EYEONID GROUP AB (publ): Teckningsperiod av teckningsoptioner av serie TO5 inleds den 1 juni 2020

Teckningsperioden av de teckningsoptioner av serie TO5 som emitterades i samband med Eyeonid Group AB:s ("Eyeonid" eller "Bolaget") emission av units i november 2019 inleds den 1 juni 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO5 äger rätt att för en (1) teckningsoption av serie TO5 teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsperioden pågår till och med den 12 juni 2020.

Teckningskursen för teckning med stöd av teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie på Nordic SME under perioden från och med den 13 maj 2020 till och med den 27 maj 2020, dock kan teckningskursen vara som lägst 1,15 SEK och som högst 2,30 SEK. Fastställd teckningskurs förväntas offentliggöras den 28 maj 2020. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO5 nyttjas nyemitteras 17 368 592 aktier, varigenom aktiekapitalet ökar med cirka 434 214 SEK.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO5:

Nyttjandeperiod: 1 juni 2020 - 12 juni 2020. Tecknare som önskar nyttja teckningsoption av serie TO5 bör kontakta sin förvaltare i god tid före nyttjandeperiodens slut för att genomföra teckning.

Emissionsvolym: 17 368 592 teckningsoptioner av serie TO5. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 17 368 592 aktier och Eyeonid kan tillföras som lägst cirka 20 MSEK och som högst cirka 40 MSEK före emissionskostnader beroende på slutligt fastställd teckningskurs.

Teckningskurs: 70 % av volymvägd genomsnittlig kurs från och med 13 maj 2020 till och med den 27 maj 2020, dock lägst 1,15 SEK och högst 2,30 SEK, och avses offentliggöras den 28 maj 2020.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO5: 5 juni 2020.

Säkerställande av teckningsoptionsutrymme: Som tidigare kommunicerats av Bolaget den 4 maj 2020 har Bolaget ingått avtal om en s.k. top-down garanti om 10 MSEK av teckningsutrymmet i teckningsoptionerna av serie TO5. 

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 5 juni 2020, alternativt, nyttjas senast den 12 juni 2020, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO5 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå som en del av det prospekt som publicerades i samband med emissionen som offentliggjordes den 15 november 2019, prospektet återfinns på https://www.eyeonid.com/investor/documents.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Eyeonid kring teckningsoptioner serie TO5.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: [email protected]

Kontaktuppgifter

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Om Eyeonid

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.


Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988