KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AQUATICUS REAL ESTATE AB

Aquaticus Real Estate AB (publ) med organisationsnummer 559280-0782 håller extra bolagsstämma den 23 september. Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronaviruset kommer årsstämman att hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning). Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt i stämmolokalen och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som genom förhandsröstning vill deltaga i stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 september 2021; och
 • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman genom att ha avgivit sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Aquaticus Real Estate AB (publ) tillhanda senast den 22 september 2021.

Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 17 september 2021, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Aquaticus hemsida, www.aquaticus.se och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Aquaticus tillhanda senast den 22 september 2021. Formuläret kan skickas via e-post till [email protected] med angivande av Poströst Aquaticus i ärenderaden eller via post till Aquaticus Real Estate AB (publ), C/O Arctic Business Management, Poströst Aquaticus, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm.

OMBUD M.M.

Aktieägare som förhandsröstar genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.aquaticus.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Val av styrelse och styrelseordförande
 8. Fastställande av arvode till styrelsen
 9. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 och 5: Val av ordförande och justeringsperson vid stämman

Ordförande i bolagets interimsstyrelse, Joachim Carlsson, föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (punkt 2) och bolagets VD, Christofer Östman, föreslås väljas som justeringsperson vid årsstämman (punkt 5). 

Punkt 3: Godkännande av dagordning

Den röstlängd som föreslås godkännas vid årsstämman är den röstlängd som upprättas av stämmoordförande, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonen. 

Punkt 7: Val av styrelse och styrelseordförande

Föreslås att den nuvarande styrelseordföranden tillika styrelseledamoten, Joachim Carlsson, och de nuvarande styrelseledamöterna, Christofer Östman och Tobias Brynjer entledigas från styrelsen. Föreslås att Thomas Wallinder, Morten Haugen, Jonas Nyman och Mikael Igelström väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Thomas Wallinder föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Thomas Wallinder är född 1964 och är ägare till Thomas Wallinder Advokat AB. Thomas har en bakgrund bland annat som delägare och advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå med inriktning på företagsförvärv, finansiering och aktiemarknad. Thomas äger indirekt 15 000 aktier i Aquaticus genom bolaget Thomas Wallinder Advokat AB. 

Morten Haugen är född 1967 och arbetar som Senior Advisor för United Bankers Nordic Property Fund. Morten har en bakgrund som fastighetschef för Pioner Kapital AS, haft ledande roller på Dialog Finans AS och Dialog Finansrådgivning AS och har över 20 års erfarenhet inom fastighetsbranschen. Morten representerar 770 000 aktier i Aquaticus genom United Bankers Nordic Property Fund.

Jonas Nyman är född 1966 och är idag verksam bland annat som grundare och VD för Podium Fastigheter, Fabricare Invest, Gärsnäs Förvaltning och NJN Group. Jonas har erfarenhet från fastighetsbranschen sedan 1992 och har sedan dess arbetat i egendrivna bolag. Jonas äger indirekt 11 000 aktier i Aquaticus genom bolaget Gärdsnäs Förvaltning AB.

Mikael Igelström är född 1958 och är verksam som Senior Advisor för Angermann Invest Advisory. Mikael har en tidigare bakgrund inom finansiering och fastighetstransaktioner, bland annat för Colliers International, Skand Renting och Cornerstone. Mikael äger varken direkt eller indirekt några aktier i Aquaticus.

Punkt 8: Fastställande av arvode till styrelsen

Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 135 000 kr, varav 45 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 30 000 ska utgå till var och en av övriga ledamöter.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 3 080 000 aktier, motsvarande 3 080 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

DOKUMENTATION

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Aquaticus Real Estate AB (publ), C/O Arctic Business Management, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm, samt på bolagets webbplats www.aquaticus.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i september 2021

Aquaticus Real Estate AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
[email protected] 

För mer information om Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen besök www.aquaticus.se 

Aquaticus Real Estate AB (publ) i korthet
Aquaticus Real Estate AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan 1 juli 2021 äger, förvaltar och hyr ut kontorsfastigheten Fröfjärden 3 i Sundbyberg. Fastigheten omfattar ca 17 300 kvm och är fullt uthyrd till Xylem. Bolaget förvaltas av Arctic Business Management och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market.


Om Aquaticus Real Estate

Webbplats
www.aquaticus.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AQUAT ISIN-kod SE0015244132

IR-Kontakt

Stefan Colldahl VD [email protected]