EYEONID GROUP AB (publ): Teckningsoptioner av serie TO8 nyttjades till 7,3 MSEK med stöd av garantikonsortium och genomför riktad nyemission till garanterna

Eyeonid Group AB ("Eyeonid" eller "Bolaget") meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO8. Antal nyttjade teckningsoptioner av serie TO8 uppgick till 570 196 300 teckningsoptioner av totalt 618 910 858 teckningsoptioner av serie TO8. Med optionsnyttjandeförhållande om 0,01 innebär det att 5 701 963 aktier tecknats, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 92 procent. Som kommunicerats till marknaden den 1 februari 2023 och den 24 februari 2023 har utfallet säkerställts av garantikonsortium uppgående till 7,3 MSEK, motsvarande cirka 100 procent. Därmed uppgår det totala utfallet till motsvarande 618 644 000 teckningsoptioner av serie TO8 och Bolaget tillförs således 7,3 MSEK.  Med anledning av det har styrelsen fattat beslut om en riktad nyemission till garanterna motsvarande i) den delen som inte tecknats av optionsinnehavarna upp till garanterat belopp, motsvarande 484 477 aktier och ii) kvittade garantiarvoden om 20 procent av garanterat belopp, uppgående till 1 237 288 aktier. Emissionen omfattar totalt 1 721 765 aktier och sker till samma aktiekurs som teckningskursen för TO8, 1,18 SEK per aktie. Beslutet sker med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022 som registrerades av Bolagsverket den 16 juni 2022.

Riktad nyemission till garanter

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 juni 2022, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av totalt 1 721 765 aktier, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts mellan garanter och Bolaget med anledning av säkerställande av lösen av teckningsoptioner av serie TO8 ("Riktade Emissionen"). Garantiarvodet uppgår till tjugo (20) procent av garanterat och tilldelat belopp och ska kvittas mot aktier till samma villkor som för teckningsoptioner av serie TO8.


Den Riktade Emissionen är konstruerad som ett garantiåtagande avseende inlösen av teckningsoptionerna av serie TO8 och teckningskursen motsvarar därför den fastställda nyttjandekursen för teckningsoptionerna av serie TO8, d.v.s. 1,18 SEK. Som tidigare kommunicerats ingicks garantiåtagande dels den 1 februari 2023, dels den 24 februari 2023. Teckningskursen i förhållande till garantiåtagande som ingicks den 1 februari 2023 motsvarar en rabatt om cirka 21,33 procent i förhållande till stängningskursen i Bolagets aktie den 31 januari 2023 (handelsdagen innan ingåendet av garantiåtagandet) om 1,5 SEK (justerad med hänsyn till sammanläggning av aktier). Teckningskursen i förhållande till garantiåtagande som ingicks den 24 februari 2023 motsvarar en rabatt om cirka 10,61 procent i förhållande till stängningskursen i Bolagets aktie den 23 februari 2023 (handelsdagen innan ingåendet av garantiåtagandet) om 1,32 SEK. Med hänsyn till de förhållanden som förelåg vid ingåendet av garantiåtaganden anser Bolaget att det är motiverat att anskaffa kapital motsvarande en sådan rabatt. Bolaget är av uppfattningen att en rabatt om cirka 10,61 procent respektive 21,34 procent är att anse som marknadsmässiga i förhållande till de, vid tiden för upphandlandet av garantiåtaganden, förutsättningarna som förelåg. Vid tidpunkten för upphandlandet av garantiåtaganden noterade Bolaget en negativ kursutveckling för aktien och bedömde således att den teckningskurs som förhandlades fram var marknadsmässig. För att säkerställa kapitaltillskott bedömdes det av styrelsen som nödvändigt under rådande förutsättningar att ingå garantiåtaganden. Teckningskursen fastställdes genom förhandling med garanterna på armlängds avstånd. Mot bakgrund av detta bedöms teckningskursen återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Syftet med den Riktade Emissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets skyldigheter mot garanterna i enlighet med deras respektive garantiavtal som ingåtts till förmån för Bolaget i samband med att nyttjandeperioden av teckningsoptionerna av serie TO8 inleddes. Ingåendet av garantiåtagandena har bedömts vara till fördel för Bolaget och Bolagets aktieägare då avtalen möjliggjort för Bolaget att genomföra en kapitalanskaffning på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt än en företrädesemission samt enligt Bolagets bedömning ökade chanserna för ett positivt utfall vid nyttjandet av teckningsoptionerna, vilket även har noterats givet aktiekursens utveckling de senaste dagarna. Därutöver har avtalen möjliggjort för investeringar från nya strategiska och kapitalstarka ägare. Bolaget har noggrant övervägt möjligheten att i stället genomföra en företrädesemission, men av ovan anförda skäl har bedömningen gjorts att det i detta specifika fall kan motiveras att frångå den gällande huvudregeln att aktier ska ges ut med företrädesrätt och att det därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptioner TO8 ökar antalet aktier i Eyeonid med aktier, från 9 580 147 till 15 282 110 aktier. Därutöver ökar antalet aktier i Eyeonid genom den Riktade Emissionen till garanter med ytterligare 1 721 765 aktier, varvid det totala antalet aktier i Bolaget efter nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO8 och den Riktade Emissionen uppgår till 17 003 875 aktier. Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO8 ökar aktiekapitalet med 6 728 316,34 SEK, från 11 304 573,46 SEK, till 18 032 889,80 SEK. Därutöver ökar aktiekapitalet genom den Riktade Emissionen med ytterligare 2 031 682,7 SEK varvid aktiekapitalet efter nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO8 och den Riktade Emissionen uppgår till 20 064 572,5 SEK.

Utspädning

Utspädningen från nyttjade teckningsoptioner av serie TO8 uppgår till 37,31 procent. Utspädningen från den Riktade Emissionen uppgår till ytterligare cirka 10,13 procent.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Eyeonid Group AB (publ).

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070-882 68 28

E-post: [email protected]

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 073-545 53 50

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken Uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988