REGMAR

Dividend Sweden genomför riktad emission

Dividend Swedens styrelse har fattat beslut om att göra en nyemission om 1,73 MSEK till kursen 0,40 SEK/aktie.

Bolagets styrelse ser en möjlighet i att stärka kassan med syfte att genomföra intressanta följdaffärer inom bolagets huvudfokusområde av ägarspridningar.

Styrelsen har beslutat att genomföra en emission med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 15 december 2022, en riktad nyemission som tillför bolaget 1,73 MSEK, bestående av nyemission av 4 325 000 B-aktier, till en kurs om 0,40 SEK/aktie.

Nyemissionskursen har bestämts utifrån för handelsvolymen viktad genomsnittlig börskurs under 5 dagar mellan 2023-06-30 och 2023-07-06, med en rabatt om ca 6,5%. Antalet B-aktier ökar med 4 325 000. Det totala antalet aktier efter registrering av nyemissionen är 75 242 360, varav 559 998 A-aktier och 74 682 362 B-aktier. 

Styrelsen anser att nyemissionen görs på marknadsmässiga villkor och är till gagn för samtliga aktieägare i bolaget. Nyemissionen riktades till en begränsad grupp investerare; Diaz Agency Group AB, NOSIUM AB, Fredrik Strömblad, Håkan Björklund och Andreas Nissen. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det som fördelaktigt att attrahera finansiärer, samtidigt som det är till fördel för alla aktieägare att bolaget kan fortsätta sin tillväxt och utveckling. Emissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare med ca 6,1%.

"Jag känner till Dividend Sweden väl och ser en mycket stor potential i flera av de onoterade portföljinnehaven, som marknaden helt missat att prisa in" säger Simon Diaz, VD Diaz Agency Group AB.

"Vi ser en god möjlighet att kostnadseffektivt stärka vår likviditet med syfte att genomföra fler utdelningsaffärer som tillför aktieägarvärde." säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden AB.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2023, kl 09.55 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om Dividend Sweden

Prenumerera

Få löpande information från Dividend Sweden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DIV-B ISIN-kod SE0017085145

IR-Kontakt

Bo Lindén VD [email protected]