REGMAR

Bokslutskommuniké 2019

Sammanfattning januari - december 2019 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 4 485 (KSEK 2 795)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -28 092 (KSEK -32 200)
 • Resultat per aktie: SEK -0,28 (SEK -0,58) 
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,68 (SEK 0,82)

Sammanfattning oktober - december 2019 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 1 299 (KSEK 574)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -8 633 (KSEK -9 707)
 • Resultat per aktie: SEK -0,09 (SEK -0,18)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,68 (SEK 0,82)

Väsentliga händelser under perioden (januari - december)

 • Bolaget deltog på DIA tillsammans med Tieto på DIA konferensen i Amsterdam i slutet av juni för att visa upp hur den kommande integrationen av tjänsten kommer kunna se ut.
 • Bolaget kallar på en tredje tranche om 10 MSEK inom ramen för det finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth Opportunities Fund ("ESGO"). Påkallandet av denna tredje tranche medförde utgivande av nya teckningsoptioner till såväl ESGO som till samtliga övriga aktieägare.
 • Bolaget släpper Generation II av sitt API där nya funktioner rörande 360° Modules samt integration av EyeOnText och NLP-teknologin skapar nya förutsättningar för kundintegration och kunderbjudande.
 • Konsolideringen av säkerhetsinfrastrukturen har gjorts om och anpassats efter nya säkerhetsstandarder vilket ger bättre flexibilitet och bättre skalbarhet.
 • Bolaget tecknar nytt kommersiellt avtal med Willis Tower Watson.
 • Bolaget utser ny VD, Patrik Ugander som efterträder Daniel Söderberg.
 • Bolaget utser Daniel Söderberg till Senior Advisor med fokus på Research and Development (R&D).
 • Bolaget omväljer Henrik Sundewall och utser Pontus Dahlström, Joerg Floeck och Carl Höglund till nya styrelseledamöter vid ordinarie bolagsstämma 16 maj. Därmed ersätts Mats Jämterud, Dusyant Patel och Håkan Svanberg som styrelseledamöter i bolaget.
 • Eyeonid Group ger ut konvertibler motsvarande 3 Mkr till ESGO.
 • Bolaget tecknar avtal för distribution av ID-monitoreringstjänster och produkten "EyeOnID 360° Modules" med ett ledande multinationellt europeiskt försäkringsbolag. Projektleveransen innefattar både en integration med en 3:e parts distributionsplattform och en global CIAM Plattform. Lansering planerad under september.
 • EyeOnID tecknar ett tilläggsavtal till befintligt avtal med Telenor Norge gällande försäljning av EyeOnIDs proaktiva ID-bevakningstjänster.
 • Eyeonid Group säger upp finansieringsavtal med European Select Growth Opportunities Fund. (ESGO)
 • Eyeonid Group tecknar låneavtal om 15 MSEK med Formue Nord Markedneutral A/S.
 • Eyeonid Group AB tecknar ett distributions- och samarbetsavtal med Sinew Software Systems Pvt Ltd gällande deras Password Manager.  
 • Avsiktsförklaring med en ledande paneuropeisk retailkedja gällande försäljning av Eyeonids proaktiva ID-monitoreringstjänst till konsumentmarknaden. Avsikten är att lansera erbjudandet i flera länder parallellt.
 • Eyeonid anordnar aktieägarkväll den 12 september på hotell Anglais i Stockholm.  
 • Eyeonid Group meddelar att tidigare tecknat avtal med ett multinationellt försäkringsbolag avsåg Baloise Group i Belgien med lansering den 4 november.
 • Eyeonid Group AB kallar aktieägarna till extra bolagsstämma torsdagen den 7 november. Stämman ska huvudsakligen fatta beslut om bolagsordningsändring och emissionsbemyndigande.
 • Den 25 oktober meddelar Eyeonid att bolaget genomför en PoC (Proof of Concept) med en stor europeisk bank.
 • Eyeonid Group får initial order från stort försäkringsbolag i Tyskland baserad på tidigare kommunicerat LOI. Initialt ordervärde om minst 700 TSEK.
 • Den 7 november hålls extra bolagsstämma i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med kallelsen.
 • Styrelsen beslutar att genomföra en företrädesemission den 15 november.
 • Den 4 december meddelas att nuvarande avtal med mySafety Group AB löper ut och tillfälligt förlängs till och med 31 mars 2020.
 • Eyeonid Group tecknar avtal med större europeiskt försäkringsbolag. I ett första steg ska en "soft launch" genomföras som vid lyckat resultat övergår i en bredare lansering.
 • Den 13 december offentliggör Eyeonid Group AB utfallet av företrädesemissionen. Företrädesemission tecknades till 80% med stöd av emissionsgaranter.
 • Den 30 december tecknar Eyeonid Group AB distributionsavtal med en europeisk återförsäljare för lansering i norden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen i Eyeonid Group AB kallar den 14 januari aktieägarna till extra bolagsstämma den 31 januari 2020, med anledning av att styrelseledamot Joerg Floeck begärt utträde ur styrelsen på grund av ett nytt heltidsengagemang. Styrelsen föreslåg att Patrik Ugander tillträder som styrelseledamot fram till ordinarie bolagsstämma 2020, vilket också beslutades på bolagsstämman.
 • Den 14 januari beslutas om riktad nyemission till garant i den genomförda företrädesemissionen i december 2019. Den riktade emissionen genomförs i enlighet med garantiavtal avseende garantiersättning.
 • Den 17 januari meddelas att Eyeonid Group AB tecknar treårigt samarbetsavtal med paneuropeisk retailkedja avseende försäljning och paketering av Eyeonid's tjänster.
 • Telenor Norge lanserar ett nytt erbjudande för ID-skydd som bygger på EyeOnID's ID-monitoreringstjänst och marknadsfunktion EyeOnMarket.

VD kommentar

2019 har varit ett förändringens år som bland annat innehållit en omstöpt styrelse, ny VD och en positionsförändring som inneburit att bolaget gått från ett teknik- och produktcentriskt bolag till ett mer affärs- och kunddrivet bolag. Flera viktiga steg har tagits under året mot denna nya positionering och vi har under andra halvåret - och i synnerhet under fjärde kvartalet - kunnat skönja resultatet av detta, vilket ger mig gott förtroende kring vägen framåt.

Jag har inte för avsikt att recensera historik och tiden före min ankomst till Eyeonid men jag kan dock säga att den enastående nivå av både kvalitativ såväl som kvantitativ nivå av möjliga erbjudanden vi nu har, det hade inte varit möjligt om grunden inte lagts ordentligt. Denna grund har jag tillsammans med mina oerhört kompetenta medarbetare vidareutvecklat på ett sätt som vi nu upplever att marknaden, både existerande såväl som potentiella nya kunder, verkligen uppskattar och väljer att agera på. Våra certifieringar, såsom PCI-DSS, och övrigt säkerställande av s.k. compliance, t.ex. GDPR, visar sig nu sent omsider vara nästan helt avgörande när större aktörer genomför sin urvalsprocess. Det stora och kostsamma arbete som under flera år lagts ned på våra olika plattformar har under året mynnat ut i en omfattande s.k. IP-kartläggning, vilket i sin tur ger oss en tydlig kvalitetsstämpel där vi sticker ut i mängden jämfört med konkurrerande verksamheter. Dessutom skyddar detta tydlig grund för att kunna skydda våra tekniklösningar och innovationer med möjliga patent och trademarks i förlängningen, om vi skulle önska det.

Som ett exempel kan nämnas vår samarbetspartner Telenor som oerhört framgångsrikt lanserade tjänsten Sikker-ID i Norge, till stor del baserad på vår tjänsteplattform. Efter en längre inkörningsperiod valde Telenor att under januari 2020 re-lansera sin nya tjänstepaketering SAFE som ersätter Sikker-ID. Denna gång är Eyeonid del av affärsintäkterna på ett helt annat sätt än tidigare och konverteringstakten är hittills mycket positiv, vilket ger stark förhoppning om utvecklingen inför framtiden i den norska marknaden såväl som förhoppningsvis internationellt. Telenor är en oerhört professionell samarbetspartner och vårt samarbete utvecklas mycket positivt, för båda parter. Utöver var det befintliga samarbetet tar oss så bedömer jag att det också visar vägen för nya potentiella partnerskap med andra telecom-operatörer. Vår kvalitativa förmåga att leverera mot - och förstå - en telecom-verksamhet bedömer jag som stark och med hänsyn till våra pågående dialoger inom segmentet så ser jag fortsatt att detta segment har stor potential för ett bolag som Eyeonid.

Ett annat exempel är den retailkedja som vi tidigare under 2019 informerade om. Den stora professionalism och idoga fokus de har kring detaljer, kundupplevelse och lanseringsprocess visar på goda förutsättningar för en gemensamt förhoppningsvis framgångsrik resa tillsammans. Att bli en av ytterst få partners inom tjänstesegmentet hos denna jämförelsevis stora aktör, det skapar en stor press på oss att excellera och verkligen visa vad vi kan, både nu och när det är dags för lansering. Och det är precis vad vi ska göra. Jag själv, mina medarbetare och våra starka tjänsteplattformar står redo. Denna gång agerar vi s.k. "enabler", dvs vi levererar en helhetslösning som skapar förutsättning för en nyckelfärdig lansering - eller "turn-key" som det ibland kallas. Vi har ögonen på oss och flera aktörer kommer att följa och granska vår förmåga att hantera processer som denna, vilket skapar än fler möjligheter för oss framöver. För vi ska lyckas!

Utöver en rad andra dialoger som inletts under 2019 så har vi även förvaltat pågående dialoger sedan tidigare samt skapat helt nya. Processerna har ibland varit långa och ibland, enligt min egen åsikt, för långa. Stort fokus har därför lagts på att förbättra vår egen förmåga att förstå kunden, skapa förutsättning för kundens eget erbjudande och kreera ett starkt processtöd kring lansering. Allt detta, som en del av vår positioneringsförflyttning, har under andra halvåret 2019 visat sig mycket konkurrenskraftigt. Jag ser därför fortsatt positivt på att lyckas korta ned säljcyklerna rejält utan att tumma på kvaliteten och samtidigt istället skapa ökad sannolikhet till affär i respektive pågående dialog.

Tillväxten under 2019 var fortsatt låg, om än att den ökade något. Personligen är jag besviken då jag hoppats på snabbare konvertering av kundavtal till redovisad intäkt. Samtidigt ser jag att våra åtgärder för att förbättra detta tycks återspeglas i hur avtalen utvecklas under 2020. Vi börjar även se effekt av effektiviseringsåtgärder som implementerats under slutet av 2019 vilket signalerar att vi kommer öka vår förmåga att hålla nere våra fasta drifts- och förvaltningskostnader samt få en mer flexibel kostnadsnivå som kan följa intäkter och/eller projektinsatser på ett bättre sätt. Vårt finansiella netto förbättrades bl.a. genom de finansiella intäkter bolaget haft via de innovationsprojekt som tidigare redogjorts för. Detta är en viktig del i att säkerställa innovationskraft och förmåga i bolaget utan att samtidigt exponera oss för större finansiella risker.

I och med att vi nu implementerat vår nya tekniska plattform med högre automatiseringsgrad kommer vi även att kunna se över och effektivisera vår produktion ytterligare och samtidigt anpassa vårt team och kompetens mot mer affärsdriven utveckling. Trots den komplexitet och omfattande funktionalitet som finns i plattformen så kommer vi att kunna driftsätta och underhålla den på ett fåtal resurser även när vi växer i flera länder och med nya kunder.

Vi ser även att det finns en stark vilja och efterfrågan bland personer med olika kompetensbakgrund att få jobba med Eyeonid som bolag och med våra tjänster, både i form av att vi är intressanta pga den teknikinnovation vi har byggt och skapat men även att vi som bolag tänker annorlunda och att man vill bli en del av den kulturen.

När vi nu lägger nu 2019 till handlingarna kan jag konstatera att vår positioneringsförflyttning är i full gång och redan fått gehör från marknaden. Vi ser även att omförhandling av avtal, nya säljprocesser och ett fokus på effektivisering och kostnadshantering givit grund för resultat för framtiden.

Fokus framåt är fortsatt det som tidigare kommunicerats, såsom:

 • Driva nya affärer genom hög närvaro i affärsdialoger och säkerställa utveckling mot ökad konvertering av användare.
 • Öka närvaron i befintliga partnerskap och samarbeten för att skala upp försäljning och marknadsnärvaro.
 • Fortsatt utveckla våra plattformar och tekniska innovationer med fokus på tillväxt och affärsnytta.
 • Säkerställa vår operativa förmåga och långsiktiga uthållighet samt attrahera nya medarbetare och kompetenser.

Vissa säger att Rom inte byggdes på en dag. Jag menar att vårt marknadsmässiga fundament nu är solitt och väldigt starkt, vilket stärks av antalet förfrågningar vi också får direkt från marknaden, både avseende ID-monitorering såväl som andra tjänster såsom EyeonText, EyeonPass och EyeonMarket.

Efter genomförd företrädesemission och de pågående - och kommande - lanseringar som sker/ska ske så är det med stor tillförsikt, om än ödmjukt, jag ser på bolagets framtid. Jag hoppas att ni vill fortsätta följa med mig på denna resa, som faktiskt bara har börjat.

Patrik Ugander

VD

Verksamheten

Eyeonid har sedan 2014 arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga samt förekomma intrång och bedrägerier riktade mot företag samt personlig digital identitetsdata. Exempel på sådan identitetsdata är inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och organisationsnummer.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka, validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunden när vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari - december 2019 med jämförelseperiod januari - december 2018 samt perioden oktober - december 2019 med jämförelseperiod oktober - december 2018.  

Försäljning och resultat

Januari - december

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 4 485 (KSEK 2 795), med ett nettoresultat om

KSEK -28 092 (KSEK -32 200). Eyeonid är aktiva i ett flertal innovations projekt, genom delvis finansiering och deltagande med resurser och kompetens. I samband med att projekt avslutas så kan uppstå en finansiell intäkt som fördelas på projektets intressenter. Under perioden har Eyeonid finansiella intäkter från innovationsprojekt som avser 2019 samt retroaktivt 2018.

Oktober - december

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 1 299 (KSEK 574), med ett nettoresultat om

KSEK -8 633 (KSEK -9 707).

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2019 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 4 935 (KSEK 4 634). Koncernen hade per den 31 december 2019 räntebärande skulder om KSEK 3 500 (KSEK 0), samt upptagna konvertibla lån om KSEK 1 200 (KSEK 6 800). Räntebärande lån har en löptid på 1,5 månader. Konvertiblerna har en löptid på tolv månader och är ej räntebärande.

Investeringar

Januari - december

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 12 403 (KSEK 22 125) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 12 403 (KSEK 20 846) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 0 (KSEK 1 279) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 104).

Oktober - december

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 2 895 (KSEK 5 509) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 2 895 (KSEK 5 472) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 0 (KSEK 37) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 0).

Avskrivningar

Januari - december

Periodens resultat har belastats med KSEK 6 082 (KSEK 5 240) i avskrivningar varav KSEK 524 (KSEK 479) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 4 705 (KSEK 3 850) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 0 (KSEK 58) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill

KSEK 852 (KSEK 852).

Oktober - december

Periodens resultat har belastats med KSEK 1 950 (KSEK 1 321) i avskrivningar varav KSEK 22 (KSEK 145) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 1 714 (KSEK 962) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 0 (KSEK 0) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill

KSEK 213 (KSEK 213).

Eget kapital

Per den 31 december 2019 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 68 014 (KSEK 45 360).

Aktien

Per den 31 december 2019 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 99 869 405 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic MTF under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 31 december 2019 hade Eyeonid 10 (18) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ordinarie bolagsstämma och årsredovisning

Ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas under maj månad i Stockholm. Exakt datum för publicering av årsredovisning och revisionsberättelse kommer att presenteras senast i samband med kallelse till ordinarie bolagsstämma.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

25 maj 2020                                                                          Kvartalsrapport 1 2020

24 augusti 2020                                                                    Kvartalsrapport 2 2020

23 november 2020                                                              Kvartalsrapport 3 2020

22 februari 2021                                                                  Bokslutskommuniké 2020

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

24 februari 2020

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

Resultaträkning        
Koncernen 2019-01-01 2018-01-01 2019-10-01 2018-10-01
(KSEK) 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
         
Rörelsens intäkter        
Nettoomsättning 4 485 2 795 1 299 574
Aktiverat arbete för egen räkning 8 537 10 671 1 855 3 178
Övriga rörelseintäkter 322 371 67 59
Summa Rörelsens intäkter 13 345 13 838 3 221 3 812
         
Rörelsens kostnader        
Råvaror och förnödenheter -6 614 -6 158 -1 658 -1 616
Övriga externa kostnader -14 053 -17 530 -3 515 -5 025
Personalkostnader -12 062 -15 526 -3 377 -4 942
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -6 082 -5 240 -1 950 -1 321
Övriga rörelsekostnader -37 -187 -37 -70
Summa Rörelsens kostnader -38 849 -44 641 -10 537 -12 975
         
Rörelseresultat -25 504 -30 803 -7 316 -9 163
         
Resultat från finansiella poster        
Resultat från övriga värdepapper - -74 - -74
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 187 50 13 50
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 659 -1 205 -1 304 -468
Summa Resultat från finansiella poster -2 472 -1 229 -1 291 -491
         
Resultat efter finansiella poster -27 976 -32 032 -8 608 -9 654
         
Skatt på periodens resultat -109 -154 -25 -38
Övriga skatter -8 -14 0 -14
         
PERIODENS RESULTAT -28 092 -32 200 -8 633 -9 707
Balansräkning    
Koncernen    
(KSEK) 2019-12-31 2018-12-31
     
TILLGÅNGAR    
     
Immateriella anläggningstillgångar    
Goodwill 2 130 2 983
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 51 606 43 908
Summa Immateriella anläggningstillgångar 53 736 46 891
     
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer 1 002 1 615
Summa Materiella anläggningstillgångar 1 002 1 615
     
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga fordringar 110 166
Summa Finansiella anläggningstillgångar 110 166
     
Summa Anläggningstillgångar 54 848 48 672
     
Omsättningstillgångar    
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 797 482
Övriga fordringar 16 587 2 979
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 468 1 882
Summa Kortfristiga fordringar 18 852 5 343
     
Kassa och bank 4 935 4 634
     
Summa Omsättningstillgångar 23 787 9 977
     
SUMMA TILLGÅNGAR 78 635 58 649
Balansräkning    
Koncernen    
(KSEK) 2019-12-31 2018-12-31
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     
Eget kapital    
Eget kapital 68 014 45 360
Summa Eget kapital 68 014 45 360
     
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 2 575 2 425
Aktuella skatteskulder 122 172
Övriga skulder 3 980 776
Konvertibla lån 1 200 6 800
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 744 3 116
Summa Kortfristiga skulder 10 621 13 289
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 78 635 58 649
Förändring i eget kapital          
           
2019-01-01 - 2019-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 376 39 126 110 308 -105 450 45 360
Nyemission 1 121   57 427   58 548
Emissionskostnader     -7 714   -7 714
Periodens omräkningsdifferens   -88     -88
Avsättning fond för utvecklingsutgifter   9 546   -9 546 -
Periodens resultat       -28 092 -28 092
2019-12-31 2 497 48 584 160 022 -143 089 68 014
           
           
2018-01-01 - 2018-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 700 77 487 -54 923 44 529
Nyemission 111   33 089   33 200
Emissionskostnader     -268   -268
Periodens omräkningsdifferens   99     99
Avsättning fond för utvecklingsutgifter   18 327   -18 327 -
Periodens resultat       -32 200 -32 200
2018-12-31 1 376 39 126 110 308 -105 450 45 360
           
           
2019-10-01 - 2019-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 606 47 002 126 987 -132 834 42 761
Nyemission 891   40 557   41 448
Emissionskostnader     -7 522   -7 522
Periodens omräkningsdifferens   -41     -41
Avsättning fond för utvecklingsutgifter   1 622   -1 622 -
Periodens resultat       -8 633 -8 633
2019-12-31 2 497 48 584 160 022 -143 089 68 014
           
           
2018-10-01 - 2018-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 340 34 275 104 255 -90 892 48 977
Nyemission 36   6 164   6 200
Emissionskostnader     -110   -110
Periodens omräkningsdifferens   0     0
Avsättning fond för utvecklingsutgifter   4 851   -4 851 -
Periodens resultat       -9 707 -9 707
2018-12-31 1 376 39 126 110 309 -105 450 45 360
Kassaflödesanalys        
Koncernen 2019-01-01 2018-01-01 2019-10-01 2018-10-01
(KSEK) 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
         
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat -25 504 -30 803 -7 316 -9 163
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:        
Avskrivningar 6 082 5 240 1 950 1 321
Realisationsresultat 37 187 37 70
Erhållen ränta 1 187 50 13 50
Erlagd ränta -3 197 -1 205 -1 726 -468
Kassaflöde från den löpande verksamheten        
före förändringar av rörelsekapital -21 395 -26 531 -7 041 -8 189
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 517 -3 496 1 290 720
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -876 2 098 25 1 628
Kassaflöde från den löpande verksamheten -21 754 -27 929 -5 727 -5 841
         
Investeringsverksamheten        
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -12 403 -20 846 -2 895 -5 472
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -1 279 - -37
Förändring finansiella tillgångar 57 -44 47 -44
Avyttring materiella anläggningstillgångar 57 - 57 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 289 -22 170 -2 791 -5 552
         
Finansieringsverksamheten        
Nyemission före emissionskostnader 44 148 33 200 27 048 6 200
Emissionskostnader -7 714 -268 -7 522 -110
Konvertibla lån 13 000 40 000 - -
Kortfristiga lån 18 500 - 3 500 -
Amortering genom konvertering -18 600 -33 200 -1 500 -6 200
Amortering av kortfristiga lån -15 000 - -15 000 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34 334 39 733 6 526 -110
         
Periodens kassaflöde 291 -10 366 -1 993 -11 503
Likvida medel vid periodens början 4 634 15 000 6 941 16 144
Omräkningsdifferens i likvida medel 9 0 -14 -6
Likvida medel vid periodens slut 4 935 4 634 4 935 4 634
Resultaträkning        
Moderbolaget 2019-01-01 2018-01-01 2019-10-01 2018-10-01
(KSEK) 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
         
Rörelsens intäkter        
Nettoomsättning 4 447 2 630 1 261 574
Aktiverat arbete för egen räkning 3 434 3 549 692 913
Övriga rörelseintäkter 322 371 123 59
Summa Rörelsens intäkter 8 203 6 549 2 076 1 546
         
Rörelsens kostnader        
Råvaror och förnödenheter -4 615 -4 310 -1 053 -1 067
Övriga externa kostnader -13 255 -16 598 -3 364 -4 759
Personalkostnader -8 542 -10 246 -2 609 -3 354
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -5 166 -4 343 -1 820 -1 088
Övriga rörelsekostnader - -187 - -70
Summa Rörelsens kostnader -31 579 -35 684 -8 846 -10 339
         
Rörelseresultat -23 376 -29 135 -6 770 -8 793
         
Resultat från finansiella poster        
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 187 50 13 50
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 658 -1 204 -1 304 -467
Summa Resultat från finansiella poster -2 471 -1 154 -1 291 -417
         
Resultat efter finansiella poster -25 847 -30 289 -8 060 -9 210
         
Skatt på periodens resultat - - - -
         
PERIODENS RESULTAT -25 847 -30 289 -8 060 -9 210
Balansräkning    
Moderbolaget    
(KSEK) 2019-12-31 2018-12-31
     
TILLGÅNGAR    
     
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 54 864 45 318
Summa Immateriella anläggningstillgångar 54 864 45 318
     
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer 954 1 415
Summa Materiella anläggningstillgångar 954 1 415
     
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 4 837 4 837
Andra långfristiga fordringar 110 120
Summa Finansiella anläggningstillgångar 4 947 4 957
     
Summa Anläggningstillgångar 60 766 51 690
     
Omsättningstillgångar    
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 721 482
Fordringar koncernföretag - 20
Övriga fordringar 16 446 2 914
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 373 1 758
Summa Kortfristiga fordringar 18 540 5 173
     
Kassa och bank 4 382 4 072
     
Summa Omsättningstillgångar 22 922 9 245
     
SUMMA TILLGÅNGAR 83 688 60 936
Balansräkning    
Moderbolaget    
(KSEK) 2019-12-31 2018-12-31
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     
Eget kapital    
Eget kapital 72 690 47 703
Summa Eget kapital 72 690 47 703
     
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 2 368 2 209
Aktuella skatteskulder 122 147
Skulder koncernföretag 1 118 1 143
Övriga skulder 3 812 388
Konvertibla lån 1 200 6 800
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 377 2 545
Summa Kortfristiga skulder 10 998 13 232
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 83 688 60 936
Förändring i eget kapital          
           
2019-01-01 - 2019-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 376 39 032 110 308 -72 724 -30 289
Nyemission 1 121   57 427    
Emissionskostnader     -7 714    
Omföring fg periods resultat       -30 289 30 289
Avsättning fond för utvecklingsutgifter   9 546   -9 546  
Periodens resultat         -25 847
2019-12-31 2 497 48 578 160 022 -112 559 -25 847
           
           
2018-01-01 - 2018-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 265 20 705 77 487 -40 548 -13 850
Nyemission 111   33 089    
Emissionskostnader     -268    
Omföring fg periods resultat       -13 850 13 850
Avsättning fond för utvecklingsutgifter   18 327   -18 327  
Periodens resultat         -30 289
2018-12-31 1 376 39 032 110 308 -72 725 -30 289
           
           
2019-10-01 - 2019-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 606 46 956 126 987 -122 571 -6 153
Nyemission 891   40 557    
Emissionskostnader     -7 522    
Omföring fg periods resultat       -6 153 6 153
Avsättning fond för utvecklingsutgifter   1 622   -1 622  
Periodens resultat         -8 060
2019-12-31 2 497 48 578 160 022 -130 346 -8 060
           
           
2018-10-01 - 2018-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 340 34 181 104 255 -82 407 -6 545
Nyemission 36   6 164    
Emissionskostnader     -110    
Omföring fg periods resultat       -6 545 6 545
Avsättning fond för utvecklingsutgifter   4 851   -4 851  
Periodens resultat         -9 210
2018-12-31 1 376 39 032 110 309 -93 803 -9 210
Kassaflödesanalys        
Moderbolaget 2019-01-01 2018-01-01 2019-10-01 2018-10-01
(KSEK) 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
         
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat -23 376 -29 135 -6 770 -8 793
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:        
Avskrivningar 5 166 4 343 1 820 1 088
Realisationsresultat - 187 - 70
Erhållen ränta 1 187 50 13 50
Erlagd ränta -3 196 -1 204 -1 725 -467
Kassaflöde från den löpande verksamheten        
före förändringar av rörelsekapital -20 219 -25 759 -6 662 -8 051
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 634 -3 372 1 239 1 226
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -197 2 103 99 2 347
Kassaflöde från den löpande verksamheten -19 782 -27 028 -5 324 -4 478
         
Investeringsverksamheten        
Lämnade aktieägartillskott - -124 - -74
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -14 251 -22 177 -3 337 -5 814
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -1 093 - -36
Förändring finansiella tillgångar 10 30 - 30
Förvärv av dotterföretag - -104 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 241 -23 467 -3 337 -5 894
         
Finansieringsverksamheten        
Nyemission före emissionskostnader 44 148 33 200 27 048 6 200
Emissionskostnader -7 714 -268 -7 522 -110
Konvertibla lån 13 000 40 000 - -
Kortfristiga lån 18 500 - 3 500 -
Amortering genom konvertering -18 600 -33 200 -1 500 -6 200
Amortering av kortfristiga lån -15 000 - -15 000 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34 334 39 733 6 526 -110
         
Periodens kassaflöde 310 -10 763 -2 135 -10 482
Likvida medel vid periodens början 4 072 14 835 6 517 14 554
Likvida medel vid periodens slut 4 382 4 072 4 382 4 072
Nyckeltal    
     
(SEK) 2019-01-01 2018-01-01
  2019-12-31 2018-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET    
Omsättningstillväxt (%) 60% 257%
Rörelsemarginal (%) Neg Neg
Vinstmarginal (%) Neg Neg
Räntabilitet på eget kapital (%) Neg Neg
     
KAPITALSTRUKTUR    
Eget kapital (KSEK) 68 014 45 360
Balansomslutning (KSEK) 78 635 58 649
Sysselsatt kapital (KSEK) 71 514 45 360
Räntebärande nettoskuld (KSEK) -1 435 -
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,07 0,05
Soliditet (%) 86% 77%
Skuldsättningsgrad (%) 5% -
Räntetäckningsgrad (ggr) Neg Neg
     
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET    
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -21 754 -27 929
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -34 043 -50 099
Likvida medel (KSEK) 4 935 4 634
     
INVESTERINGAR    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) - 1 279
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 12 403 20 846
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK) 57 -
Förvärv av dotterföretag (KSEK) - 104
Förvärv av aktier och andelar (KSEK) - -
     
MEDARBETARE    
Medelantalet anställda 10 18
Omsättning per anställd (KSEK) 449 155
Antalet anställda 10 18
     
DATA PER AKTIE    
Antal aktier 99 869 405 55 045 515
Resultat per aktie (SEK) -0,28 -0,58
Eget kapital per aktie (SEK) 0,68 0,82

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)                                                         Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)                                                               Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)                                                                   Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)                                           Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)                                                                 Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)                                                      Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)                                                       Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

                                                                                                   inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)                                        Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)                                     Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)                                                                             Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)                                                          Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad                                                               Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella           kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)                                 Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)                                Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)                                                             Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda                                                         Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd                                                       Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda                                                                    Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier                                                                              Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)                                                         Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)                                                  Eget kapital dividerat med antal aktier

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrik Ugander                                                                                                     

CEO                                                                                                                                                          

070-544 01 68                                                                                                                                       

Carl-Magnus Jönsson

CFO

073-545 53 50

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2020 kl 08.30 CET.

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de fyra helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien) samt Eyeonid SIA (Lettland). Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm. Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988