REG

Kallelse till extra bolagsstämma i Capacent Holding AB (publ)

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org.nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2020.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 14 december 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan till stämman

Aktieägare som genom förhandsröstning önskar delta på den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 december 2020;

- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast fredagen den 11 december 2020.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 4 december 2020. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 8 december 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.capacent.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 11 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Capacent Holding AB (publ), Att: Ella Berglund, Extra bolagsstämma 2020, Box 7715, 103 95 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [email protected]. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av ny revisor
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att stämman väljer advokat Malcolm Wiberg, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)
Till personer att justera protokollet föreslås Mattias Ek eller, vid förhinder, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Val av ny revisor (punkt 6)
Styrelsen föreslår att Bolagets nuvarande revisor Deloitte AB med Daniel Wassberg som huvudansvarig revisor entledigas och att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor för Bolaget intill slutet av årsstämman som hålls under 2021. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Martin Johansson. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. Anledningen till revisorsbytet är att styrelsen och Deloitte AB överenskommit om att Deloitte ABs uppdrag som revisorer ska upphöra.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman, poströster samt uppgifter om ombud eller uppgifter som annars ämnas enligt ovan kommer att användas framförallt för registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679. För fullständig information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med den extra bolagsstämman och dina rättigheter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för den extra bolagsstämman. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till Att: Ella Berglund, Extra bolagsstämma 2020, Box 7715, 103 95 Stockholm eller via e-post till [email protected] senast fredagen den 4 december 2020. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på www.capacent.se, senast onsdagen den 9 december 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller epostadress.

Fullmaktsformulär och formulär för poströstning kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.capacent.se senast från och med måndagen den 30 november 2020. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Capacent Holding AB (publ)

Stockholm i november 2020

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 80 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34