Om ExeoTech

ExeoTech Invest AB

Organisationsnummer 556536-0954
Bransch Finansiella tjänster

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Affärsidé
ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Mål
Att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel.ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

Strategi
 ExeoTech skall kombinera helägda bolag med stabila kassaflöden inom livsmedelssektorn med mer opportunistiska investeringar, huvudsakligen inom, men inte begränsat till, livsmedelssektorn. Bolagets huvudfokus är att bygga upp en svensk cateringverksamhet inriktad på svensk och internationell husmanskost, mat gjord från grunden, framförallt avsedd för offentliga marknadssegmentet med skolor, äldreboende och asylboende. Tillväxten skall framförallt ske genom förvärv och lönsamhet och positivt kassaflöde uppnås genom att stordriftsfördelar uppnås. I takt med att cateringverksamheten växer och genererar kassaflöde kommer verksamheten att kompletteras med investeringar i hel- eller delägda bolag verksamma inom produktion och handel i livsmedelssektorn. Investeringar kommer att göras i mindre lokala bolag med produkter som bedöms ha exportpotential. Ett avgörande investerings-kriterium för alla förvärv där ExeoTech tar på sig ett finansieringsansvar är att deras befintliga verksamhet måste vara kassaflödespositiva.

Besöksadress Norra Vägen 18
Postadress Kalmar
Webbplats www.exeotech.se

Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899