REGMAR

Dividend Sweden genomför riktad emission

Dividend Swedens styrelse har fattat beslut om att göra en nyemission om 2,21 MSEK till kursen 0,20 SEK/aktie.

Bolagets styrelse ser en möjlighet att stärka kassan och få in intressanta ägare som aktivt kan bidra till bolagets framtida utveckling.

Styrelsen har beslutat att genomföra en emission med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 9 april 2024, en riktad nyemission som tillför bolaget 2,21 MSEK, bestående av nyemission av 11 050 000 B-aktier, till en kurs om 0,20 SEK/aktie.

Nyemissionskursen har bestämts utifrån för handelsvolymen viktad genomsnittlig börskurs under 10 dagar mellan 2024-05-10 och 2024-05-23, med en premium om ca 10%. Antalet B-aktier ökar med 11 050 000. Det totala antalet aktier efter registrering av nyemissionen är 92 542 360, varav 559 998 A-aktier och 91 982 362 B-aktier. 

Styrelsen anser att nyemissionen görs på marknadsmässiga villkor och är till gagn för samtliga aktieägare i bolaget. Nyemissionen riktades till en begränsad grupp investerare; Skandinavkonsult i Stockholm och Henrik Källén. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det som fördelaktigt att attrahera finansiärer, samtidigt som det är till fördel för alla aktieägare att bolaget kan fortsätta sin tillväxt och utveckling. Emissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare med ca 13,5%.

"Jag tror på Dividends affärsidé och ser en stor potential i Dividends portföljbolag och dess värdering." säger Håkan Eriksson/Skandinavkonsult i Stockholm.

"Vi är mycket glada att välkomna Håkan Eriksson via Skandinavkonsult och Henrik Källén som ägare i Dividend Sweden och ser fram deras positiva bidrag till bolagets framtida utveckling." säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2024, kl 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om Dividend Sweden

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dividendsweden.se

Prenumerera

Få löpande information från Dividend Sweden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DIV-B ISIN-kod SE0017085145

IR-Kontakt

Bo Lindén VD [email protected]