REGMAR

Kallelse till årsstämma i Headsent

Aktieägarna i Headsent AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som träder i kraft den 1 mars 2022. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 31 mars 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan till årsstämman

Aktieägare som genom förhandsröstning önskar delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 mars 2022;

- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Bolaget genom Cirio Advokatbyrå AB tillhanda senast onsdagen den 30 mars 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 23 mars 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 25 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som träder i kraft den 1 mars 2022.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.headsent.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget genom Cirio Advokatbyrå AB tillhanda senast onsdagen den 30 mars 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Cirio Advokatbyrå AB, "Årsstämma", Att. Sarah Rehnström, Box 3294, 103 65 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [email protected]. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om disposition av vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter samt revisor
11. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)
Styrelsen föreslår att årsstämman väljer Per Olof Lindholm, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, till ordförande vid årsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)
Till person att justera protokollet föreslås Mattias Ek eller, vid förhinder, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Disposition av vinst (punkt 7b)
Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret om 37 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 4 april 2022. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 7 april 2022.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkterna 8-10)
Huvudaktieägarna i Bolaget föreslår följande:

Punkt 8 - Att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 9 - Att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande eller de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Joakim Hörwing, Per Olof Lindholm och Daniel Jilkén. Styrelseledamöterna Cecilia Lager, Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Per Olof Lindholm.

Att årsstämman beslutar om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2023. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Martin Johansson.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till Bolaget genom Cirio Advokatbyrå AB, "Årsstämma", Att. Sarah Rehnström, Box 3294, 103 65 Stockholm eller via e-post till [email protected] senast måndagen den 21 mars 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på www.headsent.se, senast lördagen den 26 mars 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida www.headsent.com senast från och med torsdagen den 10 mars 2022. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Headsent AB (publ)
Stockholm i februari 2022
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hörwing, CEO
[email protected]
+46 70 558 5376

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Denna information är sådan information som Headsent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 10.15 CET.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34