Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org.nr 556852-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 september 2017 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Hamngatan 15 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

  • dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 23 september 2017 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 22 september 2017),
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 25 september 2017.

Anmälan om deltagande kan göras per telefon (076-818 44 90) eller via e-post ([email protected]).

Anmälan om deltagande kan även göras skriftligen till Capacent Holding AB (publ), Att: Ulrika Tidics, Extra bolagsstämma, Box 7715, 103 95 Stockholm.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd fredagen den 22 september 2017 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren bör i sådana fall underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 22 september 2017. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.capacent.se.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2017/2019 genom
   a) emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och
   b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande
befattningshavare och övriga nyckelpersoner i bolaget eller dess
dotterbolag.
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 6 - Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2017/2019 genom a) emission av
teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag


Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett
incitamentsprogram för åren 2017-2019 genom att bolaget genomför en emission av
teckningsoptioner samt att bolagsstämman godkänner överlåtelse av teckningsoptioner
till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag
på nedanstående villkor ("Incitamentsprogram 2017/2019").

Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
riktas till det av bolaget helägda dotterbolaget Capacent AB, org.nr 556630-4795
("Dotterbolaget"). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna
teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget
att erbjuda ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner som är eller blir
anställda i bolaget eller dess dotterbolag, att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna
på villkor som framgår av nedan.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att ledande
befattningshavare och övriga nyckelpersoner, vilka har bedömts vara viktiga för
koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på
aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat
intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation
och samhörighet med bolaget och dess aktieägare.

Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2017/2019 beräknas uppgå
till högst tio procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

A. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget

Emissionen, vilken omfattar högst 271 560 teckningsoptioner av serie 2017/2019, ska ske
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.

Bolaget ska emittera högst 271 560 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar
till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
uteslutande tillkomma det av bolaget helägda Dotterbolaget. Överteckning kan inte ske.
Dotterbolaget ska efter teckning erbjuda ledande befattningshavare och övriga
nyckelpersoner att förvärva teckningsoptionerna. En förutsättning för förvärv av
teckningsoptionerna är att den ledade befattningshavaren eller nyckelpersonen ingått
avtal med bolaget om hembudsskyldighet avseende teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista under perioden från den 29 september 2017 till och med den 4 oktober 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier från och med den 15 november 2019 till och med den 29 november 2019. Optionsinnehavare ska under perioden från den 15 november 2019 till och med den 29 november 2019 äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget.
Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 22 september 2017 till och med den 28 september 2017. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 54 312 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett).

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner ett väl övervägt incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget.

Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte har överlåtits enligt punkt B eller som har återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Vid full anslutning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 54 312 kronor genom utgivande av högst 271 560 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,2 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, tio procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekterna har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med nuvarande totalt antal aktier respektive röster i bolaget.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst 271 560 teckningsoptioner i bolaget av serie 2017/2019 till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, som är eller blir anställda i bolaget eller dess dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2017/2019.

Ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner kommer att, inom ramen för Incitamentsprogram 2017/2019, erbjudas teckningsoptioner indelat i tre kategorier:

Kategori A erbjuds vardera högst 25 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 175 000 teckningsoptioner (totalt högst 10 personer);

Kategori B erbjuds vardera högst 7 500 teckningsoptioner och sammanlagt högst 90 000 teckningsoptioner, med tillägg för de eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas inom kategori A i enlighet med nedan (totalt högst 18 personer); och

Kategori C (Framtida rekryteringar av ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner) kan komma att erbjudas vardera högst 25 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 6 560 teckningsoptioner, med tillägg för de eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas inom kategori A och/eller B i enlighet med nedan.

Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Om teckning sker i sådan utsträckning att det totala antalet teckningsoptioner som kan ges ut inom respektive kategori övertecknas, ska tilldelning ske pro rata till det antal teckningsoptioner som deltagaren har anmält att denne vill teckna. Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas inom Kategori A ska kunna tilldelas inom Kategori B i enlighet med ovan riktlinjer. Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas inom Kategori A eller Kategori B enligt ovan ska reserveras för framtida rekryteringar. Tilldelning till framtida rekryteringar av personer ska ske i enlighet med de ovan angivna riktlinjerna för tilldelning.

För överlåtelser av teckningsoptioner till deltagare i Incitamentsprogram 2017/2019 gäller följande villkor. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska erbjudas deltagarna till en teckningskurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde enligt Black & Scholes-modellen baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 22 september 2017 till och med den 28 september 2017, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget (Hamngatan 15 i Stockholm) samt på bolagets webbplats (www.capacent.se) senast från och med den 15 september 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i september 2017

Capacent Holding AB (publ)
Styrelsen


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34