REGMAR

Eyeonid Group AB: Bokslutskommuniké 2023: Eyeonid noterar för första gången positivt EBITDA-resultat på kvartalsbasis med tillväxt om 12%

Sammanfattning oktober -december 2023 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 3 958 (KSEK 3 540)
 • EBITDA för perioden uppgick till KSEK 61 (KSEK -1 115)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -3 510 (KSEK -4 691)
 • Försäljning per aktie: SEK 0,14 (SEK 0,004)*
 • Resultat per aktie: SEK -0,12 (SEK -0,01)*
 • Eget kapital per aktie: SEK 2,32 (SEK 0,07)*

Sammanfattning januari - december 2023 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 14 576 (KSEK 13 215)
 • EBITDA för perioden uppgick till KSEK -4 062 (KSEK -5 283)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -17 521 (KSEK -21 771)
 • Försäljning per aktie: SEK 0,51 (SEK 0,01)*
 • Resultat per aktie: SEK -0,62 (SEK -0,02)*
 • Eget kapital per aktie: SEK 2,32 (SEK 0,07)*

*Försäljning-, resultat- och eget kapital per aktie i jämförelseperioden är beräknade med det antal aktier som gällde då utan hänsyn till sammanläggning av aktier 1:100 som genomfördes den 7:e februari 2023.

Året i sammanfattning

 • Den 27 januari hölls extra bolagsstämma som huvudsakligen beslutade om sammanläggning av aktier 1:100 och minskning av aktiekapitalet. Alla beslut var i enlighet med kallelsen.
 • I mars 2023 säkrades finansiering om 21,9 MSEK före emissionskostnader kostnader genom inlösen av TO8 vilket resulterade i 7,3 MSEK och ytterligare 14,6 MSEK säkrades genom en riktad nyemission.
 • Eyeonid ingick strategiskt partneravtal med hostingleverantören Miss Group.
 • Avtal med Tippla, en australiensisk fintech koncern inom kreditlösningar. Tippla kommer lansera Eyeonids id-säkerhetstjänst i Australien.
 • Eyeonid har under perioden tillsammans med partners lanserat Eyeonids tjänster i bland annat Italien, Österrike, Sverige, Norge, Finland, Litauen, Schweiz.
 • Eyeonid har säkerställt utvecklingen av den nya tjänsten Enterprise Central ID-monitoring, tidigare kallad Domain Surveillance.
 • Eyeonid genomför besparingsprogram om ca 7-9 MSEK på årsbasis. Besparingsprogrammet som väntas nå full effekt i slutet av första kvartalet 2024 avser huvudsakligen affärsområdet EyeonText men även id-säkerhetsområdet.

VD-ord

Tillväxt med positivt EBITDA

Eyeonid noterade en försäljningstillväxt om +12% för fjärde kvartalet, vilket fick helåret att landa på en tillväxt om +10% i relation till föregående år. Besparingsprogrammet har fortsatt att bidra positivt och ytterligare effekter på detsamma väntas under slutet av första kvartalet 2024.

Under perioden noterade Eyeonid äv,en sitt första positiva EBITDA-resultat på kvartalsbasis någonsin. Ett välkommet tecken på att det fokus och de insatser som varit tongivande under det senaste året varit rätt och tydligt bidragit till denna positiva utveckling. På helåret landade EBITDA på ca SEK -4.1 miljoner jämfört med SEK -5.3 miljoner under föregående år.  

Kommersiellt

Samtidigt har bolagets existerande kundbas utvecklats väl, något som också framgår tydligt i ett för övrigt relativt tyst kvartal när det kommer till kommunikation kring nykundanskaffning. Kommersiellt, som tidigare meddelat, är bolaget involverat i ett flertal upphandlingar som på grund av diverse anledningar har dragit ut på tiden, dock väntas besked under loppet av första kvartalet 2024. Dessa avser, som även tidigare nämnt, olika kombinationer av såväl konsumenttjänsten som företagstjänsterna.

Utveckling

När det kommer till den tekniska utvecklingen hade Eyeonid under slutet av kvartalet färdigställt nödvändiga kommersiella verktyg, vilka förväntas vara avgörande framöver i bolagets direktförsäljning av Enterprise-tjänsten som även gått under benämningen domänbevakning. Tjänsten kan visserligen även erbjudas till mindre aktörer, men små och medelstora företag kommer snarare vara föremål för Eyeonids SME-tjänst inom kort. SME-tjänsten avser initialt primärt erbjudas via distributörer, medan Enterprise-tjänsten som ovan nämnt kommer att erbjudas såväl direkt till slutkunder som via samarbetspartners. Resurser i syfte att skala direktförsäljningen av Enterprise-tjänsten kommer adderas under första kvartalet 2024. Resultat av insatsen förväntas komma under andra kvartalet 2024.

Samtidigt har bolagets databaser av insamlad läckt information växt explosionsartat. Mycket på grund av världsläget, men också på grund av Eyeonids interna omprioriteringar kring resursallokering. Nyheterna rapporterar ofta om läckor och liknande i nuläget, men i Eyeonids värld har den läckta informationen funnits länge.

Georg Tsaros

Verksamheten

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT-säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2023 till och med den 31 december 2023.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid Group avseende oktober -december 2023 med jämförelseperiod oktober - december 2022 samt perioden januari - december 2023 med jämförelseperioden januari - december 2022. Under perioden har konkurs i dotterbolaget Bolder Sweden AB avslutats. Eyeonid har som fordringsägare i konkursen tilldelats utdelning från konkursboet med KSEK 626. Under perioden har omfattande nedskärningar inom affärsområdet EyeonText beslutats och påbörjats, full effekt av dessa besparingar uppnås i slutet av det första kvartalet 2024. På grund av detta har en nedskrivning gjorts i moderbolaget avseende aktier i dotterbolag med ca 4,3 MSEK. Nedskrivningen har ingen påverkan på koncernens resultat och är ej kassapåverkande.

Försäljning och resultat

Oktober - december

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 3 958 (KSEK 3 540), med ett nettoresultat om KSEK -3 510 (KSEK -4 691).

Försäljningen fördelades på EyeonID KSEK 3 918 (KSEK 3 540) och EyeonText KSEK 40 (KSEK 0).

Januari - december

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 14 576 (KSEK 13 215), med ett nettoresultat om KSEK -17 521 (KSEK -21 771).

Försäljningen fördelades på EyeonID KSEK 14 470 (KSEK 13 215) och EyeonText KSEK 106 (KSEK 0).

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2023 uppgick Eyeonids banktillgodohavanden till KSEK 7 365 (KSEK 4 688). Koncernen hade per den 31 december 2023 inga räntebärande skulder.

Som tidigare kommunicerat har effekter av det besparingsprogram som beslutades under hösten 2023, för att effektivisera och fokusera verksamheten framåt, börjat visa sig under det fjärde kvartalet. Med en bättre anpassad kostnadsstruktur står sig Bolaget betydligt bättre rustat inför framtiden och på vägen mot break-even. För att säkra att Bolaget har rörelsekapital att fullfölja utstakad väg framåt utvärderar styrelse och ledning löpande eventuellt kapitalbehov. I nuläget konstateras att bolagets kapitalbehov avseende verksamhetens rörelsekapital har minskat väsentligt men ytterligare arbete återstår för att nå break-even när det kommer till verksamhetens kassaflöde.

Investeringar

Oktober - december

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 3 432 (KSEK 3 030) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 3 432 (KSEK 3 030) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.

Januari - december

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 12 882 (KSEK 11 033) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 12 882 (KSEK 10 987) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 0 (KSEK 47) såsom inventarier, verktyg och installationer. Under perioden har Eyeonid tilldelats utdelning från konkursen i Bolder Sweden AB med KSEK 626.

Avskrivningar

Oktober - december

Periodens resultat har belastats med KSEK 3 830 (KSEK 3 380) i avskrivningar varav KSEK 58 (KSEK 111) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 3 773 (KSEK 3 269) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete.

Januari - december

Periodens resultat har belastats med KSEK 14 214 (KSEK 12 762) i avskrivningar varav KSEK 300 (KSEK 467) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 13 914 (KSEK 11 869) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 0 (KSEK 426).

Eget kapital

Per den 31 december 2023 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 65 801 (KSEK 62 674).

Aktien och aktierelaterade instrument

Per den 31 december 2023 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 28 410 125 aktier med ett kvotvärde om SEK 1,18. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic SME under handelsbeteckningen EOID. Sedan 7 februari 2023 handlas aktierna i Eyeonid med ISIN-kod SE0019763988 efter genomförd sammanläggning av aktier beslutad på extra bolagsstämma den 27 januari 2023. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Vid årsstämman 2023 beslutades att införa Personaloptionsprogram 2023/2026 och Teckningsoptionsprogram 2023/2026. Programmen är riktade mot Bolagets anställda och konsulter. Varje option enligt respektive program berättigar till teckning av en aktie. Nyttjandeperioden löper från och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026. Om alla utfärdade optioner nyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 1 495 269 aktier, vilket motsvarar en utspädning på cirka 5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. 

Anställda

Per den 31 december 2023 hade Eyeonid ca 5 (5) anställda och utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är i överensstämmelse med de som beskrivs i årsredovisningen för 2022.

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ordinarie bolagsstämma och årsredovisning

Ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas under maj månad i Stockholm. Exakt datum för publicering av årsredovisning och revisionsberättelse kommer att presenteras senast i samband med kallelse till ordinarie bolagsstämma. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att publiceras genom ett pressmeddelande och därefter hållas tillgänglig på bolagets hemsida.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

29 april 2024 Kvartalsrapport 1
19 augusti 2024 Kvartalsrapport 2
28 oktober 2024 Kvartalsrapport 3
17 februari 2025 Bokslutskommuniké 2024

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

19 februari 2024

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning
Koncernen 2023-10-01 2022-10-01 2023-01-01 2022-01-01
(KSEK) 2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 958 3 540 14 576 13 215
Aktiverat arbete för egen räkning 1 023 1 588 5 663 6 405
Övriga rörelseintäkter 455 439 1 649 963
Summa Rörelsens intäkter 5 436 5 568 21 888 20 583
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 101 -2 253 -7 416 -8 112
Övriga externa kostnader -1 720 -1 934 -8 268 -6 813
Personalkostnader -2 554 -2 495 -10 265 -10 512
Övriga rörelsekostnader - - - -129
Omstruktureringskostnader - - - -300
Summa Rörelsens kostnader före avskrivningar -5 375 -6 682 -25 950 -25 866
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 61 -1 115 -4 062 -5 283
Avskrivningar
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -3 830 -3 380 -14 214 -12 762
Resultat från andelar i koncernföretag - - 626 -
Summa Avskrivningar -3 830 -3 380 -13 588 -12 762
Rörelseresultat (EBIT) -3 769 -4 495 -17 649 -18 045
Resultat från finansiella poster
Nedskrivning lån koncernföretag - - - -3 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter 274 2 274 3
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -159 -3 -569
Summa Resultat från finansiella poster 274 -157 271 -3 566
Resultat efter finansiella poster -3 495 -4 652 -17 378 -21 611
Skatt på periodens resultat -23 -39 -135 -143
Övriga skatter 9 0 -8 -17
PERIODENS RESULTAT -3 510 -4 691 -17 521 -21 771
Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2023-12-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 58 111 58 693
Summa Immateriella anläggningstillgångar 58 111 58 693
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 544 844
Summa Materiella anläggningstillgångar 544 844
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar - -
Summa Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa Anläggningstillgångar 58 655 59 537
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 757 2 124
Övriga fordringar 419 1 473
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 921 964
Summa Kortfristiga fordringar 4 097 4 561
Kassa och bank 7 365 4 688
Summa Omsättningstillgångar 11 462 9 249
SUMMA TILLGÅNGAR 70 118 68 785
Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2023-12-31 2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 65 801 62 674
Summa Eget kapital 65 801 62 674
Långfristiga skulder
Övriga skulder - -
Summa Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 573 2 902
Aktuella skatteskulder 295 412
Övriga skulder 513 488
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 935 2 309
Summa Kortfristiga skulder 4 316 6 112
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 70 118 68 785
Förändring i eget kapital
2023-10-01 - 2023-12-31                            Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 33 524 65 266 269 793 -299 146 69 436
Nyemission 0
Emissionskostnader 0
Periodens omräkningsdifferens -125 -125
Avsättning fond för utvecklingsutgifter -328 -328 -
Periodens resultat -3 510 -3 510
2023-12-31 33 524 64 812 269 793 -302 328 65 801
2022-10-01 - 2022-12-31                            Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 8 478 58 562 274 289 -286 447 54 882
Nyemission 15 472 3 095* 18 567
Emissionskostnader -6 065 -6 065
Periodens omräkningsdifferens -19 -19
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 59 -59 -
Korrigering avskrivningar utvecklingskostnader före 2016 6 286 -6 286 -
Periodens resultat -4 691 -4 691
2022-12-31 23 950 64 888 271 319 -297 483 62 674
2023-01-01 - 2023-12-31                            Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 23 950 64 889 271 318 -297 483 62 674
Minskning aktiekapital -12 646 12 646 -
Nyemission 22 219 1 668 23 887
Emissionskostnader -3 194 -3 194
Periodens omräkningsdifferens -45 -45
Avsättning fond för utvecklingsutgifter -31 31 -
Periodens resultat -17 521 -17 521
2023-12-31 33 524 64 812 269 793 -302 328 65 801
2022-01-01 - 2022-12-31                            Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 8 477 58 301 274 469 -269 322 71 925
Nyemission 15 473 3 095* 18 568
Emissionskostnader -6 245 -6 245
Periodens omräkningsdifferens 198 198
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 104 -104 -
Korrigering avskrivningar utvecklingskostnader före 2016 6 286 -6 286 -
Periodens resultat -21 771 -21 771
2022-12-31 23 950 64 889 271 319 -297 483 62 674

* I Bokslutskommuniké 2022 redovisades överkursfonden KSEK 3 095 som bunden reserv. I samband med upprättandet

av årsredovisningen skedde omklassificering från bunden till fri överkursfond.

Kassaflödesanalys
Koncernen 2023-10-01 2022-10-01 2023-01-01 2022-01-01
(KSEK) 2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -3 769 -4 495 -17 649 -18 045
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 3 830 3 380 14 214 12 762
Realisationsresultat - - -626 -
Erhållen ränta 274 2 274 3
Erlagd ränta -1 -604 -3 -623
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 334 -1 716 -3 790 -5 903
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 788 -1 014 465 -196
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -1 817 524 -1 890 -4 011
Kassaflöde från den löpande verksamheten -695 -2 206 -5 215 -10 109
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -3 432 -3 030 -12 882 -10 987
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - - -47
Förändring finansiella tillgångar - 30 - 110
Avyttring/likvidation av dotterföretag - - 626 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 432 -3 000 -12 256 -10 923
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader - 18 567 21 900 37 752
Emissionskostnader - -6 065 -1 734 -10 306
Erhållna kortfristiga lån - - - 5 000
Lämnade kortfristiga lån - - - -3 000
Amortering av kortfristiga lån - -5 000 - -5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 7 503 20 166 24 446
Periodens kassaflöde -4 127 2 296 2 696 3 414
Likvida medel vid periodens början 11 527 2 380 4 688 1 235
Omräkningsdifferens i likvida medel -35 11 -18 38
Likvida medel vid periodens slut 7 365 4 688 7 365 4 688
Resultaträkning
Moderbolaget 2023-10-01 2022-10-01 2023-01-01 2022-01-01
(KSEK) 2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 919 3 540 14 470 13 215
Övriga rörelseintäkter 455 439 1 649 963
Summa Rörelsens intäkter 4 374 3 979 16 119 14 178
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -936 -1 392 -5 172 -4 662
Övriga externa kostnader -1 742 -1 763 -8 124 -6 712
Personalkostnader -1 698 -1 798 -6 832 -8 559
Övriga rörelsekostnader - - - -129
Summa Rörelsens kostnader före avskrivningar -4 376 -4 953 -20 129 -20 061
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 -974 -4 009 -5 883
Avskrivningar
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -3 825 -3 376 -14 195 -12 319
Summa Avskrivningar -3 825 -3 376 -14 195 -12 319
Rörelseresultat (EBIT) -3 827 -4 350 -18 204 -18 202
Resultat från finansiella poster
Nedskrivning andelar i koncernföretag -4 288 - -4 288 -
Resultat från andelar i koncernföretag - - 626 -
Nedskrivning lån koncernföretag - - - -3 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter 274 2 274 3
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -159 -2 -568
Summa Resultat från finansiella poster -4 014 -156 -3 390 -3 565
Resultat efter finansiella poster -7 841 -4 506 -21 594 -21 768
Skatt på periodens resultat - - - -
PERIODENS RESULTAT -7 841 -4 506 -21 594 -21 768
Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2023-12-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 64 643 64 674
Summa Immateriella anläggningstillgångar 64 643 64 674
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 525 806
Summa Materiella anläggningstillgångar 525 806
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 445 4 734
Summa Finansiella anläggningstillgångar 445 4 734
Summa Anläggningstillgångar 65 613 70 214
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 757 2 124
Övriga fordringar 386 609
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 837 956
Summa Kortfristiga fordringar 3 980 3 689
Kassa och bank 6 395 4 183
Summa Omsättningstillgångar 10 375 7 872
SUMMA TILLGÅNGAR 75 988 78 086
Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2023-12-31 2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 70 203 71 103
Summa Eget kapital 70 203 71 103
Långfristiga skulder
Övriga skulder - -
Summa Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 542 1 706
Aktuella skatteskulder 85 269
Skulder koncernföretag 2 409 2 970
Övriga skulder 247 259
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 502 1 779
Summa Kortfristiga skulder 5 786 6 983
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 75 988 78 086
Förändring i eget kapital
2023-10-01 - 2023-12-31                        Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat S:a eget kapital
Belopp vid periodens ingång 33 524 64 971 269 793 -285 855 -4 389 78 044
Nyemission -
Emissionskostnader -
Omföring fg periods resultat -4 389 4 389 -
Avsättning fond för utvecklingsutgifter -328 328 -
Korrigering avskrivningar utvecklingskostnader före 2016 -
Periodens resultat -7 841 -7 841
2023-12-31 33 524 64 643 269 793 -289 916 -7 841 70 203
2022-10-01 - 2022-12-31                      Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat S:a eget kapital
Belopp vid periodens ingång 8 478 58 329 274 289 -274 442 -3 546 63 108
Nyemission 15 472 3 095* 18 567
Emissionskostnader -6 065 -6 065
Omföring fg periods resultat -3 546 3 546 -
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 59 -59 -
Korrigering avskrivningar utvecklingskostnader före 2016 6 286 -6 286 -
Periodens resultat -4 506 -4 506
2022-12-31 23 950 64 674 271 318 -284 333 -4 506 71 103
2023-01-01 - 2023-12-31                      Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat S:a eget kapital
Belopp vid periodens ingång 23 950 64 674 271 318 -267 072 -21 768 71 103
Minskning aktiekapital -12 646 12 646 -
Nyemission 22 219 1 668 23 887
Emissionskostnader -3 194 -3 194
Omföring fg periods resultat -21 768 21 768 -
Avsättning fond för utvecklingsutgifter -31 31 -
Periodens resultat -21 594 -21 594
2023-12-31 33 524 64 643 269 793 -276 163 -21 594 70 203
2022-01-01 - 2022-12-31                      Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat S:a eget kapital
Belopp vid periodens ingång 8 478 58 284 274 469 -177 181 -83 500 80 549
Nyemission 15 473 3 095* 18 567
Emissionskostnader -6 245 -6 245
Omföring fg periods resultat -83 500 83 500 -
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 104 -104 -
Korrigering avskrivningar utvecklingskostnader före 2016 6 286 -6 286 -
Periodens resultat -21 768 -21 768
2022-12-31 23 950 64 674 271 318 -267 072 -21 768 71 103

*I Bokslutskommuniké 2022 redovisades överkursfonden KSEK 3 095 som bunden reserv. I samband med upprättandet

av årsredovisningen skedde omklassificering från bunden till fri överkursfond.

Kassaflödesanalys
Moderbolaget 2023-10-01 2022-10-01 2023-01-01 2022-01-01
(KSEK) 2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -3 827 -4 350 -18 204 -18 202
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 3 825 3 376 14 195 12 319
Erhållen ränta 274 2 274 3
Erlagd ränta 0 -603 -2 -622
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 272 -1 575 -3 737 -6 502
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 147 -979 -292 -452
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -1 179 538 -1 120 -2 201
Kassaflöde från den löpande verksamheten -760 -2 016 -5 149 -9 156
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -3 444 -3 327 -13 433 -11 972
Förändring finansiella tillgångar - 30 - 110
Avyttring/likvidation av dotterföretag - - 626 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 444 -3 297 -12 807 -11 862
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader - 18 567 21 900 37 752
Emissionskostnader - -6 065 -1 734 -10 306
Erhållna kortfristiga lån - - - 5 000
Lämnade kortfristiga lån - - - -3 000
Amortering av kortfristiga lån - -5 000 - -5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 7 503 20 166 24 446
Periodens kassaflöde -4 203 2 189 2 211 3 428
Likvida medel vid periodens början 10 598 1 994 4 183 755
Likvida medel vid periodens slut 6 395 4 183 6 395 4 183
Nyckeltal
(KSEK) 2023-10-01 2022-10-01 2023-01-01 2022-01-01
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%) 12% -51% 10% -26%
Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg Neg
Vinstmarginal (%) Neg Neg Neg Neg
Räntabilitet på eget kapital (%) Neg Neg Neg Neg
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK) 65 801 62 674 65 801 62 674
Balansomslutning (KSEK) 70 118 68 785 70 118 68 785
Sysselsatt kapital (KSEK) 65 801 62 674 65 801 62 674
Räntebärande nettoskuld (KSEK) -7 365 -4 688 -7 365 -4 688
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,06 0,05 0,21 0,18
Soliditet (%) 94% 91% 94% 91%
Skuldsättningsgrad (%) 0% 0% 0% 0%
Räntetäckningsgrad (ggr) Neg Neg Neg Neg
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -695 -2 206 -5 215 -10 109
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -4 127 -5 207 -17 471 -21 032
Likvida medel (KSEK) 7 365 4 688 7 365 4 688
INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - - - 47
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 3 432 3 030 12 882 10 987
MEDARBETARE
Medelantalet anställda 5 5,3 5 6,8
Omsättning per anställd (KSEK) 792 668 2 915 1 943
Antalet anställda 5 5 5 5
DATA PER AKTIE
Antal aktier 28 410 125 958 014 591 28 410 125 958 014 591
Försäljning per aktie 0,14 0,004 0,51 0,01
Resultat per aktie (SEK) -0,12 -0,005 -0,62 -0,02
Eget kapital per aktie (SEK) 2,32 0,07 2,32 0,07
Genomsnittligt antal aktier under perioden 28 410 125 648 559 162 493 212 358 648 559 162

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen
Vinstmarginal (%) Periodens resultat i procent av omsättningen
Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK) Eget kapital vid periodens slut
Balansomslutning (KSEK) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Sysselsatt kapital (KSEK) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt
Räntebärande nettoskuld (KSEK) Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel
Kapitalomsättningshastighet (ggr) Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen
Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Räntetäckningsgrad (ggr) Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Likvida medel (KSEK) Banktillgodohavanden och kassa
MEDARBETARE
Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden
Omsättning per anställd (KSEK) Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Antalet anställda Antalet anställda vid periodens slut
DATA PER AKTIE
Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut
Försäljning per aktie Periodens försäljning dividerat med antal aktier
Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital dividerat med antal aktier

För ytterligare information vänligen kontakta:

Georg Tsaros CEO
070-882 68 28

Carl-Magnus Jönsson CFO
073-545 53 50

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2024 kl. 08.30 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988