REGMAR

Dividend Sweden avser förvärva aktieportfölj

Dividend Sweden har idag tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om att förvärva en portfölj av aktier från eBlitz Group AB. Betalning planeras ske genom en riktad emission om 47,5 miljoner aktier till kursen 0,50 kr/aktie.

Om parterna kommer överens om att genomföra affären så expanderar Dividend Sweden sin verksamhet genom att förvärva eBlitz totala aktieportfölj exklusive bolagets innehav i Dividend Sweden. Det indikativa budet är att portföljen värderas till 47,5 miljoner nyemitterade B-aktier i Dividend Sweden till en kurs om 0,5 kr/aktie. Affären och köpeskillingen förutsätter att due diligence-undersökningen inte visar några omständigheter som är okända för Köparen.

Slutliga villkor för transaktionen ska bestämmas i ett aktieöverlåtelseavtal (SPA) som bland annat ska innehålla sedvanliga bestämmelser om köpeskilling, specifikation av förvärv och garantier. Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma godkänner den riktade emissionen till säljarna.

Fullständiga detaljer kommer att kommuniceras i den kallelse till extra bolagsstämma som publiceras inom kort givet att parterna tecknar ett aktieöverlåtelseavtal.

eBlitz portfölj exklusive Dividend Sweden har ett bokfört värde av ca 27,5 miljoner kronor. Se portföljen och läs mer om innehaven i eBlitz senaste rapport:

"Dividend Sweden får genom ett förvärv av eBlitz portfölj en rad intressanta innehav med fokus på den potentiellt spännande gaming-sektorn, en betydlig förstärkning av balansräkningen, samtidigt som nya och intresserade ägare ger utökade möjligheter till ytterligare affärer" säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

 

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2023, kl 13.30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om Dividend Sweden

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dividendsweden.se

Prenumerera

Få löpande information från Dividend Sweden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DIV-B ISIN-kod SE0017085145

IR-Kontakt

Bo Lindén VD [email protected]