Kallelse till årsstämma i Capacent Holding

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016, kl. 09.00, i Bolagets lokaler på Regeringsgatan 30-32 A i Stockholm.

Anmälan till stämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 april 2016;
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Capacent Holding AB (publ), Att: Thérèse Stahl, Årsstämma 2016, Box 7715, 103 95 Stockholm, per telefon 070-558 53 72 eller via e-post till [email protected], senast fredagen den 22 april 2016.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) samt gärna adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd fredagen den 22 april 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.capacent.se.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
   a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter samt revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Val av ordförande (punkt 1)
Aktieägaren Hendrik Trepp, som representerar ca 19 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att årsstämman väljer Håkan Erixon till ordförande vid stämman.

Disposition av Bolagets resultat (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna om fem (5) kronor per aktie för räkenskapsåret 2015. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 2 maj 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget utbetalas utdelningen genom Euroclear Sweden ABs försorg den 6 maj 2016.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, arvoden till styrelsen och revisorn samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkterna 8-10)
Aktieägaren Hendrik Trepp, som representerar ca 19 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår följande:

Punkt 8 - Att styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 9 - Att arvodet fastställs till 250 000 kronor för styrelsens ordförande och till 125 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 625 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Håkan Erixon, Per Olof Lindholm och Joakim Hörwing samt nyval av Cecilia Lager och Per Granath. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Håkan Erixon. Det noteras att Lena Ridström har avböjt omval.

Att årsstämman beslutar om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2017. Som huvudansvarig revisor har Deloitte AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Daniel de Paula.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst femton (15) procent av aktiekapitalet i Bolaget, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016. Emissionerna skall ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning skall, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören skall lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida www.capacent.se senast från och med torsdagen den 7 april 2016. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Capacent Holding AB (publ)
Stockholm i mars 2016
Styrelsen


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34