B.O. Intressenter AB redovisar utfallet av budpliktsbudet på Trention AB (publ)

B.O. Intressenter AB lämnade den 16 april 2018 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Trention AB (publ) enligt reglerna om budplikt ("Erbjudandet"). Priset i Erbjudandet uppgick till 59,20 kronor per aktie. Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 15 maj 2018 och löpte ut den 12 juni 2018. Budgivaren har beslutat att inte förlänga acceptperioden. Utbetalning av vederlag inleddes den 14 juni 2018.

Totalt 119 aktieägare accepterade Erbjudandet. B.O. Intressenter AB har genom Erbjudandet förvärvat 37 328 aktier i Trention AB, motsvarande cirka 0,99 procent av samtliga aktier och röster i Trention AB. Vidare har B.O. Intressenter AB under acceptperioden förvärvat 13 847 aktier i Trention AB utanför Erbjudandet, motsvarande 0,37 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Efter Erbjudandet äger B.O. Intressenter AB, tillsammans med Mats Gabrielsson och hans närstående familjemedlemmar, 1 188 725 aktier i Trention AB, motsvarande cirka 31,38 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Budgivaren har inte förvärvat några aktier utanför Erbjudandet. Erbjudandet var inte föremål för några fullföljande- eller finansieringsvillkor. Acceptfristen har inte förlängts och Erbjudandet är således avslutat. Budgivaren innehar inte några teckningsoptioner eller konvertibler i Trention AB eller några andra finansiella instrument som innebär en finansiell exponering som är jämförbar med innehav av aktier i Trention AB.

Solna, den 18 juni 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Gabrielsson, 070-775 83 20, [email protected]

B.O. Intressenter AB offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för publicering den 18 juni 2018 klockan 14.00 (CET).

Om GIAB och Budgivaren i korthet

Gabrielsson Invest AB (GIAB) är ett entreprenörsstyrt investmentbolag, som aktivt förvaltar och utvecklar investeringar där man kan tillföra erfarenhet, kompetens och finansiell styrka. GIAB är ett privat investmentbolag som ägs av Mats Gabrielsson. Företaget grundades 1988 och förvaltar idag ett riskkapital på två miljarder kronor. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Fastigheter, Industri, Tjänster och Nyföretagande. Några av bolagen som GIAB idag äger eller deläger är Trention AB, Saxlund Group AB, Bofast AB, Rapid Säkerhet AB, City Dental AB, Student Competitions AB (Sqore), Inerventions AB, Yummix Asia AB.

B.O. Intressenter AB (BOIAB) är helägt dotterbolag till GIAB. Verksamheten som bedrivs i BOIAB är att investera i och långsiktigt äga och förvalta aktier i noterade bolag där koncernens innehav överstiger 10 procent av rösterna och kapitalet. BOIAB är en ägare som aktivt deltar i utvecklingen av sina portföljbolag. BOIAB har varit ägare i Trention AB sedan 2005 och har genom styrelseledamöterna Mats Gabrielsson och Kenneth Eriksson aktivt deltagit i utvecklingen av Trention AB.

Mer information om bolagen finns på www.giab.se.

Om Trention AB

Trention AB är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Verksamheten består av två affärsområden; en kreditverksamhet och en investeringsverksamhet. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter.

Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas. Bolagets investeringar kan delas in i större och mindre ägarpositioner. Med större ägarpositioner avses ägarpositioner som innebär att Trention är tillräckligt stor delägare för att påverka företagets operativa, finansiella och strategiska position medan mindre ägarpositioner innebär att Trentions inflytande är begränsat, men där Trention anser att ledningsgrupp och styrelse styr företaget i en värdeskapande riktning.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap och handlas under kortnamnet TRENT.

Mer information om Trention AB finns på www.trention.se.


Om B.O. Intressenter

Prenumerera

Få löpande information från B.O. Intressenter via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat