REGMAR

EYEONID GROUP AB (publ): Ändring av teckningskurs för TO2, TO3 och TO4 till intervallet 1,15 - 2,30 kr

Eyeonid Group AB (publ) har idag ingått avtal om garanti avseende teckningsoption, serie TO5, samt rätt till garanten att teckna nya aktier. Om garantiåtagande tas i anspråk eller om rätt till riktad emission nyttjas medför det justering av teckningskurs avseende teckningsoptionerna TO2, TO3 och TO4. Slutlig teckningskurs för TO2-TO4 blir densamma som för teckningsoption serie TO5, vilken bestäms av genomsnittlig volymvägd kurs för aktien under perioden 13 maj 2020 till den 27 maj 2020. Justerad teckningskurs för TO2, TO3 och TO4 kommer därmed att hamna i intervallet 1,15 - 2,30 kronor per nytecknad aktie.

Eyeonid Group AB (publ) ("Bolaget" eller "EyeOnID") har idag ingått avtal om garanti relaterad till Bolagets teckningsoption, serie TO5 ("TO5"). Garantiåtagandet är begränsat till 10 miljoner kronor. Utöver garantiåtagandet ges garanten rätt till teckning av nya aktier i Bolaget till ett belopp begränsat till 10 miljoner kronor. I händelse av att garantiåtagandet tas i anspråk av Bolaget eller om garanten nyttjar sin rätt till teckning av nya aktier i Bolaget så sker detta genom riktad nyemission till garanten. Sådan riktad nyemission medför, enligt villkoren för teckningsoptioner av serie TO2-TO4, att teckningskursen för TO2-TO4 ska justeras till att motsvara teckningskursen för TO5.

Ny teckningskurs för TO2-TO4 ska justeras till att bli samma teckningskurs som för riktad nyemission enligt ovan, vilket i sin tur får en ny teckningskurs bestämd av teckningskursen för TO5. Teckningskursen för TO5 uppgår till den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från den 13 maj 2020 till den 27 maj 2020 med en rabatt om 30%, dock som lägst 1,15 kronor och som högst 2,30 kronor.

Bolaget avser meddela om justerad teckningskurs för TO2-TO4 så snart slutlig teckningskurs för TO5 är fastställd. För fullständiga villkor avseende teckningsoption TO2-TO4 hänvisas till Bolagets hemsida (www.eyeonid.com) där villkoren finns publicerade.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020 kl. 08.10 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988