REGMAR

Vimab Group AB (publ) har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av Sweden Construction and Services AB till en köpeskilling om maximalt 35,0 MSEK

Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group") har ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i Sweden Construction and Services AB ("Swecas" eller "Bolaget"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Swecas till en köpeskilling om maximalt 35,0 MSEK.

Swecas besiktar, reparerar, installerar och river industriskorstenar, rökrör, rökgaskanaler och rökgasspjäll. Bolagets kunder utgörs av exempelvis kraftvärmeverk, pappersbruk, stålverk och raffinaderier.

Genom förvärvet avser Vimab Group ytterligare ett förvärv inom miljö,- och industriservice och utöka sitt redan omfattande serviceerbjudande. Vimab Groups breda kundbas och kompetens inom miljö,- och industriservice kompletteras väl av Swecas verksamhetsinriktning och kunnande, och de möjliga intäktssynergierna mellan bolagen utgör en god grund för gemensam tillväxt.

Nettoomsättningen för det preliminära räkenskapsåret 2023 uppgick till cirka 24,5 MSEK med en justerad EBIT om cirka 6,3 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal om cirka 25,9 procent.

Transaktionen avses ske till en total köpeskilling om maximalt 35,0 MSEK. Den initiala köpeskillingen avses uppgå till 30,0 MSEK, fördelat på en kontant betalning om 15,0 MSEK och aktier i Vimab Group till ett värde av 15,0 MSEK. Teckningskursen för vederlagsaktierna ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen i Vimab Groups aktie på Nasdaq First North Growth Market under tio handelsdagar närmast före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Vidare kan två tilläggsköpeskilling betalas ut, förutsatt att Bolaget uppnår i förväg fastställda mål för de 24 närmast efterföljande månaderna från tillträdet. De potentiella tilläggsköpeskillingarna uppgår till maximalt 5,0 MSEK i kontanta betalningar.

Vimab Group bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på Vimab Groups resultat under 2024.

Transaktionen är villkorad av Vimab Groups due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till juni 2024.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Vimab Group i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO

[email protected]

+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO

[email protected]

+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Vimab Groups Certified Adviser.

Viktig information

Denna information är sådan information som Vimab Group är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 26 mars 2024 kl. 10.15 CET.

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av tretton bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 350 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34