REGMAR

Kvartalsrapport 2 2020

Sammanfattning januari - juni 2020 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2 106 (KSEK 1 745)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -14 866 (KSEK -12 689)
 • Resultat per aktie: SEK -0,12 (SEK -0,20)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,67 (SEK 0,75)

Sammanfattning april - juni 2020 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 1 077 (KSEK 863)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -7 275 (KSEK -6 292)
 • Resultat per aktie: SEK -0,06 (SEK -0,10)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,67 (SEK 0,75)

Väsentliga händelser under perioden (januari - juni)

 • Styrelsen i Eyeonid Group AB kallar den 14 januari aktieägarna till extra bolagsstämma den 31 januari 2020, med anledning av att styrelseledamot Joerg Floeck begärt utträde ur styrelsen på grund av ett nytt heltidsengagemang. Styrelsen föreslog att Patrik Ugander tillträder som styrelseledamot fram till ordinarie bolagsstämma 2020, vilket också beslutades på bolagsstämman.
 • Den 14 januari beslutas om riktad nyemission till garant i den genomförda företrädesemissionen i december 2019. Den riktade emissionen genomförs i enlighet med garantiavtal avseende garantiersättning.
 • Den 17 januari meddelas att Eyeonid Group AB tecknar treårigt samarbetsavtal med paneuropeisk retailkedja avseende försäljning och paketering av Eyeonid's tjänster.
 • Telenor Norge lanserar ett nytt erbjudande för ID-skydd som bygger på EyeOnID's ID-monitoreringstjänst och marknadsfunktion EyeOnMarket.
 • Eyeonid Group AB tecknar distributionsavtal med ETVAS. Avtalet omfattar marknaderna i Tyskland, Österrike och Frankrike.
 • Den 26 mars tecknades avtal med Help Forsikring AS, som leverantör av försäkringslösningar och assistanstjänster.
 • Den 31 mars tecknades avtal med Arvato Finans AB, med syfte att integrera betalningstjänster i EyeOnID:s erbjudande.
 • Den 14 april meddelades att avtal tecknats med ERGO Innovation Solutions GmbH för distribution och försäljning i den tyska marknaden.
 • Den 27 april kallades aktieägarna till årsstämma den 28 maj 2020.
 • Den 4 maj ingick Eyeonid Group AB garantiavtal med 4X Kapital AB. Garantin innebär att de TO5 som eventuellt inte utnyttjas under teckningsperioden tecknas av garanten upp till ett maximalt belopp om 10 mkr. Garanten ges, utöver garantiersättning om 10% av garanterat belopp, rätt att teckna aktier i Eyeonid till samma teckningskurs som TO5 till ett belopp om högst 10 mkr.
 • Den 4 maj meddelades att om garantiåtagande avseende TO5 tas i anspråk eller om garanten nyttjar sin rätt till teckning av aktier inom ramen för garantiavtalet kommer teckningskurs för TO2, TO3 och TO4 justeras till att motsvara teckningskursen för TO5. Detta i enlighet med villkoren för respektive teckningsoptioner av serierna TO2-TO4.
 • Den 11 maj tecknades ett intentionsavtal med Abelco Investment Group AB gällande affärssamarbete gällande Eyeonid´s produkter och tjänster i Sydostasien.  
 • Den norska retailkoncernen Elkjöp inledde lansering av ID-skyddstjänster den 27 maj. Lansering skedde i Norge, Sverige och Finland.
 • Den 28 maj hölls årsstämma i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med kallelsen och var enhälliga.
 • Den 9 juni meddelades att Eyeonid Group stärker ledningsfunktionen genom rekrytering av Joacim Sandström som CDCO (Chief Digital & Commercial Officer).
 • Den 17 juni meddelades att teckningsoptioner TO5 utnyttjades fullt ut med stöd av garanten 4X Kapital. Därmed tecknades 17 368 592 aktier till teckningskurs 1,40 SEK. Garanten valde även att i enlighet med villkoren för garantiavtalet teckna ytterligare 6 000 000 aktier till teckningskurs 1,40 SEK. Totalt tillfördes Eyeonid ca 32,7 MSEK före emissionskostnader.
 • I och med den riktade nyemissionen till följd av garantiåtagande avseende TO5 fastställdes ny teckningskurs för serie TO2, TO3 och TO4 till 1,40 SEK i enlighet med villkoren för respektive serie.
 • Den 18 juni mottog Eyeonids partner Baloise Belgium "Gold award" för bästa innovationsprodukt som delades ut av Accenture och EFMA.
 • Styrelsen meddelade 18 juni att Eyeonid Group AB ingått kreditavtal, med en kreditram om 20 MSEK, utställd av Formue Nord A/S. I samband med detta genomfördes också en riktad emission av två separata serier vederlagsfria teckningsoptioner till Formue Nord Fokus A/S och helägt dotterbolag till Eyeonid Group AB. Dessa teckningsoptioner avses att vederlagsfritt delas ut till Eyeonids befintliga aktieägare.
 • Den 30 juni tecknades avsiktsförklaring (LOI) med en sydeuropeisk mobiloperatör. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 juli lanserade SkimSafe en ny tjänst mot identitetsbedrägerier i Sverige med Eyeonids tjänster för ID monitorering och textanalys.
 • Den 4 augusti meddelades att Eyeonid Group AB tecknat avtal med en spansk mobiloperatör, enligt LOI tecknat den 30 juni. Avtalet omfattar leverans av EyeOnID's ID-monitoreringstjänster samt tjänsterna 360-modules och EyeOnMarket.

VD kommentar

Resultatet av Q2 ligger enligt min förväntan och i linje med planen där förutsättningarna för en ökning i tillväxttakt blir allt tydligare. Första halvåret har varit innehållsrikt i många avseenden och bolaget har stärkt såväl sin finansiella ställning genom nyemissioner och en ny låneram, tillika har vi genomfört flera affärer och lanseringar under perioden och intensifierat bolagets transformationsarbete. Totalt sett ser jag att vi har en finansiell position som på både kort och långsikt ger flexibilitet att kapitalisera på såväl befintliga affärsmöjligheter som kommande.

Mina förväntningar på befintliga avtal och potentialen i dem är högt ställda och något som vi blir allt tydligare med i dialogen med kunder och partners. Vår strategi att bygga affären och marknadsnärvaro genom partners ligger fast och jag tror fortsatt att det är rätt väg framåt, även om modellen i sig är baktung vilket SaaS affärer har som en generell utmaning.

Även om vi är beroende av kundernas förmåga att sälja och driva sina affärer så betyder det inte att vi sitter och avvaktar deras insatser och aktiviteter.  Genom att öka närvaron hos kunderna och aktivt gå in och stödja dem i lansering säkerställer vi förutsättningarna för att nå konverteringar mot betalande kunder. När vi tex går in i en planerade lansering i Spanien senare i år har vi även säkerställt att kunden investerar i marknadsföring med tydlig budget och plan för lansering.

Vi tecknade totalt 3 nya avtal under perioden med ett nordiskt avtal för Elkjöp, vidare tecknades avtal för den tyska distributions plattformen ETVAS och den svenska distributören Skimsafe. Vidare lanserades nya affärer och bolaget har nu totalt 6 stycken avtal lanserade i Europa. Vi utökade vår verksamhet till att även nu finnas i den tyska marknaden och med etablering i samtliga nordiska länder. Efter periodens slut har bolaget även tecknat avtal med en spansk operatör för planerad lansering under senare delen av 2020. 

Under perioden har fokus dels legat på att säkra avtal och lanseringar, och dels att tillsammans med kunderna skapa förutsättningar för en ökad konvertering av antalet betalande kunder. Vi har i slutet av Q2 en adresserbar kundbas på drygt 55 miljoner kunder som idag är kunder till våra partners. Vi bedömer att basen under resterande del av året kommer att växa ytterligare, till mellan 70 - 80 miljoner.

Affärsläget

Lanseringen av Elkjöp i Norge, Sverige och Finland har gått som planerat och vi har kunnat säkerställa all funktionalitet och processer ut mot kunder och marknaden. Under sommaren har vi tillsammans med kunden genomfört flera aktiviteter för att de under hösten kunna intensifiera försäljning både i butik och digitalt. Aktiviteterna omfatta såväl marknadskommunikation som kampanjer i digitala kanaler, direkt kommunikation mot olika kundmålgrupper samt omfattande utbildningar av butikernas säljande personal. Vidare kommer vi även att lansera produkten i Danmark som låg sist i utrullningen i Norden.

Under sommaren har vi löpande sett succesiva ökningar av antalet kunder men enligt förväntan på låga nivåer i väntan på att säljaktiviteter och kampanjer startar upp. Vi kan konstatera att utvecklingen avseende antalet kunder som går från Try and Buy i väldigt hög grad konverterar till betalande kunder med en konveteringsgrad på 70% vilket är bättre än förväntat. Och en viktig signal för hur slutanvändare ser på värdet i tjänsten.

Telenor har fortsatt en stark utveckling av betalande kunder och har efter perioden fortsatt öka antalet betalande kunder med ca 10% per månad. Vi har även en låg churn av tappade kunder som är lägre en 1,5 % på betalande kunder vilket är en bra indikation på kundvärdet i tjänsten.

Finansiellt

Inlösen av optionerna i serie TO5 har stärkt finansieringen för bolaget ytterligare med ca 32,7 MSEK före emissionskostnader, nyttjandegraden exklusive garanti, på ca 95% var högre än förväntat.

Kapitalet skall bidra till ökad konvertering av kunder, stärkt marknadsnärvaro i Europa och säkerställa fler affärer till bolaget. Men även upprätthålla en del utveckling som vi ser är viktig för att hålla en konkurrenskraftig plattform för våra kunder. Tillväxten i bolaget är fortsatt låg men ökar något (+21%) till KSEK 2 106 (KSEK 1 745) under första halvåret vilket är enligt förväntan och plan. Jämfört med samma period föregående år så har vi avslutat affären med mySafety men lyckas ändå hålla upp intäkterna. Vi ser en ökning av löpande licensintäkter men även engångsavgifter och intäkter för nya tjänster som bidrar till ökningen, om än på låga nivåer. Det är framför allt Telenor som löpnade ökar sin konvertering av betalande kunder samt att vi levererat nya funktioner och tjänster för marknadsbearbetning bl.a. genom tjänsten EyeOnMarket.

Kostnaderna ligger i den operativa verksamheten, rensat för avskrivningar, på något lägre nivåer jämfört motsvarande period 2019, men ökar totalt till följd av högre avskrivningar. Avskrivningarna ökar i takt med att utvecklingskostnader aktiveras när olika tjänster och funktioner lanseras.

Personalkostnader minskar till följd av förändringar i organisationen och antal anställda har minskat med 4 personer under perioden. En viss ökning avseende konsultinsatser har skett i samband med att vi genomförde både stora lanseringar och parallellt utvecklade vår förmåga som enabler med både försäkring och betaltjänster.

Bolaget har kortfristiga fodringar som uppgår till ca 11,6 miljoner vilka utgörs av kapital i samband med emissioner och inlösen av TO5 teckningsoptioner, som vid brytpunkten för kvartalsbokslutet inte kommit bolaget till handa.

Målet är att bolaget vid årets slut skall ha uppnått följande målsättningar som indikatorer på ökad lönsamhet och intäkter.

 • Antal Lanserade avtal 8 st (6 st per Q2)
 • Antal tecknade avtal för kommersiell lansering 10 st (6 st per Q2)
 • Adresserbar kundbas inom tecknade avtal 80 Miljoner (55 Miljoner per Q2)
 • Konvertering till betalande kunder i Try and Buy på 70%.

Jag ser att bolaget nu går in i en ny fas när det gäller vår marknad och bearbetning. Under lång tid har fokus framför allt legat på att säkerställa en bra och konkurrenskraftig plattform för tjänsteutveckling inom ID monitorering samt att bygga en kundbas genom säkerställande av kunder runt om i Europa i form av tecknade avtal. Det är nu dags att även börja gräva där vi står, med fokus på att driva konvertering i avtal och kundbasen. Vi kommer att fortsätta driva nykundsbearbetningen och intresset från marknaden har under våren och även under sommaren varit stort. Det märks en tydlig förändring i hur marknaden ser på ID skydd som en allt viktigare del för att driva såväl affären som marknadsposition och varumärke. Med de avtal och lanseringar som nu levererats ökar även våra förväntningar och krav på dessa kunder att driva sälj och marknadsinsatser. Jag tror fortsatt starkt på modellen att arbete med B2B2C som en långsiktig modell för att brett och i flera marknader parallellt kunna växa över tid. Genom såväl nya avtal som en stärkt finansiering och att vi stärker bolaget framåt med fler kompetenser och en ökad fokusering på att driva konvertering har vi mycket goda förutsättningar för en snabbare lönsamhetsutveckling.

Patrik Ugander

VD

Verksamheten

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2020 till och med den 30 juni 2020.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari - juni 2020 med jämförelseperiod januari - juni 2019, samt april - juni 2020 med jämförelseperiod april - juni 2019. Styrelsen har under perioden beslutat att avveckla Eyeonid SIA och bolaget är satt i likvidation med start 1 april 2020. Processen beräknas ta ca 3 månader och Eyeonid SIA ingår i koncernredovisningen till dess att likvidationen är avslutad. Beslutet har ingen väsentlig påverkan på koncernens resultat och ställning.

Försäljning och resultat

Januari - juni

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 2 106 (KSEK 1 745), med ett nettoresultat om

KSEK -14 866 (KSEK -12 689).

April - juni

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 1 077 (KSEK 863), med ett nettoresultat om

KSEK -7 275 (KSEK -6 292).

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2020 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 28 735 (KSEK 15 538). Koncernen hade per den 30 juni 2020 räntebärande skulder om KSEK 10 000 (KSEK 15 000), samt upptagna konvertibla lån om KSEK 0 (KSEK 5 500). Räntebärande lån har en löptid på 12 månader.

Investeringar

Januari - juni

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 7 491 (KSEK 6 788) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 7 491 (KSEK 6 788) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 0 (KSEK 0) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 0).

April - juni

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 3 966 (KSEK 3 041) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 3 966 (KSEK 3 041) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 0 (KSEK 0) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 0).

Avskrivningar

Januari - juni

Periodens resultat har belastats med KSEK 5 285 (KSEK 2 659) i avskrivningar varav KSEK 239 (KSEK 308) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 4 620 (KSEK 1 925) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 426 (KSEK 426).

April - juni

Periodens resultat har belastats med KSEK 2 675 (KSEK 1 344) i avskrivningar varav KSEK 107 (KSEK 168) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 2 355 (KSEK 962) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 213 (KSEK 213).

Eget kapital

Per den 30 juni 2020 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 83 529 (KSEK 46 796).

Aktien

Per den 30 juni 2020 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 124 987 774 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic SME under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 30 juni 2020 hade Eyeonid 6 (9) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

23 november 2020                                                              Kvartalsrapport 3 2020

22 februari 2021                                                                  Bokslutskommuniké 2020

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

24 augusti 2020

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning
Koncernen 2020-01-01 2019-01-01 2020-04-01 2019-04-01 2019-01-01
(KSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 106 1 745 1 077 863 4 485
Aktiverat arbete för egen räkning 3 215 4 618 1 558 2 005 8 537
Övriga rörelseintäkter 119 201 103 80 322
Summa Rörelsens intäkter 5 441 6 564 2 738 2 948 13 345
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -3 406 -3 287 -1 652 -1 594 -6 614
Övriga externa kostnader -6 557 -6 479 -3 458 -3 031 -14 053
Personalkostnader -4 602 -6 047 -1 871 -2 822 -12 062
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -5 285 -2 659 -2 675 -1 344 -6 082
Övriga rörelsekostnader -39 - - - -37
Summa Rörelsens kostnader -19 890 -18 473 -9 656 -8 790 -38 849
Rörelseresultat -14 449 -11 909 -6 917 -5 842 -25 504
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter - 524 - 524 1 187
Räntekostnader och liknande resultatposter -356 -1 239 -321 -939 -3 659
Summa Resultat från finansiella poster -356 -714 -321 -414 -2 472
Resultat efter finansiella poster -14 805 -12 623 -7 238 -6 256 -27 976
Skatt på periodens resultat -53 -59 -29 -28 -109
Övriga skatter -8 -7 -8 -7 -8
PERIODENS RESULTAT -14 866 -12 689 -7 275 -6 292 -28 092
Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 1 704 2 557 2 130
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 54 476 48 771 51 606
Summa Immateriella anläggningstillgångar 56 181 51 327 53 736
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 764 1 312 1 002
Summa Materiella anläggningstillgångar 764 1 312 1 002
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 110 168 110
Summa Finansiella anläggningstillgångar 110 168 110
Summa Anläggningstillgångar 57 054 52 807 54 848
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar 321 806 797
Övriga fordringar 11 653 1 109 16 587
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 033 2 531 1 468
Summa Kortfristiga fordringar 13 007 4 446 18 852
Kassa och bank 28 735 15 538 4 935
Summa Omsättningstillgångar 41 742 19 984 23 787
SUMMA TILLGÅNGAR 98 797 72 791 78 635
Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 83 529 46 796 68 014
Summa Eget kapital 83 529 46 796 68 014
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 950 1 093 2 575
Aktuella skatteskulder 41 158 122
Övriga skulder 10 334 15 774 3 980
Konvertibla lån - 5 500 1 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 943 3 469 2 744
Summa Kortfristiga skulder 15 268 25 994 10 621
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 98 797 72 791 78 635
Förändring i eget kapital
2020-01-01 - 2020-06-30                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 2 497 48 584 160 022 -143 089 68 014
Nyemission 628 33 568 34 196
Emissionskostnader -3 841 -3 841
Periodens omräkningsdifferens 26 26
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 747 -3 747 -
Periodens resultat -14 866 -14 866
2020-06-30 3 125 52 357 189 749 -161 701 83 529
2019-01-01 - 2019-06-30                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 376 39 126 110 308 -105 450 45 360
Nyemission 186 14 114 14 300
Emissionskostnader -99 -99
Periodens omräkningsdifferens -75 -75
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 5 778 -5 778 -
Periodens resultat -12 689 -12 689
2019-06-30 1 562 44 829 124 323 -123 918 46 796
2020-04-01 - 2020-06-30                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 2 540 50 400 161 368 -152 395 61 913
Nyemission 584 32 132 32 716
Emissionskostnader -3 751 -3 751
Periodens omräkningsdifferens -74 -74
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 2 031 -2 031 -
Periodens resultat -7 275 -7 275
2020-06-30 3 125 52 357 189 749 -161 701 83 529
2019-04-01 - 2019-06-30                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 453 42 318 116 972 -115 124 45 619
Nyemission 109 7 391 7 500
Emissionskostnader -40 -40
Periodens omräkningsdifferens 8 8
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 2 503 -2 503 -
Periodens resultat -6 292 -6 292
2019-06-30 1 562 44 829 124 323 -123 918 46 796
2019-01-01 - 2019-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 376 39 126 110 308 -105 450 45 360
Nyemission 1 121 57 427 58 548
Emissionskostnader -7 714 -7 714
Periodens omräkningsdifferens -88 -88
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 9 546 -9 546 -
Periodens resultat -28 092 -28 092
2019-12-31 2 497 48 584 160 022 -143 089 68 014
Kassaflödesanalys
Koncernen 2020-01-01 2019-01-01 2020-04-01 2019-04-01 2019-01-01
(KSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -14 449 -11 909 -6 917 -5 842 -25 504
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 5 285 2 659 2 675 1 344 6 082
Realisationsresultat - - - - 37
Erhållen ränta - 1 174 - 1 174 1 187
Erlagd ränta -419 -1 470 -321 -870 -3 197
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -9 582 -9 546 -4 563 -4 195 -21 395
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 1 098 516 118 209 517
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -630 -1 193 -708 38 -876
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 114 -10 224 -5 153 -3 949 -21 754
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -7 491 -6 788 -3 966 -3 041 -12 403
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - - - -
Förändring finansiella tillgångar - - - - 57
Avyttring materiella anläggningstillgångar - - - - 57
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 491 -6 788 -3 966 -3 041 -12 289
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader 38 946 14 300 23 066 7 500 44 148
Emissionskostnader -3 841 -99 -3 751 -40 -7 714
Konvertibla lån - 13 000 - 3 000 13 000
Kortfristiga lån 10 000 15 000 10 000 15 000 18 500
Amortering genom konvertering -1 200 -14 300 - -7 500 -18 600
Amortering av kortfristiga lån -3 500 - - - -15 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40 405 27 901 29 315 17 960 34 334
Periodens kassaflöde 23 800 10 889 20 196 10 970 291
Likvida medel vid periodens början 4 935 4 634 8 577 4 563 4 634
Omräkningsdifferens i likvida medel 0 14 -38 5 9
Likvida medel vid periodens slut 28 735 15 538 28 735 15 538 4 935
Resultaträkning
Moderbolaget 2020-01-01 2019-01-01 2020-04-01 2019-04-01 2019-01-01
(KSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 102 1 723 1 073 841 4 447
Aktiverat arbete för egen räkning 768 1 829 264 915 3 434
Övriga rörelseintäkter 88 181 103 60 322
Summa Rörelsens intäkter 2 957 3 733 1 440 1 816 8 203
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 849 -2 446 -825 -1 179 -4 615
Övriga externa kostnader -6 249 -6 003 -3 304 -2 791 -13 255
Personalkostnader -3 180 -4 038 -1 218 -2 087 -8 542
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -4 824 -2 166 -2 457 -1 083 -5 166
Övriga rörelsekostnader -8 - - - -
Summa Rörelsens kostnader -16 110 -14 653 -7 805 -7 141 -31 579
Rörelseresultat -13 152 -10 920 -6 364 -5 325 -23 376
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter - 524 - 524 1 187
Räntekostnader och liknande resultatposter -356 -1 239 -321 -939 -3 658
Summa Resultat från finansiella poster -356 -714 -321 -414 -2 471
Resultat efter finansiella poster -13 509 -11 634 -6 685 -5 739 -25 847
Skatt på periodens resultat - - - - -
PERIODENS RESULTAT -13 509 -11 634 -6 685 -5 739 -25 847
Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 58 611 51 097 54 864
Summa Immateriella anläggningstillgångar 58 611 51 097 54 864
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 751 1 174 954
Summa Materiella anläggningstillgångar 751 1 174 954
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 837 4 837 4 837
Andra långfristiga fordringar 110 120 110
Summa Finansiella anläggningstillgångar 4 947 4 957 4 947
Summa Anläggningstillgångar 64 309 57 228 60 766
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar 297 806 721
Övriga fordringar 11 550 910 16 446
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 015 2 495 1 373
Summa Kortfristiga fordringar 12 862 4 211 18 540
Kassa och bank 28 058 15 095 4 382
Summa Omsättningstillgångar 40 919 19 307 22 922
SUMMA TILLGÅNGAR 105 228 76 535 83 688
Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 89 536 50 270 72 690
Summa Eget kapital 89 536 50 270 72 690
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 543 866 2 368
Aktuella skatteskulder 2 114 122
Skulder koncernföretag 1 319 911 1 118
Övriga skulder 10 226 15 716 3 812
Konvertibla lån - 5 500 1 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 603 3 158 2 377
Summa Kortfristiga skulder 15 692 26 265 10 998
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 105 228 76 535 83 688
Förändring i eget kapital
2020-01-01 - 2020-06-30                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 2 497 48 578 160 022 -112 559 -25 847
Nyemission 628 33 568
Emissionskostnader -3 841
Omföring fg periods resultat -25 847 25 847
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 747 -3 747
Periodens resultat -13 509
2020-06-30 3 125 52 325 189 749 -142 153 -13 509
2019-01-01 - 2019-06-30                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 376 39 032 110 308 -72 724 -30 289
Nyemission 186 14 114
Emissionskostnader -99
Omföring fg periods resultat -30 289 30 289
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 5 778 -5 778
Periodens resultat -11 634
2019-06-30 1 562 44 810 124 323 -108 791 -11 634
2020-04-01 - 2020-06-30                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 2 540 50 294 161 368 -140 122 -6 823
Nyemission 584 32 132
Emissionskostnader -3 751
Omföring fg periods resultat -6 823 6 823
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 2 031 -2 031
Periodens resultat -6 685
2020-06-30 3 125 52 325 189 749 -148 977 -6 685
2019-04-01 - 2019-06-30                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 453 42 308 116 972 -106 289 -5 895
Nyemission 109 7 391
Emissionskostnader -40
Omföring fg periods resultat -5 895 5 895
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 2 503 -2 503
Periodens resultat -5 739
2019-06-30 1 562 44 811 124 323 -114 687 -5 739
2019-01-01 - 2019-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 376 39 032 110 308 -72 724 -30 289
Nyemission 1 121 57 427
Emissionskostnader -7 714
Omföring fg periods resultat -30 289 30 289
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 9 546 -9 546
Periodens resultat -25 847
2019-12-31 2 497 48 578 160 022 -112 559 -25 847
Kassaflödesanalys
Moderbolaget 2020-01-01 2019-01-01 2020-04-01 2019-04-01 2019-01-01
(KSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -13 152 -10 920 -6 364 -5 325 -23 376
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 4 824 2 166 2 457 1 083 5 166
Erhållen ränta - 1 174 - 1 174 1 187
Erlagd ränta -419 -1 470 -321 -870 -3 196
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -8 747 -9 050 -4 228 -3 938 -20 219
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 927 544 71 379 634
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -543 -668 -534 -86 -197
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 363 -9 174 -4 691 -3 645 -19 782
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -8 367 -7 704 -4 386 -3 465 -14 251
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - - - -
Förändring finansiella tillgångar - - - - 10
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 367 -7 704 -4 386 -3 465 -14 241
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader 38 946 14 300 23 066 7 500 44 148
Emissionskostnader -3 841 -99 -3 751 -40 -7 714
Konvertibla lån - 13 000 - 3 000 13 000
Kortfristiga lån 10 000 15 000 10 000 15 000 18 500
Amortering genom konvertering -1 200 -14 300 - -7 500 -18 600
Amortering av kortfristiga lån -3 500 - - - -15 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40 405 27 901 29 315 17 960 34 334
Periodens kassaflöde 23 675 11 023 20 237 10 849 310
Likvida medel vid periodens början 4 382 4 072 7 820 4 246 4 072
Likvida medel vid periodens slut 28 058 15 095 28 058 15 095 4 382
Nyckeltal
(SEK) 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%) 21% 16% 60%
Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg
Vinstmarginal (%) Neg Neg Neg
Räntabilitet på eget kapital (%) Neg Neg Neg
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK) 83 529 46 796 68 014
Balansomslutning (KSEK) 98 797 72 791 78 635
Sysselsatt kapital (KSEK) 93 529 61 796 71 514
Räntebärande nettoskuld (KSEK) -18 735 -538 -1 435
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,02 0,03 0,07
Soliditet (%) 85% 64% 86%
Skuldsättningsgrad (%) 12% 32% 5%
Räntetäckningsgrad (ggr) Neg Neg Neg
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -9 114 -10 224 -21 754
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -16 605 -17 012 -34 043
Likvida medel (KSEK) 28 735 15 538 4 935
INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - - -
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 7 491 6 788 12 403
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - - 57
Förvärv av dotterföretag (KSEK) - - -
Förvärv av aktier och andelar (KSEK) - - -
MEDARBETARE
Medelantalet anställda 6 9 10
Omsättning per anställd (KSEK) 351 194 449
Antalet anställda 6 9 10
DATA PER AKTIE
Antal aktier 124 987 774 62 483 133 99 869 405
Resultat per aktie (SEK) -0,12 -0,20 -0,28
Eget kapital per aktie (SEK) 0,67 0,75 0,68

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)                                                         Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)                                                               Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)                                                                   Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)                                           Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)                                                                 Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)                                                      Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)                                                       Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

                                                                                                   inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)                                        Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)                                     Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)                                                                             Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)                                                          Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad                                                               Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella           kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)                                 Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)                                Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)                                                             Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda                                                         Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd                                                       Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda                                                                    Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier                                                                              Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)                                                         Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)                                                  Eget kapital dividerat med antal aktier

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrik Ugander                                                                                                     

CEO                                                                                                                                                          

070-544 01 68                                                                                                                                       

Carl-Magnus Jönsson

CFO

073-545 53 50

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2020 kl 08.30 CET.

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de fyra helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien) samt Eyeonid SIA (Lettland). Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2020 till och med den 30 juni 2020.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988