REGMAR

Kvartalsrapport 1 2023: Strategiska partnerskap skapar grund för snabbare tillväxt

Perioden i sammanfattning

 • Finansiering om 21,9 MSEK ger fokus på tillväxt.
 • Strategiskt partneravtal med ett av världens snabbast växande hostingbolag, Miss Group.
 • Lansering tillsammans med ledande centraleuropeisk aktör, A1 Telekom Austria
 • Intensiv utvecklingsfas av nytt tjänsteerbjudande Domain Surveillance inför lansering under Q2.

Sammanfattning januari - mars 2023 (jämförelse samma period föregående år)*:

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 3 315 (KSEK 3 076)
 • EBITDA för perioden uppgick till KSEK -1 675 (KSEK -2 046)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -4 466 (KSEK -8 346)
 • Försäljning per aktie: SEK 0,12 (SEK 0,01)
 • Resultat per aktie: SEK -0,16 (SEK -0,02)
 • Eget kapital per aktie: SEK 2,77 (SEK 0,19)

VD-ord

Årets första månader utmärktes av en fortsatt intensiv period där Eyeonid ytterligare en gång visade prov på hög resistens och förmåga att hantera utmaningar, i led med bolagets strävan att driva sin position framåt. Kvartalet noterade en försäljningstillväxt om 8% och en EBITDA-förbättring om 18% gentemot föregående år.

Perioden var föremål för vissa kostnadsökningar som resultat av arbetet inom ramen för nästa generations tjänst, Domänbevakning, eller Domain Surveillance. Den har fordrat ett betydande arbete när det kommer till bland annat dataimporter till en ny teknisk miljö, vilket medfört vissa kostnader. Dessa torde fasas ut under slutet av andra kvartalet, samtidigt som den data bolaget är innehavare av når nya toppnivåer. 

Framgent kommer jämförelsetal mot föregående år även behöva ställas mot effekten av avslutade avtal, vilka för första kvartalet motsvarade intäkter om ca SEK 600 000, men där utvecklingen av existerande och tillkommande kommersiella avtal avser säkra en fortsatt positiv nettotillväxt.

Höjdpunkter för kvartalet kan sammanfattas med hur Eyeonid lyckades

 • Under tidspress genomföra en omvänd split, samtidigt som aktiens kvotvärde sänktes. Detta ledde inte bara till förbättrade förutsättningar för bolagets aktieägare utan även till att
 • Säkra ett lyckat deltagande om ca 92% i teckningsoptionsrunda (TO8) som inleddes med att vara fullt garanterad, samt
 • Lyckosamt genomföra en riktad emission som tillsammans med teckningsoptionen TO8 säkrade avgörande finansiering om ca SEK 22 miljoner för bolagets operativa verksamhet.
 • Tillgodoräkna sig en uppsättning av nya finansiellt kapabla investerare, och den första institutionella placeraren fram till idag.
 • Slutföra utveckling samt implementation av en ny white label-portal med funktionaliteter för dynamisk matchning för den ledande centraleuropeiska telekomoperatören A1 Telekom Austria.
 • Ingå ett kommersiellt samarbete med en ledande internationell hostingleverantör, Miss Group.
 • Färdigställa kritiska delar avseende den nya generationens B2B-tjänst som går under namnet Domänbevakning (Ver.1.0) som kommer lanseras under andra kvartalet 2023.
 • Inleda arbetet med en viktig certifiering som kommer förenkla vissa kundsituationer framöver.

Kommande kvartal

I skrivande stund under andra kvartalet har bolagets sunda utveckling fortsatt.

Inom en stram tidsram - och som ett starkt bevis på Eyeonids förmåga att exekvera - lanserades samarbetet med den ledande hostingleverantören Miss Group. Jämsides ingicks ett nytt kommersiellt avtal med fintechbolaget Firstborn Group, medan lanseringen av Domänbevakning närmar sig skarpt läge. Därtill har bolaget lyckosamt genomgått en DPIA-process (Data Protection Impact Assesment).

I samband med detta tangerar Eyeonid fas två i den utvecklingsplan som sattes under 2022. En fas som bolaget avser hantera lyckosamt. Förväntningarna är satta därefter.

Georg Tsaros

Verkställande direktör, Eyeonid Group AB

Verksamheten

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT-säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

Väsentliga händelser under perioden (januari - mars)

 • Den 5 januari meddelades att Peter Ekelund utsetts till tillförordnad styrelseordförande tillsvidare. Erik Hallberg kommer agera som ordinarie ledamot.
 • Den 13 januari meddelades att Eyeonid Group AB tecknar intentionsavtal med InsureTech bolag avseende kommersiellt samarbete.
 • Den 27 januari hölls extra bolagsstämma som huvudsakligen beslutade om sammanläggning av aktier 1:100 och minskning av aktiekapitalet. Alla beslut var i enlighet med kallelsen.
 • Den 31 januari meddelades att teckningskursen för TO8 fastställts till 1,18 SEK omräknat efter fastställda beslut om sammanläggning av aktier samt minskning av aktiekapital. Optionsnyttjandeförhållandet omräknades från 1 till 0,01 vilket innebär att 100 TO8 ger rätt att teckna 1 ny aktie. Nyttjandeperioden är 1 februari - 28 februari 2023.
 • Den 1 februari offentliggjordes tidsplanen för sammanläggningen av aktier. I och med att ärendet registrerades hos Bolagsverket den 1 februari kunde styrelsen besluta om avstämningsdag för sammanläggningen till den 8 februari 2023. Sista dag för handel med aktier före sammanläggning var den 6 februari 2023 och första dag för handel med aktien efter sammanslagningen var den 7 februari 2023. I och med sammanläggningen meddelades att Eyeonid Groups aktie får en ny ISIN-kod, SE0019763988.
 • Den 1 februari meddelades också att TO8 partiellt garanterats av ett garantikonsortium syndikerade av G&W Fondkommision. Garantin uppgår till ca 69,5 procent motsvarande 5 MSEK.
 • Den 17 februari meddelades att Amerikansk-brittiskt fintechbolag lanserar Eyeonids id-säkerhetstjänst.
 • Den 23 februari meddelades att Eyeonids id-säkerhetstjänst lanseras i Italien tillsammans med partnern Opiquad.
 • Den 24 februari meddelades beslut om riktad nyemission mellan 10 - 14,6 MSEK samt ytterligare garantiåtaganden för säkerställande av lösen av teckningsoptioner av serie TO8 om 2,3 MSEK. Därmed var lösen av TO8 säkerställt till cirka 100%.
 • Den första mars meddelades att teckningsoptioner av serie TO8 nyttjades till 7,3 MSEK med stöd av garantikonsortium.
 • Den 6 mars meddelades att den riktade nyemissionen tecknades till maximala 14,6 MSEK.
 • Den 22 mars meddelades att Eyeonid tecknat strategiskt partneravtal med hostingleverantören Miss Group.
 • Den 27 mars lanserades Eyeonids tjänst tillsammans med A1 Telekom Austria.
 • Den 28 mars meddelades att Eyeonid lanserar nytt tjänsteerbjudande mot företagsmarknaden under andra kvartalet 2023.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 18 april meddelades lansering av id-säkerhetstjänsten tillsammans med Miss Group på den svenska marknaden.
 • Den 21 april meddelades att Eyeontext ingått kommersiellt avtal med Companyweb, en ledande aktör inom digital företagsinformation.
 • Den 25 april meddelades att Eyeonid ingått kommersiellt avtal med fintechbolaget Firstborn Group.

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2023 till och med den 31 mars 2023.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid Group avseende januari -mars 2023 med jämförelseperiod januari - mars 2022. Under perioden har konkurs i dotterbolaget Bolder Sweden AB avslutats. Eyeonid har som fordringsägare i konkursen tilldelats utdelning från konkursboet med KSEK 626.

Försäljning och resultat

Januari - mars

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 3 315 (KSEK 3 076), med ett nettoresultat om KSEK -4 466 (KSEK -8 346).

Försäljningen fördelades på EyeonID KSEK 3 315 (KSEK 3 076) och EyeonText 0 KSEK (KSEK 0).

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2023 uppgick Eyeonids banktillgodohavanden till KSEK 21 175 (KSEK 4 808). Koncernen hade per den 31 mars 2023 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 0).

Investeringar

Januari - mars

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 3 173 (KSEK 2 779) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 3 173 (KSEK 2 732) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 0 (KSEK 47) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 0). Under perioden har Eyeonid tilldelats utdelning från konkursen i Bolder Sweden AB med KSEK 626.

Avskrivningar

Januari - mars

Periodens resultat har belastats med KSEK 3 374 (KSEK 3 254) i avskrivningar varav KSEK 106 (KSEK 121) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 3 269 (KSEK 2 920) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 0 (KSEK 213).

Eget kapital

Per den 31 mars 2023 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 78 583 (KSEK 63 499).

Aktien

Per den 31 mars 2023 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 28 410 125 aktier med ett kvotvärde om SEK 1,18. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic SME under handelsbeteckningen EOID. Sedan 7 februari 2023 handlas aktierna i Eyeonid med ISIN-kod SE0019763988 efter genomförd sammanläggning av aktier beslutad på extra bolagsstämma den 27 januari 2023. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 31 mars 2023 hade Eyeonid ca 5 (8) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är i överensstämmelse med de som beskrivs i årsredovisningen för 2021.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

21 augusti 2023                              Kvartalsrapport 2 2023

30 oktober 2023                            Kvartalsrapport 3 2023

19 februari 2024                              Bokslutskommuniké 2023       

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

2 maj 2023

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning
Koncernen 2023-01-01 2022-01-01 2022-01-01
(KSEK) 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 315 3 076 13 215
Aktiverat arbete för egen räkning 1 743 1 702 6 405
Övriga rörelseintäkter 393 25 963
Summa Rörelsens intäkter 5 451 4 804 20 583
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -2 326 -1 966 -8 112
Övriga externa kostnader -2 206 -1 917 -6 813
Personalkostnader -2 594 -2 654 -10 512
Övriga rörelsekostnader - -11 -129
Omstruktureringskostnader - -300 -300
Summa Rörelsens kostnader före avskrivningar -7 126 -6 848 -25 866
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 675 -2 045 -5 283
(EBITDA exklusive omstruktureringskostnader) -1 675 -1 745 -4 983
Avskrivningar
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -3 374 -3 254 -12 762
Resultat från andelar i koncernföretag 626 - -
Summa Avskrivningar -2 748 -3 254 -12 762
Rörelseresultat (EBIT) -4 423 -5 299 -18 045
Resultat från finansiella poster
Nedskrivning lån koncernföretag - -3 000 -3 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 0 3
Räntekostnader och liknande resultatposter - -10 -569
Summa Resultat från finansiella poster 1 -3 010 -3 566
Resultat efter finansiella poster -4 422 -8 309 -21 611
Skatt på periodens resultat -44 -29 -143
Övriga skatter - -7 -17
PERIODENS RESULTAT -4 466 -8 346 -21 771
Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill - 213 -
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 58 597 59 387 58 693
Summa Immateriella anläggningstillgångar 58 597 59 600 58 693
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 738 1 187 844
Summa Materiella anläggningstillgångar 738 1 187 844
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar - 110 -
Summa Finansiella anläggningstillgångar 0 110 0
Summa Anläggningstillgångar 59 335 60 897 59 537
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 272 1 459 2 124
Övriga fordringar 1 275 1 218 1 473
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 708 595 964
Summa Kortfristiga fordringar 4 255 3 271 4 561
Kassa och bank 21 175 4 808 4 688
Summa Omsättningstillgångar 25 430 8 079 9 249
SUMMA TILLGÅNGAR 84 765 68 976 68 785
Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 78 583 63 499 62 674
Summa Eget kapital 78 583 63 499 62 674
Långfristiga skulder
Övriga skulder - - -
Summa Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 642 2 789 2 902
Aktuella skatteskulder 220 290 412
Övriga skulder 769 463 488
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 551 1 934 2 309
Summa Kortfristiga skulder 6 182 5 477 6 112
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 84 765 68 976 68 785
Förändring i eget kapital
2023-01-01 - 2023-03-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 23 950 64 889 271 318 -297 483 62 674
Minskning aktiekapital -12 646 12 646 -
Nyemission 22 219 1 141 23 360
Emissionskostnader -2 998 -2 998
Periodens omräkningsdifferens 14 14
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 133 -133 -
Periodens resultat -4 466 -4 466
2023-03-31 33 524 65 036 269 461 -289 437 78 583
2022-01-01 - 2022-03-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 8 478 58 301 274 469 -269 322 71 926
Nyemission -
Emissionskostnader -105 -105
Periodens omräkningsdifferens 24 24
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 52 -52 -
Periodens resultat -8 346 -8 346
2022-03-31 8 478 58 377 274 364 -277 720 63 499
2022-01-01 - 2022-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 8 477 58 301 274 469 -269 322 71 925
Nyemission 15 473 3 095* 18 568
Emissionskostnader -6 245 -6 245
Periodens omräkningsdifferens 198 198
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 104 -104 -
Korrigering avskrivningar utvecklingskostnader före 2016 6 286 -6 286 -
Periodens resultat -21 771 -21 771
2022-12-31 23 950 64 889 271 319 -297 483 62 674

* I Bokslutskommuniké 2022 redovisades överkursfonden KSEK 3 095 som bunden reserv. I samband med upprättandet av årsredovisningen skedde omklassificering från bunden till fri överkursfond.

Kassaflödesanalys
Koncernen 2023-01-01 2022-01-01 2022-01-01
(KSEK) 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -4 423 -5 299 -18 045
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 3 374 3 254 12 762
Realisationsresultat -626 - -
Erhållen ränta 1 0 3
Erlagd ränta - -10 -623
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -1 674 -2 055 -5 903
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 333 797 -196
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 8 -4 416 -4 011
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 334 -5 674 -10 109
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -3 173 -2 732 -10 987
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -47 -47
Förändring finansiella tillgångar - - 110
Avyttring/likvidation av dotterföretag 626 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 547 -2 779 -10 923
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader 21 900 19 185 37 752
Emissionskostnader -1 538 -4 165 -10 306
Erhållna kortfristiga lån - - 5 000
Lämnade kortfristiga lån - -3 000 -3 000
Amortering av kortfristiga lån - - -5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 362 12 020 24 446
Periodens kassaflöde 16 481 3 567 3 414
Likvida medel vid periodens början 4 688 1 235 1 235
Omräkningsdifferens i likvida medel 6 6 38
Likvida medel vid periodens slut 21 175 4 808 4 688
Resultaträkning
Moderbolaget 2023-01-01 2022-01-01 2022-01-01
(KSEK) 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 315 3 076 13 215
Övriga rörelseintäkter 393 25 963
Summa Rörelsens intäkter 3 708 3 101 14 178
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 418 -1 104 -4 662
Övriga externa kostnader -2 165 -2 103 -6 712
Personalkostnader -1 754 -2 830 -8 559
Övriga rörelsekostnader - -11 -129
Summa Rörelsens kostnader före avskrivningar -5 337 -6 048 -20 061
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 629 -2 947 -5 883
Avskrivningar
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -3 370 -3 037 -12 319
Summa Avskrivningar -3 370 -3 037 -12 319
Rörelseresultat (EBIT) -4 998 -5 984 -18 202
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 626 - -
Nedskrivning lån koncernföretag - -3 000 -3 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 0 3
Räntekostnader och liknande resultatposter - -10 -568
Summa Resultat från finansiella poster 627 -3 010 -3 565
Resultat efter finansiella poster -4 371 -8 994 -21 768
Skatt på periodens resultat - - -
PERIODENS RESULTAT -4 371 -8 994 -21 768
Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 64 807 64 622 64 674
Summa Immateriella anläggningstillgångar 64 807 64 622 64 674
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 705 1 140 806
Summa Materiella anläggningstillgångar 705 1 140 806
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 734 4 734 4 734
Andra långfristiga fordringar - 110 -
Summa Finansiella anläggningstillgångar 4 734 4 844 4 734
Summa Anläggningstillgångar 70 246 70 606 70 214
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 272 1 459 2 124
Övriga fordringar 406 401 609
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 690 582 956
Summa Kortfristiga fordringar 3 368 2 442 3 689
Kassa och bank 20 700 4 427 4 183
Summa Omsättningstillgångar 24 068 6 868 7 872
SUMMA TILLGÅNGAR 94 314 77 474 78 086
Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 87 093 71 451 71 103
Summa Eget kapital 87 093 71 451 71 103
Långfristiga skulder
Övriga skulder - - -
Summa Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 312 1 628 1 706
Aktuella skatteskulder 70 223 269
Skulder koncernföretag 3 258 2 349 2 970
Övriga skulder 720 421 259
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 860 1 403 1 779
Summa Kortfristiga skulder 7 220 6 023 6 983
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 94 314 77 474 78 086
Förändring i eget kapital
2023-01-01 - 2023-03-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat S:a eget kapital
Belopp vid periodens ingång 23 950 64 674 271 318 -267 072 -21 768 71 103
Minskning aktiekapital -12 646 12 646 0
Nyemission 22 219 1 141 23 360
Emissionskostnader -2 998 -2 998
Omföring fg periods resultat -21 768 21 768 0
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 133 -133 0
Periodens resultat -4 371 -4 371
2023-03-31 33 524 64 807 269 461 -276 327 -4 371 87 093
2022-01-01 - 2022-03-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat S:a eget kapital
Belopp vid periodens ingång 8 478 58 284 274 469 -177 181 -83 500 80 550
Nyemission 0
Emissionskostnader -105 -105
Omföring fg periods resultat -83 500 83 500 0
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 52 -52 0
Periodens resultat -8 994 -8 994
2022-03-31 8 478 58 336 274 365 -260 734 -8 994 71 451
2022-01-01 - 2022-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat S:a eget kapital
Belopp vid periodens ingång 8 478 58 284 274 469 -177 181 -83 500 80 549
Nyemission 15 473 3 095* 18 567
Emissionskostnader -6 245 -6 245
Omföring fg periods resultat -83 500 83 500 -
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 104 -104 -
Korrigering avskrivningar utvecklingskostnader före 2016 6 286 -6 286 -
Periodens resultat -21 768 -21 768
2022-12-31 23 950 64 674 271 318 -267 072 -21 768 71 103

*I Bokslutskommuniké 2022 redovisades överkursfonden KSEK 3 095 som bunden reserv. I samband med upprättandet av årsredovisningen skedde omklassificering från bunden till fri överkursfond.

Kassaflödesanalys
Moderbolaget 2023-01-01 2022-01-01 2022-01-01
(KSEK) 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -4 998 -5 984 -18 202
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 3 370 3 037 12 319
Erhållen ränta 1 0 3
Erlagd ränta - -10 -622
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -1 628 -2 956 -6 502
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 321 795 -452
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 238 -3 215 -2 201
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 070 -5 376 -9 156
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -3 402 -2 972 -11 972
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - -
Förändring finansiella tillgångar - - 110
Avyttring/likvidation av dotterföretag 626 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 776 -2 972 -11 862
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader 21 900 19 185 37 752
Emissionskostnader -1 538 -4 165 -10 306
Erhållna kortfristiga lån - - 5 000
Lämnade kortfristiga lån - -3 000 -3 000
Amortering av kortfristiga lån - - -5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 362 12 020 24 446
Periodens kassaflöde 16 516 3 672 3 428
Likvida medel vid periodens början 4 183 755 755
Likvida medel vid periodens slut 20 700 4 427 4 183
Nyckeltal
(SEK) 2023-01-01 2022-01-01 2022-01-01
2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%) 8% 26% -26%
Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg
Vinstmarginal (%) Neg Neg Neg
Räntabilitet på eget kapital (%) Neg Neg Neg
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK) 78 583 63 499 62 674
Balansomslutning (KSEK) 84 765 68 976 68 785
Sysselsatt kapital (KSEK) 78 583 63 499 62 674
Räntebärande nettoskuld (KSEK) -21 175 -4 808 -4 688
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,04 0,04 0,18
Soliditet (%) 93% 92% 91%
Skuldsättningsgrad (%) 0% 0% 0%
Räntetäckningsgrad (ggr) Neg Neg Neg
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -1 334 -5 674 -10 109
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -3 880 -8 453 -21 032
Likvida medel (KSEK) 21 175 4 808 4 688
INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - 47 47
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 3 173 2 732 10 987
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - - -
Förvärv av dotterföretag (KSEK) - - -
Förvärv av aktier och andelar (KSEK) - - -
MEDARBETARE
Medelantalet anställda 5 9,1 6,8
Omsättning per anställd (KSEK) 663 338 1 943
Antalet anställda 5 8 5
DATA PER AKTIE
Antal aktier 28 410 125 339 103 733 958 014 591
Resultat per aktie (SEK) -0,16 -0,02 -0,02
Eget kapital per aktie (SEK) 2,77 0,19 0,07
Genomsnittligt antal aktier under perioden 493 212 358 339 103 733 648 559 162

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)                                                      Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)                                                           Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)                                                                 Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)                                        Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)                                                              Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)                                                  Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)                                                   Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

                                                                                                   inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)                                    Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)                                 Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)                                                                            Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)                                                     Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad                                                           Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)                            Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)                           Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)                                                          Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda                                                      Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd                                                    Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda                                                                  Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier                                                                             Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)                                                      Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)                                               Eget kapital dividerat med antal aktier

För ytterligare information vänligen kontakta:

Georg Tsaros                                                                   

CEO                                                                                                                                                        

070-882 68 28                                                                                                                                                                 

Carl-Magnus Jönsson

CFO

073-545 53 50

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2023 kl 08.30 CET.

Om Eyeonid

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT-säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988