Capacent har nu slutfört förvärvet av Capacent ehf på Island och beslutar samtidigt om apportemission

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") har den 10 feb 2017 slutfört förvärvet av 62,5 procent av aktierna och rösterna i managementkonsultföretaget Capacent ehf ("Capacent Island" eller "Säljaren"). Vidare har styrelsen beslutat om den apportemission som meddelades vid förvärvets offentliggörande den 2 feb 2017. Den initiala köpeskillingen beräknas till 9,25 MSEK med en möjlig tilläggsköpeskilling om två år på maximalt 15,3 MSEK (givet en valutakurs SEK/ISK om 0,0786). Den initiala köpeskillingen finansieras genom en kontantlikvid på 5,89 MSEK och en apportemission om 3,36 MSEK. Kontantlikviden kommer av säljarna att återinvesteras (justerat för skatt) i aktier i Capacent.

Förvärvet är i linje med Capacent ABs tillväxtstrategi. Capacent Island bidrar med ökad närvaro på den nordiska marknaden och kompletterar det befintliga erbjudandet med kompetens och bakgrund från bland annat offentlig sektor och HR konsulting.

Capacent Island är en av de ledande konsultbyråerna på Island med 50 anställda. Primärt fokus är inom strategi, finans, IT, operations management och rekrytering. Under 2016 omsatte Capacent Island drygt 60 MSEK och genererade en EBITDA om -1,1 MSEK. Förvärvet förväntas bidra positivt till koncernens resultat per aktie senast under 2018.

Apportemissionen i korthet

Mot bakgrund av att 3,36 MSEK av köpeskillingen erläggs genom nyemitterade aktier i Capacent, har styrelsen beslutat om att emittera 72 000 stycken nya aktier.

  • Teckningskursen uppgår till 46,65 SEK per aktie
  • För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 2,7 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget
  • Genom emissionen ökar antalet utestående aktier från 2 643 600 till 2 715 600 aktier
  • Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 14 400 SEK, från 528 720 SEK till 543 120 SEK och ökar antalet röster från 2 643 600 till 2 715 600 röster

Samtliga aktier i emissionen har tecknats av och betalats med aktier i Säljaren.

För mer information om för förvärvet av Capacent ehf samt nyemissionen, se pressmeddelande från Capacent daterat den 2 feb 2017.

2017-02-13

Rådgivare:
Legal rådgivare till Capacent i samband med apportemissionen är Advokatfirman Lindahl.

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
[email protected]
+46 70 750 08 63

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: [email protected]

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat. Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. [08.35] CET.


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34