Erbjudandet om att förvärva aktier i Capacent Holding överanmäldes 6 gånger - Handel på Nasdaq First North inleds preliminärt den 2 oktober 2015

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet till allmänheten och utvalda institutionella investerare i Sverige att förvärva 370 370 aktier i Bolaget motsvarande cirka 10,0 MSEK ("Erbjudandet"). Anmälningar motsvarande cirka 6 gånger storleken på Erbjudandet inkom, vilket innebär att även övertilldelningsoptionen om ytterligare 333 333 aktier till ett värde om cirka 9,0 MSEK utnyttjades till fullo.

Capacent har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom ett erbjudande till allmänheten och utvalda institutionella investerare i Sverige att förvärva befintliga aktier i Bolaget inför noteringen på Nasdaq First North ("First North"). Säljare i Erbjudandet var Primelog Holding AB (vars huvudägare är Sjätte AP-fonden och Arvid Svensson Invest AB) och A-Com AB ("Säljarna"). Anmälningsperioden löpte från den 7 september 2015 till den 18 september 2015.

Erbjudandet omfattade 370 370 aktier till ett pris om 27 SEK per aktie, vilket motsvarar en försäljningslikvid om cirka 10,0 MSEK. Eftersom anmälningar motsvarande cirka 6 gånger storleken på Erbjudandet inkom utnyttjades även övertilldelningsoptionen om ytterligare 333 333 aktier till ett värde om cirka 9,0 MSEK till fullo. Capacents målsättning med Erbjudandet var att sprida ägandet inför noteringen på First North. Efter Erbjudandet har Bolaget 740 ägare, vilket uppfyller spridningskravet på First North.

Edvard Björkenheim, VD på Capacent: 
Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse som visats för Capacent i samband med ägarspridningen. Nu har vi lagt grunden för en lyckad notering på First North och förbättrar därigenom ytterligare våra förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt, vilket vi tydligt satt som vårt mål. 

Säljarna har, i samråd med Mangold Fondkommission AB och styrelsen i Bolaget, beslutat om tilldelning av anmälda aktier, varvid syftet har varit att uppnå erforderlig spridning av ägandet för att möta First Norths spridningskrav och uppnå en så god likviditet i aktien som möjligt. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota idag den 22 september 2015. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den 25 september 2015. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Preliminär första dag för handel på First North är den 2 oktober 2015.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Mangold Fondkommission AB kommer att agera som Bolagets Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
Telefon: +46 76 001 58 01

Joakim Hörwing, CFO
[email protected] 
Telefon: +46 70 558 53 76

Kort om Bolaget
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34