Emissionen. Totalt omfattar således den Riktade Emissionen 6 892 745 aktier motsvarande cirka 9,65 MSEK. Hela den Riktade Emissionen tecknas genom kontant betalning.

Ökning av antalet aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptioner TO5 ökar antalet aktier i Eyeonid med 16 475 847 aktier, från 101 619 182 till 118 095 029 aktier. Därutöver ökar antalet aktier i Eyeonid genom den Riktade Emissionen med ytterligare 6 892 745 aktier, varvid det totala antalet aktier i Bolaget efter nyttjandet av teckningsoptioner TO5 och den Riktade Emissionen uppgår till 124 987 774 aktier. Genom nyttjandet av teckningsoptioner TO5 ökar aktiekapitalet med 411 896,175 SEK, från 2 540 479,550 SEK, till 2 952 375,725 SEK. Därutöver ökar aktiekapitalet genom den Riktade Emissionen med ytterligare 172 318,625 SEK varvid aktiekapitalet efter nyttjandet av teckningsoptioner TO5 och den Riktade Emissionen uppgår till 3 124 694,350 SEK.

Utspädning

Utspädningen från nyttjade teckningsoptioner TO5 uppgår till 13,95 procent. Utspädningen från den Riktade Emissionen uppgår till ytterligare cirka 5,51 procent. För aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO5, uppgår den totala utspädningen till följd av nyttjade teckningsoptioner och den Riktade Emissionen till cirka 18,70 procent.

Bakgrund

Under 2019 genomförde Bolaget en företrädesemission av units, bestående av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5. Teckningsperioden för aktier med stöd av teckningsoptionerna pågick under perioden den 1 juni till den 12 juni 2020 och har således avslutats. Teckningskursen för teckning av aktier i Eyeonid genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 var 1,40 SEK per aktie.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske om cirka två veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå som en del av det prospekt som publicerades i samband med emissionen som offentliggjordes den 15 november 2019, prospektet återfinns på https://www.eyeonid.com/investor/documents.

"Jag är väldigt glad över engagemanget från våra befintliga aktieägare och det förtroende som givits för EyeOnID som bolag. Det tillförda kapitalet kommer nu att kunna säkerställa bolagets uthållighet och även skapa förutsättningar för att kunna accelerera transformationsarbetet mot ett kund- och affärsdrivet bolag. I första hand kommer vi nu kunna säkra och stärka upp vår kommersiella sida inom sälj- och marknadskommunikation. Vi kommer även att stärka upp teamet med ytterligare kompetenser såväl som att ytterligare förbättra vår marknadskommunikation och digitala närvaro. Vi har redan börjat med olika kampanjer i marknaden för att stärka EyeOnID som varumärke samtidigt som vi även ökar kunskap och medvetenhet om ID-skydd som företeelse. Jag vill återigen tacka för den starka uppslutningen och det förtroende som givits bolaget under teckningsförfarandet av TO5." säger Patrik Ugander VD för EyeOnID

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Eyeonid kring teckningsoptionerna.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 kl. 20.30 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988