REGMAR

EYEONID GROUP AB (publ): Eyeonid Group AB strukturerar om för att skapa tillväxt med långsiktig och uthållig lönsamhet

Bolder Sweden AB förvärvades 2021 och är nu ett helägt dotterbolag till Eyeonid Group AB. Bolder som är lokaliserat i Norge och Sverige, utvecklar en peer-to-peer-plattform där användaren kan styra och navigera i privata, delade och offentliga dataströmmar. Den potentiella användningen av plattformen finns i alla sektorer där man har outnyttjade potentialer av att digitalisera sin värdekedja så att information blir värdefull genom att låta användare sitta i förarsätet och berika den och därmed får alla parter ut ett större värde än i dagens system. Bolders mål är att ge tillbaka kontrollen av data till individen och därigenom transformera dagens affärsmodeller.

Genom verksamheten Air By Bolder, som är ett livsstils-koncept förankrat i Bolders vision och värderingar som är realiserat i en fysisk arena. Konceptet integreras med Bolders tekniska lösningar vilket skapar en helt ny typ av användarupplevelse och även ett Live Lab för våra partners där teknik möter människor i praktiken. https://airbybolder.no/

EyeonID har en etablerad affär inom proaktivt ID-skydd som idag finns i flera europeiska marknader tillsammans med kunder inom olika branscher och industrisegment.  Affärslösningarna bygger på helt egenutvecklad teknologi och plattformar med hög flexibilitet avseende paketering, distribution och affärsmodeller. EyeonID erbjuder lösningar för företag baserat på lokala och marknadsmässiga behov mot branscher som telekom, bank, försäkring och retail. I EyeonID ingår även EyeonTEXT i Belgien som utvecklat och tillhandahåller innovativa AI-baserade textanalyslösningar.

Ny struktur som ökar fokus på gemensam tillväxt och kostnadseffektivitet för att skapa resultat

Bolagets vision ligger som en tydlig grund genom hela bolaget för den långsiktiga inriktningen, där människor och organisationer har rätten och kontrollen över sin data och delar sitt värdeskapande på lika villkor i en digital värld - vi kallar det Contribution Economy. Den tar stöd i en begynnande strukturförändring kring dagens globala affärsmodeller som styr internet, med krav på ökad transparens, trygghet för integritet och säkerhet samt ömsesidig syn på värdeskapande som en delad tillgång mellan människor och organisationer.

I integration mellan Bolder och EyeonID finns utmaningarna främst i att anpassa gamla arbetssätt och affärsstrukturer, nya förmågor och samlat fokus mot ett gemensamt mål. 

Den nya struktur som bolaget nu bygger syftar till att både hantera tillväxtpotentialen på kort och lång sikt i den nya ekonomin, men även säkerställa att det vi gör bygger på stegvis ökande lönsamhet och uthålliga resultat inom respektive produkt och lösningsområde. Vi ser att det därför är viktigt att göra tydlig skillnad mellan moderbolaget som ett holding bolag och verksamhetens övergripande varumärken, produkter och operationell verksamhet.

Åtgärderna är också en del i att optimera bolagets operativa kostnadsstruktur för att möta krav på tillväxt med eget kassaflöde. För att klara dessa mål så kommer det värderas möjliga strategiska beslut om att addera verksamhet till bolaget som förstärker bolagets erbjudande totalt och etablerar bolaget starkare i den nya ekonomin. Styrelse och ledning ser att en sådan satsning kan komma inkludera användande av resurser som finns inom gruppen.

Områden som styrelsen värderar inkluderar blockchain teknik samt crypto som delmängder. När och om ett sådant beslut tas kommer det informeras om separat.

Gruppen har per den sista juni 2021 ca 21 MSEK i kontanta tillgångar. Då den prognos som tidigare har kommunicerats avseende kassaflöde för EyeonID's verksamhet har reviderats och nedanstående strukturanpassning bedöms nödvändig, samtidigt som den långsiktiga målbilden kvarstår, kommer bolaget under hösten värdera ytterligare finansiering för att möta tillväxt och anpassning av verksamheten enligt nedan.

Struktur:

Moderbolaget - ett aktivt ägarbolag för hel eller delägda bolag som verkar inom bolagets vision och värderingar.Fokus ligger inom Risk, Asset och shareholder management med ansvar för övergripande governance, ekonomistyrning och IR-kommunikation.

Verksamhetsbolag- Operationell verksamhet för teknisk och affärsmässig utveckling, drift, försäljning och marknadskommunikation. Vilket skall säkerställa tillväxt och lönsamhet i lanserade produkter och lösningar,säkerställa utveckling med tydligt uppsatta mål för lanseringar och drift där tillhörande ROI mäts för nya områden.

För att säkerställa verksamhetens samlade nyttjande av know-how, plattformar och tekniktillgångar bygger den operativa delen på tre funktionella områden.

  • Affärs- och produktutveckling - driver löpande affärs- och produktutveckling samt äger ansvaret för lanserade produkter.
  • Drift och teknisk utveckling - säkerställer effektiv och kvalitativt hög produktion samt löpande teknisk utveckling av beslutade produktinitiativ.
  • Försäljning och marknad - gemensam funktion som del av verksamhetsbolaget för övergripande försäljning och marknadsföring i egna eller partnerdrivna kanaler.

Dessa styrs på tydliga KPI:er inom respektive funktionsområde som bl.a omfattar intäkter, tillväxt, lönsamhet och skalbarhet.

I dag har koncernen två tydliga produkt och lösningsområden som är tillgängliga för marknaden (General availability) EyeonID ID-skydd och AiR by Bolder, dessa mäts framför allt på omsättningstillväxt, grossmargin och kassaflöde var för sig.

Koncernens status per augusti 2021

De verksamhetsbolagen inom gruppen som nu är i tillväxt har nedanstående inriktning avseende omsättningstakten per månad och grossmargin (omsättningsmarginal).

EyeonID's ID-skydd har en bedömd potential att nå en dryg dubblering i omsättningstakt baserade på tillväxt i befintliga avtal samt nya avtal från nuvarande upparbetade prospektstock om 10 st med en genomsnittlig viktning på 50%. Omsättningstakten i för ID-skydds affären låg per sistan Juni på 850 TSEK och växer löpande utifrån bedömt prospektläge ser vi att potentialen vid slutet av året kan nå en omsättningstakt på ca 1 950 TSEK.

Air by Bolder har en maximal kapacitet i dagsläget med tillhörande omsättningspotential om drygt 3 MSEK/ månad i intäkt i befintligt erbjudande. Baserat på nuvarande trender och förutsättningar i marknaden går man nu mot att under september öppna upp verksamheten fullt ut och den bedömda potentialen för slutet av året är en ökning med ca 50% avseende löpande omsättning. 

Omsättningstakten har vissa säsongsvariationer och varierar något månad för månad och indikerar för ett snitt på ca 1000 TSEK per under sommaren med en potential att ligga på ca 1 500 TSEK i snittomsättning vid slutet av året.                                                                 

Grossmargin kommer stegvis att förbättras och kan vid ovan nämnda utfall nå över 70%

Redan tecknade avtal inom EyeonID som kommunicerats kommer under Q4 addera ca 120 TSEK/månad ytterligare.

Andra bolag inom gruppen kommer genom kunddriven utveckling, debitering i projektform eller utvecklingsbaserat under hösten säkerställa ytterligare omsättning. Gruppen har också erhållit kompensation inom ramen för olika innovation och/eller Corona baserade stöd lokalt i Norge som bedöms ske fortsatt under andra halvåret 2021.

Gruppen kommer snarast under hösten 2021 etablera den nya strukturen och därmed kunna säkra relationen mellan tillväxt, utveckling och löpande kostnader och investeringar. Beslut och struktur samt löpande effekter av dessa kommer kommuniceras löpande under resten av 2021.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller i affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom, health-tech samt service och eventindustrin. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID, Bolder, Air By Bolder och EyeonTEXT.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2021 kl. 20:45 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988