REGMAR

Bokslutskommuniké 2022 - Investering i nya säkerhetstjänster och renodling av verksamheten ger resultat

Året i sammanfattning

 • Olönsamma avtal och projekt avvecklade
 • Investering om ca 11 MSEK i den nya generationens säkerhetstjänster lanseras i Q2 2023
 • Nuvarande grundverksamhet lönsam på applikationsnivå främst inom telecom-sektorn
 • Grunden är lagd för accelererande tillväxt
Jämförelseperioder (exkl. Bolder*) Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 S:a 2022
Nettoomsättning (KSEK) 3 076 3 196 3 404 3 540 13 215
Tillväxt nettoomsättning (%) 26% 26% 21% 19% 23%
Resultat före avskrivningar (EBITDA) -2 045 -1 678 -446 -1 115 -5 283

Sammanfattning oktober - december 2022 (jämförelse samma period föregående år)*:

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 3 540 (KSEK 7 278)
 • EBITDA för perioden uppgick till KSEK -1 115 (KSEK -6 707)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -4 691 (KSEK -51 328)
 • Försäljning per aktie: SEK 0,004 (SEK 0,021)
 • Resultat per aktie: SEK -0,005 (SEK -0,15)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,07 (SEK 0,21)
 • Försäljning per aktie omräknat efter sammanläggning 1:100: SEK 0,37 (SEK 0,021)
 • Resultat per aktie omräknat efter sammanläggning 1:100: SEK -0,49 (SEK -0,15)
 • Eget kapital per aktie omräknat efter sammanläggning 1:100: SEK 6,54 (SEK 0,21)

Sammanfattning januari - december 2022 (jämförelse samma period föregående år)*:

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 13 215 (KSEK 17 877)
 • EBITDA resultat för perioden uppgick till KSEK -5 283 (KSEK -27 687)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -21 771 (KSEK -85 027)
 • Försäljning per aktie: SEK 0,014 (SEK 0,053)
 • Resultat per aktie: SEK -0,02 (SEK -0,25)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,07 (SEK 0,21)
 • Försäljning per aktie omräknat efter sammanläggning 1:100: SEK 1,38 (SEK 0,053)
 • Resultat per aktie omräknat efter sammanläggning 1:100: SEK -2,27 (SEK -0,25)
 • Eget kapital per aktie omräknat efter sammanläggning 1:100: SEK 6,54 (SEK 0,21)

*I jämförelseperioden ingår dotterbolaget Bolder Sweden. I och med Bolder Sweden AB:s konkurs den 25 januari 2022 har alla mellanhavanden med Boldergruppens verksamhet upphört, se avsnitt Finansiell översikt nedan.

VD-ord

Under året har Eyeonid aktivt vridit runt verksamheten för att kunna accelerera såväl omsättning som resultat, 2022 kan sammanfattas enligt följande;

 1. Eyeonid har avvecklat gamla och icke kommersiellt värdeskapande avtal motsvarande ca 7% av omsättningen, vilka påverkade resursallokering och över tid även resultatet negativt;
 1. Bolaget har en god grundverksamhet inom id-säkerhet, som på applikationsnivå, "stand alone" är lönsam, med en omsättning om ca SEK 13,2 miljoner, bruttomarginal om ca 65% och vinstmarginal om ca 26% motsvarande ca 3,5 miljoner per år;
 1. Bolaget har under året tagit investeringar om ca SEK 11 miljoner för den nya generationens tjänster som når marknaden under Q2 2023, vilka inkluderar investeringar i AI-plattformen/NLP, och avslutningsvis;
 1. Eyeonid har aktivt skapat förutsättningar för kommande tillväxt. Nya avtal inom nuvarande grundverksamhet kommer stegvis accelerera under 2023 samtidigt som nya generationens tjänster med en förväntad snabbare konvertering kommer lanseras.

Under fjärde kvartalet noterade Eyeonid Group en försäljningstillväxt om 19% gentemot föregående år, like for like, rensat för dotterbolaget Bolder i jämförelseperioden. För helåret innebär detta en genomsnittlig omsättningstillväxt om 23% med en EBITDA-förbättring om 75%, från SEK -20.8m till SEK -5.3m. Något som bör betraktas som ett styrketecken, i synnerhet med tanke på att bolaget löpande under året har sett över olönsamma och/eller alltför resurskrävande samarbeten och agerat på desamma, samtidigt som samtliga kommersiella samarbeten som slöts under 2022 inte hade lanserats innan slutet av fjärde kvartalet.

Arbetet med Eyeonids nästa generations tjänster, primärt Domänbevakning eller Domain Surveillance, pågick aktivt under kvartalet. Övertygelsen om att dessa tjänster kommer att positionera Eyeonid väl framöver är stark. Insatser med att konceptualisera och paketera desamma påbörjades runt årsskiftet och kommer att intensifieras vidare under första kvartalet 2023 för att kommersialiseras gentemot marknaden under andra kvartalet. Domain Surveillance, med närbesläktade tjänster förväntas utgöra grunderbjudandet gentemot företagssidan (B2B) framöver, och syftar till att placera Eyeonid i en betydligt starkare förhandlingssituation; en möjlighet bolaget kommer agera på aggressivt. Inte minst då tjänsterna är tänkta att utgöra draglok för Eyeonid under de kommande två-tre åren.

Bolaget har ingen intention att lämna (B2)B2C-arenan som dominerats av telekomoperatörer. Tvärtom, den affären kommer att utvecklas parallellt i ett separat spår, som förvisso kommer utmärkas av något längre cykler dock med goda tillväxtutsikter. Vidare kommer avtal som inte lanserades under 2022 lanseras under 2023 då även nya signeringar förväntas tillkomma. Samtidigt förväntas den affären agera som merförsäljning för Domain Surveillance framöver.

För att materialisera bolagets kommande fas kommer adekvat finansiering vara nödvändig. Följaktligen kommer utfallet av TO8 att vara en god indikator på huruvida Eyeonid kommer att ges utrymme att driva det spåret vidare. Då detta skrivs retroaktivt kan det de facto konstateras att Eyeonid lyckades, via ett garantikonsortium, att säkra en garanti motsvarade ca 70% av TO8. Det kommer att utgöra en av två nödvändiga finansieringar som har som avsikt att ta bolaget till lönsamhet och fortsatt stark tillväxt.

I ett läge där fokus å ena sidan primärt legat på kassaflöde samt överlevnad, å andra sidan på att sätta rätt prioriteringar när det kommer till att skapa framtida möjligheter, kan börsvärdet inte sällan hamna i skymundan. Det är i dessa situationer misstaget att titta tillbaka på forna storhetstider kan göras och fundera på hur läget idag relaterar till den miljardvärdering som bolaget noterade för inte alltför många år sedan, då knappt en bråkdel av det som idag åstadkommits hade gjorts. Vi har lärt oss av historien men blickar inte tillbaka. Verkligheten är att Eyeonid har aldrig stått starkare, stridslystet tittar bolaget framåt.

Georg Tsaros

Verksamheten

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT-säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

Väsentliga händelser under perioden (januari - december)

 • Den 11 januari meddelades att Filip Weintraub lämnar Eyeonid Group ABs styrelse pga konfliktande intressen i hans investeringsportfölj.
 • Den 13 januari kallades till extra bolagsstämma den 1 februari 2022.
 • Den 17 januari meddelades att styrelsen i Eyeonid Group AB beslutat att upphöra med att finansiera Bolders verksamhet framåt. Anledningen var att Bolders verksamhet inte utvecklat sig i den takt som förväntat och att betydande risker identifierats kopplade till verksamheten.
 • Den 24 januari meddelades att Eyeonid Group ABs dotterbolag Bolder Sweden AB ansöker om konkurs. Skälet till beslutet var beskedet att moderbolaget Eyeonid Group AB skulle upphöra med vidare finansiering av Bolders verksamhet.
 • Den 1 februari hölls extra bolagsstämma. Samtliga beslut var i enlighet med kallelsen. 
 • Den 19 april meddelades att Eyeonid Group AB ingått samarbete med den italienska internetleverantören Opiquad avseende API-konsumption för ID-säkerhetstjänster. Samarbetet innebär intäkter från start.
 • Den 25 april meddelades att Eyeonid Group AB och Qrawler Software Solutions AB ingått samarbetsavtal kring NLP-plattformen samt Intelligence datainsamling.
 • Den 25 april meddelades att Eyeonid Group AB initierat ett samarbete med Ingenio avseende strategiska partnerskskap och kommersialisering av NLP plattformen under EyeonTEXT.
 • Den 20 maj meddelades att Eyeonid tecknat ett nytt avtal med Silenccio som innebär ett fördjupat samarbete mellan bolagen.
 • Den 8 juni meddelades att Eyeonid Group ingått avtal med en ledande centraleuropeisk teleoperatör.
 • Den 9 juni meddelades att Eyeonid Group inleder samarbete med amerikansk-brittiskt fintechbolag.
 • Den 10 juni meddelades att Eyeonid Group ingått kreditavtal om 3 MSEK med option om ytterligare 2 MSEK.
 • Den 14 juni hölls årsstämma samtliga beslut var i enlighet med kallelsen. Peter Ekelund valdes in i styrelsen i enlighet med valberedningens förslag. Lena Lohajner-Lindberg, som avböjt omval, lämnade styrelsen.
 • Den 25 augusti meddelades att Eyeonid Group AB fördjupar samarbetet med Telenor Norge baserat på teknisk utveckling inom ramen för Dynamic Matches. Avtalstiden för ramavtalet inklusive utökningen förlängdes med ytterligare två år från signeringsdatum.
 • Den 6 september meddelade styrelsen att man föreslog en fullt garanterad nyemission om ca 17,8 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I samband med detta kallades till extra bolagsstämma den 6 oktober 2022 för att huvudsakligen besluta om ändring av bolagsordningen samt om föreslagen företrädesemission.
 • Den 6 oktober hölls extra bolagsstämma som beslutade om föreslagen ändring av bolagsordningen samt att genomföra föreslagen företrädesemission.
 • Den 28 oktober meddelades att bolaget tillförs ca 17,8 MSEK i utförd företrädesemission.
 • Den 27 december meddelades att styrelsen föreslår sammanläggning av aktier 1:100 och minskning av aktiekapitalet. Samma dag kallades aktieägarna till extra bolagsstämma.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 5 januari meddelades att Peter Ekelund utsetts till tillförordnad styrelseordförande tillsvidare. Erik Hallberg kommer agera som ordinarie ledamot.
 • Den 13 januari meddelades att Eyeonid Group AB tecknar intentionsavtal med InsureTech bolag avseende kommersiellt samarbete.
 • Den 27 januari hölls extra bolagsstämma som huvudsakligen beslutade om sammanläggning av aktier 1:100 och minskning av aktiekapitalet. Alla beslut var i enlighet med kallelsen.
 • Den 31 januari meddelades att teckningskursen för TO8 fastställts till 1,18 SEK omräknat efter fastställda beslut om sammanläggning av aktier samt minskning av aktiekapital. Optionsnyttjandeförhållandet omräknades från 1 till 0,01 vilket innebär att 100 TO8 ger rätt att teckna 1 ny aktie. Nyttjandeperioden är 1 februari - 28 februari 2023.
 • Den 1 februari offentliggjordes tidsplanen för sammanläggningen av aktier. I och med att ärendet registrerades hos Bolagsverket den 1 februari kunde styrelsen besluta om avstämningsdag för sammanläggningen till den 8 februari 2023. Sista dag för handel med aktier före sammanläggning var den 6 februari 2023 och första dag för handel med aktien efter sammanslagningen var den 7 februari 2023. I och med sammanläggningen meddelades att Eyeonid Groups aktie får en ny ISIN-kod, SE0019763988.
 • Den 1 februari meddelades också att TO8 partiellt garanterats av ett garantikonsortium syndikerade av G&W Fondkommision. Garantin uppgår till ca 69,5 procent motsvarande 5 MSEK.
 • Den 17 februari meddelades att Amerikansk-brittiskt fintechbolag lanserar Eyeonids id-säkerhetstjänst.

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid Group avseende oktober -december 2022 med jämförelseperiod oktober - december 2021 samt perioden januari - december 2022 med jämförelseperioden januari - december 2021. Under perioden har dotterbolaget Bolder Sweden AB försatts i frivillig konkurs. Under rapportperioden har nedskrivning av lån till Bolder Sweden AB skett om 3 MSEK med anledning av konkursen.

I och med att Bolder Sweden AB försattes i konkurs den 25 januari 2022, skrevs hela anskaffningsvärdet i moderbolaget ner i årsbokslutet 2021. I koncernredovisningen redovisades Bolders verksamhet som avyttrad per 2021-12-31. I och med detta ingår inte Bolders verksamhet i koncernredovisningen i denna rapport. I jämförelseperioden ingår Bolders verksamhet perioden maj - december 2021.

Försäljning och resultat

Oktober - december

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 3 540 (KSEK 7 278), med ett nettoresultat om KSEK -4 691 (KSEK -51 328).

Försäljningen fördelades på EyeonID KSEK 3 540 (KSEK 2 981), Bolder KSEK 0 (KSEK 4 297) och EyeonText 0 KSEK (KSEK 0).

Januari - december

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 13 215 (KSEK 17 877), med ett nettoresultat om KSEK -21 771 (KSEK -85 027). Resultatet belastas med nedskrivning av lån till koncernföretag med KSEK 3 000 (KSEK 0).

Försäljningen fördelades på EyeonID KSEK 13 215 (KSEK 10 764), Bolder KSEK 0 (KSEK 7 113)) och EyeonText 0 KSEK (KSEK 0).

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2022 uppgick Eyeonids banktillgodohavanden till KSEK 4 688 (KSEK 1 235). Koncernen hade per den 31 december 2022 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 0). För att säkra rörelsekapital för Bolagets fortsatta utveckling och drift arbetar styrelse och ledning aktivt med att säkra nödvändig finansiering. En viktig del i det arbetet är garantin, om 5 MSEK, av utfallet i TO8. Detta är första steget i processen att säkra finansieringen. Arbetet med detta pågår och bedömningen är att det finns goda möjligheter att säkerställa tillräckligt rörelsekapital för kommande räkenskapsår.

Investeringar

Oktober - december

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 3 030 (KSEK 1 622) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 3 030 (KSEK 1 487) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 0 (KSEK 135) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 0).

Januari - december

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 11 033 (KSEK 14 992) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 10 987 (KSEK 14 035) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 47 (KSEK 957) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 52 564).

Avskrivningar

Oktober - december

Periodens resultat har belastats med KSEK 3 380 (KSEK 5 161) i avskrivningar varav KSEK 111 (KSEK 1 440) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 3 269 (KSEK 2 787) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 0 (KSEK 934).

Januari - december

Periodens resultat har belastats med KSEK 12 762 (KSEK 17 580) i avskrivningar varav KSEK 467 (KSEK 3 859) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 11 869 (KSEK 10 948) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 426 (KSEK 2 773).

Eget kapital

Per den 31 december 2022 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 62 674 (KSEK 71 925).

Aktien

Per den 31 december 2022 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 958 014 591 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic SME under handelsbeteckningen EOID med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

På extra bolagsstämma den 27 januari 2023 fattades beslut om att genomföra en sammanläggning av aktier 1:100 och en minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning. Ärendet registrerades hos Bolagsverket den 1 februari 2023, avstämningsdag beslutades av styrelsen till den 8 februari och första dag för handel efter sammanläggningen var den 7 februari 2023. Från och med den 7 februari 2023 är aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 9 580 147 aktier med ett kvotvärde om SEK 1,18. Sedan den 7 februari 2023 handlas aktierna i Eyeonid på NGM Nordic SME med den nya ISIN-koden SE0019763988.

Anställda

Per den 31 december 2022 hade Eyeonid ca 5 (25) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är i överensstämmelse med de som beskrivs i årsredovisningen för 2021.

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ordinarie bolagsstämma och årsredovisning

Ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas under maj månad i Stockholm. Exakt datum för publicering av årsredovisning och revisionsberättelse kommer att presenteras senast i samband med kallelse till ordinarie bolagsstämma. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att publiceras genom ett pressmeddelande och därefter hållas tillgänglig på bolagets hemsida.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

2 maj 2023                           Kvartalsrapport 1 2023

21 augusti 2023                              Kvartalsrapport 2 2023

30 oktober 2023                            Kvartalsrapport 3 2023

19 februari 2024                              Bokslutskommuniké 2023       

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

20 februari 2023

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning
Koncernen 2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01
(KSEK) 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 540 7 278 13 215 17 877
Aktiverat arbete för egen räkning 1 588 238 6 405 7 168
Övriga rörelseintäkter 439 1 390 963 4 874
Summa Rörelsens intäkter 5 568 8 906 20 583 29 919
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -2 253 -1 731 -8 112 -7 323
Övriga externa kostnader -1 934 -648 -6 813 -16 979
Personalkostnader -2 495 -13 233 -10 512 -32 186
Övriga rörelsekostnader - - -129 -95
Omstruktureringskostnader - - -300 -1 022
Summa Rörelsens kostnader före avskrivningar -6 682 -15 612 -25 866 -57 606
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 115 -6 707 -5 283 -27 687
(EBITDA exklusive omstruktureringskostnader) -1 115 -6 707 -4 983 -26 665
Avskrivningar och realisationsresultat
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -3 380 -5 160 -12 762 -17 580
Resultat från andelar i koncernföretag - -39 399 - -39 399
Summa Avskrivningar och realisationsresultat -3 380 -44 558 -12 762 -56 978
Rörelseresultat (EBIT) -4 495 -51 265 -18 045 -84 665
Resultat från finansiella poster
Nedskrivning lån koncernföretag - - -3 000 -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 18 3 18
Räntekostnader och liknande resultatposter -159 -39 -569 -233
Summa Resultat från finansiella poster -157 -21 -3 566 -215
Resultat efter finansiella poster -4 652 -51 286 -21 611 -84 880
Skatt på periodens resultat -39 -42 -143 -141
Övriga skatter 0 0 -17 -7
PERIODENS RESULTAT -4 691 -51 328 -21 771 -85 027
Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2022-12-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill - 426
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 58 693 59 575
Summa Immateriella anläggningstillgångar 58 693 60 001
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 844 1 257
Summa Materiella anläggningstillgångar 844 1 257
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar - 110
Summa Finansiella anläggningstillgångar 0 110
Summa Anläggningstillgångar 59 537 61 368
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 124 2 086
Övriga fordringar 1 473 16 433
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 964 629
Summa Kortfristiga fordringar 4 561 19 149
Kassa och bank 4 688 1 235
Summa Omsättningstillgångar 9 249 20 384
SUMMA TILLGÅNGAR 68 785 81 752
Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2022-12-31 2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 62 674 71 925
Summa Eget kapital 62 674 71 925
Långfristiga skulder
Övriga skulder - -
Summa Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 902 4 239
Aktuella skatteskulder 412 252
Övriga skulder 488 1 440
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 309 3 895
Summa Kortfristiga skulder 6 112 9 827
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 68 785 81 752
Förändring i eget kapital
2022-10-01 - 2022-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 8 478 58 562 274 289 -286 447 54 882
Nyemission 15 473 3 095 18 567
Emissionskostnader -6 065 -6 065
Periodens omräkningsdifferens -19 -19
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 59 -59 -
Korrigering avskrivningar utvecklingskostnader före 2016 6 286 -6 286 -
Periodens resultat -4 691 -4 691
2022-12-31 23 950 67 983 268 224 -297 483 62 674
2021-10-01 - 2021-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 5 869 57 812 255 654 -217 803 101 533
Nyemission 2 608 23 476 26 084
Emissionskostnader -4 661 -4 661
Periodens omräkningsdifferens -818 1 115 297
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 1 306 -1 306 -
Periodens resultat -51 328 -51 328
2021-12-31 8 478 58 301 274 469 -269 322 71 925
2022-01-01 - 2022-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 8 478 58 301 274 469 -269 322 71 925
Nyemission 15 473 3 095 18 567
Emissionskostnader -6 245 -6 245
Periodens omräkningsdifferens 198 198
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 104 -104 -
Korrigering avskrivningar utvecklingskostnader före 2016 6 286 -6 286 -
Periodens resultat -21 771 -21 771
2022-12-31 23 950 67 983 268 224 -297 483 62 674
2021-01-01 - 2021-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 3 287 55 090 196 693 -181 147 73 923
Nyemission 5 191 82 865 88 056
Emissionskostnader -5 090 -5 090
Periodens omräkningsdifferens 63 63
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 148 -3 148 -
Periodens resultat -85 027 -85 027
2021-12-31 8 478 58 301 274 469 -269 322 71 925
Kassaflödesanalys
Koncernen 2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01
(KSEK) 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -4 495 -51 265 -18 045 -84 665
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 3 380 5 160 12 762 17 580
Realisationsresultat - 39 399 - 39 399
Erhållen ränta 2 6 3 18
Erlagd ränta -604 15 -623 -479
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -1 716 -6 685 -5 903 -28 147
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -1 014 -4 302 -196 750
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 524 6 031 -4 011 7 437
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 206 -4 956 -10 109 -19 961
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -3 030 -1 487 -10 987 -14 035
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -135 -47 -957
Förändring finansiella tillgångar 30 - 110 -
Förvärv av dotterföretag - - - 10 560
Avyttring/likvidation av dotterföretag - -1 837 - -1 837
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 000 -3 459 -10 923 -6 270
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader 18 567 - 37 752 10 476
Emissionskostnader -6 065 - -10 306 -429
Erhållna kortfristiga lån - - 5 000 -
Lämnade kortfristiga lån - - -3 000 -
Amortering av kortfristiga lån -5 000 - -5 000 -5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 503 0 24 446 5 047
Periodens kassaflöde 2 296 -8 415 3 414 -21 183
Likvida medel vid periodens början 2 380 9 642 1 235 22 422
Omräkningsdifferens i likvida medel 11 8 38 -4
Likvida medel vid periodens slut 4 688 1 235 4 688 1 235
Resultaträkning
Moderbolaget 2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01
(KSEK) 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 540 2 981 13 215 10 764
Övriga rörelseintäkter 439 20 963 110
Summa Rörelsens intäkter 3 979 3 001 14 178 10 874
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 392 -1 137 -4 662 -3 888
Övriga externa kostnader -1 763 -2 125 -6 712 -12 207
Personalkostnader -1 798 -3 642 -8 559 -14 119
Övriga rörelsekostnader - -27 -129 -95
Summa Rörelsens kostnader före avskrivningar -4 953 -6 931 -20 061 -30 309
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -974 -3 930 -5 883 -19 435
Avskrivningar
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -3 376 -2 904 -12 319 -11 312
Summa Avskrivningar -3 376 -2 904 -12 319 -11 312
Rörelseresultat (EBIT) -4 350 -6 834 -18 202 -30 747
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag - -52 564 - -52 564
Nedskrivning lån koncernföretag - - -3 000 -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 18 3 18
Räntekostnader och liknande resultatposter -159 -54 -568 -207
Summa Resultat från finansiella poster -156 -52 600 -3 565 -52 753
Resultat efter finansiella poster -4 506 -59 434 -21 768 -83 500
Skatt på periodens resultat - - - -
PERIODENS RESULTAT -4 506 -59 434 -21 768 -83 500
Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2022-12-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 64 674 64 570
Summa Immateriella anläggningstillgångar 64 674 64 570
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 806 1 257
Summa Materiella anläggningstillgångar 806 1 257
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 734 4 734
Andra långfristiga fordringar - 110
Summa Finansiella anläggningstillgångar 4 734 4 844
Summa Anläggningstillgångar 70 214 70 671
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 124 2 086
Övriga fordringar 609 15 652
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 956 622
Summa Kortfristiga fordringar 3 689 18 361
Kassa och bank 4 183 755
Summa Omsättningstillgångar 7 872 19 116
SUMMA TILLGÅNGAR 78 086 89 787
Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2022-12-31 2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 71 103 80 549
Summa Eget kapital 71 103 80 549
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 706 3 857
Aktuella skatteskulder 269 214
Skulder koncernföretag 2 970 2 264
Övriga skulder 259 571
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 779 2 331
Summa Kortfristiga skulder 6 983 9 238
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 78 086 89 787
Förändring i eget kapital
2022-10-01 - 2022-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Bunden överkursfond Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 8 478 - 58 329 274 289 -274 442 -3 546
Nyemission 15 473 3 095
Emissionskostnader -6 065
Omföring fg periods resultat -3 546 3 546
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 59 -59
Korrigering avskrivningar utvecklingskostnader före 2016 6 286 -6 286
Periodens resultat -4 506
2022-12-31 23 950 3 095 64 674 268 224 -284 333 -4 506
2021-10-01 - 2021-12-31                             Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Bunden överkursfond Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 5 869 - 56 977 255 654 -192 961 -6 981
Nyemission 2 608 23 476
Emissionskostnader -4 661
Omföring fg periods resultat -6 981 6 981
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 1 306 -1 306
Periodens resultat -59 434
2021-12-31 8 478 0 58 284 274 469 -201 248 -59 434
2022-01-01 - 2022-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Bunden överkursfond Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 8 478 - 58 284 274 469 -177 181 -83 500
Nyemission 15 473 3 095
Emissionskostnader -6 245
Omföring fg periods resultat -83 500 83 500
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 104 -104
Korrigering avskrivningar utvecklingskostnader före 2016 6 286 -6 286
Periodens resultat -21 768
2022-12-31 23 950 3 095 64 674 268 224 -267 072 -21 768
2021-01-01 - 2021-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Bunden överkursfond Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 3 287 - 55 136 196 693 -144 964 -29 069
Nyemission 5 191 82 865
Emissionskostnader -5 090
Omföring fg periods resultat -29 069 29 069
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 3 148 -3 148
Periodens resultat -83 500
2021-12-31 8 478 0 58 284 274 469 -177 181 -83 500
Kassaflödesanalys
Moderbolaget 2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01
(KSEK) 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -4 350 -6 834 -18 202 -30 747
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 3 376 2 904 12 319 11 312
Erhållen ränta 2 18 3 18
Erlagd ränta -603 0 -622 -453
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -1 575 -3 912 -6 502 -19 870
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -979 -657 -452 -38
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 538 8 652 -2 201 10 077
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 016 4 082 -9 156 -9 832
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -3 327 -4 093 -11 972 -14 096
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -527 - -957
Förändring finansiella tillgångar 30 - 110 -
Förvärv av dotterföretag - - - -1 068
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 297 -4 621 -11 862 -16 122
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader 18 567 - 37 752 10 476
Emissionskostnader -6 065 - -10 306 -429
Erhållna kortfristiga lån - - 5 000 -
Lämnade kortfristiga lån - - -3 000 -
Amortering av kortfristiga lån -5 000 - -5 000 -5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 503 0 24 446 5 047
Periodens kassaflöde 2 189 -538 3 428 -20 906
Likvida medel vid periodens början 1 994 1 293 755 21 661
Likvida medel vid periodens slut 4 183 755 4 183 755
Nyckeltal
(SEK) 2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01
2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%) -51% 195% -26% 206%
Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg Neg
Vinstmarginal (%) Neg Neg Neg Neg
Räntabilitet på eget kapital (%) Neg Neg Neg Neg
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK) 62 674 71 925 62 674 71 925
Balansomslutning (KSEK) 68 785 81 752 68 785 81 752
Sysselsatt kapital (KSEK) 62 674 71 925 62 674 71 925
Räntebärande nettoskuld (KSEK) -4 688 -1 235 -4 688 -1 235
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,05 0,09 0,18 0,22
Soliditet (%) 91% 88% 91% 88%
Skuldsättningsgrad (%) 0% 0% 0% 0%
Räntetäckningsgrad (ggr) Neg Neg Neg Neg
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -2 206 -4 956 -10 109 -19 961
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -5 207 -8 415 -21 032 -26 230
Likvida medel (KSEK) 4 688 1 235 4 688 1 235
INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - 135 47 957
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 3 030 1 487 10 987 14 035
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - - - -
Förvärv av dotterföretag (KSEK) - - - 52 564
Förvärv av aktier och andelar (KSEK) - - - -
MEDARBETARE
Medelantalet anställda 5,3 25,2 6,8 27,3
Omsättning per anställd (KSEK) 668 289 1 943 655
Antalet anställda 5 25 5 25
DATA PER AKTIE
Antal aktier 958 014 591 339 103 733 958 014 591 339 103 733
Resultat per aktie (SEK) -0,005 -0,15 -0,02 -0,25
Eget kapital per aktie (SEK) 0,07 0,21 0,07 0,21
Genomsnittligt antal aktier under perioden 648 559 162 286 933 929 648 559 162 235 290 543

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)                                                      Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)                                                           Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)                                                                 Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)                                        Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)                                                              Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)                                                  Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)                                                   Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

                                                                                                   inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)                                    Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)                                 Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)                                                                            Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)                                                     Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad                                                           Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)                            Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)                           Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)                                                          Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda                                                      Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd                                                    Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda                                                                  Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier                                                                             Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)                                                      Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)                                               Eget kapital dividerat med antal aktier

För ytterligare information vänligen kontakta:

Georg Tsaros                                                                   

CEO                                                                                                                                                        

070-882 68 28                                                                                                                                                                 

Carl-Magnus Jönsson

CFO

073-545 53 50

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2023 kl 08.30 CET.

Eyeonid Group i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de tre helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien). Eyeonid Group AB äger också 100% av aktierna i Bolder Sweden AB, som är försatt i konkurs sedan 25 januari 2022. I och med konkursbeslutet har Eyeonid Group AB inte längre bestämmande inflytande över Bolder Sweden AB med tillhörande dotterföretag. EyeonID´s huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988