REG

RÄTTELSE: Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2024 i Aquaticus Real Estate AB (publ)

Tidigare version av detta pressmeddelande innehöll felaktigt en MAR etikett. 

Vid årsstämma den 23 maj 2024 i Aquaticus Real Estate AB (publ) fattades följande beslut:

- Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultat- och balansräkningarna.

- Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

- Av tillgängliga vinstmedel om 269 820 114 kr, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 4,0 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 320 000 kr. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 1,0 kr per aktie, eller totalt 3 080 000 kr. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 27 maj 2024, 28 juni 2024, 30 september 2024 respektive 30 december 2024.

- Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2023.

- Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Morten Haugen, Jonas Nyman, Björn Sundell och Mikael Igelström. Mikael Igelström omvaldes till styrelsens ordförande.

- Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 360 000 kr varav 144 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 72 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.

- Stämman beslutade om omval det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att auktoriserad revisor Fredric Hävrén är huvudansvarig revisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Colldahl, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
[email protected]

För mer information gällande Aquaticus Real Estate AB publ), vänligen besök www.aquaticus.se och www.spotlightstockmarket.com

Om Aquaticus Real Estate

Webbplats
www.aquaticus.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AQUAT ISIN-kod SE0015244132

IR-Kontakt

Stefan Colldahl VD [email protected]