REGMAR

EYEONID GROUP AB (publ): Eyeonid Group AB reviderar mål avseende kassaflöde från befintlig verksamhet inom ID-skydd

Eyeonid Group AB har sedan hösten 2020 informerat om att man har målsättningen att uppnå positivt kassaflöde under en enskild månad Q4 2021. Styrelsen som tillträdde den 26 maj 2021 har under juli reviderat bolagets omsättningsutveckling per maj respektive juni samt genomlyst EyeonID´s befintliga kärnverksamhet (ID Skydd).

Bolaget genomför en omfattande förändring av affärsmodellen som påverkar såväl nya som omstrukturering av befintliga avtal.  Förändringen i affärsmodell innebär att bolaget går mot en SaaS-modell och är ett led i att styra om affären mot mjukvarubaserade erbjudanden. Detta kommer att ge en ökade flexibilitet i erbjudandet som dels göra att bolaget kan nå nya kundsegment och marknader. Samt att det skapar tydliga incitament för massanslutningsaffärer med en snabbare intäktsutveckling i enskilda avtal jämfört med tidigare B2B2C modell som styrs av kundens sälj- och marknadskapacitet. Förändringen innebär att bolaget förväntas att skala antalet kunder på underliggande teknisk plattform och kan därmed paketera data och funktionalitet för flera olika tillämpningar utöver förpaketerade ID-skyddslösningar vilket varit en tydlig målsättning under de senaste åren.

Bolaget har samtidigt intensifierat satsningen på EyeonTEXT som fristående affär vilken ligger för lansering under början av 2022 och där en betatestperiod nu inletts.

Bolaget nödgas därför konstatera att verksamheten utifrån förändrade förutsättningar inte kommer uppnå målsättningen att för enskild månad Q4 nå ett kassaflödespositivt resultat. Bedömningen är dock att nu kunna accelerera antal nya avtal och återkommande licensintäkter och därmed få en ökad och mer stabil intäktsutveckling över tid.

En åtgärdsplan för att säkra verksamheten och dess drift i EyeonID´s kärnverksamhet pågår och kommer redovisas i samband med kvartalsbokslut den 23 augusti 2021.

Eyeonid Group AB förvärvade under våren 2021 Bolder Sweden AB som vid förvärvstillfället var finansierat med rörelsekapital som täcker dess löpande verksamhet, med dotterföretag, för hela året 2021. Den nya modellen för EyeonID´s kärnprodukter kommer möjliggöra att över tid integrera Bolders moduler i en helhetslösning.

I och med bedömningen att Eyeonid Group AB´s kärnverksamhet inte kommer uppnå de mål som kommunicerats avseende kassaflöde, kommer styrelsen värdera åtgärder för denna del separat. Styrelsen kommer att värdera såväl befintlig struktur som tillägg till verksamheten, i syfte att förstärka möjligheter till intjäning och kassaflöde.

Styrelse och ledning har under sommaren noterat ett antal intressanta uppslag för att accelerera affären i EyeonID´s kärnverksamhet. Fokusering kring EyeonText har ökat antal möjliga pilotcase som vi vill landa under hösten 2021. Bolder gruppen har under sommaren erhållit flera affärer för deras dotterbolag Air by Bolder samt ingått avtal om utveckling av testapplikation inom healthtech området.

För mer information, kontakta

Erik Hallberg, Styrelseordförande

Telefon: 070-658 16 16

E-post: [email protected]

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeonID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2021 kl. 08.00 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988