REGMAR

EYEONID GROUP AB (publ): Säkerställer 10 miljoner kronor av teckningsutrymmet i teckningsoption serie TO5

Eyeonid Group AB (publ) har idag ingått avtal om garanti om 10 miljoner kronor av teckningsutrymmet i teckningsoption, serie TO5. Teckningsutrymmet i TO5 är som lägst ca 20 miljoner kronor och som högst ca 39,9 miljoner kronor, i enlighet med villkoren för TO5. Garantin är en s.k. top-down garanti, innebärande att de TO5 som eventuellt inte utnyttjas under teckningsperioden istället ersätts av garantin med ett belopp om maximalt 10 miljoner kronor.

Eyeonid Group AB (publ) ("Bolaget" eller "EyeOnID") beslöt den 15 november 2019 att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 7 november 2019, genomföra en företrädesemission vari befintliga aktieägare erbjöds att teckna s.k. units innehållande 2 aktier och en teckningsoption av serie TO5 ("TO5"). Genom företrädesemissionen emitterade Bolaget 17 368 592 st TO5. Varje TO5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden den 1 juni 2020 till den 12 juni 2020. Teckningskursen för TO5 uppgår till den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från den 13 maj 2020 till den 27 maj 2020 med en rabatt om 30%, dock som lägst 1,15 kronor och som högst 2,30 kronor.

Vid fullt utnyttjande av TO5 tillförs Bolaget ca 20 miljoner kronor som lägst och ca 39,9 miljoner kronor som högst. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av TO5 motsvarar 14,6%.

Bolaget har idag ingått avtal om s.k. top-down garanti om 10 miljoner kronor av teckningsutrymmet i TO5. Det innebär att de TO5 som eventuellt inte utnyttjas under teckningsperioden då kommer att ersättas av en riktad nyemission på motsvarande antal aktier som annars skulle tecknats genom utnyttjande av samtliga TO5. Garantiemissionen är begränsad till 10 miljoner kronor och sker på samma villkor och kurs som vid nyttjande av TO5.

Garanten, 4X Kapital AB, erhåller en garantiersättning om 10% av det garanterade beloppet. Garanten ges, utöver garantiersättningen, rätt att teckna aktier i Bolaget till motsvarande teckningskurs som vid nyttjande av TO5 till ett belopp om högst 10 miljoner kronor. Garanten kan inom ramen för denna tilläggsemission välja att erhålla garantiersättningen i form av aktier. Om garanten väljer att erhålla garantiersättningen i form av aktier ska detta ske till samma kurs och till samma villkor som vid utnyttjande av TO5.

Om garanten tar hela tilläggsemissionen om 10 miljoner kronor i anspråk skulle detta medföra en utspädningseffekt i intervallet 3,5%-6,8%, beräknat efter fullt utnyttjande av TO5.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020 kl. 08.00 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988