REG

EYEONID GROUP AB (publ): Offentliggörande av Årsredovisning 2021

Styrelsen i Eyeonid Group AB publicerar årsredovisningen avseende räkenskapsår 2021. Årsredovisningen finns bifogad i detta pressmeddelande samt kommer finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.eyeonid.com/sv/investor/. Styrelsen vill förtydliga att det i revisionsberättelsen finns upplysningar av särskild betydelse enligt nedan.

I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:

"Bolaget har under främst föregående men även under nuvarande år genomfört betydande

besparingsåtgärder med syftet att bättre anpassa Bolagets kostnadsmassa till intäktsgenereringen. I och med att dessa besparingar får full effekt under andra kvartalet 2022 har Bolaget skapat förutsättningar för en större finansiell uthållighet framåt. Vidare har Bolaget utarbetat en ny affärsmodell kallad Freemium, som bedöms förbättra Bolagets möjligheter till en ökad intäktsgenerering. I nuläget har Bolaget inte tillräckligt med rörelsekapital för kommande 12 månader. För att säkra Bolagets fortsatta utveckling och drift arbetar styrelse och ledning, som tidigare kommunicerat, aktivt med att säkra det rörelsekapital som kommer att krävas. Arbetet sker med flera parallella spår och styrelsen och ledningens bedömning är att det finns goda möjligheter att säkra det rörelsekapital som krävs för fortsatt drift."

Bolaget har under våren tecknat ett antal avtal med potential att generera intäkter och arbetar intensivt i nya kunddialoger parallellt med det intensiva arbetet att säkra finansiering. Med stöd av dessa avtal och ovan nämnda åtgärder är styrelse och ledning övertygade om att bolaget är på rätt väg att säkra finansiering.

I Revisionsberättelsen framgår följande upplysning avseende antagandet om fortsatt drift:

"Vi vill hänvisa till årsredovisningens förvaltningsberättelse under rubriken Framtida finansieringsbehov och likviditetsrisk, där bolaget redogör följande: "Det finns en risk att Bolagets fortsatta utveckling medför betydande kostnader. I det fall Bolaget inte uppnår tillräckliga intäkter med positiva kassaflöden i framtiden för att kunna finansiera Bolagets verksamhet kommer Bolaget vara beroende av att på annat sätt skaffa kapital för att fortsätta finansiera verksamheten". Vi vill vidare hänvisa till förvaltningsberättelsen under Möjligheter till fortsatt drift, där bolaget redogör följande: "I nuläget har Bolaget inte tillräckligt med rörelsekapital för kommande 12 månader. För att säkra Bolagets fortsatta utveckling och drift arbetar styrelse och ledning, som tidigare kommunicerat, aktivt med att säkra det rörelsekapital som kommer att krävas. Arbetet sker med flera parallella spår och styrelsen och ledningens bedömning är att det finns goda möjligheter att säkra det rörelsekapital som krävs för fortsatt drift". Sammantaget innebär ovanstående att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten."

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070 882 68 28

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com
 

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 073 545 53 50

E-post: [email protected]

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988