REGMAR

Kvartalsrapport 1 2021

Sammanfattning januari - mars 2021 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2 438 (KSEK 1 029)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -8 939 (KSEK -7 591)
 • Resultat per aktie: SEK -0,07 (SEK -0,07)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,49 (SEK 0,61)

Väsentliga händelser under perioden (januari - mars)

 • Den 11 januari inledde Masmovil kommersiell lansering i den spanska marknaden.
 • Den 15 mars meddelades att Eyeonid Group AB ingått avtal om att förvärva Bolder Sweden AB med tillhörande dotterbolag. Affären förutsatte godkännande av en extra bolagsstämma vars kallelse gick ut dagen efter, den 16 mars.
 • Den 23 mars lanserades EyeonIDs nya grafiska profil och webbplats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 16 april hölls extra bolagsstämma i Stockholm, samtliga beslut fattades i enlighet med kallelsen och var enhälliga. I och med detta blev det klart att Eyeonid Group AB kommer att förvärva Bolder Sweden AB med tillhörande dotterbolag i enlighet med det avtal som tecknades den 15 mars.
 • I och med extra bolagsstämmans godkännande av förvärvet av Bolder Sweden AB den 16 april meddelades att teckningskurs för TO3 och TO4 fastställs till 1,15 SEK. I och med att förvärvet kommer betalas genom en riktad nyemission till en fastlagd kurs om 1,15 SEK kommer det att påverka teckningskursen för TO3 och TO4 i enlighet med dess villkor.
 • Den 20 april kallades aktieägarna till årsstämma 2021 den 21 maj 2021.

VD kommentar

Första kvartalet 2021 har varit en intensiv och händelserik period för bolaget och präglas främst av förvärvet av Bolder Sweden AB, den största affär EyeonID någonsin har genomfört. Ett förvärv som jag ser kommer att få stor påverkan på tillväxten i bolaget och som skapar förutsättningar för en mer diversifierad affär och en bredd som våra kunder, både befintliga och nya, kommer sätta stort värde på.

Vi har kvar ett tydligt fokus i den befintliga affären och mot att leverera på de mål som tidigare har kommunicerats, både gällande utvecklingen avseende EyeonID:s ID-monitoreringsaffär och arbetet med att kommersialisera såväl Bolders affär under 2021 som EyeonTEXT med lansering under början av 2022.

Intäkterna för EyeonID enskilt under Q1 visar en klar förbättring mot motsvarande period föregående år med en tillväxt på 137% till KSEK 2 438 (KSEK 1 029) jämfört samma period 2020 vilket är ett styrkebesked. Dock ligger tillväxten något under min förväntan för perioden då vi har sett en viss negativ påverkan på affären till följd av Covid-19. Framförallt beslutsprocessen är fortsatt längre än vad vi förväntat oss i nya affärer men även tillväxtaktiviteter hos våra kunder tar längre tid att genomföra. Den tidigare bedömningen att vi under Q1 skulle se nya avtal komma på plats förskjuts något in i Q2 samtidigt gör vi bedömningen att bolaget mål för 2021 kvarstår i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

Den förändring som EyeonID nu går igenom, som en följd av förvärvet av Bolder Sweden AB samt initiativet att kommersialisera EyeonTEXT, ser jag ligger helt rätt i tiden och att vi är väl rustade för att möta en allt större efterfrågan. Dessa faktorer kommer att driva ett större aktieägarvärde än vad en enskild affär har möjlighet att göra.

Förvärvet är en del i bolagets långsiktiga strategi att öka vår förmåga att kapitalisera på både befintlig och ny teknologi som grunden för tillväxtökning i större takt än tidigare. Vilket nu kommer att synas genom att vi säkerställer flera olika affärsområden med egna intäkts och affärsflöden. Den pipeline av potentiella affärer som byggts upp inom gruppen och utökats under Q1 är både bättre kvalificerade och har potential att påverka intäkterna snabbare än tidigare när affärsmodellen allt tydligare fokuserar på B2B och SaaS som utgångspunkt för nya avtal.

Under maj månad och förestående ordinarie bolagsstämma, den 21 maj, så har en ny styrelse nominerats med tydlig ägarrepresentation från tidigare storägare i Bolder AB samt en ökad kompetensbredd. Jag bedömer att den kommande styrelsen utgör en väldigt bra grund för den fortsatta utvecklingen av bolaget och står välrustade för att bygga upp framtida tillväxt, något jag ser fram emot väldigt mycket.

Under maj genomförs även inlösen genom teckning av teckningsoptioner i Serie TO7 vars kapital jag framför allt ser som stöd till att snabba på konsolideringen av EyeonID och Bolder samt för utvecklingen av nya produkter och tjänster däribland kommersialiseringen av EyeonTEXT.

Under Q2 kommer bolaget löpande att återkomma med mer information avseende dessa frågor samt hur vi kommer att driva konsolideringen av bolagen löpande. 

Förvärv som möter nya marknadsbehov

Efterfrågan på ID-skyddstjänster är fortfarande stark i marknaden och samtidigt ser vi en allt intensivare dialog och förändring när det gäller att skydda individens integritet på internet. Under året har ett flertal tydliga initiativ tagits, kring regulatoriska frågor och civilrättsliga mål där frågan om privacy stått i fokus. I grunden handlar det om hur människors personuppgifter hanteras och hur kartläggning av våra beteenden på internet hanteras av företag och organisationer, ofta utan vår vetskap eller tydliga medgivande. Vi ser att frågan om privacy kommer att bli allt viktigare i samhället i stort, både för den enskilde användaren och för företags framtida utveckling av produkter och tjänster.

För företag och organisationer handlar det om det vi kallar Industry 4.0 transiton, en övergång från Big Data till Datadriven affärsverksamhet. Där många sitter på stora mängder data men som de många gånger har svårt att nyttja eller hantera på ett trovärdigt och regulatoriskt korrekt sätt. För enskilda människor som rör sig på internet varje dag handlar det om att få tillgång till rätt information, kunna känna sig trygg genom att skydda sin identitet och kunna få kontroll över sin egen information och data där den delas på individens villkor. Det är vad vi kallar privacy.

EyeonID och Bolder delar denna vision och har redan idag produkter och tjänster som kan möta utmaningarna med dessa frågor. Genom förvärvet och arbetet som gjorts tillsammans med Bolder under Q1 går vi mot en tydligare B2B strategi i den nya gruppen. Detta ger en ökad bredd i affären som gör att vi nu går från produktleverantör till strategiska partnerskap. Där vårt uttalade värde ligger i att stötta och möjliggöra för företag och organisationer att gå mot förändringen att bli mer digitaliserade i sin affär. Detta möjliggör förflyttningar från produktdrivna till mer tjänste- och servicedrivande affärsmodeller.

Inom flera av dessa branscher ligger bl.a Healtcare, Service & events och Smart City där Bolder har en växande kundbas samt inom EyeonID:s huvudsegment Telecom, Bank & Finans samt Retail men vi ser även nya starka segment växa fram som fordonsindustrin och hårdvarutillverkare av konsumentprodukter.

Utveckling och affärsläget, EyeonID

Vi ser ett fortsatt starkt intresse för ID-skyddsaffären, inte bara från kunder som vill bygga fristående VAS-tjänster, utan även från organisationer och företag som vill använda ID-skyddsuppgifter som ett komplement till sina befintliga lösningar. Den B2B2C modell som vi har byggt upp med flera större kunder kompletteras nu med ett allt tydligare B2B erbjudande med SaaS som affärs- och prissättningsmodell. Styrkan med denna modell är att vi nu kan nå andra typer av kunder samt att den kan ge snabbare intäktsutveckling på licenssidan.

Säljprocessen för dessa är ofta något längre men betyder samtidigt att kundens åtagande gällande minimivolymer för köp blir högre samt att intäkten kommer in snabbare till EyeonID. Genom att vi både gör en förändring avseende erbjudande och prismodell ökar vår kontroll hos kunderna för det som är intäktspåverkande. Vidare ger det mycket större incitament för kunder som vill göra massanslutningsaffärer och som snabbt vill bygga kritisk massa i antal användare. Detta har påverkat processen i ett antal av våra affärer tidsmässigt och gjort processen något längre men vi kommer kunna se resultat av det löpande under Q2, både i nya affärer och ökad tillväxt avseende intäkter. 

Vi genomför nu även en omfattande utbildning av vår partner MMV's säljare med fokus på värdebaserad försäljningsmetodik, som är grunden för de flesta SaaS-drivna produkt- och erbjudande modeller. Den börjar rulla ut mot utpekade säljare främst med Europa som sin bas för bearbetning. Vi bedömer att vi under Q2 kommer att ha mellan 5 och 10 säljare som kan driva framförallt kvalificering och genomförande av nya affärer redan med start under senare delen av Q2.  

Masmovil har liknade förutsättningar som Telenor att utveckla en stark position med ID-skydd och man är i början på den resan. Vi ser en viss ökning i försäljingen men framför allt pågår ett arbete lokalt i marknaden att etablera såväl Masmovil som deras tjänster inom ID-skydd hos konsumenterna. Det finns idag ingen bredd av aktörer i Spanien som driver detta vilket gör att Masmovil måste driva detta på egenhand. Något som vi har sett tidigt i affären och som gör att den kommer ha en ganska lång uppbyggnadsfas innan den kan växa. Det var samma sak med Telenors affär i Norge.

Elkjöp fortsätter att öka sin försäljning men inte i den takt som vi tidigare gemensamt planerat. Dels har vi en försening inom ramen för lansering i Danmark kopplat till interna större IT-utvecklingsprojekt inom Elkjöp. Dessa påverkar även övriga marknader löpande. Branschen har även varit hårt drabbad av minskande besökssiffror i butikerna till följd av Covid-19. Det påverkar försäljningen för delar av erbjudandet. Vi bedömer att i takt med minskade restriktioner kommer vi kunna se en utveckling som mer ligger i linje med parternas ursprungsplan.

Telenor växer fortsatt med samma takt som tidigare med ca 10% månad för månad i antal betalande användare. Vi har även fått en väldigt positiv reaktion på vårt nya SaaS-erbjudande, vilket är väldigt positivt och att deras norska affär sakta nu även etableras i andra nordiska länder. Nu har Danmark kommit med en försäkringspaketering som heter "Net-Sikker "där försäkrings- och assistanstjänster utgör grunden i det första erbjudandet som nu gått ut till marknaden.

Skimsafe har en fortsatt tydlig tillväxt som ökar allt mer och i takt med att man breddar sin affär i flera kanaler. Då mycket av affären är kopplad till Retail med butiksförsäljning så påverkas den av Covid-19 restriktioner men visar trots det en positiv trend även till följd av en ökad nätförsäljning. Skimsafe är väldigt duktiga på att driva och utveckla såväl sitt erbjudande som deras försäljning och marknadsföring mot konsumenter. Tydligt fokus på att skapa kundvärde och kundupplevelse genom hela affärsprocessen visar sig i väldigt höga kundnöjdhets siffror. Vi jobbar allt närmare med Skimsafe och ser att deras erfarenheter så här långt blir värdefulla även för andra kunder och marknader. Jag tror att samarbetet med dem kommer att bli allt viktigare för affären i Norden men även potentialen i att följa dem i nya marknader framöver.

Finansiellt

Intäkterna för EyeonID under Q1 visar en klar förbättring mot motsvarande period föregående år med en tillväxt på 137% till KSEK 2 438 (KSEK 1 029) jämfört samma period 2020, vilket är ett styrkebesked. Intäkterna som huvudsakligen utgörs av löpande licensintäkter gör även att dessa bedöms som uthålliga och har inom befintliga affärer och avtal en löpande tillväxtökning.

Resultatet för perioden är något sämre än jämförbar period föregående år men med ett rörelseresultat (EBIT) om 8 835 KSEK ( -7 531 KSEK) före finansiella poster och skatter. Detta beror främst på att personalkostnaderna ökar under perioden kopplat till att bolaget har utökat antalet anställda inom sälj- och marknadsfunktionerna samtidigt har vi konverterat konsulter till anställda i bolaget med en positiv påverkan på kostnadssidan totalt. Bolaget har gått från 7 st anställda till 13 st för jämförbar period. Engångskostnader i samband med förvärvet av Bolder Sweden AB belastar även de resultatet för perioden vilket det även kommer göra för Q2 i samband med tillträdet.

Aktiverade arbeten för egen räkning minskar till 1 287 KSEK (1 658 KSEK) vilket påverkar de totala intäkterna negativt och är en följd av att investeringar som gjorts under Q1 uppstår som kostnader i personal och kunddriven affärsutveckling och därmed inte blir avskrivningar för teknisk utveckling i samma utsträckning som tidigare. Även bolagets avskrivningar ökar något i takt med att tidigare utvecklingskostnader blir rörelsekostnader när investeringar omsätts i kund- och affärsintäkter.

Bolaget har en kassa i nuläget (14 670 KSEK) som tillsammans med ökade intäkter gör att vi kan driva befintlig affär framåt, men det kräver fortsatt god kostnadskontroll, där vi har tydliga prioriteringar mellan utveckling och kundaffärer.

Vi har framtill idag drivit interna utvecklingsprojekt med interna resurser i första hand men kommer efterhand att behöva öka andelen resurser för att kunna hålla planerade lanseringar. I första hand avseende EyeonTEXT som nu går in i en kommersiell fas med förestående Beta-lansering i skiftet Q2/Q3, ett omfattande go to market arbete samt säkring av resurser för löpande utveckling drift och förvaltning. Här ser vi att kapitaltillskottet från inlösen av teckningsoptioner i serie TO7 under maj månad kommer att spela en stor roll för omfattningen av lanseringen i början av 2022.

Förväntan på 2021

Bedömningen är att vi kommer kunna stå fast vid den tidigare annonserade prognosen för 2021 avseende både intäktsutveckling samt tillväxt i nya avtal och lanseringar.  

Prognos och mål för 2021

 • Antal tecknade avtal för kommersiell lansering 20 st. (9 st. per mars.)
 • Antal Lanserade avtal 16 st. (8 st. per mars.)
 • Adresserbar kundbas inom tecknade avtal på 100 miljoner. (82 miljoner per sista mars.)
 • Öka kundbasen avseende betalande kunder i lanserade avtal med +150% (+26 % per sista mars.)
 • Kassaflödespositiva för enskild månad under Q4.
 • Licensintäkter för helåret 2021 om + 20 Miljoner SEK.

Transformationsarbetet och vägen framåt

Fokus på EyeonIDs ID-skyddsaffär fortsätter och mycket arbete kommer framför allt att ligga på förändring av försäljning och marknadsinsatser. En delvis ny säljmodell och utökning av marknadsnärvaro som även kommer att påverka hur vi bygger upp helt nya roller och förmågor inom säljorganisationen och förändring av erbjudandet mot mer B2B fokuserade lösningar.

När det gäller EyeonTEXT håller vi en högre takt än tidigare planerat och står redan nu under sommaren inför att lansera en Beta-version av vår nya molnbaseradeplattform. Syftet med denna är att ta in externa specialister från såväl företag som universitetsvärlden och låta dem använda och utvärdera funktionalitet, kvalitet och användarvänlighet. Lansering av Beta-versionen beräknas kunna ske redan i skiftet Q2/Q3 i år vilket är flera månader före ursprunglig plan. Intresset för lösningen har varit stort när vi har presenterat den både hos befintliga kunder och nya. EyeonTEXT främsta styrka ligger i förmågan att förbättra datakvaliteten i befintliga data hos organisationer samt att kunna integrera nya datakällor och format löpande. Tex. blir detta enormt viktigt när man skall använda denna data för att bygga olika typer av automatiseringslösningar baserat på Machine Learning teknologi. Ytterligare en styrka är att lösningen har en stor flexibilitet när det gäller anpassning av analysbehov för enskilda användare och att mjukvaran redan från början bygger på en förenklad logik för användaren. Detta gör att förkunskapskraven för att nyttja NLP som teknik blir lägre samt att tiden för att utveckla lösningar blir betydligt kortare än för andra liknande plattformar i marknaden. Vi har utfört ett flertal benchmarking aktiviteter och jämfört vår lösning med andra vilket hittills har visat på väldigt goda resultat och signifikanta skillnader avseende kvalitet och tillämpning.

Konsolideringen av Bolder och utformningen av den nya EyeonID gruppen går nu in i en ny fas där vi i första hand skall säkerställa finansiell konsolidering avseende styrning, governance och uppföljning. Vi räknar med att kunna presentera en samlad rapportering för bolagen på koncernnivå från och med Q2 rapporteringen. Den andra delen av arbetet handlar om att föra samman bolagen affärsmässigt, kulturellt och operativt. Övergripande är målet att vi framför allt skall säkerställa synergier mellan bolagen avseende teknik och hur dessa kan förbättra såväl erbjudande som löpande produktutveckling. Därutöver ser vi hur det samlade Know-How och kompetenskapitalet som nu synliggörs i bolaget både avseende teknik men även affärsmässigt. Jag bedömer att Bolder kommer ha etablerat nya kommersiella affärer i marknaden under året som tydliggör affärspotentialen över tid.

Övergripande ser vi att alla tre affärsområdena skall kunna driva sina egna kunder och intäkter som fristående affärsben men med hjälp av synergier och delat Know-How kommer vi kunna säkerställa tillväxten snabbare än var och en för sig. I det flesta organisationer är de största utmaningarna och kostnaderna kopplade till att driva in kunder, säkerställa kunskapskapital i takt med att man växer och därmed ett kontinuerligt innovationsdriv. Den nya gruppen har med detta som utgångspunkter en väldigt stark position både för att möta nya växande marknadsbehov, framför allt inom ID-säkerhet och Privacy.

Den grupp som nu håller på att etableras blir på många sätt unik i marknaden och jag ser att den redan gett ett starkt avtryck med ett kraftigt ökat intresse för vad vi gör, men framför allt vad vi kommer vara om några år. Detta gäller både från våra kunder som ser oss mer och mer som en strategisk partner, till nya partnerskap och inte minst från investerarhåll där vi under senaste tiden börjat uppmärksammas allt mer i media i olika nyhets- och investerarkanaler, som vill få större kunskap och insikt om bolaget och dessa framtid.

More To Come….

Med vänlig hälsning

Patrik Ugander

VD

Verksamheten

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeonID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari - mars 2021 med jämförelseperiod januari - mars 2020.

Försäljning och resultat

Januari - mars

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 2 438 (KSEK 1 029), med ett nettoresultat om

KSEK -8 939 (KSEK -7 591).

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2021 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 14 670 (KSEK 8 577). Koncernen hade per den 31 mars 2021 räntebärande skulder om KSEK 5 000 (KSEK 0). Räntebärande lån har en löptid på 12 månader.

Investeringar

Januari - mars

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 2 881 (KSEK 3 525) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 2 868 (KSEK 3 525) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 13 (KSEK 0) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 0).

Avskrivningar

Januari - mars

Periodens resultat har belastats med KSEK 3 010 (KSEK 2 610) i avskrivningar varav KSEK 77 (KSEK 132) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 2 720 (KSEK 2 265) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 213 (KSEK 213).

Eget kapital

Per den 31 mars 2021 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 65 005 (KSEK 61 913).

Aktien

Per den 31 mars 2021 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 131 477 353 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic SME under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 31 mars 2021 hade Eyeonid 13 (7) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

23 augusti 2021                                                                    Kvartalsrapport 2 2021

1 november 2021                                                                Kvartalsrapport 3 2021

14 februari 2022                                                                  Kvartalsrapport 4 2021

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

3 maj 2021

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning
Koncernen 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
(KSEK) 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 438 1 029 5 848
Aktiverat arbete för egen räkning 1 287 1 658 6 190
Övriga rörelseintäkter 25 31 271
Summa Rörelsens intäkter 3 751 2 718 12 310
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 634 -1 754 -8 292
Övriga externa kostnader -3 752 -3 099 -13 785
Personalkostnader -4 161 -2 731 -10 366
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -3 010 -2 610 -10 592
Övriga rörelsekostnader -28 -55 -31
Summa Rörelsens kostnader -12 586 -10 250 -43 066
Rörelseresultat -8 835 -7 531 -30 756
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag - - -9
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 40
Räntekostnader och liknande resultatposter -77 -36 -662
Summa Resultat från finansiella poster -77 -36 -630
Resultat efter finansiella poster -8 912 -7 567 -31 386
Skatt på periodens resultat -28 -24 -106
Övriga skatter - - -7
PERIODENS RESULTAT -8 939 -7 591 -31 500
Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 1 065 1 917 1 278
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 56 639 52 866 56 488
Summa Immateriella anläggningstillgångar 57 704 54 783 57 766
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 604 871 667
Summa Materiella anläggningstillgångar 604 871 667
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 110 110 110
Summa Finansiella anläggningstillgångar 110 110 110
Summa Anläggningstillgångar 58 418 55 764 58 543
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar 1 297 402 1 522
Övriga fordringar 493 2 100 645
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 430 1 067 1 136
Summa Kortfristiga fordringar 2 221 3 569 3 303
Kassa och bank 14 670 8 577 22 422
Summa Omsättningstillgångar 16 891 12 146 25 726
SUMMA TILLGÅNGAR 75 308 67 910 84 269
Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 65 005 61 913 73 923
Summa Eget kapital 65 005 61 913 73 923
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 197 3 302 2 693
Aktuella skatteskulder 102 37 38
Övriga skulder 5 503 356 5 603
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 502 2 303 2 012
Summa Kortfristiga skulder 10 303 5 997 10 345
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 75 308 67 910 84 269
Förändring i eget kapital
2021-01-01 - 2021-03-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 3 287 55 090 196 693 -181 147 73 923
Nyemission -
Emissionskostnader -25 -25
Periodens omräkningsdifferens 46 46
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 306 -306 -
Periodens resultat -8 939 -8 939
2021-03-31 3 287 55 442 196 668 -190 393 65 005
2020-01-01 - 2020-03-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 2 497 48 584 160 022 -143 089 68 014
Nyemission 44 1 436 1 480
Emissionskostnader -90 -90
Periodens omräkningsdifferens 100 100
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 1 716 -1 716 -
Periodens resultat -7 591 -7 591
2020-03-31 2 540 50 400 161 368 -152 395 61 913
2020-01-01 - 2020-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 2 497 48 584 160 022 -143 089 68 014
Nyemission 790 40 869 41 659
Emissionskostnader -4 197 -4 197
Periodens omräkningsdifferens -52 -52
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 6 558 -6 558 -
Periodens resultat -31 500 -31 500
2020-12-31 3 287 55 090 196 693 -181 147 73 923
Kassaflödesanalys
Koncernen 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
(KSEK) 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -8 835 -7 531 -30 756
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 3 010 2 610 10 592
Erhållen ränta - - 40
Erlagd ränta -2 -98 -424
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -5 827 -5 019 -20 548
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 1 135 979 689
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -172 79 -585
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 864 -3 961 -20 444
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -2 868 -3 525 -14 213
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -13 - -73
Likvidation av dotterföretag - - 91
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 881 -3 525 -14 196
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader - 15 880 56 060
Emissionskostnader -25 -90 -4 197
Kortfristiga lån - - 10 000
Amortering genom konvertering - -1 200 -1 200
Amortering av kortfristiga lån - -3 500 -8 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -25 11 090 52 162
Periodens kassaflöde -7 770 3 604 17 522
Likvida medel vid periodens början 22 422 4 935 4 935
Omräkningsdifferens i likvida medel 17 39 -35
Likvida medel vid periodens slut 14 670 8 577 22 422
Resultaträkning
Moderbolaget 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
(KSEK) 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 438 1 029 5 844
Aktiverat arbete för egen räkning - 504 1 303
Övriga rörelseintäkter 25 0 241
Summa Rörelsens intäkter 2 464 1 533 7 387
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -947 -1 024 -5 090
Övriga externa kostnader -3 720 -2 944 -13 308
Personalkostnader -3 547 -1 962 -7 730
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -2 796 -2 367 -9 695
Övriga rörelsekostnader -28 -24 -
Summa Rörelsens kostnader -11 038 -8 321 -35 823
Rörelseresultat -8 574 -6 788 -28 435
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag - - -13
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 40
Räntekostnader och liknande resultatposter -77 -36 -661
Summa Resultat från finansiella poster -77 -36 -634
Resultat efter finansiella poster -8 651 -6 823 -29 069
Skatt på periodens resultat - - -
PERIODENS RESULTAT -8 651 -6 823 -29 069
Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 61 729 56 580 61 422
Summa Immateriella anläggningstillgångar 61 729 56 580 61 422
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 601 852 664
Summa Materiella anläggningstillgångar 601 852 664
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 734 4 837 4 734
Andra långfristiga fordringar 110 110 110
Summa Finansiella anläggningstillgångar 4 844 4 947 4 844
Summa Anläggningstillgångar 67 174 62 379 66 930
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar 1 297 321 1 522
Övriga fordringar 424 2 027 562
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 417 934 1 114
Summa Kortfristiga fordringar 2 138 3 283 3 198
Kassa och bank 13 807 7 820 21 661
Summa Omsättningstillgångar 15 945 11 103 24 860
SUMMA TILLGÅNGAR 83 118 73 482 91 790
Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 72 407 67 256 81 083
Summa Eget kapital 72 407 67 256 81 083
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 791 2 874 2 437
Aktuella skatteskulder 68 16 32
Skulder koncernföretag 1 319 1 228 1 140
Övriga skulder 5 479 321 5 449
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 055 1 786 1 650
Summa Kortfristiga skulder 10 712 6 226 10 707
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 83 118 73 482 91 790
Förändring i eget kapital
2021-01-01 - 2021-03-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 3 287 55 136 196 693 -144 964 -29 069
Nyemission
Emissionskostnader -25
Omföring fg periods resultat -29 069 29 069
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 306 -306
Periodens resultat -8 651
2021-03-31 3 287 55 442 196 668 -174 340 -8 651
2020-01-01 - 2020-03-31                             Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 2 497 48 578 160 022 -112 559 -25 847
Nyemission 44 1 436
Emissionskostnader -90
Omföring fg periods resultat -25 847 25 847
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 1 716 -1 716
Periodens resultat -6 823
2020-03-31 2 540 50 294 161 368 -140 122 -6 823
2020-01-01 - 2020-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 2 497 48 578 160 022 -112 559 -25 847
Nyemission 790 40 869
Emissionskostnader -4 197
Omföring fg periods resultat -25 847 25 847
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 6 558 -6 558
Periodens resultat -29 069
2020-12-31 3 287 55 136 196 693 -144 964 -29 069
Kassaflödesanalys
Moderbolaget 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
(KSEK) 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -8 574 -6 788 -28 435
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 2 796 2 367 9 695
Erhållen ränta - - 40
Erlagd ränta -2 -98 -423
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -5 780 -4 519 -19 124
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 1 061 857 941
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -70 -10 -828
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 790 -3 672 -19 011
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -3 027 -3 981 -15 889
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -13 - -73
Likvidation av dotterföretag - - 91
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 040 -3 981 -15 872
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader - 15 880 56 060
Emissionskostnader -25 -90 -4 197
Kortfristiga lån - - 10 000
Amortering genom konvertering - -1 200 -1 200
Amortering av kortfristiga lån - -3 500 -8 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -25 11 090 52 162
Periodens kassaflöde -7 855 3 438 17 279
Likvida medel vid periodens början 21 661 4 382 4 382
Likvida medel vid periodens slut 13 807 7 820 21 661
Nyckeltal
(SEK) 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%) 137% 17% 30%
Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg
Vinstmarginal (%) Neg Neg Neg
Räntabilitet på eget kapital (%) Neg Neg Neg
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK) 65 005 61 913 73 923
Balansomslutning (KSEK) 75 308 67 910 84 269
Sysselsatt kapital (KSEK) 70 005 61 913 78 923
Räntebärande nettoskuld (KSEK) -9 670 - -17 422
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,03 0,02 0,07
Soliditet (%) 86% 91% 88%
Skuldsättningsgrad (%) 8% 6% 7%
Räntetäckningsgrad (ggr) Neg Neg Neg
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -4 864 -3 961 -20 444
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -7 745 -7 486 -34 640
Likvida medel (KSEK) 14 670 8 577 22 422
INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) 13 - -73
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 2 868 3 525 14 213
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - - -
Förvärv av dotterföretag (KSEK) - - -
Förvärv av aktier och andelar (KSEK) - - -
MEDARBETARE
Medelantalet anställda 11,2 7 7,5
Omsättning per anställd (KSEK) 218 147 780
Antalet anställda 13 7 10
DATA PER AKTIE
Antal aktier 131 477 353 101 619 182 131 477 353
Resultat per aktie (SEK) -0,07 -0,07 -0,24
Eget kapital per aktie (SEK) 0,49 0,61 0,56

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)                                                         Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)                                                               Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)                                                                   Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)                                           Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)                                                                 Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)                                                      Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)                                                       Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

                                                                                                   inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)                                        Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)                                     Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)                                                                             Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)                                                          Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad                                                               Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella           kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)                                 Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)                                Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)                                                             Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda                                                         Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd                                                       Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda                                                                    Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier                                                                              Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)                                                         Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)                                                  Eget kapital dividerat med antal aktier

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrik Ugander                                                                                                     

CEO                                                                                                                                                          

070-544 01 68                                                                                                                                       

Carl-Magnus Jönsson

CFO

073-545 53 50

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 kl 08.30 CET.

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de tre helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA) och EyeOnText BVBA (Belgien). Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988