REGMAR

Kvartalsrapport 2 2021

Sammanfattning januari - juni 2021 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 253 (KSEK 2 106)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -20 737 (KSEK -14 866)
 • Resultat per aktie: SEK -0,11 (SEK -0,12)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,59 (SEK 0,67)

Sammanfattning april - juni 2021 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2 814 (KSEK 1 077)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -11 798 (KSEK -7 275)
 • Resultat per aktie: SEK -0,06 (SEK -0,06)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,59 (SEK 0,67)

Summering: EyeonID Group dubblerar omsättning och fokuserar framåt

Summering: EyeonID Group dubblerar omsättning och fokuserar framåt

 • EyeonId Group ökar omsättning från Q2 2020, 1,1 MSEK till 2,8 MSEK i kvartalet samt från 2020 2,1 MSEK till 5,3 MSEK för första halvåret 2021
 • EyeonId Group har genomfört strategiskt förvärv av Bolder Sweden AB med dotterbolag i Norge
 • EyeonId Group kommer omstruktureras för att fokusera på affär/omsättning, innovation för att maximera sin struktur och utnyttja resurser optimalt
 • EyeonID fokuserar att under hösten avsluta ett antal kontrakt utöver det som redan informerats om i Danmark som förväntas öka bolagets löpande intäkter från dagens ca 850 TSEK/månad med ytterligare substantiella belopp
 • Inom Bolder har bolagets dotterbolag AirByBolder öppnat aktivitetshus och klättercenter, som också är ett levande demohus för Bolders plattform, efter uppehåll på grund av pandemin. Pandemin har inneburit att öppningen försenats med över ett år
 • Bolder med dotterbolag har säkrat intäkter för Q3 om drygt 2,0 MSEK.
 • Bolagets styrelse arbetar med en finansiering som kommer att presenteras när denna är klar för att säkra den fokusering som skall ske under hösten 2021
 • Bolagets styrelse värderar att addera verksamhet som kan komma att addera värde och fritt kassaflöde
 • Styrelsen har tvingats att notera att tidigare utfästelser om månad med breakeven avseende kassaflöde under Q4 2021 för EyeonID inte kommer kunna uppfyllas. Detta leder till behov av ytterligare finansiering under hösten
 • Bolder har under sommaren påbörjat projekt med Bolders plattform inom hälsosektorn
 • Bolder har under sommaren genomfört leverans till norskt museum avseende Bolders plattform med kamerateknik

Väsentliga händelser under perioden (januari - juni)

 • Den 11 januari inledde Masmovil kommersiell lansering i den spanska marknaden.
 • Den 15 mars meddelades att Eyeonid Group AB ingått avtal om att förvärva Bolder Sweden AB med tillhörande dotterbolag. Affären förutsatte godkännande av en extra bolagsstämma vars kallelse gick ut dagen efter, den 16 mars.
 • Den 23 mars lanserades EyeonIDs nya grafiska profil och webbplats.
 • Den 16 april hölls extra bolagsstämma i Stockholm, samtliga beslut fattades i enlighet med kallelsen och var enhälliga. I och med detta blev det klart att Eyeonid Group AB kommer att förvärva Bolder Sweden AB med tillhörande dotterbolag i enlighet med det avtal som tecknades den 15 mars.
 • I och med extra bolagsstämmans godkännande av förvärvet av Bolder Sweden AB den 16 april meddelades att teckningskurs för TO3 och TO4 fastställs till 1,15 SEK. I och med att förvärvet kommer betalas genom en riktad nyemission till en fastlagd kurs om 1,15 SEK kommer det att påverka teckningskursen för TO3 och TO4 i enlighet med dess villkor.
 • Den 20 april kallades aktieägarna till årsstämma 2021 den 21 maj 2021.
 • Den 6 maj tillträdde EyeonID samtliga aktier i Bolder Sweden AB.
 • Den 7 maj meddelades att Bolder och Unisport AS initierar gemensam utveckling inom befintligt samarbetsavtal mellan parterna.
 • Den 7 maj meddelades också att Bolder tecknat ett samarbetsavtal med det amerikanska företaget Stereolabs SAS.
 • Den 21 maj hölls årsstämma i Eyeonid Group AB i Stockholm. Det beslutades bland annat att välja Erik Hallberg till styrelsens ordförande samt styrelseledamöterna Filip Weintraub, Pontus Karsbo, Lena Lohajner-Lindberg och Carl Höglund.
 • Den 27 maj meddelades att Bolder ingår Proof of Concept (PoC) avtal med ett norskt museum för användning av Bolders kamera- och plattformslösning i offentliga miljöer.
 • Den 1 juni meddelades att utfallet av teckningsoption TO7 tecknades till ca 61,3 %, vilket innebar att Eyeonid Group AB tillfördes ca 10,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Torsdagen den 17 juni höll EyeonID digital kapitalmarknadsdag.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 5 juli meddelades att den Nederländska försäkringskoncernen Interpolis lanserar proaktivt ID-skydd baserat på EyeonID´s ID-monitoreringslösningar.
 • Den 4 augusti meddelades att Eyeonid Group AB reviderar mål avseende kassaflöde i befintlig verksamhet inom ID-skydd.
 • Den 9 augusti tecknade Eyeonid Group AB avtal med en dansk telekomoperatör avseende lansering av ID-skyddslösningar i Danmark.

VD kommentar

Andra kvartalet 2021 har inneburit en period av stora omställningar för bolaget i syfte att både stärka affärens resultatfokus för innevarande år samt säkra den långsiktiga verksamhetens potential för vidare tillväxt.

Vi har genomfört en omstrukturering av befintlig affär för ID-skydd, åtgärder för kommande lansering av EyeonTEXT samt att säkra integrationen med Bolder efter förvärvet som genomfördes under början av Q2.

Målet är att bolaget efter genomförda förändringar och integrationer skall stärka sin tillväxtpotential inom samtliga tre områden med fokus inom ID/IT-säkerhet och området Privacy/Integritet för såväl individer som organisationer.

Intäkterna för EyeonID första halvåret 2021 visar en ökning mot motsvarande period föregående år med en tillväxt på 149% till KSEK 5 253 (KSEK 2 106), vilket är ett styrkebesked. Intäkterna kommer övervägande från återkommande licensintäkter i ID-skyddsaffären och är kopplade till en ökning av antalet betalande användare i plattformen. Även om intäkterna är uthålliga och för perioden ligger i linje med planen för första halvåret så var min förväntan att den skulle vara något högre. Främst är det uteblivna intäkter från uppstarts- och engångsavgifter i nya avtal som inte införlivats, ännu.

Fördröjning jämfört med plan avseende nya avtal kommer att innebära en avmattning i tillväxttakt jämfört tidigare plan. Bibehållna investeringar i främst i EyeonTEXT och ökade kostnader för utveckling av nya affärsmodell gör att vi inte kommer kunna uppnå det tidigare uppsatta målet att för EyeonID vara kassaflödespositivt under Q4 2021.

Detta sker dels som en konsekvens av att Corona fördröjer besluts och affärsprocesser hos våra kunder. Men framför allt för att vi har genomfört en omfattande förändring av affärsmodellen från en B2B2C till en B2B baserad SaaS Modell vilket både påverkar erbjudandet och prisstrukturen och därmed även vår sälj- och marknadsstrategi. 

Under våren har såväl förvärvet av Boldergruppen samt etablering av ny styrelse även varit ett stort fokus för ledningen. Där både konsolidering av verksamhetsfinansiell rapportering samt arbetet med att strukturera upp och konsolidera den operativa verksamheten tagit mer kraft än förväntat under rådande omständigheter med begränsade möjligheter för bolagen att fysiskt mötas.

EyeonID har under första halvåret effektiviserat och standardiserat plattformarna till att skala inte bara i befintlig affär utan löpande kunna addera andra verksamheter både interna och externa. Där såväl driftkvalitet samt det omfattande säkerhetsarbete som bygger upp vår infrastruktur kan appliceras på samtliga bolag i gruppen med en mycket kostnadseffektiv modell.

Flera viktiga initiativ för att utnyttja de delar och synergier som identifierades som grund för förvärvet av Bolder har redan startats upp och kommit i gång.

 • Integrera den tekniska infrastruktur som byggts upp av EyeonID för tillämpning på Bolders affär för att underlätta fortsatt utveckling och kommande produktionssättning snabbare och mer kostnadseffektivt.
 • Integration av gruppens gemensamma AI-kompetens och tekniska utveckling där EyeonTEXT säkrar analys och kvalitetssäkring av data och Bolders machine learning-teknik ger synergier för automatisering och nyttjande av operationella data som bolagen har.
 • Samutnyttja bolagets kundbaser och använda redan upparbeta samarbeten för korsförsäljning. 

Jag har stor respekt för marknadens förväntan på bolaget, inte minst i ID-skyddsaffären som vi bedömer har störst förutsättningar för att ge tillväxt på kort sikt med förbättrade resultat och kassaflödeseffekter. Men samtidigt är jag högst realistisk i insikten om utmaningarna som finns i nya tekniker som ofta har starka samband med marknadens insikter och förutsättningar att ta till sig helt nya typer av affärslösningar. Vi går ständigt en balansgång mellan affären idag och förmågan att sälja det man har med behovet av att kunna vidareutveckla affären mot den långsiktiga potentialen och tillväxt.

Risken är generellt sätt hög i dessa bolag men min bedömning är att vi nu har flera ben att stå på i marknaden som även innebär att vi succesivt minskar risken i affären genom den nu mer diversifierade portföljen. Detta kräver en ekonomisk och affärsmässig uthållighet och där ett lågt utfall i TO7 under våren som beräknades ge ytterligare tillskott inte uppnåddes. Bolaget kommer därför behöva säkra finansiering under hösten för att säkerställa tillväxt potentialen samt kommande beslutade utvecklingsinitiativ.

Marknadsefterfrågan för våra tjänster både inom ID-skyddsområdet och nya områden har varit stor under våren, där samtliga bolag ser en växande efterfrågan och tilltagande orderingång. Den förändring som EyeonID nu genomför ser jag ligger helt rätt i tiden och att vi är väl rustade för att möta större efterfrågan på våra tjänster.

Bolaget möter nya marknadsbehov

Trenden är fortsatt stark och marknadens rädsla och oro kring IT-säkerhet såväl som Integritetsfrågor ökar allt mer.

Där allt större krav ställs på företag och organisationer att kunna hantera IT-säkerhet. Detta till trots så ökar antalet läckor och dataintrång lavinartat, i synnerhet mot etablerade bolag och varumärken.  Vi ser allt fler regulatoriska initiativ som sätter större tryck på företag och organisationer och att tilliten till internet är alltmer utmanad.

Förändringen i marknaden går mot en allt snabbare kommersialisering av ID-skydd, främst då investerare i dessa tjänster fokuserar på kundengagemang, stärka sin position inom IT säkerhet och ökat trust i varumärket.

Vår nya erbjudandemodell och flexibilitet för att kunna anpassa erbjudande och kostnadsbild till dessa nya förutsättningar ger oss ett försprång i marknaden där vi i dagsläget inte ser några andra bolag som har eller kan erbjuda samma möjligheter, då alla driver samma modell som EyeonID tidigare arbetat med.

EyeonID Group är ett unikt bolag i marknaden som har såväl etablerad teknik som unik domänkunskap inom dessa områden samlade under ett tak, där samtliga branschområden bedöms ha hypertillväxt under de kommande 5-10 åren.  Där vårt värde ligger i att stötta och möjliggöra för företag och organisationer att gå mot att bli mer digitaliserade i sin affär som möter en ökad konkurrens i deras branscher.

Utveckling och affärsläget

EyeonID's affär inom ID-skydd har löpande stärkts under sista 18 månaderna har vi gått från 2 avtal till idag 10 med större europeiska bolag. Intäkterna har ökat från ca 150 TSEK i löpande licensintäkter till att nu ligga På 850 TSEK per månad och ökande. Ser vi till kostnaderna för drift av ID-skyddsaffären både plattforms, produktions, marknads- och säljmässigt har vi i dag en produkt med en stark växande marginal som har förbättrat EBITDA resultat inom affären ID-skydd.

Vi ser ett fortsatt starkt intresse för ID-skyddsaffären från organisationer och företag som vill använda ID-skyddsuppgifter som ett komplement till sina befintliga lösningar. Våra nya kunder och partners kommer främst från direkta förfrågningar från företag och organisationer både i och utanför Europa.

Den B2B2C modell som vi har byggt upp med flera större kunder kompletteras nu med ett allt tydligare B2B erbjudande med SaaS som affärs- och prissättningsmodell. Styrkan med denna modell är att vi nu kan nå andra typer av kunder samt att den kan ge snabbare intäktsutveckling på licenssidan.

EyeonTEXT har under våren stärkt upp verksamheten med affärs- och säljkompetens genom rekrytering av en ny MD, Sanjoy Bhose, vilket jag sätter stort värde i. Vi har även säkerställt beta-testmöjligheter för externa parter att löpande nu komma åt den analysteknik som vi under fler år byggt upp och som använts som en väsentlig del för EyeonID's affär. Målet under hösten är att även säkra upp större organisationer som testkunder där vi kommer in i redan existerande affärsprocesser och förestående utmaningar med tidigare lösningar. Vi har initierat flera konkreta dialoger under sommaren och fått väldigt positivt gensvar på plattformens kvalitativa såväl som användarvänliga modell. Parallellt görs omfattande marknadsanalyser kring go to market, pris och positioneringsstrategi tillsammans med bl.a Gartner som vi har haft ett flerårigt samarbete med. Planen att lansera vår moln-baserade portaltjänst under början av 2022 ligger fast.

Bolder har under våren och sommaren tecknat flera viktiga avtal både strategiska partnerskap som affärsavtal för gemensam utveckling och distribution med olika kunder och partners. Dessa finns främst inom strategiska branscher bl.a Healthcare, Service & events och Smart City där Bolder har en växande kundbas. Verksamheten Air by Bolder har gradvis kunnat öppnas upp trots rådande Coronarestriktioner och även kunnat teckna avtal med flera kommuner och organisationer för nyttjande av anläggningen vilket kommer att ge direkt intäktseffekter under Q3 och som är mycket positivt.

Utvecklingen av Air By Bolder centret innebär att vi nu även kan knyta upp våra nya partners så som StereoLabs till anläggningen som utökas med såväl basketplan som Paddelbanor där kamerateknologin byggs in.

Förmågan att kombinera en operativ verksamhet med stora flöden av människor med ny teknik ger oss en helt unik position som ett Live Lab och där vi nu ser allt fler partners som vill komma in i anläggningen. Bolder är en långsiktig investering och där vi ser den stora potentialen över tid men samtidigt ser vi att det finns stor potential i att kunna bära ut lösningar löpande i marknaden som ger finansiell påverkan på bolaget.

Finansiellt

Nettoomsättningen under Q1-Q2 visar en klar förbättring mot motsvarande period föregående år med en tillväxt på 149% till KSEK 5 253 (KSEK 2 106) vilket är ett styrkebesked. Intäkterna som huvudsakligen utgörs av löpande licensintäkter gör även att dessa bedöms som uthålliga och har inom befintliga affärer och avtal en löpande tillväxtökning. Bolder har även under perioden bidraget till intäktsökningen vilket varit bättre än förväntat men framför allt säkrar upp ökad intäktspåverkan i kommande kvartal.

Kostnader

Resultatet för perioden försämras dels som en konsekvens av att bolaget nu konsoliderar kostnader efter förvärvet av Bolder jämfört med samma period föregående år med ett rörelseresultat (EBIT) om -20 503 KSEK ( -14 449 KSEK) före finansiella poster och skatter.

Bolaget har haft engångskostnader i samband med förvärvet som främst omfattar advokat, revisions och konsulttjänster för genomförandet av förvärvet av Bolder. Dessa kostnader har värderats i förvärvsanalysen. I samband med Inlösen av TO 7 belastas bolaget även av förvaltnings och administrationskostnader av engångskaraktär.

EyeonID har haft ökade kostnader under perioden i samband med omstrukturering av befintlig sälj och marknadsmodell samt att vi ökat kostnaderna för EyeonTEXT i samband med rekrytering och konsultresurser för utveckling av ny affär.

Bolder har under perioden kunnat hålla i kostnaderna något och därtill erhållit lokala och statliga stöd som minskat kostnaderna under perioden samt att man kunna permittera personal i Air by Bolder innan öppning kunnat ske i full skala, bedömningen är att stödet fortsatt under Q3 och Q4 kommer vara bidragande.

Kostnaderna för den operativa verksamheten beräknas minska något under Q3 till följd av omstruktureringar men även till följd av att vi ser ökad effektivisering och optimering i nuvarande affärer. Kostnader för RnD och utveckling som är en väsentlig del av bolagets verksamhet avseende nya affärer och tjänster kommer löpande att kunna anpassas bättre efter det kapital som finns tillgängligt eller kommer att anskaffas mot riktade projekt.

Aktiverade arbeten för egen räkning ökar något till 3 788 KSEK (3 215 KSEK) vilket påverkar de totala resultatet positivt men är främst kopplade till förändringar i Bolder under perioden. Även bolagets avskrivningar ökar något i takt med att tidigare utvecklingskostnader blir rörelsekostnader när investeringar omsätts i kund- och affärsintäkter. Förvärvet av Bolder innebär också att avskrivning av goodwill ökar.

Bolaget har en kassa i nuläget (21 083 KSEK) tillsammans med ökade intäkter enligt prognos ser vi en risk i att inte kunna driva befintlig affär framåt och balansera det med verksamhetens utvecklingsbehov. Detta kräver fortsatt god kostnadskontroll, där vi har tydliga prioriteringar mellan utveckling och kundaffärer. För att kunna säkerställa både förväntade kortsiktiga behov och kapitaliserar på verksamhetens tillgångar för framtida tillväxt bedömer vi att det under hösten kommer att krävas ytterligare kapitaltillskott. Ledningen och styrelsen arbetar med att ta fram en plan och upplägg för ytterligare finansiering, som inom kort kommer presenteras för marknaden och befintliga aktieägare.

Förväntan på 2021

Vi har kvar ett tydligt fokus i den befintliga affären att leverera en tydlig ökning av seende intäkter samt förbättrat EBITDA resultat inom ramen för existerande ID-skydds affär i första hand. Vi ser en positiv utveckling för Bolders affär och i synnerhet intäktsutvecklingen för Air By Bolder med öppning för en bredare publik under september.

Den pipeline av potentiella affärer som byggts upp inom gruppen och utökats under Q2 är både bättre kvalificerade och har potential att påverka intäkterna snabbare än tidigare. Sälj- och marknadsbearbetningen har stärkt bolagets position framåt och där det finns tydlig kund- och affärsfokus.

 • EyeonID har ökat antalet kvalificerade leads (affärer med tydligt finansiellt åtagande, budget och resurser enligt ny affärsmodell), med mer en 100% jämfört med ingången av året.
 • Bolder går mot en förbättring avseende sin runrate jämfört med de låga intäktsvärden som fanns under Q2 och har redan under Q3 intecknat intäkter som motsvarar en dryg tredubbling jämfört Q2.
 • EyeonTEXT har börjat ta in större europeiska testföretag i Beta-plattformen som kommer aktiveras löpande under Q3 och Q4 med avsikta att senare kunna konvertera dessa till affärsavtal.

Prognos och mål för 2021 med revideringar kopplat till beskrivna affärsförändringar.

 • Antal tecknade avtal för kommersiell lansering var tidigare 20, revideras till 18 st. (9 st. per juni)
 • Antal Lanserade avtal, tidigare 16 st. Revideras till 14 st (9 st. per juni.)
 • Adresserbar kundbas inom tecknade avtal på 100 Miljoner. (91 Miljoner per sista juni.)
 • Öka kundbasen avseende betalande kunder i lanserade avtal med +150% (+51 % juni.)
 • Kassaflödespositiva för enskild månad under Q4 - kommer inte kunna uppnås
 • Licensintäkter för helåret 2021 om + 20 Miljoner SEK Revideras till 15 Msek.

Transformationsarbetet och vägen framåt

För ledning och styrelse kommer arbetet framåt främst att handla om att nu säkerställa strategisk inriktning och förutsättningar för att säkra att bolaget går mot tydliga resultatförbättringar inklusive framtida finansieringsbehov. Vilket bl.a. innefattar ny verksamhetsstyrning av bolaget och dess underliggande enheter med ett tydligt resultatansvar. Bolaget kommer att redogöra för detta i en separat kommunikation i anslutning till offentliggörandet av denna rapport.

Jag har både en förväntan och tilltro till att bolaget nu har bästa tänkbara förutsättningar att kunna växla ut på detta i befintliga och nya affärer över tid.

Med vänlig hälsning

Patrik Ugander

VD

 

Verksamheten

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeonID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för EyeonID Group avseende januari - juni 2021 med jämförelseperiod januari - juni 2020. Under perioden har Eyeonid Group AB förvärvat samtliga aktier i Bolder Sweden AB med tillhörande dotterföretag (se avsnitt "Eyeonid Group i korthet" ovan). Bolder Sweden AB utgör underkoncern till Eyeonid Group AB och ingår i koncernredovisningen perioden maj-juni 2021. Förvärvsanalysen, som upprättats per 2021-04-30, är preliminär på grund av att det slutgiltiga anskaffningsvärdet inte med säkerhet kan fastställas vid tidpunkten för upprättandet av denna rapport. Den preliminära förvärvsanalysen utgår från den köpeskilling som är erlagd på tillträdesdagen men kan justeras om hela eller delar av tilläggsköpeskillingen utgår. 

Försäljning och resultat

Januari - juni

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 5 253 (KSEK 2 106), med ett nettoresultat om

KSEK -20 737 (KSEK -14 866).

Försäljningen fördelades på EyeonID 4 980 KSEK, Bolder 273 KSEK och EyeonText 0 KSEK.

April - juni

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 2 814 (KSEK 1 077), med ett nettoresultat om

KSEK -11 798 (KSEK -7 275).

Försäljningen fördelades på EyeonID 2 542 KSEK, Bolder 273 KSEK och EyeonText 0 KSEK.

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2021 uppgick Eyeonids banktillgodohavanden till KSEK 21 083 (KSEK 28 735). Koncernen hade per den 30 juni 2021 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 10 000). Räntebärande lån har en löptid på 12 månader.

Investeringar

Januari - juni

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 7 416 (KSEK 7 491) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 7 210 (KSEK 7 491) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 206 (KSEK 0) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 51 468 (KSEK 0).

April - juni

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 4 535 (KSEK 3 966) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 4 342 (KSEK 3 966) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 193 (KSEK 0) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 51 468 (KSEK 0).

Avskrivningar

Januari - juni

Periodens resultat har belastats med KSEK 6 513 (KSEK 5 285) i avskrivningar varav KSEK 185 (KSEK 239) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 5 441 (KSEK 4 620) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 888 (KSEK 426).

April - juni

Periodens resultat har belastats med KSEK 3 503 (KSEK 2 675) i avskrivningar varav KSEK 108 (KSEK 107) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 2 721 (KSEK 2 355) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 675 (KSEK 213).

Eget kapital

Per den 30 juni 2021 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 113 369 (KSEK 83 529).

Aktien

Per den 30 juni 2021 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 190 938 353 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic SME under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 30 juni 2021 hade Eyeonid ca 28 (6) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

1 november 2021                                                                Kvartalsrapport 3 2021

14 februari 2022                                                                  Kvartalsrapport 4 2021

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

23 augusti 2021

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen


 

Resultaträkning

Koncernen 2021-01-01 2020-01-01 2021-04-01 2020-04-01 2020-01-01
(KSEK) 2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 5 253 2 106 2 814 1 077 5 848
Aktiverat arbete för egen räkning 3 788 3 215 2 500 1 558 6 190
Övriga rörelseintäkter 992 135 966 103 271
Summa Rörelsens intäkter 10 032 5 457 6 281 2 738 12 310
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -3 582 -3 406 -1 948 -1 652 -8 292
Övriga externa kostnader -9 770 -6 557 -6 018 -3 458 -13 785
Personalkostnader -10 475 -4 602 -6 314 -1 871 -10 366
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -6 513 -5 285 -3 503 -2 675 -10 592
Övriga rörelsekostnader -195 -55 -167 - -31
Summa Rörelsens kostnader -30 535 -19 905 -17 950 -9 656 -43 066
Rörelseresultat -20 503 -14 449 -11 668 -6 917 -30 756
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag - - - - -9
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 40
Räntekostnader och liknande resultatposter -166 -356 -89 -321 -662
Summa Resultat från finansiella poster -166 -356 -89 -321 -630
Resultat efter finansiella poster -20 669 -14 805 -11 757 -7 238 -31 386
Skatt på periodens resultat -61 -53 -34 -29 -106
Övriga skatter -7 -8 -7 -8 -7
PERIODENS RESULTAT -20 737 -14 866 -11 798 -7 275 -31 500

Balansräkning

Koncernen
(KSEK) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 28 103 1 704 1 278
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 76 140 54 476 56 488
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande 954 - -
Summa Immateriella anläggningstillgångar 105 197 56 181 57 766
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 26 460 764 667
Summa Materiella anläggningstillgångar 26 460 764 667
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 110 110 110
Summa Finansiella anläggningstillgångar 110 110 110
Summa Anläggningstillgångar 131 767 57 054 58 543
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter 229 - -
Summa Varulager 229 0 0
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar 1 586 321 1 522
Övriga fordringar 2 238 11 653 645
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 929 1 033 1 136
Summa Kortfristiga fordringar 4 753 13 007 3 303
Kassa och bank 21 083 28 735 22 422
Summa Omsättningstillgångar 26 065 41 742 25 726
SUMMA TILLGÅNGAR 157 832 98 797 84 269

Balansräkning

Koncernen
(KSEK) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 113 369 83 529 73 923
Summa Eget kapital 113 369 83 529 73 923
Långfristiga skulder
Övriga skulder 23 318 - -
Summa Långfristiga skulder 23 318 0 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 8 549 1 950 2 693
Aktuella skatteskulder 562 41 38
Övriga skulder 6 103 10 334 5 603
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 932 2 943 2 012
Summa Kortfristiga skulder 21 146 15 268 10 345
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 157 832 98 797 84 269

Förändring i eget kapital

2021-01-01 - 2021-06-30                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 3 287 55 090 196 693 -181 147 73 923
Nyemission 1 487 59 389 60 875
Emissionskostnader -414 -414
Periodens omräkningsdifferens -278 -278
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 1 308 -1 308 -
Periodens resultat -20 737 -20 737
2021-06-30 4 773 56 120 255 668 -203 192 113 369
2020-01-01 - 2020-06-30                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 2 497 48 584 160 022 -143 089 68 014
Nyemission 628 33 568 34 196
Emissionskostnader -3 841 -3 841
Periodens omräkningsdifferens 26 26
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 747 -3 747 -
Periodens resultat -14 866 -14 866
2020-06-30 3 125 52 357 189 749 -161 702 83 529
2021-04-01 - 2021-06-30                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 3 287 55 442 196 668 -190 393 65 005
Nyemission 1 487 59 389 60 875
Emissionskostnader -389 -389
Periodens omräkningsdifferens -324 -324
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 1 002 -1 002 -
Periodens resultat -11 798 -11 798
2021-06-30 4 773 56 120 255 668 -203 192 113 369
2020-04-01 - 2020-06-30                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 2 540 50 400 161 368 -152 395 61 913
Nyemission 584 32 132 32 716
Emissionskostnader -3 751 -3 751
Periodens omräkningsdifferens -74 -74
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 2 031 -2 031 -
Periodens resultat -7 275 -7 275
2020-06-30 3 125 52 357 189 749 -161 701 83 529
2020-01-01 - 2020-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 2 497 48 584 160 022 -143 089 68 014
Nyemission 790 40 869 41 659
Emissionskostnader -4 197 -4 197
Periodens omräkningsdifferens -52 -52
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 6 558 -6 558 -
Periodens resultat -31 500 -31 500
2020-12-31 3 287 55 090 196 693 -181 147 73 923

Kassaflödesanalys

Koncernen 2021-01-01 2020-01-01 2021-04-01 2020-04-01 2020-01-01
(KSEK) 2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -20 503 -14 449 -11 668 -6 917 -30 756
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 6 513 5 285 3 503 2 675 10 592
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 845 - 845 - -
Erhållen ränta - - - - 40
Erlagd ränta -466 -419 -464 -321 -424
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -13 611 -9 582 -7 784 -4 563 -20 548
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 3 427 1 098 2 292 118 689
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 674 -630 846 -708 -585
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 510 -9 114 -4 646 -5 153 -20 444
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -7 210 -7 491 -4 342 -3 966 -14 213
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -206 - -193 - -73
Förvärv av dotterföretag 10 560 - 10 560 - -
Likvidation av dotterföretag - - - - 91
Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 145 -7 491 6 026 -3 966 -14 196
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader 10 476 38 946 10 476 23 066 56 060
Emissionskostnader -414 -3 841 -389 -3 751 -4 197
Kortfristiga lån - 10 000 - 10 000 10 000
Amortering genom konvertering - -1 200 - - -1 200
Amortering av kortfristiga lån -5 000 -3 500 -5 000 - -8 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 061 40 405 5 086 29 315 52 162
Periodens kassaflöde -1 304 23 800 6 466 20 196 17 522
Likvida medel vid periodens början 22 422 4 935 14 670 8 577 4 935
Omräkningsdifferens i likvida medel -35 0 -53 -38 -35
Likvida medel vid periodens slut 21 083 28 735 21 083 28 735 22 422

Resultaträkning

Moderbolaget 2021-01-01 2020-01-01 2021-04-01 2020-04-01 2020-01-01
(KSEK) 2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 4 980 2 102 2 542 1 073 5 844
Aktiverat arbete för egen räkning - 768 - 264 1 303
Övriga rörelseintäkter 66 104 40 103 241
Summa Rörelsens intäkter 5 046 2 973 2 582 1 440 7 387
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 814 -1 849 -866 -825 -5 090
Övriga externa kostnader -7 299 -6 249 -3 580 -3 304 -13 308
Personalkostnader -7 222 -3 180 -3 676 -1 218 -7 730
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -5 596 -4 824 -2 799 -2 457 -9 695
Övriga rörelsekostnader -47 -24 -19 - -
Summa Rörelsens kostnader -21 978 -16 125 -10 940 -7 805 -35 823
Rörelseresultat -16 932 -13 152 -8 358 -6 364 -28 435
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag - - - - -13
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 40
Räntekostnader och liknande resultatposter -153 -356 -76 -321 -661
Summa Resultat från finansiella poster -153 -356 -76 -321 -634
Resultat efter finansiella poster -17 086 -13 509 -8 434 -6 685 -29 069
Skatt på periodens resultat - - - - -
PERIODENS RESULTAT -17 086 -13 509 -8 434 -6 685 -29 069

Balansräkning

Moderbolaget
(KSEK) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 62 291 58 611 61 422
Summa Immateriella anläggningstillgångar 62 291 58 611 61 422
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 713 751 664
Summa Materiella anläggningstillgångar 713 751 664
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 56 202 4 837 4 734
Andra långfristiga fordringar 110 110 110
Summa Finansiella anläggningstillgångar 56 312 4 947 4 844
Summa Anläggningstillgångar 119 315 64 309 66 930
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar 1 647 297 1 522
Övriga fordringar 521 11 550 562
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 617 1 015 1 114
Summa Kortfristiga fordringar 2 785 12 862 3 198
Kassa och bank 9 677 28 058 21 661
Summa Omsättningstillgångar 12 462 40 919 24 860
SUMMA TILLGÅNGAR 131 777 105 228 91 790

Balansräkning

Moderbolaget
(KSEK) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 124 458 89 536 81 083
Summa Eget kapital 124 458 89 536 81 083
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 867 1 543 2 437
Aktuella skatteskulder 129 2 32
Skulder koncernföretag 1 862 1 319 1 140
Övriga skulder 527 10 226 5 449
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 934 2 603 1 650
Summa Kortfristiga skulder 7 319 15 692 10 707
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 131 777 105 228 91 790

Förändring i eget kapital

2021-01-01 - 2021-06-30                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 3 287 55 136 196 693 -144 964 -29 069
Nyemission 1 487 59 389
Emissionskostnader -414
Omföring fg periods resultat -29 069 29 069
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 868 -868
Periodens resultat -17 086
2021-06-30 4 773 56 004 255 668 -174 902 -17 086
2020-01-01 - 2020-06-30                             Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 2 497 48 578 160 022 -112 559 -25 847
Nyemission 628 33 568
Emissionskostnader -3 841
Omföring fg periods resultat -25 847 25 847
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 747 -3 747
Periodens resultat -13 509
2020-06-30 3 125 52 325 189 749 -142 153 -13 509
2021-04-01 - 2021-06-30                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 3 287 55 442 196 668 -174 340 -8 651
Nyemission 1 487 59 389
Emissionskostnader -389
Omföring fg periods resultat -8 651 8 651
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 562 -562
Periodens resultat -8 434
2021-06-30 4 773 56 004 255 668 -183 553 -8 434
2020-04-01 - 2020-06-30                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 2 540 50 294 161 368 -140 122 -6 823
Nyemission 584 32 132
Emissionskostnader -3 751
Omföring fg periods resultat -6 823 6 823
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 2 031 -2 031
Periodens resultat -6 685
2020-06-30 3 125 52 325 189 749 -148 977 -6 685
2020-01-01 - 2020-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 2 497 48 578 160 022 -112 559 -25 847
Nyemission 790 40 869
Emissionskostnader -4 197
Omföring fg periods resultat -25 847 25 847
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 6 558 -6 558
Periodens resultat -29 069
2020-12-31 3 287 55 136 196 693 -144 964 -29 069

Kassaflödesanalys

Moderbolaget 2021-01-01 2020-01-01 2021-04-01 2020-04-01 2020-01-01
(KSEK) 2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -16 932 -13 152 -8 358 -6 364 -28 435
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 5 596 4 824 2 799 2 457 9 695
Erhållen ränta - - - - 40
Erlagd ränta -453 -419 -451 -321 -423
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -11 790 -8 747 -6 010 -4 228 -19 124
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 413 927 -647 71 941
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 1 912 -543 1 982 -534 -828
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 465 -8 363 -4 675 -4 691 -19 011
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -6 309 -8 367 -3 282 -4 386 -15 889
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -204 - -190 - -73
Förvärv av dotterföretag -51 468 - -51 468 - -
Likvidation av dotterföretag - - - - 91
Kassaflöde från investeringsverksamheten -57 981 -8 367 -54 941 -4 386 -15 872
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader 60 875 38 946 60 875 23 066 56 060
Emissionskostnader -414 -3 841 -389 -3 751 -4 197
Kortfristiga lån - 10 000 - 10 000 10 000
Amortering genom konvertering - -1 200 - - -1 200
Amortering av kortfristiga lån -5 000 -3 500 -5 000 - -8 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 55 461 40 405 55 486 29 315 52 162
Periodens kassaflöde -11 984 23 675 -4 130 20 237 17 279
Likvida medel vid periodens början 21 661 4 382 13 807 7 820 4 382
Likvida medel vid periodens slut 9 677 28 058 9 677 28 058 21 661

Nyckeltal

(SEK) 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%) 149% 21% 30%
Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg
Vinstmarginal (%) Neg Neg Neg
Räntabilitet på eget kapital (%) Neg Neg Neg
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK) 113 369 83 529 73 923
Balansomslutning (KSEK) 157 832 98 797 84 269
Sysselsatt kapital (KSEK) 113 369 93 529 78 923
Räntebärande nettoskuld (KSEK) -21 083 -18 735 -17 422
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,04 0,02 0,07
Soliditet (%) 72% 85% 88%
Skuldsättningsgrad (%) 0% 12% 7%
Räntetäckningsgrad (ggr) Neg Neg Neg
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -9 510 -9 114 -20 444
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -6 365 -16 605 -34 640
Likvida medel (KSEK) 21 083 28 735 22 422
INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) 206 - 73
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 7 210 7 491 14 213
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - - -
Förvärv av dotterföretag (KSEK) -10 560 - -
Förvärv av aktier och andelar (KSEK) - - -
MEDARBETARE
Medelantalet anställda 15,8 6 7,5
Omsättning per anställd (KSEK) 332 351 780
Antalet anställda 28 6 10
DATA PER AKTIE
Antal aktier 190 938 353 124 987 774 131 477 353
Resultat per aktie (SEK) -0,11 -0,12 -0,24
Eget kapital per aktie (SEK) 0,59 0,67 0,56

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)                                                         Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)                                                               Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)                                                                   Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)                                           Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)                                                                 Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)                                                      Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)                                                       Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

                                                                                                   inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)                                        Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)                                     Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)                                                                             Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)                                                          Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad                                                               Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella           kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)                                 Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)                                Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)                                                             Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda                                                         Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd                                                       Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda                                                                    Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier                                                                              Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)                                                         Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)                                                  Eget kapital dividerat med antal aktier
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrik Ugander                                                                                                     

CEO                                                                                                                                                          

070-544 01 68                                                                                                                                       

Carl-Magnus Jönsson

CFO

073-545 53 50

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2021 kl 08.30 CET.

Eyeonid Group i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de fyra helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien) och Bolder Sweden AB. Bolder Sweden AB är i sin tur koncernmoder till det helägda dotterföretaget Bolder AS (Norge), som i sin tur är koncernmoder till de fyra helägda dotterföretagen Bolder Technology AS (Norge), Air By Bolder AS (Norge), Cmove AS (Norge) och Haarfagre Invest AS (Norge). EyeonID´s huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988