REGMAR

Eyeonid Group AB (publ): Ändring av teckningskurs för TO3 och TO4 fastställd till 1,15 SEK

Extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ) har idag godkänt förvärvet av Bolder Sweden AB med tillhörande dotterbolag ("Bolder"), i enlighet med tidigare offentliggörande den 15 mars 2021. Köpeskilling för förvärvet av Bolder, som uppgår till 50 399 650,4 SEK kommer att betalas genom riktad nyemission av 43 825 783 vederlagsaktier till en fastlagd kurs om 1,15 SEK per aktie. Den riktade nyemissionen innebär att teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 påverkas enligt gällande villkor. I enlighet med villkoren för teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 kommer teckningskursen för nämnda teckningsoptioner att ändras till 1,15 SEK per nytecknad aktie. I övrigt är villkoren oförändrade.

Eyeonid Group AB (publ) ("Bolaget" eller "EyeonID") kommer, i enlighet med beslut av extra bolagsstämma den 16 april 2021, att genomföra ett förvärv av Bolder. Betalning för samtliga aktier i Bolder kommer ske genom en riktad nyemission om totalt 43 825 783 vederlagsaktier till en teckningskurs om 1,15 SEK per aktie. Aktierna kommer att tilldelas befintliga ägare i Bolder Sweden AB i utbyte mot samtliga aktier i Bolder Sweden AB.

Den 15 mars 2021 offentliggjordes att Bolaget ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Bolder Sweden AB förutsatt godkännande av extra bolagsstämma. Den 16 april 2021 offentliggjordes beslutet från extra bolagsstämma att genomföra förvärvet och därmed genomföra den riktade nyemissionen. I enlighet med villkoren för teckningsoption serie TO3 och TO4 ska ny teckningskurs fastställas till samma teckningskurs som för riktad nyemission. Ny teckningskurs för teckningsoption av serie TO3 och TO4 kommer därmed att fastställas, i enlighet med gällande villkor, till 1,15 SEK. I övrigt är villkoren för respektive optionsserie oförändrade. Villkoren i sin helhet finns på Bolagets hemsida (www.eyeonid.com/sv/investor/). Teckningsoptioner av serie TO7 påverkas inte av den riktade nyemissionen.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2021 kl 10.32 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988