REGMAR

EYEONID GROUP AB: Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ) ("Bolaget") som hölls den 7 november 2019 kl.17.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

att bolagsordningens 4 § avseende gränser för aktiekapitalets storlek ändras från nuvarande lägst 625 000 kronor och högst 2 500 000 kronor till lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor, vidare att bolagsordningens 5 § avseende gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 samt att numreringen i bolagsordningen justeras för att uppnå korrekt nummerföljd.

att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. 

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Ugander, VD

+46 (0)70-544 01 68

[email protected]

eller

Carl-Magnus Jönsson, CFO

+46 (0)73-545 53 50

[email protected]

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl 18.00 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988