REGMAR

Kvartalsrapport 1 2019

Sammanfattning januari - mars 2019 (jämförelse samma period föregående år):

 •  Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 882 (KSEK 1 041)
 •  Periodens resultat uppgick till KSEK -6 398 (KSEK -7 153)*
 •  Resultat per aktie: SEK -0,11 (SEK -0,14)*
 •  Eget kapital per aktie: SEK 0,78 (SEK 0,88)*

* I samband med bokslutet 2018 har avskrivningstiden för balanserade utvecklingsutgifter ändrats från 10 till 5 år. Förändringen har räknats om från och med den 1 januari 2018 och innebär att kostnaden avseende avskrivningar förändrats jämfört med tidigare lämnade kvartalsrapporter under år 2018. I och med ökade avskrivningar påverkas resultatet negativt. Förändringarna är inte kassaflödespåverkande.

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget deltar på Mobile World Congress i Barcelona och får mycket uppmärksamhet för sitt teknik- och säkerhetsmässiga kunnande inom ID-monitorering samt NLP (Natural Language Processing) plattformen.
 • Bolaget kallar på en tredje tranche om 10 MSEK inom ramen för det finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth Opportunities Fund ("ESGO"). Påkallandet av denna tredje tranche medförde utgivande av nya teckningsoptioner till såväl ESGO som till samtliga övriga aktieägare.
 • Bolaget släpper Generation II av sitt API där nya funktioner rörande 360° Modules samt integration av EyeOnText och NLP-teknologin skapar nya förutsättningar för kundintegration och kunderbjudande.
 • Konsolideringen av säkerhetsinfrastrukturen har gjorts om och anpassats efter nya säkerhetsstandarder vilket ger bättre flexibilitet och bättre skalbarhet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Bolaget tecknar nytt kommersiellt avtal Med Willis Tower Watson.
 • Bolaget utser ny VD, Patrik Ugander som efterträder Daniel Söderberg.
 • Bolaget utser Daniel Söderberg till Senior Advisor med fokus på Research and Development (R&D).
 • Bolaget omväljer Henrik Sundewall och utser Pontus Dahlström, Joerg Floeck och Carl Höglund till nya styrelseledamöter vid ordinarie bolagsstämma 16 maj. Därmed ersätts Mats Jämterud, Dusyant Patel och Håkan Svanberg som styrelseledamöter i bolaget.
 • Eyeonid Group ger ut konvertibler motsvarande 3 Mkr till ESGO.

VD kommentar

Jag ser att vi har fortsatt högt affärstryck i bolaget och att efterfrågan på EyeOnID's tjänster fortsatt är väldigt stor. Under första kvartalet har vi fått in flera nya förfrågningar från bolag vilket visar på att intresset för våra tjänster fortsatt är väldigt högt. Förutom våra fokusbranscher inom Telekom, Bank/Finans och försäkring så ser vi även ett ökat intresse från detaljhandel och dagligvaror där man ser möjligheter med dessa tjänster till sina stora kundbaser. Ett flertal dialoger som påbörjats under 2018 befinner sig nu i slutskedet och bedömningen är fortsatt att vi kommer se resultatet av flera av dessa under Q2 2019, om än att det som oftast ligger i våra kunder händer att detta sker.

Det är mitt absolut största fokus under kommande period att säkerställa att vi når avslut och kan vinna nya affärer.

Jag kan vidare konstatera att i de olika dialoger som pågår parallellt både i och utanför Norden så är frågeställningarna väldigt likartade. Det faktum att det både rör sig om nya produkter och erbjudanden för vår kund och att detta ställer krav på nya paketeringar, driver även på längre ledtider för affärerna.

Kravefterlevnad, eller "compliance" som det ofta kallas, är en av de viktigaste frågorna för vår kund och det handlar bland annat om att kunna säkerställa efterlevnaden av krav inom relativt ny lagstiftning såsom GDPR men även PCI-DSS för säker hantering av kontokortsuppgifter. Våra kunder går ut med tjänster där personuppgifter är en central del och det handlar om att hantera dessa på ett tillförlitligt och säkert sätt. Här ser vi att vi får ett högt erkännande från kunder (både existerade såväl som potentiellt nya) för vårt säkerhetstänkande men även för att vi har tagit dessa compliance-frågor på allvar.

Vi arbetar fortsatt vidare på det konsolideringsarbete som startades under 2018 och vi har genomfört aktiviteterna i samtliga berörda bolag och länder. Slutlig effekt av detta kommer medföra en kostnadsreducering med över 30%. Detta arbete syns som tidigare nämnts inte under Q1, utan får sitt genomslag under andra kvartalet och beror på HR-relaterade- och overheadkostnader som inte slår igenom fullt ut på resultatet förrän under mitten av andra kvartalet. Vi kommer fortsatt ha en stark kostnadskontroll samtidigt som vi nu kan agera för att ha rätt förutsättningar i takt med att affärerna ökar. I dagsläget har vi en kostnadsmassa och rätt resurser för att både driva verksamheten och existerande kundavtal men även för att upprätthålla den planerade utvecklingstakten av tjänsterna framåt för våra kunder.

När det gäller fortsatt utveckling av våra plattformar har vi, som tidigare kommunicerats, nu Generation II av vårt API med tillhörande portallösningar på plats. Detta är även det som offereras i pågående affärsdialoger och i nya kommande kunderbjudanden. Kärnan i denna uppdatering är framför allt produkterbjudandet vi kallar "EyeOnID 360° Modules" och integrationen med vår plattform EyeOnText och NLP-teknologin. Detta innebär att vi både får en än högre kvalitet i tjänsten men även att den kommer vara bättre anpassad för att hantera flera kunder och partners parallellt. Dessutom kommer det nya API:et att ge större flexibilitet och produktionssynergier som sänker kostnaderna för hantering och förvaltning. Under Q2 kommer vi även att starta arbetet med Generation III av plattformen som beräknas var klar till slutet av året.

Slutligen så vill jag åter säga att jag har en mycket stark framtidstro på det vi gör tekniskt men även att vårt intellektuella kapital är omfattande och ligger väl i paritet med marknaden och kundernas förväntan.

Fokus framåt är fortsatt det som tidigare kommunicerats, såsom:

 • Vinna nya affärer genom att säkerställa hög närvaro i affärsdialoger och att vi driver dessa mot avslut.
 • Öka närvaron i befintliga partnerskap och samarbeten och identifiera nya, däribland distributionsplattformar som kan öka vår marknadspenetration i existerande sådana men även komma in på nya.
 • Fortsatt utveckla våra plattformar och både ta fram ny funktionalitet såväl som att säkra kundupplevelse och kvalitet i leveranserna.

Patrik Ugander

VD

Verksamheten

Eyeonid har sedan 2014 arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga samt förekomma intrång och bedrägerier riktade mot företag samt personlig digital identitetsdata. Exempel på sådan identitetsdata är inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och organisationsnummer.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka, validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunden när vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar.

Den första tjänsten i plattformen som är lanserad för marknaden genom partners är Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar kunder om vi funnit just denna persons eller företags inloggningsuppgifter, kreditkortuppgifter, personnummer eller organisationsnummer tillgängliga i fel forum online. För det fall vi funnit kundens bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i ett sammanhang som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel forum

varnas kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS, Push, samtal). Varje läckt och funnen uppgift riskbedöms via Eyeonids system (låg, medium eller hög risk) tillsammans med information om vad den s.k. läckan innehåller så som t ex mailadress, lösenord i klartext, namn, adress etc. Denna information tillsammans med en rekommendation och förslag till åtgärder finner varnad kund vid en larmnotifiering. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst vars syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före ett eventuellt brott eller bedrägeri sker.

Utöver tjänsten Proaktiv ID-bevakning erbjuder Eyeonid även textanalystjänster via dotterbolaget EyeOnText samt tjänsten EyeOnPASS.

Då Eyeonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer i första hand tjänsterna erbjudas via dessa, vilket innebär att tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud. 

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de fyra helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien) samt Eyeonid SIA (Lettland). Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2019 till och med den 31 mars 2019.

Den 31 januari meddelades att Eyeonid Group AB har kallat på en tredje Tranche om 10 MSEK inom ramen för det finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth Opportunities Fund (the "Investor" or "ESGO") som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner (TO4). Eyeonid Group har nu kallat på totalt 50 MSEK utav upp till 100 MSEK enligt finansieringsavtalet.

Den 13 februari meddelades avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO4 tillhörande den tredje tranchen sattes till den 20 februari.

Den 1 april meddelade styrelsen att Patrik Ugander utsetts till ny VD för Eyeonid Group AB (publ) med omedelbar verkan. Tidigare VD Daniel Söderberg övergår i rollen som Senior Advisor för bolagets styrelse och ledning. Daniel Söderberg kommer fortsatt agera visionär talesperson för bolaget såväl som att vara en aktiv del av bolagets fortsatta roadmap för affärs- och produktutveckling.

Den 29 april meddelade Eyeonid att bolaget tecknat ett utökat samarbetsavtal med Willis Towers Watson. Avtalet innefattar både kommersiella ersättningsnivåer och samarbetsformer där parterna genererar affärer för varandra och tillsammans. Avtalet innebär också att gemensamma sälj- och marknadsaktiviteter även sker utanför den inhemska marknaden.

Den 3 maj meddelades att Eyeonid Group ger ut konvertibler motsvarande 3 Mkr till European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren"). Konvertiblerna ställs ut inom ramen för det finansieringsavtal med Investeraren som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Inga teckningsoptioner utgår till varken Investeraren eller befintliga aktieägare i denna transaktion.  

Den 16 maj hölls årsstämma i Eyeonid Group AB. Besluten som fattades var i enlighet med förslagen i kallelsen med undantag för nivån på styrelsearvoden som beslutades ligga kvar på samma nivå som tidigare. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt. 

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari - mars 2019 med jämförelseperiod januari - mars 2018. I samband med bokslutet 2018 har avskrivningstiden för balanserade utvecklingsutgifter ändrats från 10 till 5 år. Förändringen har räknats om från och med den 1 januari 2018 och innebär att kostnaden avseende avskrivningar förändrats jämfört med tidigare lämnade kvartalsrapporter under år 2018. I och med ökade avskrivningar påverkas resultatet negativt. Förändringarna är inte kassaflödespåverkande.

Försäljning och resultat 

Januari - mars

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 882 (KSEK 1 041), med ett nettoresultat om

KSEK -6 398 (KSEK -7 153).

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2019 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 4 563 (KSEK 22 994). Koncernen hade per den 31 mars 2019 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 0), samt upptagna konvertibla lån om KSEK 10 000 (KSEK 12 000). Konvertiblerna har en löptid på tolv månader och är ej räntebärande.

Investeringar

Januari - mars

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 3 746 (KSEK 4 909) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 3 746 (KSEK 4 608) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 0 (KSEK 301) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 0).

Avskrivningar

Januari - mars

Periodens resultat har belastats med KSEK 1 315 (KSEK 1 288) i avskrivningar varav KSEK 140 (KSEK 83) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 963 (KSEK 963) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 0 (KSEK 29) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill

KSEK 213 (KSEK 213). 

Eget kapital

Per den 31 mars 2019 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 45 620 (KSEK 45 429).

Aktien

Per den 31 mars 2019 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 58 131 783 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic MTF under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 31 mars 2019 hade Eyeonid 9 (12) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper 

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen 

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

26 augusti 2019                                                                   Kvartalsrapport 2 2019

25 november 2019                                                              Kvartalsrapport 3 2019

24 februari 2020                                                                  Bokslutskommuniké 2019

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

20 maj 2019

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning
Koncernen 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
(KSEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 882 1 041 2 795
Aktiverat arbete för egen räkning 2 613 1 652 10 671
Övriga rörelseintäkter 121 147 371
Summa Rörelsens intäkter 3 616 2 840 13 838
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 693 -1 350 -6 158
Övriga externa kostnader -3 449 -4 140 -17 530
Personalkostnader -3 225 -3 045 -15 526
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar* -1 315 -1 288* -5 240
Övriga rörelsekostnader - - -187
Summa Rörelsens kostnader -9 683 -9 823* -44 641
Rörelseresultat -6 066 -6 983* -30 803
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper - - -74
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 50
Räntekostnader och liknande resultatposter -300 -134 -1 205
Summa Resultat från finansiella poster -300 -134 -1 229
Resultat efter finansiella poster -6 366 -7 117* -32 032
Skatt på periodens resultat -31 -36 -154
Övriga skatter - - -14
PERIODENS RESULTAT* -6 398 -7 153* -32 200

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018, vilket påverkar jämförelseperioden. 

Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 2 770 3 622 2 983
Hyresrätter, tomträtter och liknande - 146 -
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten* 46 692 30 558* 43 908
Summa Immateriella anläggningstillgångar 49 461 34 325* 46 891
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 1 478 1 102 1 615
Summa Materiella anläggningstillgångar 1 478 1 102 1 615
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 167 196 166
Summa Finansiella anläggningstillgångar 167 196 166
Summa Anläggningstillgångar 51 106 35 624* 48 672
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 502 499 482
Övriga fordringar 2 813 1 029 2 979
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 048 1 718 1 882
Summa Kortfristiga fordringar 5 363 3 245 5 343
Kassa och bank 4 563 22 994 4 634
Summa Omsättningstillgångar 9 926 26 239 9 977
SUMMA TILLGÅNGAR 61 031 61 863* 58 649

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018, vilket påverkar jämförelseperioden.  

Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital* 45 620 45 429* 45 360
Summa Eget kapital 45 620 45 429* 45 360
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 358 1 896 2 425
Aktuella skatteskulder 168 119 172
Övriga skulder 471 515 776
Konvertibla lån 10 000 12 000 6 800
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 414 1 904 3 116
Summa Kortfristiga skulder 15 412 16 434 13 289
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61 031 61 863* 58 649

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018 och innebär en negativ resultatpåverkan som påverkar eget kapital jämfört med jämförelseperioden.

Förändring i eget kapital
2019-01-01 - 2019-03-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 376 39 126 110 308 -105 450 45 360
Nyemission 77 6 723 6 800
Emissionskostnader -59 -59
Periodens omräkningsdifferens -83 -83
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 276 -3 275 -
Periodens resultat -6 398 -6 398
2019-03-31 1 453 42 318 116 972 -115 124 45 620
2018-01-01 - 2018-03-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 700 77 487 -54 923 44 529
Nyemission 19 7 981 8 000
Emissionskostnader -40 -40
Periodens omräkningsdifferens 93 93
Avsättning fond för utvecklingsutgifter* 4 018* -4 018* -
Periodens resultat* -7 153* -7 153*
2018-03-31* 1 284 24 811* 85 428 -66 094 45 429*
2018-01-01 - 2018-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 700 77 487 -54 923 44 529
Nyemission 111 33 089 33 200
Emissionskostnader -268 -268
Periodens omräkningsdifferens 99 99
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 18 327 -18 327 -
Periodens resultat -32 200 -32 200
2018-12-31 1 376 39 126 110 308 -105 450 45 360

*Avsättning till fond för utvecklingsutgifter har omräknats på grund av retroaktivt förändrad avskrivningstid på balanserade utvecklingsutgifter från 1 januari 2018. Omräkningen medför en negativ resultatpåverkan vilket påverkar S:a totalt eget kapital jämfört med tidigare rapporterad jämförelseperiod.  

Kassaflödesanalys
Koncernen 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
(KSEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -6 066 -6 983* -30 803
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar* 1 315 1 288* 5 240
Realisationsresultat - - 187
Erhållen ränta - - 50
Erlagd ränta -300 -134 -1 205
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -5 051 -5 829 -26 531
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 7 -1 410 -3 496
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -1 231 177 2 098
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 275 -7 063 -27 929
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -3 746 -4 608 -20 846
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -301 -1 279
Förändring finansiella tillgångar - - -44
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 746 -4 910 -22 170
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader* 6 800 8 000* 33 200
Emissionskostnader -59 -40 -268
Konvertibla lån 10 000 20 000 40 000
Amortering genom konvertering* -6 800 -8 000* -33 200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 941 19 960 39 733
Periodens kassaflöde -81 7 988 -10 366
Likvida medel vid periodens början 4 634 15 000 15 000
Omräkningsdifferens i likvida medel 9 6 0
Likvida medel vid periodens slut 4 563 22 994 4 634

*I och med Bokslutskommuniké 2018 har omklassificering skett jämfört med tidigare lämnade kvartalsrapporter. 

Amorteringen av konvertibla lån har skett genom konvertering till aktier vilket nu tydligare synliggörs. Jämförelseperioden har därmed omklassificerats.

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018, vilket påverkar jämförelseperioden. 

Resultaträkning
Moderbolaget 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
(KSEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 882 964 2 630
Aktiverat arbete för egen räkning 914 480 3 549
Övriga rörelseintäkter 121 147 371
Summa Rörelsens intäkter 1 917 1 590 6 549
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 267 -962 -4 310
Övriga externa kostnader -3 212 -3 952 -16 598
Personalkostnader -1 950 -2 041 -10 246
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar* -1 083 -1 070* -4 343
Övriga rörelsekostnader - - -187
Summa Rörelsens kostnader -7 512 -8 024* -35 684
Rörelseresultat -5 595 -6 434* -29 135
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 50
Räntekostnader och liknande resultatposter -300 -134 -1 204
Summa Resultat från finansiella poster -300 -134 -1 154
Resultat efter finansiella poster -5 895 -6 568* -30 289
Skatt på periodens resultat - - -
PERIODENS RESULTAT* -5 895 -6 568* -30 289

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018, vilket påverkar jämförelseperioden.  

Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter, tomträtter och liknande - 146 -
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten* 48 594 31 010* 45 318
Summa Immateriella anläggningstillgångar 48 594 31 156* 45 318
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 1 294 1 052 1 415
Summa Materiella anläggningstillgångar 1 294 1 052 1 415
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 837 4 610 4 837
Andra långfristiga fordringar 120 150 120
Summa Finansiella anläggningstillgångar 4 957 4 760 4 957
Summa Anläggningstillgångar 54 846 36 967* 51 690
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 502 499 482
Fordringar koncernföretag 103 - 20
Övriga fordringar 2 709 972 2 914
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 995 1 708 1 758
Summa Kortfristiga fordringar 5 308 3 178 5 173
Kassa och bank 4 246 22 509 4 072
Summa Omsättningstillgångar 9 554 25 687 9 245
SUMMA TILLGÅNGAR 64 400 62 654* 60 936

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018, vilket påverkar jämförelseperioden.

Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital* 48 549 46 452* 47 703
Summa Eget kapital 48 549 46 452* 47 703
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 206 1 740 2 209
Aktuella skatteskulder 111 67 147
Skulder koncernföretag 1 194 474 1 143
Övriga skulder 294 284 388
Konvertibla lån 10 000 12 000 6 800
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 045 1 636 2 545
Summa Kortfristiga skulder 15 850 16 202 13 232
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 64 400 62 654* 60 936

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från 1 januari 2018 och innebär en negativ resultatpåverkan som påverkar eget kapital jämfört med jämförelseperioden.

Förändring i eget kapital
2019-01-01 - 2019-03-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 376 39 032 110 308 -72 724 -30 289
Nyemission 77 6 723
Emissionskostnader -59
Omföring fg periods resultat -30 289 30 289
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 276 -3 276
Periodens resultat -5 895
2019-03-31 1 453 42 308 116 972 -106 289 -5 895
2018-01-01 - 2018-03-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 705 77 487 -40 548 -13 850
Nyemission 19 7 981
Emissionskostnader -40
Omföring fg periods resultat -13 850 13 850
Avsättning fond för utvecklingsutgifter* 4 018* -4 018*
Periodens resultat* -6 568*
2018-03-31* 1 284 24 724* 85 428 -58 416* -6 568*
2018-01-01 - 2018-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 705 77 487 -40 548 -13 850
Nyemission 111 33 089
Emissionskostnader -268
Omföring fg periods resultat -13 850 13 850
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 18 327 -18 327
Periodens resultat -30 289
2018-12-31 1 376 39 032 110 308 -72 724 -30 289

*Avsättning till fond för utvecklingsutgifter har omräknats på grund av retroaktivt förändrad avskrivningstid på balanserade utvecklingsutgifter från 1 januari 2018. Omräkningen medför en negativ resultatpåverkan vilket påverkar S:a totalt eget kapital jämfört med tidigare rapporterad jämförelseperiod.  

Kassaflödesanalys
Moderbolaget 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
(KSEK) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -5 595 -6 434* -29 135
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar* 1 083 1 070* 4 343
Realisationsresultat - - 187
Erhållen ränta - - 50
Erlagd ränta -300 -134 -1 204
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -4 812 -5 498 -25 759
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -135 -1 377 -3 372
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -582 -127 2 103
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 529 -7 002 -27 028
Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott - - -124
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -4 238 -4 981 -22 177
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -303 -1 093
Förändring finansiella tillgångar - - 30
Förvärv av dotterföretag - - -104
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 238 -5 284 -23 467
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader* 6 800 8 000* 33 200
Emissionskostnader -59 -40 -268
Konvertibla lån 10 000 20 000 40 000
Amortering genom konvertering* -6 800 -8 000* -33 200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 941 19 960 39 733
Periodens kassaflöde 174 7 674 -10 763
Likvida medel vid periodens början 4 072 14 835 14 835
Likvida medel vid periodens slut 4 246 22 509 4 072

*I och med Bokslutskommuniké 2018 har omklassificering skett jämfört med tidigare lämnade kvartalsrapporter. Amorteringen av konvertibla lån har skett genom konvertering till aktier vilket nu tydligare synliggörs. Jämförelseperioden har därmed omklassificerats.

*Avskrivningsplan avseende balanserade utgifter har ändrats från 10 år till 5 år. Förändringen är omräknad retroaktivt från

1 januari 2018, vilket påverkar jämförelseperioden.

Nyckeltal
(SEK) 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%) -15 % - 257 %
Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg
Vinstmarginal (%) Neg Neg Neg
Räntabilitet på eget kapital (%) Neg Neg Neg
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK) 45 620 45 429*   45 360
Balansomslutning (KSEK) 61 031 61 863* 58 649
Sysselsatt kapital (KSEK) 45 620 45 429*   45 360
Räntebärande nettoskuld (KSEK) - -   -
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,01 0,03   0,05
Soliditet (%) 75 % 73 %* 77 %
Skuldsättningsgrad (%) - - -
Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg neg
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -6 275 -7 063   -27 929
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -10 021 -11 973   -50 099
Likvida medel (KSEK) 4 563 22 994   4 634
INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - 301   1 279
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 3 746 4 608   20 846
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - -   -
Förvärv av dotterföretag (KSEK) - -   104
Förvärv av aktier och andelar (KSEK) - -   -
MEDARBETARE
Medelantalet anställda 9 12   18
Omsättning per anställd (KSEK) 98 87   155
Antalet anställda 9 12   18
DATA PER AKTIE
Antal aktier 58 131 783 51 372 387   55 045 515
Resultat per aktie (SEK) -0,11 -0,14*   -0,58
Eget kapital per aktie (SEK) 0,78 0,88*   0,82

*Nyckeltalen i jämförelseperioden har omräknats till följd av retroaktivt förändrad avskrivningstid.

Definition av nyckeltal 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)                                                         Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)                                                               Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)                                                                   Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)                                           Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)                                                                 Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)                                                      Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)                                                       Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

                                                                                                   inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)                                        Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)                                     Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)                                                                             Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)                                                          Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad                                                               Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella           kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)                                 Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)                                Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)                                                             Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda                                                         Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd                                                       Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda                                                                    Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier                                                                              Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)                                                         Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)                                                  Eget kapital dividerat med antal aktier 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrik Ugander                                                                                                     

CEO                                                                                                                                                          

070-544 01 68                                                                                                                                       

Carl-Magnus Jönsson

CFO

073-545 53 50

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019.

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de fyra helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien) samt Eyeonid SIA (Lettland). Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988