Om VIMAB GROUP

VIMAB Group AB

Bransch Industrivaror och -tjänster

Webbplats

www.vimabgroup.com

Styrelse & Ledning

Ledning

Peter Fredell VD
Anna Bonde CFO
Markus Anglered Vice VD och COO
Rickard Nyberg Försäljningschef

Styrelse

Gunnar Jardelöv Styrelseordförande
Joakim Hörwing Styrelseledamot
Hanna Myhrman Styrelseledamot
Ludvig Wisell Arbetstagarrepresentant

Bolagsordning

BOLAGSORDNING
Organisationsnummer: 556852-5843

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är VIMAB Group AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§3 Verksamhet

Bolaget ska som holdingbolag äga, styra och utveckla verksamheten i koncernen, förvalta fast och lös egendom samt inneha och sköta koncernens varumärken, patent och andra immateriella tillgångar samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 3 500 000 kronor och högst 14 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 17 500 000 och högst 70 000 000.

§6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

§8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1) Val av ordförande vid stämman;

2) Upprättande och godkännande av röstlängd;

3) Godkännande av dagordning;

4) Val av en eller två justeringsmän;

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7) Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

8) Fastställande av styrelse-och revisorsarvoden;

9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

Antagen vid extra bolagsstämma den 27 juli 2022.

Bolagsordning-for-VIMAB-Group-AB-publ.pdf

Om VIMAB GROUP

Webbplats
www.vimabgroup.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från VIMAB GROUP via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn VIMAB ISIN-kod SE0007439633 Certified Adviser Mangold Fondkommission

IR-Kontakt

Anna Bonde IR-kontakt [email protected] 073-354 71 34