REGMAR

EYEONID GROUP AB (publ): Utfallet avseende nyttjande av teckningsoptioner av serie TO8 partiellt garanterat

Utfallet avseende av Eyeonid Group AB:s utgivna teckningsoptioner av serie TO8 med nyttjandeperiod under perioden 1 - 28 februari 2023 har partiellt garanterats av ett garantikonsortium av investerare, syndikerade av G&W Fondkommission.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Utfallet avseende av Eyeonid Group AB:s utgivna teckningsoptioner av serie TO8 med nyttjandeperiod under perioden 1 - 28 februari 2023 har garanterats upp till cirka 68,5 procent, motsvarande 5 MSEK av ett garantikonsortium av investerare, syndikerat av G&W Fondkommission.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen genom att kontakta sin förvaltare och följa dennes instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 28 februari 2023, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

I samband med den publika nyemissionen som Eyeonid Group AB genomförde i oktober 2022 utgav bolaget teckningsoptioner av serie TO8. Teckningskursen för TO8 uppgår till en rabatt motsvarande 30 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för aktien under perioden från och med den 17 januari 2023 till och med den 30 januari 2023. Teckningskursen kan dock inte understiga aktiens kvotvärde. I och med att beslut om sammanläggning av aktier 1:100 samt minskning av aktiekapitalet, utan indragning av aktier, fastställdes på extra bolagsstämma den 27 januari 2023 har TO8 varit föremål för omräkning i enlighet med optionsvillkoren. Under mätperioden uppgick volymvägd genomsnittlig aktiekurs till ca 1,63 SEK och således har teckningskursen fastställts till kvotvärde 1,18 SEK, omräknad med hänsyn till beslutad sammanläggning av aktier och beslutad minskning av aktiekapitalet. Optionsnyttjandeförhållandet har omräknats från 1 till 0,01, vilket innebär att 100 teckningsoptioner av serie TO8 ger rätt att teckna 1 ny aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna TO8 kommer Bolaget att tillföras ca 7,3 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Eyeonid Group AB (publ) i samband med optionsinlösen av TO8.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB

Telefon: 070-882 68 28

E-post: [email protected]

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 073-545 53 50

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-01 kl. 18:57 CET.

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken teckningsrätterna, betalade tecknade aktier eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988