REGMAR

EYEONID GROUP AB (publ): Styrelsen föreslår fullt garanterad nyemission om cirka 17,8 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen för Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid" eller "Bolaget") har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma ("Extrastämman") för att besluta om ett förslag om att genomföra en fullt garanterad nyemission av units, om totalt cirka 17,8 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"), att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt att besluta om justering av aktiekapitalsgränserna i bolagsordningen. Nettoemissionslikviden från Företrädesemissionen planeras främst att användas till att säkerställa både teknisk- och kommersiell produktutveckling, återbetalning av befintliga lån samt till kommersiella insatser. Den föreslagna Företrädesemissionen är säkerställd av ett garantikonsortium, syndikerat av den finansiella rådgivaren, via en bottengaranti uppgående till cirka 14,2 MSEK samt via en toppgaranti uppgående till cirka 3,6 MSEK, totalt cirka 17,8 MSEK och sammanlagt motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Bolaget har varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa belopp. Kallelsen till Extrastämman är avsedd att publiceras i ett separat pressmeddelande senast den 6 september.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Bakgrund och motiv

Eyeonid grundades med det huvudsakliga syftet att erbjuda en teknisk SaaS-plattform som erbjuder ID-skyddslösningar med avsikt att öka IT-säkerhet för både privatpersoner och företag. Plattformen har utvecklats för att förebygga identitetskapning och förfalskning genom utveckling och paketering av proaktiva bevakningstjänster. Lösningen distribueras främst via partner primärt verksamma inom telekom, bank, försäkring och e-handel. Bolaget har i dagsläget flera förhandlingar samt långt gångna diskussioner med ytterligare partner inom Bolagets primära marknadssegment, med en god möjlighet att konvertera dessa till kommersiella avtal. För att tillvarata på Bolagets affärsmässiga potential och position samt förbättra Bolagets långsiktiga likviditetsbehov har styrelsen lämnat förslag om att genomföra Företrädesemissionen.

Den av styrelsen föreslagna Företrädesemissions kräver godkännande från Extrastämman samt beslut om justering av aktiekapitalsgränserna i bolagsordningen. Beslutet skulle innebära utgivande av både aktier och teckningsoptioner. De föreslagna villkoren i Företrädesemissionen innefattar att för varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Vidare föreslås fyra (4) uniträtter ge rätt att teckna sju (7) units till en kurs om 0,03 SEK per unit. Varje unit planeras bestå av en nyemitterad (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO8. Teckningstiden planeras till den 12 oktober - 26 oktober 2022.

Nettoemissionslikviden från Företrädesemissionen avses att fördelas ungefärligen som följer:

  • Säkerställa teknisk produktutveckling 36 %
  • Återbetalning av lån 28 %
  • Kommersiella insatser 21 %
  • Säkerställa kommersiell produktutveckling 15 %

Emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och förstärka möjligheterna att genomföra Bolagets planerade affärsstrategi i önskad omfattning.

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen föreslår att aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att för varje befintlig (1) aktie erhålla en (1) uniträtt och att fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna sju (7) nya units. Varje unit består av en nyemitterad (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO8.

Teckningskursen i Företrädesemission föreslås till 0,03 SEK per unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 17,8 MSEK före emissionskostnader.

En (1) teckningsoption av serie TO8 ger innehavaren rätt att under nyttjandeperioden från och med 1 februari 2023 till och med 28 februari 2023 teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen för ny aktie vid nyttjande av teckningsoptionen skall vara en kurs motsvarande en rabatt om cirka 30,0 procent mot den volymvägda genomsnittskursen, dock lägst aktiens kvotvärde, under handelsperioden från och med 17 januari 2023 till och med 30 januari 2023.

Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom sedvanliga garantiåtaganden, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för beloppen.

Tentativ tidsplan för Företrädesemissionen

6 oktober 2022 - Sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till uniträtter

7 oktober 2022 - Första dagen för handel i aktien exklusive rätt till uniträtter

10 oktober 2022 - Avstämningsdag för rätt att teckna aktier med stöd av uniträtter

11 oktober 2022 - Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

12 oktober - 26 oktober 2022 - Teckningsperiod

12 oktober - 21 oktober 2022 - Handel i uniträtter

12 oktober 2022 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel i betalda tecknade Units (BTU)

28 oktober 2022 - Beräknad dag för offentliggörande av utfallet

Villkor för Nyemissionen

Bolagets aktiekapital uppgår före Företrädesemissionen till 8 477 593,325 SEK fördelat på 339 103 733 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,025 SEK. Företrädesemissionen avser högst 593 431 531 nya units. Bolagets aktiekapital kan härigenom komma att ökas med högst 14 835 788,275 SEK genom Företrädesemissionen samt ytterligare högst 14 835 788,275 SEK genom nyteckning av aktier med nyttjande av i unit vidhängande teckningsoptioner. Härutöver tillkommer ersättning till garanter samt eventuell nyttjande av de teckningsoptioner som därigenom emitteras. En (1) teckningsoption av serie TO8 ger innehavaren rätt att under nyttjandeperioden från och med 1 februari 2023 till och med 28 februari 2023 teckna ytterligare en (1) aktie. Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptionen skall vara till en kurs motsvarande en rabatt om cirka 30,0 procent mot den volymvägda genomsnittskursen, dock lägst aktiens kvotvärde, under handelsperioden från och med 17 januari 2023 till och med 30 januari 2023. Beslutad exakt teckningskurs kommer att offentliggöras inför nyttjandeperioden och teckningsoptionsvillkoren kommer i samband med teckningsperioden att publiceras på Bolagets hemsida.

Garantiåtaganden

Företrädesemissionen täcks via ett garantikonsortium via en bottengaranti motsvarande cirka 14,2 MSEK och en toppgaranti motsvarande cirka 3,6 MSEK, sammanlagt motsvarande cirka 17,8 MSEK och 100 procent av emissionsbeloppet. Garantiarvodet i bottengarantin uppgår till fjorton (14) procent av garanterat och tilldelat belopp i form av kontant ersättning, samt fyra (4) procent att kvittas mot nyemitterade units till samma villkor som i Företrädesemissionen. Garantiarvodet i toppgarantin uppgår till fjorton (14) procent av garanterat och tilldelat belopp i form av kontant ersättning, samt sex (6) procent att kvittas mot nyemitterade units till samma villkor som i Företrädesemissionen. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som i enlighet med den preliminära tidplanen beräknas offentliggöras inför teckningsperioden den 11 oktober 2022.

Utspädning

Utspädningen i Företrädesemissionen uppgår till cirka 63,6 procent, beräknat på nya aktier dividerat med totalt antal utestående aktier efter Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av de i uniten vidhängande teckningsoptionerna tillkommer en utspädningseffekt om cirka 38,9 procent. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen kan därmed maximalt vidkännas en utspädningseffekt om 77,8 procent. Därutöver tillkommer utspädning som ett resultat av garantiersättning samt eventuell inlösen av de teckningsoptioner som därigenom emitteras.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Eyeonid Group AB (publ) i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB

Telefon: 070-882 68 28

E-post: [email protected]

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 073-545 53 50

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com
 

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-06 kl. 18:04 CET.

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken Uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988