REGMAR

Capacent Holding AB (publ) - ingår avtal om att avyttra Management Consulting verksamheten

Capacent Holding AB (publ) meddelar att en överenskommelse idag har träffats med Knowit Aktiebolag (publ) om att avyttra samtliga aktier i de dotterbolag som bedriver verksamhet inom Management Consulting. Vidare föreslår styrelsen en extra utdelning till aktieägarna i samband med transaktionens fullföljande.

  • Köpeskillingen uppgår till 155 MSEK på skuldfri basis med en möjlig tilläggsköpeskilling på maximalt 30 MSEK. Initialt uppgår likviditetseffekten till 162,8 MSEK.
  • I samband med tillträdet kommer Edvard Björkenheim att avgå som verkställande direktör för Capacent Holding och ersättas av nuvarande styrelseordförande Joakim Hörwing.
  • Capacent Holding avser att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en extra utdelning om 30 kr per aktie, sammantaget 81,5 MSEK.
  • Bolaget kommer nu fokusera på de kvarvarande verksamheterna och under hösten utvärdera koncernens fortsatta strategi.

Beskrivning av transaktionen

Köpeskillingen uppgår till 155 MSEK för verksamheten på skuldfri basis. Likviditetseffekten uppgår till 162,8 MSEK. Skillnaden mellan köpeskillingen och likviditetseffekten beror främst på justeringar för nettokassa samt nivån på rörelsekapitalet vid förvärvstidpunkten.

Köpeskillingen kommer att erläggas kontant på tillträdesdagen som beräknas infalla den 1 oktober 2021. Det finns även möjlighet till en tilläggsköpeskilling, vilken maximalt kan uppgå till 30 MSEK, som kan utbetalas under andra kvartalet 2022. Tilläggsköpeskillingen är beroende av EBIT nivån avseende 2021 för de avyttrade bolagen.

Reavinsten uppgår till 90,3 MSEK för koncernen och 77,9 MSEK för moderbolaget.

Bakgrunden till transaktionen är styrelsens uppfattning att en majoritet av alla kundprojekt inom Management Consulting i framtiden kommer innehålla signifikant mycket mer digitalt och tekniskt innehåll än idag. Verksamheterna får därmed bättre förutsättningar att växa och skapa lönsamhet inom Knowit- koncernen som är ledande inom dessa områden.

Joakim Hörwing, styrelseordförande i Capacent Holding kommenterar affären:

- Det är styrelsens övertygelse att detta skapar aktieägarvärde. Management Consulting behöver ett större teknikinnehåll framöver och vi bedömer att Knowit tillför detta till bolagen på bästa sätt. De avyttrade bolagen kommer få ett starkare erbjudande tillsammans med Knowit och bli en viktig kraft på marknaden. Detta i sin tur gör att transaktionen även är bra för våra anställda och för våra kunder.

Varumärket Capacent kommer att ingå som en del av transaktionen vilket innebär att Capacent Holding AB (publ) kommer byta namn efter tillträdet.

I samband med tillträdet kommer Edvard Björkenheim avgå som VD för Capacent Holding för att fortsätta sin karriär som ledare inom Knowit. Edvard kommer att ersättas som VD av nuvarande styrelseordförande Joakim Hörwing, samtidigt kommer Per Olof Lindholm tillträda som ny styrelseordförande för Capacent Holding.

Capacent Holding avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en extra utdelning om 30 kr per aktie, sammantaget 81,5 MSEK att utbetalas efter transaktionens fullföljande. Vidare avses föreslås en utökning av styrelsen med en medlem, Daniel Jilkén, som via Jilkén Invest AB, är bolagets största ägare.

Styrelsen kommer under hösten att utvärdera koncernens fortsatta strategi för att utveckla de kvarvarande verksamheterna på bästa möjliga sätt, både ur ett ägarperspektiv samt ur ett medarbetar- och kundperspektiv. Resultatet av detta arbete avses att kommuniceras till marknaden under årets fjärde kvartal. Styrelsen bedömer att det finns en stor potential att växa de kvarvarande verksamheterna som har en såväl god organisk tillväxt som en god lönsamhet.

Joakim Hörwing avslutar:

- Kvarvarande verksamheter har stora förutsättningar att lyckas inom sina respektive områden och jag ser fram mot att fortsätta utveckla dessa verksamheter i nära samarbetet med bolagens ledningsgrupper.

Capacent efter transaktionen

Capacents verksamhet kommer efter transaktionens fullföljande att bestå av verksamheter inom Executive Search och Interim Management. Vidare kommer bolaget fortsatt vara minoritetsägare i Commended AB som utvecklar en plattform för att digitalisera Interim Management marknaden.

Nedan följer en beskrivning av kvarstående verksamheter:

- Executive Search verksamheten bedrivs under varumärket Capasearch och ägs till 75 % av Capacent Holding. Verksamheten präglas av en agil och entreprenöriell kultur. Capasearch hjälper företag och organisationer med kvalitativ ledarskapsrekrytering genom search och headhunting. Bolaget jobbar i nära partnerskap med sina kunder. Med ett affärsdrivet perspektiv, en effektiv och professionell process samt engagerade medarbetare skapar Capasearch en unik kundupplevelse, vilket i sin tur skapar långsiktiga kundrelationer. Antalet medarbetare uppgår till nio.

- Interim Management verksamheten bedrivs under varumärket Capacify och ägs till 82,5 % av Capacent Holding. Verksamheten förser kunderna med den ideala interimskonsulten genom att fokusera på hög kvalité i sina relationer med kunder och konsulter samt ett datadrivet beslutsunderlag. Med fokus på långsiktighet erbjuder Capacify den bästa matchnings- och leveransupplevelsen mellan konsulter och kunder. Capacify fokuserar på att vara en rådgivande partner till både beställare och konsulter. Innovation, partnerskap och kompetens är hörnstenar i Capacifys strategi och kultur. Antalet medarbetare uppgår till sex.

- Intressebolaget Commended.ai, som ägs till 45 % av Capacent Holding, har byggt en internationellt skalbar plattform för att med AI matcha kvalificerad kompetens mot längre uppdrag såsom interim management inom ekonomi, IT, ledning och försäljning. Det här segmentet av arbetsmarknaden spås en kraftig tillväxt. För de idag uppskattningsvis 350 000 svenskar som försörjer sig som enmanskonsulter eller 'giggare' erbjuder plattformen en unik möjlighet att styrka sina spetsfärdigheter med hjälp av tidigare kunder/kollegor. För de bolag som söker kompetens möjliggörs fördomsfria sökningar på verifierade kompetenser och erfarenheter med en pricksäkerhet och tillförlitlighet långt bortom traditionella CV-databaser. Commended tar betalt när kunder anlitar talang de identifierat på plattformen vilket ger affärsmodellen en kraftig hävstång.

Finansiella data för Capasearch och Capacify

Intäkterna under årets andra kvartal för de kvarvarande verksamheterna, Capasearch och Capacify, uppgick till 19,4 MSEK med ett rörelseresultat om 2,7 Mkr. Resultatet är justerat för jämförelsestörande poster av engångskaraktär kopplat till separeringen av Commended.ai.

Resultat i sammandrag för perioden apr-jun 2021 för Capasearch och Capacify

Resultat i sammandrag (TSEK)

Capasearch

Capacify

Total

Summa intäkter

3 954

15 447

19 401

Summa kostnader

2 536

14 966

17 502

Justering Jämförelsestörande kostnader*

0

773

773

Rörelseresultat (EBIT)

1 418

1 254

2 672

*Kostnader avseende avknoppning av Commended.ai

Finansiell ställning per 2021-06-30 för Capasearch och Capacify

Finansiell ställning (KSEK)

Capasearch

Capacify

Total

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

-

1 885

1 885

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar

5 047

10 560

15 607

Likvida medel

2 389

1 985

4 374

Summa tillgångar

7 436

14 430

21 866

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

3 334

392

3 726

Skulder (ej räntebärande)

4 102

14 038

18 140

Summa eget kapital och skulder

7 436

14 430

21 866

Commended.ai

Commended.ai gjorde under februari 2021 en första extern finansieringsrunda med en pre-money värdering på 20 MSEK. Capacent Holdings värdemässiga andel givet denna värdering uppgick till omkring 10 MSEK.

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs koncerngemensamma funktioner och koncernledningen är anställd i detta bolag. Antalet anställda är tre personer.

Finansiell ställning per den 2021-06-30 för moderbolaget

Finansiell ställning (KSEK)

Capacent Holding AB

Varav hänförligt till moderbolaget och kvarvarande verksamhet

Varav hänförligt till transaktions-objekten

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

89 442

7 357

82 085

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar

1 184

590

594

Likvida medel

1 123

1 123

-

Summa tillgångar

91 749

9 070

82 679

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital

543

543

-

Fritt eget kapital

Överkursfond

60 150

60 150

-

Balanserat resultat inklusive årets resultat

14 066

14 066

-

Summa eget kapital

74 759

74 759

-

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder till koncernföretag

12 555

2 139

10 416

Leverantörsskulder

1 579

1 579

Övriga kortfristiga skulder

2 856

2 856

Summa kortfristiga skulder

16 990

6 574

10 416

Summa eget kapital och skulder

91 749

81 333

10 416

Extra bolagsstämma i Capacent Holding:

Capacent Holding kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma som kommer att äga rum i samband med tillträdet. Styrelsen kommer då föreslå att den extra bolagsstämman fattar beslut om att:

  • göra en extra utdelning med 30 sek/aktie med utbetalning under oktober 2021, och
  • välja Daniel Jilkén till ny ledamot i styrelsen för Capacent Holding.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Joakim Hörwing, Styrelsens ordförande
[email protected]
+46 70 558 5376

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 70 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 september 2021 kl. 08.00 CEST.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34