REGMAR

Headsent AB (publ) - Bokslutskommuniké för januari - december 2021

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - december 2021.

Oktober - december 2021

 • Omsättningen för perioden uppgick till 30,7 MSEK (53,8)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 125,0 MSEK (8,6)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 125,4 MSEK (8,9)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 46,2 SEK (2,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,9 MSEK (9,5)
 • Utdelning har utbetalats med 81,5 MSEK (0)

Januari - december 2021

 • Omsättningen för perioden uppgick till 177,7 MSEK (186,9)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 132,7 MSEK (-15,2)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 133,1 MSEK (-15,5)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 48,3 SEK (-10,5)
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,6 MSEK (43,3)
 • Utdelning har utbetalats med 91,0 MSEK (0)

Under räkenskapsåret 2021 har samtliga rörelsedrivande bolag i koncernen avyttrats. I rapport över totalresultatet för koncernen ingår avyttrade bolag fram till och med avyttringstidpunkt vilket var den 1 oktober avseende bolgen verksamma inom Management Consulting och den 29 december för bolagen inom HR och HR tech. Kvarvarande verksamhet omfattar moderbolaget Headsent AB (publ) samt tre dotterbolag utan någon verksamhet. För kvarvarande verksamhet hänvisas till moderbolagets resultaträkning.

2021 - ett förändringens år för Headsent

Idag presenterar Headsent årets fjärde kvartalsrapport. I rapporten kan man läsa om de förändringar som genomförts under året.

2021 var ett förändringens år för Headsent. Vid ingången av året bedrev Headsent verksamhet inom Management Consulting, Executive Search och Interim Management. Vid utgången av året hade Headsent endast av en likvid tillgång i form av en nettokassa.

Joakim Hörwing, VD på Headsent, kommenterar:

- Bakgrunden till avyttringarna har varit en analys av styrelsen att aktieägarvärde bäst skulle skapas av att verksamheterna kom i andra sammanhang. Börskursen var vid ingången av året 37,3 kronor och vid utgången av året 47 kronor. Därutöver har 33,50 kronor delats ut till aktieägarna. Vi har således mer än dubblat värdet för aktieägarna.

Denna information är sådan information som Headsent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2021 kl. 08.35 CET.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: https://investor.headsent.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hörwing, CEO
[email protected]
+46 70 558 5376

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550


Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34