REGMAR

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

Stockholm 2022-02-28

 

Bokslutskommuniké 2021

 

 

Oktober-december 2021 (Proforma exkl. Bolder)*

Oktober-december 2021 (inkl. Bolder)

 

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2 981 (KSEK 2 470)
 • EBITDA för perioden uppgick till KSEK -842 (KSEK -5 826)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -55 805   (KSEK -8 609)

 

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 7 278 (KSEK 2 470)
 • EBITDA för perioden uppgick till KSEK -6 707 (KSEK -5 826)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -51 328    (KSEK -8 609)
 •    Resultat per aktie: SEK -0,15 (SEK -0,07)
 •    Eget kapital per aktie: SEK 0,21 (SEK 0,56)

 

 

Januari-december 2021 (Proforma exkl. Bolder)*

Januari-december 2021 (inkl. Bolder)

 

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 10 764 (KSEK 5 848)
 • EBITDA resultat före omstruktureringskostnader KSEK- 19 734 (KSEK -20 165)
 • EBITDA för perioden uppgick till KSEK -20 756 (KSEK -20 165)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -85 027 (KSEK -31 500)

 

 

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 17 877 (KSEK 5 848)
 • EBITDA resultat före omstruktureringskostnader KSEK- 26 665 (KSEK -20 165)
 • EBITDA för perioden uppgick till KSEK -27 687 (KSEK -20 165)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -85 027 (KSEK -31 500)
 • Resultat per aktie: SEK -0,25 (SEK -0,24)
 •    Eget kapital per aktie: SEK 0,21 (SEK        0,56)

 

 

 

*I och med dotterbolaget Bolder Sweden AB:s konkurs den 25 januari 2022 har alla mellanhavanden med Boldergruppens verksamhet upphört, se avsnitt Finansiell översikt nedan. Eftersom Bolders verksamhet inte ingår Eyeonids verksamhet framåt presenteras en proforma resultaträkning för året exklusive Bolders verksamhet. Denna syftar endast till att ge en tydligare bild av kärnverksamheten och är inte koncernens officiella resultaträkning vilken innefattar Bolders verksamhet till och med 2021-12-31.  

 

 

Året i sammanfattning

 

 

 

 

 

Proforma exkl. Bolder*

Q1 2021

Q2 2021

Q3 2021

Q4 2021

Helår 2021

Nettoomsättning (KSEK)

2 438

2 542

2 803

2 981

10 764

Tillväxt nettoomsättning (%)

137%

136%

120%

21%

84%

Resultat före avskrivningar (EBITDA)

-5 825

-6 057

-8 032

-842

-20 756

(EBITDA exklusive omstruktureringskostnader)

(-5 825)

(-6 057)

(-4 427)

(-842)

(-19 734)

 

*I och med dotterbolaget Bolder Sweden AB:s konkurs den 25 januari 2022 har alla mellanhavanden med Boldergruppens verksamhet upphört, se avsnitt Finansiell översikt nedan. Eftersom Bolders verksamhet inte ingår Eyeonids verksamhet framåt baseras nyckeltalen på proforma resultaträkning för året exklusive Bolders verksamhet. Denna syftar endast till att ge en tydligare bild av kärnverksamheten och är inte koncernens officiella resultaträkning vilken innefattar Bolders verksamhet till och med 2021-12-31.  

 

 

Året i sammanfattning

 

 

 

 

 

Koncernen inkl. Bolder

Q1 2021

Q2 2021

Q3 2021

Q4 2021

Helår 2021

Nettoomsättning (KSEK)

2 438

2 814

5 346

7 278

17 877

Tillväxt nettoomsättning (%)

137%

149%

320%

195%

206%

Resultat före avskrivningar (EBITDA)

-5 825

-8 165

-6 990

-6 707

-27 687

(EBITDA exklusive omstruktureringskostnader)

(-5 825)

(-8 165)

(-3 385)

(-6 707)

(-26 665)

 

Väsentliga händelser under perioden (oktober - december)

 • Den 14 oktober meddelades att styrelsen utsett Georg Tsaros till ny VD för Eyeonid Group AB.
 • Styrelsen för Eyeonid Group AB meddelade den 9 november beslut om en fullt garanterad nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, om ca 26,1 MSEK före emissionskostnader. Emission var villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma. Samma dag gick kallelse till extra bolagsstämma den 26 november 2021 ut.
 • Den 26 november hölls extra bolagsstämma i Stockholm. Stämman godkände styrelsens förslag om nyemission.
 • Den 26 november meddelades att EyeonID fördjupar sitt samarbete med Telenor koncernen via lansering genom Telenor Danmark.
 • Den 1 december meddelades att Topdanmark lanserar EyeonIDs ID-skyddslösning i samarbete med Skimsafe.
 • Den 17 december meddelades att styrelsen beslutat att lock-up i förvärvsavtalet av Bolder Sweden AB återtagits.
 • Den 22 december offentliggjordes utfallet i företrädesemissionen som genomfördes i december. Emissionen tecknades av befintliga aktieägare till 54,2%, resterande av garanter. I och med emissionen tillfördes Eyeonid Group AB ca 26,1 MSEK före emissionskostnader.  

 

Väsentliga händelser under perioden (januari - september)

 • Den 11 januari inledde Masmovil kommersiell lansering i den spanska marknaden.
 • Den 15 mars meddelades att Eyeonid Group AB ingått avtal om att förvärva Bolder Sweden AB med tillhörande dotterbolag. Affären förutsatte godkännande av en extra bolagsstämma vars kallelse gick ut dagen efter, den 16 mars.
 • Den 23 mars lanserades EyeonIDs nya grafiska profil och webbplats.
 • Den 16 april hölls extra bolagsstämma i Stockholm, samtliga beslut fattades i enlighet med kallelsen och var enhälliga. I och med detta blev det klart att Eyeonid Group AB kommer att förvärva Bolder Sweden AB med tillhörande dotterbolag i enlighet med det avtal som tecknades den 15 mars.
 • I och med extra bolagsstämmans godkännande av förvärvet av Bolder Sweden AB den 16 april meddelades att teckningskurs för TO3 och TO4 fastställs till 1,15 SEK. I och med att förvärvet kommer betalas genom en riktad nyemission till en fastlagd kurs om 1,15 SEK kommer det att påverka teckningskursen för TO3 och TO4 i enlighet med dess villkor.
 • Den 20 april kallades aktieägarna till årsstämma 2021 den 21 maj 2021.
 • Den 6 maj tillträdde EyeonID samtliga aktier i Bolder Sweden AB.
 • Den 7 maj meddelades att Bolder och Unisport AS initierar gemensam utveckling inom befintligt samarbetsavtal mellan parterna.
 • Den 7 maj meddelades också att Bolder tecknat ett samarbetsavtal med det amerikanska företaget Stereolabs SAS.
 • Den 21 maj hölls årsstämma i Eyeonid Group AB i Stockholm. Det beslutades bland annat att välja Erik Hallberg till styrelsens ordförande samt styrelseledamöterna Filip Weintraub, Pontus Karsbo, Lena Lohajner-Lindberg och Carl Höglund.
 • Den 27 maj meddelades att Bolder ingår Proof of Concept (PoC) avtal med ett norskt museum för användning av Bolders kamera- och plattformslösning i offentliga miljöer.
 • Den 1 juni meddelades att utfallet av teckningsoption TO7 tecknades till ca 61,3 %, vilket innebar att Eyeonid Group AB tillfördes ca 10,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Torsdagen den 17 juni höll EyeonID digital kapitalmarknadsdag.
 • Den 5 juli meddelades att den nederländska försäkringskoncernen Interpolis lanserar proaktivt ID-skydd baserat på EyeonID´s ID-monitoreringslösningar.
 • Den 4 augusti meddelades att Eyeonid Group AB reviderar mål avseende kassaflöde i befintlig verksamhet inom ID-skydd.
 • Den 9 augusti tecknade Eyeonid Group AB avtal med en dansk telekomoperatör avseende lansering av ID-skyddslösningar i Danmark.
 • Den 24 augusti fattade styrelsen i Eyeonid Group AB beslut om genomförande av tilläggsköpeskillingen enligt det ingångna förvärvsavtalet. Tilläggsköpeskillingen erlades genom en riktad nyemission.
 • Den 30 augusti meddelades att Eyeonid Group AB ska omstruktureras för att skapa tillväxt med långsiktig och uthållig lönsamhet.
 • Den 24 september meddelade styrelsen att starta processen att genomföra en företrädesemission om cirka 25 MSEK med övertilldelningsutrymme om 5 MSEK. För detta meddelades att avtal ingåtts med G&W Fondkommission som finansiell rådgivare.
 • Den 28 september meddelade styrelsen att VD Patrik Ugander lämnar sitt uppdrag från och med 28 september och att Tomas Olsson, VD för Bolder Sweden AB, ersätter som tillförordnad VD.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 11 januari meddelades att Filip Weintraub lämnar Eyeonid Group ABs styrelse pga konfliktande intressen i hans investeringsportfölj.
 • Den 13 januari kallades till extra bolagsstämma den 1 februari 2022.
 • Den 17 januari meddelades att styrelsen i Eyeonid Group AB beslutat att upphöra med att finansiera Bolders verksamhet framåt. Anledningen var att Bolders verksamhet inte utvecklat sig i den takt som förväntat och att betydande risker identifierats kopplade till verksamheten.
 • Den 24 januari meddelades att Eyeonid Group Abs dotterbolag Bolder Sweden AB ansöker om konkurs. Skälet till beslutet var beskedet att moderbolaget Eyeonid Group AB skulle upphöra med vidare finansiering av Bolders verksamhet.
 • Den 1 februari hölls extra bolagsstämma. Samtliga beslut var i enlighet med kallelsen. 

 

 

VD-ord

Fjärde kvartalet kännetecknades av stora insatser från såväl personal som ledning och styrelse. Ett flertal osäkerhetsmoment rörande verksamheten behövde tas kontroll över, hanteras och struktureras, och strategiska överväganden fordrades genomgående. Samtidigt tyngdes kvartalet av omstruktureringskostnader som skapade tryck på likviditeten. Dessa fasas ut löpande fram till och med andra kvartalet 2022. Reservering av omstruktureringskostnader som belastade tredje kvartalet bidrog till ett proforma EBITDA resultat i fjärde kvartalet om KSEK -842 jämfört med KSEK -5 826 föregående år.  

 

En total genomlysning av bolaget gjordes under perioden. Det resulterade bland annat i att fortsatt finansiering av Bolderstrukturen, som förvärvades under maj 2021, stoppades, vilket i sin tur ledde till att bolagsgruppen upphörde med sin verksamhet. Ett svårt men riktigt beslut som bidrog till en markant reducering av såväl risker som kostnader. Ny ledningsgrupp upprättades samtidigt som ett flertal tekniska och kommersiella fokusområden sattes.

 

Under perioden lades stort fokus på att färdigställa en uppgradering av Eyeonids plattform och lansering av det som internt går under namnet Dynamic Matches. En insats som ger ett flertal möjligheter när det kommer till bolagets datahantering och leveranser. Parallellt med och som resultat av detta, utformades en ny kommersiell struktur som introduceras och testas mot olika kundgrupper under första kvartalet 2022.

 

Bolaget står idag med två starka plattformar; Intelligenceplattformen som ligger till grund för Eyeonids ID-säkerhetstjänster, med kapacitet att ta sig an diverse andra komplexa vertikaler över tid, samt NLP-plattformen under EyeonTEXT som betraktas som en oslipad diamant och där arbetet med dess kommersialisering kommer intensifieras under kommande kvartalen. För att säkra bolagets fortsatta utveckling kommer bolagets styrelse och ledning, som kommunicerat i VD uppdatering den 14 februari, att inom sitt mandat och ansvar arbeta för att säkra det rörelsekapital som kommer att krävas.

 

Syftet har uteslutande varit att skapa de bästa förutsättningarna för Eyeonid och dess aktieägare.

Insatserna är höga, likaså de potentiella vinsterna.

 

Vi är tacksamma för vår personals, våra aktieägares, samt våra partners stöd under perioden.

 

Med vänlig hälsning,

Georg Tsaros,

VD, Eyeonid Group AB

 

Verksamheten

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller i affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

 

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021.

 

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för EyeonID Group avseende oktober -december 2021 med jämförelseperiod oktober -december 2020 samt perioden januari - december 2021 med jämförelseperiod januari - december 2020. Under perioden har Eyeonid Group AB förvärvat samtliga aktier i Bolder Sweden AB med tillhörande dotterföretag (se avsnitt "Eyeonid Group i korthet" ovan). Bolder Sweden AB utgör underkoncern till Eyeonid Group AB och ingår i koncernredovisningen från och med maj 2021. Förvärvsanalysen, som upprättats per 2021-04-30, är justerad jämfört med Kvartalsrapport 2 2021 då tilläggsköpeskilling har utgått under det tredje kvartalet.

 

I och med att Bolder Sweden AB försattes i konkurs den 25 januari 2022, har hela anskaffningsvärdet i moderbolaget skrivits ner i bokslutet 2021. I koncernredovisningen redovisas Bolders verksamhet som avyttrad per 2021-12-31. Bolders verksamhet ingår i resultaträkningen perioden maj-december och i balansräkningen är verksamhetens tillgångar, skulder samt goodwill nedskrivna i sin helhet 2021-12-31. På grund av detta presenteras även en proforma resultaträkning för året exklusive Bolders verksamhet. Denna syftar endast till att ge en tydligare bild av kärnverksamheten och är inte koncernens officiella resultaträkning vilken innefattar Bolders verksamhet till och med 2021-12-31.

 

Försäljning och resultat

Oktober - december

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 7 278 (KSEK 2 470), med ett nettoresultat om KSEK -51 328 (KSEK -8 609). Förlust andelar i dotterföretag uppgick till KSEK -39 399 (KSEK 0).

 

Försäljningen fördelades på EyeonID 2 981 KSEK (KSEK 2 470), Bolder 4 297 KSEK (N/A) och EyeonText 0 KSEK (KSEK 0).

 

Januari - december

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 17 877 (KSEK 5 848), med ett nettoresultat om KSEK -85 027 (KSEK -31 500). Förlust andelar i dotterföretag uppgick till KSEK -39 399 (KSEK 0).

 

Försäljningen fördelades på EyeonID KSEK 10 764 (KSEK 5 843), Bolder 7 113 KSEK (N/A) och EyeonText 0 KSEK (KSEK 5).

 

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2021 uppgick Eyeonids banktillgodohavanden till KSEK 1 235 (KSEK 22 422). Koncernen hade per den 31 december 2021 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 5 000).

 

Investeringar

Oktober - december

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 1 622 (KSEK 3 290) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 1 487 (KSEK 3 290) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 135 (KSEK 73) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 0).

 

Januari - december

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 14 992 (KSEK 14 286) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 14 035 (KSEK 14 213) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 957 (KSEK 73) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 52 564 (KSEK 0).

 

Avskrivningar

Oktober - december

Periodens resultat har belastats med KSEK 5 161 (KSEK 2 648) i avskrivningar varav KSEK 1 440 (KSEK 79) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 2 787 (KSEK 2 356) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 934 (KSEK 213).

 

Januari - december

Periodens resultat har belastats med KSEK 17 580 (KSEK 10 592) i avskrivningar varav KSEK 3 859 (KSEK 408) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 10 948 (KSEK 8 161) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 2 773 (KSEK 852).

 

Eget kapital

Per den 31 december 2021 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 71 925 (KSEK 73 923).

 

Aktien

Per den 31 december 2021 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 339 103 733 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

 

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic SME under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

 

Anställda

Per den 31 december 2021 hade Eyeonid ca 25 (10) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

 

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

 

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2021.

 

Ordinarie bolagsstämma och årsredovisning

Ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas under maj månad i Stockholm. Exakt datum för publicering av årsredovisning och revisionsberättelse kommer att presenteras senast i samband med kallelse till ordinarie bolagsstämma.

 

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

 

2 maj 2022   Kvartalsrapport 1 2022

22 augusti 2022  Kvartalsrapport 2 2022

31 oktober 2022  Kvartalsrapport 3 2022

20 februari 2023  Bokslutskommuniké 2022 

 

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

 

28 februari 2022

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

 

Resultaträkning proforma*

 

 

 

 

Koncernen exklusive Bolders verksamhet

2021-10-01

2020-10-01

2021-01-01

2020-01-01

(KSEK)

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

Nettoomsättning

2 981

2 470

10 764

5 848

Aktiverat arbete för egen räkning

2 044

1 478

6 650

6 190

Övriga rörelseintäkter

704

64

795

271

Summa Rörelsens intäkter

5 729

4 012

18 209

12 310

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

-1 491

-2 752

-6 948

-8 292

Övriga externa kostnader

-1 798

-3 115

-13 122

-13 785

Personalkostnader

-3 254

-3 970

-17 778

-10 366

Övriga rörelsekostnader

-27

-

-95

-31

Omstruktureringskostnader

-

-

-1 022

-

Summa Rörelsens kostnader före avskrivningar

-6 571

-9 837

-38 965

-32 474

 

 

 

 

 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

-842

-5 826

-20 756

-20 165

(EBITDA exklusive omstruktureringskostnader)

-842

-5 826

-19 734

-20 165

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-3 117

-2 648

-12 167

-10 592

Summa Avskrivningar

-3 117

-2 648

-12 167

-10 592

 

 

 

 

 

Rörelseresultat (EBIT)

-3 960

-8 474

-32 923

-30 756

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

-51 767

-

-51 767

-9

Ränteintäkter och liknande resultatposter

18

40

18

40

Räntekostnader och liknande resultatposter

-55

-151

-208

-662

Summa Resultat från finansiella poster

-51 803

-111

-51 956

-630

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

-55 763

-8 584

-84 880

-31 386

 

 

 

 

 

Skatt på periodens resultat

-42

-25

-141

-106

Övriga skatter

0

0

-7

-7

 

 

 

 

 

PERIODENS RESULTAT

-55 805

-8 609

-85 027

-31 500

 

*I och med dotterbolaget Bolder Sweden AB:s konkurs den 25 januari 2022 har alla mellanhavanden med Boldergruppens verksamhet upphört, se avsnitt Finansiell översikt nedan. Eftersom Bolders verksamhet inte ingår Eyeonids verksamhet framåt presenteras en proforma resultaträkning för året exklusive Bolders verksamhet. Denna syftar endast till att ge en tydligare bild av kärnverksamheten och är inte koncernens officiella resultaträkning vilken innefattar Bolders verksamhet till och med 2021-12-31.

Resultaträkning

 

 

 

 

Koncernen

2021-10-01

2020-10-01

2021-01-01

2020-01-01

(KSEK)

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

Nettoomsättning

7 278

2 470

17 877

5 848

Aktiverat arbete för egen räkning

238

1 478

7 168

6 190

Övriga rörelseintäkter

1 390

64

4 874

271

Summa Rörelsens intäkter

8 906

4 012

29 919

12 310

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

-1 731

-2 752

-7 323

-8 292

Övriga externa kostnader

-648

-3 115

-16 979

-13 785

Personalkostnader

-13 233

-3 970

-32 186

-10 366

Övriga rörelsekostnader

-

-

-95

-31

Omstruktureringskostnader

-

-

-1 022

-

Summa Rörelsens kostnader före avskrivningar

-15 612

-9 837

-57 606

-32 474

 

 

 

 

 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

-6 707

-5 826

-27 687

-20 165

(EBITDA exklusive omstruktureringskostnader)

-6 707

-5 826

-26 665

-20 165

 

 

 

 

 

Avskrivningar och realisationsresultat

 

 

 

 

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-5 160

-2 648

-17 580

-10 592

Resultat från andelar i koncernföretag

-39 399

-

-39 399

-9

Summa Avskrivningar

-44 558

-2 648

-56 978

-10 600

 

 

 

 

 

Rörelseresultat (EBIT)

-51 265

-8 474

-84 665

-30 765

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter

18

40

18

40

Räntekostnader och liknande resultatposter

-39

-151

-233

-662

Summa Resultat från finansiella poster

-21

-111

-215

-622

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

-51 286

-8 584

-84 880

-31 386

 

 

 

 

 

Skatt på periodens resultat

-42

-25

-141

-106

Övriga skatter

0

0

-7

-7

 

 

 

 

 

PERIODENS RESULTAT

-51 328

-8 609

-85 027

-31 500

 

Balansräkning

 

 

Koncernen

 

 

(KSEK)

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

Goodwill

426

1 278

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

59 575

56 488

Summa Immateriella anläggningstillgångar

60 001

57 766

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

1 257

667

Summa Materiella anläggningstillgångar

1 257

667

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

Andra långfristiga fordringar

110

110

Summa Finansiella anläggningstillgångar

110

110

 

 

 

Summa Anläggningstillgångar

61 368

58 543

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

  

 

Kundfordringar

2 086

1 522

Övriga fordringar

16 433

645

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

629

1 136

Summa Kortfristiga fordringar

19 149

3 303

 

 

 

Kassa och bank

1 235

22 422

 

 

 

Summa Omsättningstillgångar

20 384

25 726

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

81 752

84 269

 

 

Balansräkning

 

 

Koncernen

 

 

(KSEK)

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

Eget kapital

71 925

73 923

Summa Eget kapital

71 925

73 923

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

Leverantörsskulder

4 239

2 693

Aktuella skatteskulder

252

38

Övriga skulder

1 440

5 603

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 895

2 012

Summa Kortfristiga skulder

9 827

10 345

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

81 752

84 269

 

Förändring i eget kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-01 - 2021-12-31                               Koncernen (KSEK)

Aktiekapital

Reserver

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserat resultat inkl. årets resultat

S:a totalt eget kapital

Belopp vid periodens ingång

3 287

55 090

196 693

-181 147

73 923

Nyemission

5 191

 

82 865

 

88 056

Emissionskostnader

 

 

-5 090

 

-5 090

Periodens omräkningsdifferens

 

63

 

 

63

Avsättning fond för utvecklingsutgifter

 

3 148

 

-3 148

-

Periodens resultat

 

 

 

-85 027

-85 027

2021-12-31

8 478

58 301

274 469

-269 322

71 925

 

 

 

 

 

 

2020-01-01 - 2020-12-31                               Koncernen (KSEK)

Aktiekapital

Reserver

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserat resultat inkl. årets resultat

S:a totalt eget kapital

Belopp vid periodens ingång

2 497

48 584

160 022

-143 089

68 014

Nyemission

790

 

40 869

 

41 659

Emissionskostnader

 

 

-4 197

 

-4 197

Periodens omräkningsdifferens

 

-52

 

 

-52

Avsättning fond för utvecklingsutgifter

 

6 558

 

-6 558

-

Periodens resultat

 

 

 

-31 500

-31 500

2020-12-31

3 287

55 090

196 694

-181 147

73 924

 

 

 

 

 

 

2021-10-01 - 2021-12-31                               Koncernen (KSEK)

Aktiekapital

Reserver

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserat resultat inkl. årets resultat

S:a totalt eget kapital

Belopp vid periodens ingång

5 869

57 812

255 654

-217 803

101 532

Nyemission

2 608

 

23 476

 

26 085

Emissionskostnader

 

 

-4 661

 

-4 661

Periodens omräkningsdifferens

 

-818

 

1 115

297

Avsättning fond för utvecklingsutgifter

 

1 306

 

-1 306

-

Periodens resultat

 

 

 

-51 328

-51 328

2021-12-31

8 478

58 301

274 469

-269 322

71 925

 

 

 

 

 

 

2020-10-01 - 2020-12-31                               Koncernen (KSEK)

Aktiekapital

Reserver

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserat resultat inkl. årets resultat

S:a totalt eget kapital

Belopp vid periodens ingång

3 125

53 846

189 660

-171 219

75 412

Nyemission

162

 

7 300

 

7 462

Emissionskostnader

 

 

-266

 

-266

Periodens omräkningsdifferens

 

-75

 

 

-75

Avsättning fond för utvecklingsutgifter

 

1 319

 

-1 319

-

Periodens resultat

 

 

 

-8 609

-8 609

2020-12-31

3 287

55 090

196 693

-181 147

73 923

 

Kassaflödesanalys

 

 

 

 

Koncernen

2021-10-01

2020-10-01

2021-01-01

2020-01-01

(KSEK)

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

Rörelseresultat

-51 265

-8 474

-84 665

-30 756

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

 

 

 

 

Avskrivningar

5 160

2 648

17 580

10 592

Realisationsresultat

39 399

-

39 399

-

Erhållen ränta

6

40

18

40

Erlagd ränta

15

-1

-479

-424

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

 

 

 

före förändringar av rörelsekapital

-6 685

-5 786

-28 147

-20 548

 

 

 

 

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

 

 

 

Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar

-4 302

-680

750

689

Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder

6 031

1 550

7 437

-585

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 956

-4 916

-19 961

-20 444

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

-1 487

-3 290

-14 035

-14 213

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-135

-73

-957

-73

Förvärv av dotterföretag

-

-

10 560

-

Avyttring/likvidation av dotterföretag

-1 837

-

-1 837

91

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 459

-3 364

-6 270

-14 196

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

Nyemission före emissionskostnader

-

7 462

10 476

56 060

Emissionskostnader

-

-266

-429

-4 197

Kortfristiga lån

-

-

-

10 000

Amortering genom konvertering

-

-

-

-1 200

Amortering av kortfristiga lån

-

-5 000

-5 000

-8 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

2 196

5 047

52 162

 

 

 

 

 

Periodens kassaflöde

-8 415

-6 084

-21 183

17 522

Likvida medel vid periodens början

9 642

28 543

22 422

4 935

Omräkningsdifferens i likvida medel

8

-36

-4

-35

Likvida medel vid periodens slut

1 235

22 422

1 235

22 422

 

Resultaträkning

 

 

 

 

Moderbolaget

2021-10-01

2020-10-01

2021-01-01

2020-01-01

(KSEK)

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

Nettoomsättning

2 981

2 470

10 764

5 844

Aktiverat arbete för egen räkning

-

264

-

1 303

Övriga rörelseintäkter

20

64

110

241

Summa Rörelsens intäkter

3 001

2 798

10 874

7 387

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

-1 137

-1 951

-3 888

-5 090

Övriga externa kostnader

-2 125

-3 033

-12 207

-13 308

Personalkostnader

-3 642

-3 369

-14 119

-7 730

Övriga rörelsekostnader

-27

-

-95

-

Summa Rörelsens kostnader före avskrivningar

-6 931

-8 353

-30 309

-26 128

 

 

 

 

 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

-3 930

-5 555

-19 435

-18 741

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-2 904

-2 430

-11 312

-9 695

Summa Avskrivningar

-2 904

-2 430

-11 312

-9 695

 

 

 

 

 

Rörelseresultat (EBIT)

-6 834

-7 985

-30 747

-28 435

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

-52 564

-

-52 564

-13

Ränteintäkter och liknande resultatposter

18

40

18

40

Räntekostnader och liknande resultatposter

-54

-150

-207

-661

Summa Resultat från finansiella poster

-52 600

-110

-52 753

-634

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

-59 434

-8 095

-83 500

-29 069

 

 

 

 

 

Skatt på periodens resultat

-

-

-

-

 

 

 

 

 

PERIODENS RESULTAT

-59 434

-8 095

-83 500

-29 069

 

Balansräkning

 

 

Moderbolaget

 

 

(KSEK)

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

64 570

61 422

Summa Immateriella anläggningstillgångar

64 570

61 422

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

1 257

664

Summa Materiella anläggningstillgångar

1 257

664

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

Andelar i koncernföretag

4 734

4 734

Andra långfristiga fordringar

110

110

Summa Finansiella anläggningstillgångar

4 844

4 844

 

 

 

Summa Anläggningstillgångar

70 671

66 930

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

  

 

Kundfordringar

2 086

1 522

Övriga fordringar

15 652

562

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

622

1 114

Summa Kortfristiga fordringar

18 361

3 198

 

 

 

Kassa och bank

755

21 661

 

 

 

Summa Omsättningstillgångar

19 116

24 860

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

89 787

91 790

 

 

Balansräkning

 

 

Moderbolaget

 

 

(KSEK)

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

Eget kapital

80 549

81 083

Summa Eget kapital

80 549

81 083

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

Leverantörsskulder

3 857

2 437

Aktuella skatteskulder

214

32

Skulder koncernföretag

2 264

1 140

Övriga skulder

571

5 449

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 331

1 650

Summa Kortfristiga skulder

9 238

10 707

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

89 787

91 790

 

Förändring i eget kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-01 - 2021-12-31                               Moderbolaget (KSEK)

Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat resultat

Periodens resultat

Belopp vid periodens ingång

3 287

55 136

196 693

-144 964

-29 069

Nyemission

5 191

 

82 865

 

 

Emissionskostnader

 

 

-5 090

 

 

Omföring fg periods resultat

 

 

 

-29 069

29 069

Avsättning fond för utvecklingsutgifter

 

3 148

 

-3 148

 

Periodens resultat

 

 

 

 

-83 500

2021-12-31

8 478

58 284

274 469

-177 181

-83 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-01-01 - 2020-12-31                             Moderbolaget (KSEK)

Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat resultat

Periodens resultat

Belopp vid periodens ingång

2 497

48 578

160 022

-112 559

-25 847

Nyemission

790

 

40 869

 

 

Emissionskostnader

 

 

-4 197

 

 

Omföring fg periods resultat

 

 

 

-25 847

25 847

Avsättning fond för utvecklingsutgifter

 

6 558

 

-6 558

 

Periodens resultat

 

 

 

 

-29 069

2020-12-31

3 287

55 136

196 693

-144 964

-29 069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-10-01 - 2021-12-31                               Moderbolaget (KSEK)

Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat resultat

Periodens resultat

Belopp vid periodens ingång

5 869

56 977

255 654

-192 961

-6 981

Nyemission

2 608

 

23 476

 

 

Emissionskostnader

 

 

-4 661

 

 

Omföring fg periods resultat

 

 

 

-6 981

6 981

Avsättning fond för utvecklingsutgifter

 

1 306

 

-1 306

 

Periodens resultat

 

 

 

 

-59 434

2021-12-31

8 478

58 284

274 469

-201 248

-59 434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-10-01 - 2020-12-31                               Moderbolaget (KSEK)

Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat resultat

Periodens resultat

Belopp vid periodens ingång

3 125

53 817

189 660

-157 154

-7 465

Nyemission

162

 

7 300

 

 

Emissionskostnader

 

 

-266

 

 

Omföring fg periods resultat

 

 

 

-7 465

7 465

Avsättning fond för utvecklingsutgifter

 

1 319

 

-1 319

 

Periodens resultat

 

 

 

 

-8 095

2020-12-31

3 287

55 136

196 693

-165 937

-8 095

 

Kassaflödesanalys

 

 

 

 

Moderbolaget

2021-10-01

2020-10-01

2021-01-01

2020-01-01

(KSEK)

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

Rörelseresultat

-6 834

-7 985

-30 747

-28 435

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

 

 

 

 

Avskrivningar

2 904

2 430

11 312

9 695

Erhållen ränta

18

40

18

40

Erlagd ränta

-300

0

-453

-423

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

 

 

 

före förändringar av rörelsekapital

-4 212

-5 515

-19 870

-19 124

 

 

 

 

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

 

 

 

Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar

-657

-614

-38

941

Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder

8 952

1 505

10 077

-828

Kassaflöde från den löpande verksamheten

4 082

-4 624

-9 832

-19 011

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

-4 093

-3 675

-14 096

-15 889

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-527

-73

-957

-73

Förvärv av dotterföretag

-

-

-1 068

-

Likvidation av dotterföretag

-

-

-

91

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 621

-3 748

-16 122

-15 872

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

Nyemission före emissionskostnader

-

7 462

10 476

56 060

Emissionskostnader

-

-266

-429

-4 197

Kortfristiga lån

-

-

-

10 000

Amortering genom konvertering

-

-

-

-1 200

Amortering av kortfristiga lån

-

-5 000

-5 000

-8 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

2 196

5 047

52 162

 

 

 

 

 

Periodens kassaflöde

-538

-6 176

-20 906

17 279

Likvida medel vid periodens början

1 293

27 838

21 661

4 382

Likvida medel vid periodens slut

755

21 661

755

21 661

 

  

Nyckeltal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SEK)

2021-10-01

2020-10-01

2021-01-01

2020-01-01

 

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

 

 

 

 

Omsättningstillväxt (%)

195%

90%

206%

30%

Rörelsemarginal (%)

Neg

Neg

Neg

Neg

Vinstmarginal (%)

Neg

Neg

Neg

Neg

Räntabilitet på eget kapital (%)

Neg

Neg

Neg

Neg

 

 

 

 

 

KAPITALSTRUKTUR

 

 

 

 

Eget kapital (KSEK)

71 925

73 923

71 925

73 923

Balansomslutning (KSEK)

81 752

84 269

81 752

84 269

Sysselsatt kapital (KSEK)

71 925

78 923

71 925

78 923

Räntebärande nettoskuld (KSEK)

-1 235

-17 422

-1 235

-17 422

Kapitalomsättningshastighet (ggr)

0,09

0,03

0,22

0,07

Soliditet (%)

88%

88%

88%

88%

Skuldsättningsgrad (%)

0%

7%

0%

7%

Räntetäckningsgrad (ggr)

Neg

Neg

Neg

Neg

 

 

 

 

 

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

 

 

 

 

Kassaflöde före investeringar (KSEK)

-4 956

-4 916

-19 961

-20 444

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)

-8 415

-8 280

-26 230

-34 640

Likvida medel (KSEK)

1 235

22 422

1 235

22 422

 

 

 

 

 

INVESTERINGAR

 

 

 

 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK)

135

73

957

73

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK)

1 487

3 290

14 035

14 213

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK)

-

-

-

-

Förvärv av dotterföretag (KSEK)

-

-

52 564

-

Förvärv av aktier och andelar (KSEK)

-

-

-

-

 

 

 

 

 

MEDARBETARE

 

 

 

 

Medelantalet anställda

25,2

7,5

27,3

7,5

Omsättning per anställd (KSEK)

289

329

655

780

Antalet anställda

25

10

25

10

 

 

 

 

 

DATA PER AKTIE

 

 

 

 

Antal aktier

339 103 733

131 477 353

339 103 733

131 477 353

Resultat per aktie (SEK)

-0,15

-0,07

-0,25

-0,24

Eget kapital per aktie (SEK)

0,21

0,56

0,21

0,56

Genomsnittligt antal aktier under perioden

286 933 929

128 233 041

235 290 543

115 673 379

 

Definition av nyckeltal

 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)   Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)  Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)  Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)  Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

 

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)  Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)  Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)   Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

   inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)  Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)   Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)   Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)  Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad   Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella               kostnader

 

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)  Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)  Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)  Banktillgodohavanden och kassa

 

MEDARBETARE

Medelantalet anställda  Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd  Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda  Antalet anställda vid periodens slut

 

DATA PER AKTIE

Antal aktier  Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)  Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)  Eget kapital dividerat med antal aktier

För ytterligare information vänligen kontakta:

Georg Tsaros   

CEO     

070-882 68 28     

 

Carl-Magnus Jönsson

CFO

073-545 53 50

 

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl 08.30 CET.

Eyeonid Group i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de tre helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien). Eyeonid Group AB äger också 100% av aktierna i Bolder Sweden AB, som är försatt i konkurs sedan 25 januari 2022. I och med konkursbeslutet har Eyeonid Group AB inte längre bestämmande inflytande över Bolder Sweden AB. Bolder Sweden AB är i sin tur koncernmoder till det helägda dotterföretaget Bolder AS (Norge), som i sin tur är koncernmoder till de fyra helägda dotterföretagen Bolder Technology AS (Norge), Air By Bolder AS (Norge), Cmove AS (Norge) och Haarfagre Invest AS (Norge). EyeonID´s huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988